Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

2004 Gateway Fantasy Football Schedule

League Schedule

2004 Gateway FF League  ***  FANTASY SCHEDULE

 
WEEK #                 TEAM #

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Alan Brooks

Fletcher Kirby

Chris McCall

Jason Murray

Max Smith

Ken Cheek

Brent Jones

Leonard Federico

Div

A

A

A

A

A

A

A

A

1

2

1

4

3

6

5

8

7

2

3

4

1

2

8

7

6

5

3

4

8

6

1

7

3

5

2

4

5

6

8

7

1

2

4

3

5

6

5

7

8

2

1

3

4

6

7

3

2

5

4

8

1

6

7

8

7

5

6

3

4

2

1

8

2

1

4

3

6

5

8

7

9

3

4

1

2

8

7

6

5

10

4

8

6

1

7

3

5

2

11

5

6

8

7

1

2

4

3

12

6

5

7

8

2

1

3

4

13

7

3

2

5

4

8

1

6

14

8

7

5

6

3

4

2

1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

Email: kjcheek@atlantic.net