chonuQ

chonga'chuq vIS mInDaq cholegh jay'!
chopar. ngoD. qamuS je.
DIrwIj DaghItlh yIruch!
chongagh Ha'DIbaH rur yIruch jay'!
pIn'a'wI'be' SoH.
qalobbe'. qanay vIneHbe'.
choSaw DaneHbe'. chonga'chuq neH jay'!
choneH. jInenbe'. jIQup.
jInaq vIghajbe'.
bI'up.

©cha'SaD wej; naHQun

Email: ronethebone1@juno.com