tlhIngan Hol

tlhIngan Hol yejHaD
Klingonska Akademien
Nick Nicholas' Home Page
New Canonical Klingon Words
The Alien Languages of Star Trek
Khemorex Klinzhai! -- tlhIngan Hol
d'Armond Speers, Ph.D.
De' QaQ'e' ghItlhbogh marqoS
tlhIngan Hol mormon paq
tlhIngan Hol poe
google nej
Tao Te Ching--in Klingon!
The KLI Wiki
tlhIngan Hol Daq
http://www.ceesjebeesje.tk/
Mental Code
DloraH, naD puqloD
Brakey's Klingon Translations
HovpoH
toDbaj De'
tlhIngan Hol, the Klingon Language (Jarno Peschier's Web)
Curious wIjwI'
tlhIngan tlhogh nav
tlhInganpu'