Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Tho* Vui

 

Chang`

Cha`ng la` con ca'i nha` ai
Ma` sao ba?n ma(.t "ba gai" qua' chu*`ng
Ga(.p con ni't cha(?ng nhi.n nhu*o*`ng
Ga(.p con ga'i la.i cha(.n ddu*o*`ng ghe.o tre^u
Coi chu*`ng "Thie^'p"...dzo*.t mo^.t chie^u
DDu*`ng co' gio*~n ma(.t ma`....tie^u "ta'n ddu*o*`ng"
No'i cho cha`ng bie^'t ta^.n tu*o*`ng
Cho*' co' xem thu*o*`ng nhi nu*~ a` nghen!
Tra'nh ra ddu*`ng co' ...le`ng e`ng
Hay la` cha`ng muo^'n mo^.t phen...dde^? ddo*`i?
Ma(.t cha`ng tro^ng cu~ng de^~ coi
Ma` sao...qua^`n a'o la.i ho^i the^' na`y?
Hi`nh nhu* ho^?ng ta('m ho^m nay
Kha' khen cha`ng co' ca'i ta`i...o*? do*

Chang`

Nha^'t duye^n an no'i so^~ sa`ng
Nhi. duye^n ho^i ha'm thuo^'c va`ng toa`n tha^n
Tam duye^n ho^i tho^'i ddo^i cha^n
Mo^.t ddo^i vo*' cu~ ddeo cha^n tra(m nga`y
Tu*' duye^n la` phuo*'c an ma`y
Ngu~ duye^n la` ti'nh hay ba`y qu~y ma
Lu.c duye^n anh muo^'n la`m cha
Nhu*ng tie^`n kho^ng co' co`n nha` chang kho^ng
Tha^'t duye^n la`m chuye^.n kho^ng co^ng
La^'y lo`ng ma nu*~ dde^? bo^`ng ddi cho*i
Ba't duye^n ti'nh no'ng nhu* tro*`i (ma(.t tro*`i)
Cu*?u duye^n anh la.i cho*i bo*`i mo^.t ca^y
Tha^.p duye^n ti'nh la.i hay say
Tha^.p nha^'t duye^n ddo' anh hay dda'nh na`ng
Ai ma` gap dduoc ca'c cha`ng
Xin ddu*`ng nhi`n dde^'n bo? la`ng cha.y ddi...

Nang`

Nha^'t duye^n na`ng bu*o*'c 2 ha`ng
Nhi. Duye^n ca(.p ma('t 2 dda`ng Lie^'c ngang
Tam duye^n cai' tu*o*'ng cha`ng dza`ng
Tu*' duye^N na`ng vo^'n a(n ha`ng 1 ca^y
Ngu~ duye^n a(n no'i chua cay
Lu.c duye^n kie^'n lu*~a ra^"t hay ca('n ngu*o*`i
Tha^'t duye^n na`n ra^'t thi'ch cu*o*`i
DDu*a ha`m ra(ng me?, tie^'ng cu*o*`i ha ha
Ba't duye^n hay ca~i me. cha
Cu*?u duye^n la.i thi'ch la ca` mo.i no*i
Tha^.p duye^n na`ng cu~ng chi.u cho*i
A'o wa^`n mo?ng di'nh, kho*i kho*i giu*a~ ddu*o*`ng
Tha^.p nha^'t duye^n, cha(?ng dde^'n tru*o*`ng
Tha^.p nhi. duye^n ddo', na`ng thu*o*`ng ti'a lia

Nang`

Chie^`u nay qua ngo~ nha` na`ng
Bo^~ng dda^u nghe tie^'ng oanh va`ng da(.n em :
"Phim na`y chi. quye^'t pha?i xem
O*? nha` nho*' na^'u co*m giu`m nghen cu*ng !
Tre^n ba`n co' ca'i ba'nh chu*ng
Sa`n nha` nho*' que't, cho*' ddu*`ng ham a(n .
Ba ve^` nho*' pha?i la(ng xa(ng
"Chi. con ddi ho.c la^'y ba(`ng Anh Va(n"
DDo^`ng ho^` xoay bo^'n vo`ng la(ng
Chi. ve^` chi. thu*o*?ng ... hai nga`n ba'nh nghen 
Pha^.n em ngoan ngoa~n chi. khen
Kho^ng nghe ba` nhe'o cho chu*`a . Ro~ chu*a ?".
Nghe lo*`i nhu* sa^'m ban tru*a
Mai sau cu*o*'i "dzo*.", to^i chu*`a na`ng ra .

Nang`

Ngo' le^n sa^n kha^'u cho'i chang
Tha^'y ngay bo'ng da'ng mo^.t na`ng nu*~ nhi .
La^u ro^`i co' di.p du*. thi
Na`ng quye^'t "giu*.t" gia?i . nha^'t nhi` mo*'i "oai".
Trong na`ng cu~ng co' chu't ... "ta`i":
"Ta`i lanh, ta`i le.t" va` ta`i ... ha't nha(ng !...
Na`ng vu*`a cao gio.ng ha't vang
Kha'n gia? ... re^n ri? ra^m ran kho^ng ngu*`ng .
Trong le^n thoa'ng tha^'y na`ng ... mu*`ng
Vi` na`ng cu*' ngo*~ ho. ddu*o*ng khen mi`nh
Lo`ng na`ng the^m chu't tu*. tin,
Ta(ng the^m "co^ng sua^'t" tro*`i sinh nga`y na`o .
To^.i ban gia'm kha?o la`m sao !
Ngo^`i tre^n hu*o*?ng ddu? ... gio.ng ga`o "me^ ly"
Kha'n gia? cu~ng cha(?ng su*o*'ng chi,
Me'm "tie^u" ma`ng nhi~, sa^`u bi nao~ ne^`

10 Thuong

Mot thuonng an nói ma(.n no^`ng
Hoi? anh "anh có mo^t. ddo^ng` cho em"
Hai thuong em thích an kem
Mo^i~ khi em "hot" em thèm na(m cây
Ba thuong em khoái nhay? dây
Nhay? hai ba cái co*i? giây` than ddau :-(
Bo^n' thuong em nói lau nhau
Chuye^n. ai dda^u ddó thêm maù thêm tuo*ng
Nam thuo*ng em hát cai? luong
Nhà trên xóm duo*i' ma^y' nguoi sap' ddie^n
Sáu thuo*ng an nói có duyên
Hàm rang em sún nhu thuye^`n gap chông
Bay? thuong em thích lông nhông
Chie^u` qua ddi shop ḷng ṿng ma^y' tra(m
Tám thuo*ng em nuo*c' da ngâm
My~ dden em có ma^y'  pha^n` lai ca(ng
Chín thuo*ng em máu ho*i ha(ng
Ṣng trên em ddánh ngo^i` na(m` quên an
Muoi thuong em nói thuo*ng anh
"Tie^n` save lâu the^' dde^? dành cho em !"

Con Gai'

Tra(m na(m trong co~i ngu*o*`i ta
Con trai, con ga'i khe'o la` kha'c nhau
Con trai vo^'n ti'nh anh ha`o
Kho' kha(n, gian kho^? chen va`o ga'nh vai
Con ga'i chi? bie^'t ddu*'ng nhai
Suo^'t nga`y la?i nha?i nhu*~ng ba`i "ti`nh ca"
Trai tho*`i ba?n cha^'t tha^.t tha`
Nghi~ sao no'i va^.y, hie^`n ho`a de^~ thu*o*ng

Co`n rie^ng ti'nh cu?a ma^'y nu*o*ng
O*? nha` a(n ngu? to*'i tru*o*`ng ba hoa
La.i the^m ca'i ta^.t la ca`
Pho`ng tre^n, lo*'p du*o*'i ta` ta` ngu*o*.c xuo^i

Ho.c ha`nh : con cha'u ho. Bu`i
Pha^'t pho* "da'ng ngo.c" to*'i lui co'p ba`i
Ne^'u ma` cha(?ng ki.p su*?a ngay
Con trai ro^`i se~ cho "bye" ra ria` .

Than Trai

La^'y na`ng tu+` thuo+? ha(m nha(m
DDe^'n khi ha(m ta'm to^i dda~ na(m con
Na`ng thi` tro^ng ha~y co`n son
To^i thi` ddinh o^'c, bu` lon ra~ ro+`i

Na('ng mu+a la` chuye^.n cu?a tro+`i
Te^` gia no^.i tro+. co' to^i bao tha^`u
Suo^'t nga`y ca`y ca^'y nhu+ tra^u
Chie^`u ve^` ru+?a che'n cu~ng nga^`u nhu+ ai

Na^u' co+m, ddi cho+. ha`ng nga`y
Bo^`ng con, thay ta~ tui dda^y ve.n toa`n
Lau nha`, lau cu+?a dde^'ch co' ma`ng
O^i tho+`i oanh lie^.t ngang ta`ng co`n dda^u

Nhie^`u khi muo^'n ho^.c xi` da^`u
Xin na`ng nghi? phe'p na`ng chau ddo^i ma`y
Na`ng ddo`i thi dda^'u vo~ dda`i
Tung ra mo^.t chu+o+?ng che'n bay a`o a`o

Nho+' xu+a mi`nh mo+'i quen nhau
Em a(n, em no'i ngo.t nga`o de^~ thu+o+ng
Cho ne^n to^i mo+'i bi. lu+o+`ng
Mang tha^n nga` ngo.c ca^.y nuo*ng no+i na`ng

Than o^i thu+.c te^' phu? pha`ng
Ma`y ra^u mo^.t kie^'p tho^i dda`nh ddi ddong
Mo^.t lo`ng tho+` dzo+. sa('c son
Co`n non co`n nu+o+'c thi` co`n ... tho+` em!

 

Than Phan Dan Ong

Ai tu*`ng no'i ti`nh ye^u la` tuye^.t die^.u
La`huo*ng tho*m la` ma^.t ngo.t tra^n` ddo*i`
Ta nhe. da. ne^n la^m` lo*i` ngu*o*i` no'i
DDe^? gio*` nay` mang kho^'i ha^.n nghin` thu

Ta quen em be^n dduo*ng` chie^u` pho^' va('ng
Mu*a dda^u` mua` lam` u*o*t' toc' giai nha^n
DDe^n' be^n em ngai. nga^n` to^i no'i nho?
Du` to^i ne` co^ la^'y dde^? che tha^n"

Ro^i` tu*` ddo' tinh` ta da^n` cho*'m no*?
Nhu*~ng chie^u`tan`anh ddo*.i o*? ngoai` sa^n
Thoang' xa xa em trong ta` a'o tra('ng
Nhu* thie^n tha^n`xua^'t hie^.n cu*'u ddo*i` anh

Em xinh xinh, anh ngo* nga^?n ddu*'ng nhin`
Em ddua` gio*n~ : "Anh nay` sao ngao' qua' "
Ro^i` then. thung` em ma^n me^ ta` a'o
Ma' u*?ng ho^ng` guc. nhe. vao` long` anh

Anh bo^ng? tha^y' tim minh` nhu* go*.n so'ng
Mong tho*i` gian ngu*ng` ddo.ng o*? no*i da^y
Cho ddo^i ta luo^n ddu*o*c. ma~i xum va^y`
Cho hanh. phu'c tu*` nay va` mai~ mai~

Cu~ng vi` ddo' anh ca^y. nho*` mai mo^'i
Mang le^~ qua xin ho?i dde^? cu*o*i' em
Chuye^n. ddo^i ta anh ngo*~ dda~ e^m dde^m`
Anh dda^u bie^t' tu*. ddi vao` ngu.c to^'i

Em no'i ddi pha?i em la` ki.ch si~
DDo'ng tuo^ng` gi` pha?i phim bo^. HongKong
Bao ye^u thu*o*ng, bao e the.n tha(ng tra^m`
Nay bie^'n ma^'t thanh` Ha` DDo^ng Su* Tu*?

Tie^c' tha^n trai tua^n` ddi lam` 7 thu*'
Ve^` dde^'n nha` vao` cu*?a tha^'y tui? tha^n
Em hung ha(ng tro^ng du*~ tu*a. ba` cha(ng`
Ma('t tro*.n tra('ng,tay em ca^m` ca^y cho^?i

Si? vao` anh em ca(n` nha(n` la lo^'i
"Sao sa'ng nay` anh cha(?ng chiu. na^'u a(n"
DDe^? em ddo'i gio*` cho anh a(n cho^?i"
Kie^'p lam` trai o^i 3 chim` 7 no^~i

12 be^'n ddo`, nao` ai ro~ ddu.c trong
Thu*o*ng cho anh mang so^'kie^'p lam` cho^ng`
Sa'ng co*m nu*o*'c, chie^u` ve^`lo gia(t. du~
DDa~ nhu* the^' em cho la` chu*a ddu?
Mua ddem ve^` ca? ba^y` cho' Be.t-Re^
Khi vui cho*i anh dda^y cha(?ng ddu*o*.c ke^`
Lu'c chu'ng ba^.y, anh dda^y em ba('t ho^'t

Nha` dda~ tra^t. ma` em thi` theo mode
Sa'ng mo^~i ngay` ma^'y tie^'ng o*? restroom
Co' nhie^u`ho^m muo^'n lam`dda.i trong qua^n`
Ni'n la^u qua' ma(.t may` xanh ta'i me't

Ro^i` nhu*~ng chie^u` Karaoke em ho` he't
Kha('p xo'm lang` ho. tu*o*?ng anh gie^'t heo
Nine-one-one ca?nh sa't ho. vo^.i ke^u
DDa~ ma^'y phen anh pha?i theo ve^` bo't

DDe^~ ho^m nay anh xin em la^n` cho't
Bu*~a co*m chie^u` em tu*. na^'u ma` a(n
Tro^ng anh dda^y nhu* ca^y sa^.y ngoai` sa^n
Anh o^'m qua' lam` sao ma' so^'ng no^~i

Phu't chia tay anh co' lo*i` tra^n tro^'i
Tim` dum` anh ke~ no'i tinh` ye^u ddep.
Ro^i` cung`ha('n chia gu*ng` cay muo^'i ma(n.
Xem ha('n con` khoa't la't ma~i nu*~a cha(ng