chomuS

qo'mey poSmoH Hol,
'ach lojmItmey poSmoH not.
bIjatlh <bIQ'a'Daq 'oHtaH 'etlh'e.>
jIjatlh <bIQ ngaS HIvje'.>

Dogh jIvang,
tlhIngan Hol jIjatlh.
Dogh bIvang,
DIvI' Hol neH bIjatlh.

<verangan Ha'DIbaH>
<toDsaH>

choHoH


©cha'SaD wej; naHQun

Email: ronethebone1@juno.com