Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ti`nh Ma^.n -Da`o-De^'n -da^y ma^.n mo*'i ho?i -Da`o
Vu*o*`n ho^`ng -da~ co' ai vao hay chu*a
Ma^.n ho?i thi` -Da`o xin thu*a
Vu*o*`ng ho^`ng -da~ co' nhu*ng chu*a ai va`o
Vo^ ro^`i cu*' no'i ta`o lao
Ru?i ye^u ru?i ha^.n lao -dao ca? -do*`i
-Da`o hoa -dang he' mo^i cu*o*`i
Mong trang qua^n tu*? -du'ng ngu*o*`i due^n trao
Ma^.n buo^`n Ma^.n ho?i ta.i sao
-Da`o kho^ng cho Ma^.n cu`ng -Da`o no*? hoa
-Da`o nhi`n la.i Ma^.n tha^'y gia`
-Da~ gia` nhu*a the^' no*? hao ca'i gi`
-Da`o -du*`ng tha^'y Ma^.n ma` khi
Ma^.n -da^y va^~n ngo.t, do`n y nha` na`o
Tho^i -du*`ng la'o xa'o la`o xa`o
Nhi`n so* la` tha^'y cho va`o uo^?ng co^ng
Tra'nh ra -de^? ma^.n va`o tro^ng
Vu*o*`n ho^`ng Ma^.n nghi? cu?a co^ng ma` -Da`o
-Da~ no'i la` kho^ng cho va`o
Vu*o*`n ho^`ng la` cu?a rie^ng -Da`o ma` tho^i
-Da`o nay a(n no'i lo^i tho^i
Tra'nh ra kho^ng Ma^.n va~ mo^i su*ng vu`
Nhi`n qua la` tu*o*'ng lu` khu`
Nha('m chu*`ng co' va~ su*ng vu` no^i~ kho^ng
No^~i chu*' sao la.i la` kho^ng
-Du*`ng ve^nh ma(.t nu*a~ ne^'u kho^ng u -da^`u
Con trai a(n no'i pha't ra^`u
Cha('t la` tro.n kie^'p pha?i sa^``u tu*o*ng ru*
Tu*o*ng tu* thi` ke^. tu*o*ng tu*
Ai nhu* -Da`o -do' o^m khu* ca'i vu*o*`n
Ai vo^ kho^ng -du*o*.c ne^n thu*o*`ng che^ bai
Ma^.n na`y na`o co' che^ bai
Tie^'c ra(`ng vu*o*`i tro^'ng. thie^'u vai anh hu`ng
Vu*o*`n na`y co`n cho.n anh hu`ng
Da^?u nay co' tro^'ng la.nh lu`ng se~ qua
-Da`o o*i! -Da`o -da~ ga^`n gia`
Ca^`n ai xoe la', cha(m hoa ho*~i -Da`o
Kho^ng ca^`i ai ho?i ra va`o
Hoa da^?u co' he'o, co' nha^`u ma(.t tui
Ma^.n -da^y -da~ co' y' ro^`i
Kho^ng -di ngo~ tru*o*'c Ma^.n ri`nh -du*o*`ng tro^ng
Tho^i -du*`ng a(n no'i lo`ng vo`ng
-Da`o kie^u ca?nh sa't to*'i co^ng -dem -di
Nhi`n xa -Da`o gio^'ng xua^n thi`
La.i ga^`n thi` tha^'y xu` xi` he'o queo
He'o queo nhu*ng di'nh nhu* keo
Ne^'u kho^ng sao Ma^.n -di theo ho?i hoa`i...


Anh nay -de^'n tuo^i tra(ng tro`n
Say me^ em nga('m mo?i mo`n tu*o*ng tu*
Anh -di ca'i da'ng de^? thu*o*ng
-Di ga^`n nhi`n la.i chi? thu*o*ng nu*~a ngu*o*`i.


Ba'n Bu'n Rie^u


Tin`h mi`nh nhu* ba't bu'n rie^u
Bao nhie^u co.ng bu'n ba^'y nhie^u co.ng tin`h
Sao anh a(n he^'t mo^.t mi`nh
Bo? em ngo^`i do' ma` nhi`n anh a(n
Bun.g em ke^u re'o om so`m
Ma` anh cu~ng ma(.c kho^ng the`m nhi`n em
A(n xong que't mo? bo? di
Ba('t em tra? no*. 1 no^`i bu'n rie^u
Sao anh a(n du*~ va^.y anh
Tie^`n dda^u em tra? cho anh suo^'t do*`i
Nuo^i anh mo*'i co' ma^'y nga`y
Tha^n em ga^`y ye^'u nhu* la` bu'n thie^u!!


Em o*i em ngu? cho ngon
DDe^? chi. dzo.t le. qua ha`ng bu'n rie^u
Ba.n chi. be^n ddo' no' ke^u
Kho^ng qua no' tu*o*?ng... mi`nh nghe`o no' khinh!

Ha^.n -Do*`i


Buo^`n buo^`n ngo^`i -die^'m ngo'n tay
-Die^'m ngay ngo'n giu*~a nghi~a la` fuck you!
Ba^y gio*` to^i pha?i la`m gi?
La`m sao cho he^'t no^~i buo^`n cu?a to^i.
Anh o*i co' hie^?u cho em
Em nay -dang o*? trong no*i that^'t ti`nh
Ti`nh, tie^`n, tu`, to^.i cho*' que^n
-Da^m thue^ che'm mu*o*'n -do' la` nghe^` em
Ba^y gio*` em -da~ que^n ro^`i
Mong anh -du*`ng co' hu*~ng ho*` vo*i em.


Con kie^'n ma` leo ca`nh dda`o
Leo pha?i ca`nh cu.t, leo va`o leo ra
Con ga'i ma` a(n ca` na
Uo^'ng ca nu*o*'c la.nh, cha.y ra cha.y va`o.


So^' Co^ -Do*n


To^i -da^y so^' pha^.n co^ -do*n
Nga`y a(n ba bu*~a ta('m chi? mo^.t la^`n
O^ng tro*`i ngo' xuo^'ng ma` coi
To^i -da^y hiu quan.h, quanh na(m mo^.t mi`nh
Na(m nay so^' pha^.n -do^?i thay
Tro*`i ban may ma('ng cho to^i -du*o*.c nho*`
O^ng ban cho to^i ca'i no*. tre^n -do*`i
-Dan o^ng con trai la` ca'i no*. -do*`i tra^`n gian
So^' to^i thi` cha(?ng gian nan
Cho ne^n cam chie^.u no*. -do*`i o^ng ban
To^i -da^y xin hu*'a la` ngoan
Lo cho cu?a no*. o^ng ban mo^?i nga`y!Cha`ng


Cha`ng la` con ca'i nha` ai
Ma` sao ba?n ma(.t "ba gai" qua chu*`ng
Ga(.p con nit cha(?ng nhi.n nhu*o*`ng
Ga(.p con gai la.i cha(.n ddu*o*`ng ghe.o tre^u
Coi chu*`ng "thie^p"...dzo*.t mo^.t chie^u
Ddu*`ng co gio*~n ma(.t ma`...tie^u "tan ddu*o*`ng"
Noi cho cha`ng bie^t ta^.n tu*o*`ng
Cho* co xem thu*o*`ng nu*~ nhi a` nghen !
Tranh xa ddu*`ng co...le`ng e`ng
Hay la` cha`ng muo^n mo^.t phen dde^? ddo*`i?!...

Ma(.t cha`ng tro^ng cu~ng de^~ coi
Ma` sao...qua^`n ao la.i ho^i the^ na`y
Hi`nh nhu* ho^?ng ta('m ho^m ra`y
Kha khen cha`ng co cai ta`i...o*? do*.Tre^n ddo*`i dde.p nha^'t la` anh
Mu~i to,mie^.ng ro^.ng,la.i chen...ra(ng va`ng
To'c xu` ca`i mo^.t bo^ng trang
Nhi`n anh cu*' ngo*~....bo'ng ddang le^n ddo^`ng.