Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

เค้าโครงการสอน

รหัสวิชา : 4121103 
ชื่อวิชา : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
Computer Programming and Algorithm 
หน่วยกิต / ชั่วโมงการเรียน : 3 ( 2 – 2 ) 
1. 
คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และSoftware ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential, decision, repetition, modular, recursion
2.
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้ว นักศึกษามีความคุณลักษณะดังนี้
2.1 สามารถบอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
2.2
สามารถอธิบายหน้าที่ของ Hardware Computer ได้ถูกต้อง
2.3
สามารถบอกหน้าที่ของ Software Computer ได้ถูกต้อง
2.4
สามารถใช้ Turbo Pascal Package พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
2.5
สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
2.6
สามารถวิเคราะห์งานคอมพิวเตอร์ได้
2.7
สามารถอธิบายอัลกอริทึมแบบ Sequential, decision, repetition, modular, recursion ได้ถูกต้อง
2.8
สามารถเขียนผังงานได้ถูกต้อง
2.9
สามารถออกแบบอัลกอริทึมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
3. เกณฑ์การเขียนงานบ้าน(Criteria for written assignment)
การบ้านที่จะส่งต้องทำดังนี้
1  กรณีทำงานเดี่ยวต้องเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจน อ่านง่าย ใช้ปากกาสีดำ หรือสีน้ำเงินเท่านั้น
2  ไวยากรณ์ ตัวสะกด และเครื่องหมายวรรคตอนต้องถูกต้อง
3  ใช้กระดาษสีขาวขนาด A4 เท่านั้น
4  จัดทำตามรูปแบบการเขียนรายงานของสถาบัน (เอกสารอยู่ที่ห้องสมุดภาควิชา)
4.
ข้อกำหนดของรายวิชา (Course Requirement)
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
นักศึกษาต้องมีความกระตือรือร้น และใช้ความรู้ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน หรือกิจกรรมกลุ่ม การให้ความร่วมมือกับสมาชิกในชั้นเรียนและการเข้าเรียนเป็นสิ่งจำเป็น
5.
การประเมินผลงาน
การประเมินผลงานในวิชานี้ ยึดพื้นฐานความซื่อสัตย์ในการทำงาน โดยมีหลักฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของนักศึกษาที่แสดงต่อผู้สอน

5.1

คุณภาพและปริมาณของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

1         การตอบสนอง(ตอบโต้)ในชั้นเรียน

2         การเข้าชั้นเรียน

10 %

5.2

งานมอบหมาย จำนวน  5 ชิ้น

3         การแก้ปัญหาโจทย์ของบทปฏิบัติการ

4         ความชัดเจนของขบวนวิธีการ

5         ส่งทันกำหนด

6         การทดสอบย่อย

30 %

5.4

การสอบกลางภาคเรียน

-   การตอบคำถาม

20 %

5.5

การจัดทำแฟ้มบันทึกผลงานและประมวลความรู้ด้านทฤษฎี (Port Folio) งานเฉพาะบุคคล

7         เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตร

8         รูปเล่ม

9         ความสม่ำเสมอของรูปแบบ

10     ความชัดเจนอ่านง่าย

11     ส่งทันกำหนด

10 %

5.6

การสอบปลายภาค

12     ตอบคำถาม

30 %

หมายเหตุ ระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับนั้น ไม่ใช่คะแนนที่ผู้สอนเป็นคนให้ แต่เกิดจากผลงานที่นักศึกษาทำได้เอง โดยมีค่าระดับคะแนนดังนี้
คะแนน 85 % - เกรด A
คะแนน 75% - 84% เกรด B+
คะแนน 65 % - 74 % เกรด B
คะแนน 60 % - 64% เกรด C+
คะแนน 55 % - 59% เกรด C
คะแนน 50 % - 54% เกรด D+
คะแนน 45 % - 49% เกรด D
คะแนน ต่ำกว่า 45% เกรด E
6.
ปฏิทินลำดับขั้นตอนการสอน
ในการเตรียมตัวเข้าเรียนตามวันที่กำหนดไว้ในตาราง ให้นักศึกษาอ่านและส่งการบ้านที่ต้องทำตามกำหนด ถ้าหากมีความเปลี่ยนแปลงปฏิทินอาจทำได้โดยผู้สอนตามความจำเป็น และกรุณานำหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเข้าชั้นเรียนด้วยทุกครั้ง

ครั้งที่

การบ้านงานอ่าน

การจัดทำโครงการ

1

องค์ประกอบและหน้าที่ของ Hardware

กลุ่มที่ 1. โครงการศึกษาโครงสร้าง Hardware Computer

2

องค์ประกอบและหน้าที่ของ Software

กลุ่มที่ 2. โครงการศึกษา Software แต่ละประเภท

3

ภาษาคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 3. โครงการศึกษาโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 ภาษา

4

หลักการเขียนและการทำงานของโปรแกรม

กลุ่มที่ 4. โครงการศึกษาโครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

-วิเคราะห์งาน, ออกแบบอัลกอริทึม, เขียนผังงาน, สร้างรหัส, ทดสอบ, เขียนคู่มือ

กลุ่มที่ 5. โครงการศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6

การเขียนผังงาน

กลุ่มที่ 6. โครงการการเขียนผังงานโปรแกรม

7

การเขียน Pseudo code, PDL

กลุ่มที่ 7. โครงการศึกษาการเขียน Pseudo code

8

สอบกลางภาค

สอบกลางภาค

9

Sequential algorithm

กลุ่มที่ 8. โครงการพัฒนาโปรแกรมที่มี Sequential algorithm

10

Decision algorithm

กลุ่มที่ 9. โครงการพัฒนาโปรแกรมที่มี Decision algorithm

11

Repetition algorithm

กลุ่มที่ 10. โครงการพัฒนาโปรแกรมที่มี Repetition algorithm

12

Recursion algorithm

กลุ่มที่ 11. โครงการพัฒนาโปรแกรมที่มี Recursion algorithm

13

Modular algorithm

กลุ่มที่ 12. โครงการพัฒนาโปรแกรมที่มี Modular algorithm

14

หลักการของ OOP

กลุ่มที่ 13. โครงการศึกษาโปรแกรมแบบ OOP

15

ทบทวน

ทบทวน

16

สอบปลายภาค

-


7.
นโยบายเกี่ยวกับการส่งการบ้าน
นักศึกษาจะได้รับคะแนนสำหรับงานทุกชิ้นที่มอบหมาย และเมื่อส่งงานดังกล่าวตามเวลาที่กำหนด หากไม่ทำตามอันเนื่องมาจากกรณีใด เช่น ป่วยโดยไม่มีเอกสารการแพทย์ และการที่ไม่ได้มาเรียน ไม่ถือเป็นข้อยกเว้นของนโยบายนี้
8.
นโยบายการเข้าชั้นเรียน
นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกครั้ง นอกจากเหตุฉุกเฉินหรือไม่สบาย โปรดติดต่อเพื่อนในห้องเรียนหรือติดต่อผู้สอนเมื่อท่านจะไม่เข้าชั้นเรียน และท่านต้องรับผิดชอบกับกิจกรรมในชั้นเรียนเมื่อท่านขาดเรียน
9.
การมีส่วนร่วมในห้องปฏิบัติการ
นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยแสดงหลักฐานใบรับรองการใช้ห้องปฏิบัติการจากศูนย์คอมพิวเตอร์ของสถาบัน
10.
นโยบายว่าด้วยการสอบ
การสอบปลายภาคจะจัดให้สอบในช่วงต้นเดือนตุลาคม ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถเข้าสอบตามกำหนดนี้ได้มีเพียงอย่างเดียว คือการป่วยที่มีหลักฐาน หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ได้ติดต่อแจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าก่อนการสอบ สำหรับกำหนดการสอบซ่อมให้เป็นไปตามความสะดวกทั้งของผู้สอนและนักศึกษา การสอบดังกล่าวจะแตกต่างกับการสอบตามปกติ อย่าเรียกร้องขอความเห็นใจเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากนโยบายนี้ต้องปรับใช้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อความเสมอภาคและยุติธรรม