Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Estland

 Karta
 Info  Postimees
 Estland, sammanfattningar av artiklar om Estland som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus sedan 1996. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser. Aktuell artikel.

96-38 s 6
"Estland står på egna ben"
USA slutar betala bidrag. Estland jublar. Man klarar sig själv.
En ekonomisk boom är i antågande i Tallinn.

98-08 s 3-4
"Det är klokt att skynda långsamt"
Intervju med Estlands president Lennart Meri.
Estlands statsöverhuvud Lennart Meri betraktar avtalet med Washington om militärt stöd till de baltiska staterna som en etapp i de tre ländernas väg mot medlemskap i Nato. Meri vill helst inte spekulera över när medlemskapet kan bli verklighet och tycker att det är klokt att visa tålamod med tanke på Rysslands motstånd mot de f d sovjetrepublikernas ambition att gå med i västalliansen.

98-04 s 12
"Tröstande ord till balterna"
Clinton har lanserat ett nytt initiativ som syftar till att överbrygga klyftan mellan balternas önskan om säkerhetsgarantier och Natos ovilja att ta dem med. Det handlar mest om ord men Ryssland är redan förgrymmad.

98-19 s3-7
"Östersjöregionen - Ett krångligt geopolitiskt pussel"
Handeln blomstrar, det kulturella utbytet växer, nya kontakter knyts på alla nivåer, men ännu dröjer det innan drömmen om en regional identitet kan bli verklighet.
Ja, särskilt om bara Estland knyts till EU via kontakterna med Finland och inte de två andra baltiska staterna.
En intressant lång artikel i The Economist som behandlar bl a de nordiska länderna inblandning i och intresse av de baltiska staterna. Finland, Danmark och även Island nämns som föredöme.
(Sverige tycks fortfarande styrt enligt det kommunistiska manifestet. SAP tycks inte ha uppmärksammat de stora förändringar som skett i världen och särskilt i Europa under de senaste 10 åren.) Sverige anses vara för byråkratiskt och mest lova med ord. Dessutom ogillar SAP starkt de baltiska staternas antikommunism och förkärlek för Nato.

98-19 s 4-5
"Det är svårt att glömma bort ryskan i Estland"
Estland vill knyta an till sin tidigare, för-USSR, kulturella historia. Men det ryska språket vill man bara glömma. Men detta är svårt med en stor rysk minoritet.

99-04 s 8-9
"Vattenkriget vid Narva-floden"
De kapitalistiska esterna har tröttnat på att hjälpa sina ryska grannar.
Estland HAR Lämnat det socialistiska systemet och är snart redo för inträde i EU. De ryska städerna på gränsen har i stället blivit alltmer efterblivna. Den offentliga servicen håller på att bryta samman, det finns inte vatten och avlopp. Det är ett kontinuerligt förfall som inte ser något slut.

99-11 s 15
"Estland går åt höger"
I parlamentsvalet i mars fick en koalition av höger-mittenpartier majoritet. De vill göra en grundlig översyn av det statliga maskineriet.

99-12 s 9-11
"Estland vill inte väcka den sovande björnen"
Intervju med Estlands president Lennart Meri. Han beskriver östeuropéernas längtan in i EU och förhållandet till den stora grannen i öster - Ryssland.

99-28 s 8
"De baltiska staterna befarar att de blir bortglömda"
Nato koncentrerar sig allt mer på Balkan. Försvarsalliansens resurser är bortglömda och engagemanget i sydöstra Europa har resulterat i att de baltiska staterna känner sig åsidosatta och illa belönade i sina ansträngningar att tillmötesgå västmakternas krav på demokratiska reformer. Det är som vanligt så att de som inte sköter sig - balkanländerna - blir belönade medan de skötsamma - de baltiska länderna - får stå tillbaka. "de klarar sig ju ändå". Den gällande principen för de bestämmande i världen är orättvisa och budskapet är - sköt dig inte (och orsaken är naturligtvis att vi är rädda för de som missköter sig)

2000-41 s 6-7
"Drömmen är viktig"
Intervju med Estlands premiärminister Mart Laar. Integreringen i Europa ska enligt Estlands regeringschef skyndas på så mycket som möjligt. Det ska sättas en tidsgräns, t ex 1 januari 2002, och de som klarar den blir medlemmar de andra får vänta. Det ska ske en folkomröstning om medlemskapet i landet. Han vill också ha med Estland i valutaunionen. För honom slutar Europa vid Narva, som markerar Estlands gräns mot Ryssland. Europa präglas av västerländska, kristna värderingar.

2000-45 8-9
"Estland siktar målet, men vägen är lång"
Det har skett en imponerande återuppbyggnad i Estland efter befrielsen från det sovjetryska oket. Av de baltiska länderna är det nog Estland som har kommit längst på vägen mot väst. Huvudstaden Tallinn glänser i nygammal skönhet och ger intryck av en världsstad. Esterna tar ganska lätt på hotfyllda åtbörder från den stora grannen i öster men irriterar sig på västmakternas dubbeltydiga och tveksamma signaler.
Estlands lantbruk har genomgått en verklig "hästkur" där bara de jordbruk som kan klara den internationella konkurrensen har överlevt. Få, målinriktade subventioner har varit få. De stora framgångarna väcker avund i Lettland och Litauen.

2001-23 s 10
"Estland har fått ny ÖB"
Europas viktigaste gräns går mellan de baltiska staterna och Ryssland. Därför är det av stor vikt vem som blir överbefälhavare i Estland. Hans namn är Tarmo Köuts och han emottar med glädje hjälp från alla

2001-37 s 3-6
"De baltiska staterna närmar sig målet: EU och Nato"
De baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen blir om några år medlemmar i Europeiska Unionen och kanske i Nato också. Är de redo?
Balterna bistår redan alliansen med både mänsklig och elektronisk hjälp (bl a avlyssning av Ryssland). De är mycket angelägna om att gå med i Nato. Frågan är vad Ryssland egentligen tycker om det. Att gå med i EU är mer brådskande. De stora välmående städerna ger en falsk bild av verkligheten. Skillnaden till mindre städer och rena landsbygden är mycket stor. Få talar ett främmande språk nu sedan ryska språket dött ut. BNP per kapita är låg, t o med i jämförelse med det "fattiga" EU-landet Grekland som har 16200 $. Estland har 6000 $ och Litauen 4600 $. En annan sak är att det socialistiska tänkandet fortfarande är starkt i dessa f d sovjetrepubliker. "Staten är oerhört viktig frö universitetets studenter, och de anser att den bör ta ansvar för allt. Den personliga ansvarskänslan är mycket svag".
väststater.

2001-48 s 6
"Lagändring stärker demokratin i Estland"
När det estniska parlamentet röstade bort den lag som kräver att politiska kandidater måste uppfylla vissa språkkrav kunder OSSE avbryta sin övervakning av Estland och ett av de sista hindren mot medlemskap i NATO och EU undanröjdes.

2002-11 s 3-5
"Hansan återuppstår"
Globaliseringen blåser nytt liv i gamla handelsmönster - och gör Östersjön högintressant. De baltiska staterna har vind i seglen.
Estland är idag ett av de tre länder i Östeuropa som lockar mest utländska investerare per Capita. Det är bara Ungern och Tjeckien som är bättre. Från Estland flödar investeringar till de andra två baltiska staterna och till norra Polen. De tre baltiska staterna utgör en av världens snabbast växande ekonomiska zoner. Ett nytt Hongkong eller snarare ett nytt Hansaförbund.
Utländska företag gillar de låga lönerna men uppskattar också Tallins behagligt kosmopolitiska karaktär med en medelålders kärna och esternas god kunskaper i matematik och naturvetenskap. "50 års kommunism var bara ett av brott". För att komma med i EU måste Estland "avliberalisera" sina skatter och tullar. Det forna Östeuropa är för liberalt för det nuvarande Västeuropa!

2003-38 s 4
"Estland sade ja till EU"
Esterna har klarat av sista hindret på vägen tillbaka till EU. Det stod klart efter söndagens folkomröstning som vanns med 68 % mot 32. Därmed uppfyller de en dröm, som för inte så länge sedan framstod som ouppnåelig. För 12 år sedan verkade det som om de skulle ta flera decennier för Estland att uppfylla EUs kriterier för medlemskap. Men marknadsreformer genomfördes och Estland blev snart den mest framgångsrika av de 15 f d sovjetrepublikerna.

2004-15 s 8-9
"Ett baltiskt tigersprång"
Estländarna garanteras gratis tillgång till Internet enligt lag. Ingen annanstans har datoriseringen av vardagen kommit så långt som i Estland. Samtliga myndigheter är tillgängliga på Nätet. Medborgarna kan ta del av vilka beslut som har fattats och av vem. Regeringens sammanträden kan följas via nätet. I ett ambitiöst utbildningsprogram undervisas 100000 estländare i hur man använder mus och sökmaskiner. Det mesta är offentligt. Våldtäktsmän har bild och namn på nätet liksom kriminella man varnar för och efterlysta personer.

2004-39 s 25-26
"estland gör skäl för sitt namn"
För 14 år sedan kunde "e" i Estland betyda efterblivet och fortfarande kan man se rester från landets sovjetiska förflutna i kommunistinspirerade hyreshus och en och annan gammal rysk bil. Men nu finns det e-bank, e-handel och e-regering. Regeringsmötena är korta och nästan helt papperslösa, varje minister har dagordningen på en skärm. Man kan betala varor och parkering via mobiltelefonen. Internetanslutning är gratis.

2005-7 s 10
"Den baltiska svanesången"
Det finns inget "baltiskt block" längre. Skilda ekonomiska förutsättningar leder till allt mer olika samhällen. Estlands radikala marknadsreformer och högteknologiska kunnande leder in landet på en annan väg än Litauen, vars ekonomi fortfarande är beroende av stora industrier från sovjettiden. Olikheter i demografi spelar också en stor roll. Frågan om Lettlands etniskt ryska befolkning - drygt 40 % av landets befolkning är ryssar. Dominerar landets politik. Ländernas komplicerade relationer med Ryssland visade sig nyligen då Ryssland i fjol bjöd in ledare från hela Europa att hedra minnet av Sovjetunionens seger över Nazityskland för 60 år sedan. Lettlands president åkte dit. De övriga två stannade hemma med motiveringen att denna seger eliminerade dem från Europakartan.

2005-13 s 7
"Såren har inte läkt"
Estlands president Arnold Rüütel har tillsammans med sin litauiske kollega beslutat att inte delta i ceremonin i Moskva i samband med 80-årsdagen av de allierades seger över Nazityskland. Han har ingenting emot att hedra andra världskrigets offer men vill att man inte glömmer att Estland inte återfick sin oavhängighet efter det att Röda Armén drivit bort tyskarna. Efter kriget drabbades landet av ytterligare deportationer och förföljelser. Däremot ser han ingen anledning till oro för förhållandet mellan Estland och Ryssland idag.

2005-34 s 10-11
"EU har förändrat Estland och vice versa"
Lite friskt blod har inte gjort någon skada. Trenderna som den nya förde in i EU - snabb tillväxt, som förstärktes av låga löner och låga skatter, plus en stark önskan att kompensera för de gångna 50 åren, riktade strålkastarljuset på den tröga tillväxten i äldre ekonomier som Tyskland och Frankrike. EU-medlemskapet har satt djupa spår i den estniska politiken, för ett land som i sekler var en lydstat som bollades mellan skandinaviska, tyska och senast sovjetiska härskare. Den ekonomiska effekten är också häpnadsväckande. På 1990-talet kom en flod av investeringar och hög tillväxt och den har sedan fortsatt med en svacka 1998 på grund av den ekonomiska krisen i Ryssland. Stabil penningpolitik och framgångsrik skattepolitik lockar investerarna till Estland.

2005-39 s 10
"Baltiska bekymmer"
De nya EU-länderna i öst lider brist på arbetskraft. Tillväxttakten är över 7 % i de baltiska staterna. Många företag är arbetskraftsintensiva. Officiellt är arbetslösheten omkring 8 % men av dessa arbetar många svart på hemmaplan eller någon annan stans i EU. En lösning vore större rörlighet på arbetsmarknaden. Några företag vill importera personal från Vitryssland men många betraktar ryska invandrare som ovälkomna.

2005-51 s 5-7
"Het teknik i kallt klimat"
Estland visar framfötterna på IT-området. Det allra senaste är företaget eBays köp av Skype. Skypes grundare är inte ester. Det är en svensk och en dansk, och dess juridiska högkvarter ligger i Luxemburg, men det var estniska mjukvaruexperter som skrev Skypes grundkod. Skypes kontor ligger i Tallinn som ett exempel på Estlands nya roll som Östersjöns Silicon Valley. Entreprenörerna klagar på brist på arbetskraft men många ungdomar kommer nu från andra länder för att söka jobb i Estland. Skype sysselsätter folk från 30 länder.

2007-05 s 7-8
"Befrielse eller ockupation?"
Denna fråga är kärnan i kontroversen om en bronsstaty i Tallinn. Statyn, som föreställer en soldat, står i en park nära gamla stan i Tallinn. Soldaten stirrar sorgset ned på den snötäckta marken med hjälmen i sin hand. Inskriptionen på ryska och estniska berättar att statyn tillägnas "De som föll i andra världskriget". Statyn är inte särskilt uppseendeväckande som krigsmonument men dess öde har väckt stor uppståndelse. Planerna på att flytta statyn har väckte indignation och även framkallat hot om sanktioner från Ryssland. Det är ytterligare ett försök från Estland att inte bara bryta med det sovjetiska arvet utan också minimera Rysslands inflytande idag. Av Estlands 1,4 miljoner invånare är 25 % etniska ryssar.

2007-10 s 9
"EU har inte mycket att erbjuda"
Intervju med Estlands president, Toomas Hendrik Ilves. EU har förlorat ett mycket viktigt redskap för att främja fred och demokrati i angränsande länder beroende på att EU-medborgarna är utvidgningströtta. Detta har länder som Ukraina och Serbien förstått. EU bör därför ge grannländerna andra lockande fördelar. En annan möjlighet är att erbjuda medlemskap i Nato. Grannländerna bör kanske också börja fundera på vad de själva kan göra för EU.

2007-10 s 9
"Valsegraren funderar på en ny koalition"
Det styrande reformpartiet i Estland vann de allmänna valen och på andra plats kom reformpartiets koalitionspartner, centrumpartiet. Kanske blir det en annorlunda koalition nu menar statsminister Andrus Ansip. Det konservativa Hembygdspartiet Pro Patria Res Oublica fick nästan 18 % och kan tillsammans med den förra lilla koalitionspartners, Folkförbundet som fick 7 %, kunna bilda en koalition med Ansips styrande Reformparti.

2007-18 s 22
"Sårade känslor"
Efter tre dagars kravaller och ett dödsfall i samband med flyttningen av ett ryskt krigsmonument i Tallinn i Estland krävde den ryska duman att den estniska regeringen skulle avgå. Enligt en rysk dumaledamot har den estniska regeringe själv provocerat krisen genom att besluta om monumentets flyttning. I fredags plockades monumentet, som föreställer en rysk soldat, bort för att placeras på en krigskyrkogård i stället.

2008-46 s 5
"Dimman tätnar runt estnisk spionaffär"
En sensationell spionaffär har avslöjats i det estniska försvarsdepartementet. I september greps Hermann Simm, tjänsteman på mellannivå i försvarsdepartementet, tillsammans med sin fru. De misstänks för att ha spionerat för främmande makt. Det blir rättsak nästa år och om han fälls riskerar han fängelse i 3-15 år. Det var han som installerade systemet för handhavandet av hemlig information, inklusive topphemliga dokument från Estlands allierade i Nato. Simm kan vara den största säkerhetsmissen i Nato på flera år.

2010-20 s 10
"Estland får lov att byta till euro"
Estland kan från och med 2011 börja använda euron. Det blir då eurozonens 17:e medlem. ECB tillstyrker Estlands medlemskap. Sverige däremot uppfyller inte kriterierna för inträde i valutaunionen.

2010-24 s 10-11
"Estland drar gränser för ryskan"
Den estniska språkmyndigheten kontrollerar att alla offentliganställda talar tillräckligt bra estniska och i skolorna begränsas användandet av ryska som fortfarande är modersmål för många av landets invånare. Paegymnasiet i Tallin har blivit ett "slagfält" för språkstriden. Där underkändes nära en tredjedel av skolans 60 lärare. Flera av de äldre lärarna har svårt för att nu lära sig perfekt estniska. 30 procent av Estlands 1,3 miljoner invånare har ryska som första språk och nästan hälften av alla offentliga skolor i Tallin är ryskspråkiga.
Sedan Sovjetunionen upplöstes 1991 har de numera självständiga före detta sovjetrepublikerna försökt stärka sina nationella identiteter genom att främja användandet av de inhemska språken. Den ryska regeringen protesterar och fruktar ett minskat inflytande.

2011-10 s 7
"Ansip segrade som väntat"
Den regerande mitten-höger-koalitionen i Estland behåller regeringsmakten. Estlands liberale regeringschef, Andrus Ansip, blev som väntat valets segrare och står nu inför sin tredje mandatperiod. Hans mitten-höger-koalition kan räkna med en bekväm majoritet i parlamentet med 56 av de 101 platserna. Ansips Reformparti och partnern Förbundet Pro Patria har regerat Estland sedan 2007. Det oppositionella vänster-mitten-lägret som består av Socialdemokraterna och Centern fick 45 mandat.

2011-39 s 30-33
"Ett märkvärdigt litet land"
Esterna tvekade inte att gå med i valutaunionen. De älskar euron, vilket illustreras av att man kan få en euro tatuerad på armen eller i nacken till specialpriset 45 euro. De har nästan inga skulder, de sparar utan knot och de är begeistrade över Europa. Esterna är ett mönsterfolk mitt i krisen. De bor i en digitalrepublik, där ett snille kom på hur man telefonerar gratis över hela världen.
Esterna gick, liksom slovakerna, igenom ett stålbad för att rädda sin ekonomi. Det handlade om lönesänkningar, slopade bidrag, dyrare sjukvård etc. Ingen demonstrerade och ingen strejkade. Detta skedde innan Estland gick med i valutaunionen.
Många utlänningar vill starta företag i Estland. Det går snabbt och lätt.
"Personalen är flitiga, punktliga och hundra procent ärliga". Korruptionen är nästan obefintlig. Regeringen sänker sina egna löner. Samhällsklimatet är rättvist och öppet och man kan lita på poliser, politiker och byråkrater. Statsbudgeten är i balans, statens skulder utgör bara 6,6 % av BNP, tillväxten i år är 8 %!

Estland, IT
2014-27 s 18-19
"Estland visar vägen"
Ett nationellt ID-kort blir globalt. Alla invånare som är 15 år eller öldre har elektroniska ID-kort som används i sjukvården, bankärenden på Nätet, e-shopping, för att skriva på kontrakt och kryptera e-post. ID-korten kan också användas som spårvagnsbiljetter och mycket mera - till och med för att rösta. Tillsammans erbjuder den estländska staten 600 e-tjänster till sina medborgare och 2 400 till sina företag.
Nu planerar Estland att exportera sin ID-modell till medborgare i andra länder.

2014-42 s 14-16
"Esterna diggar det digitala livet och vill göra hela världen till e-invånare.
Under de senaste 23 åren har det baltiska landet Estland förvandlats från att vara en medlem i Sovjetunionen till att bli ett av de mest uppkopplade länderna, med hjälp av teknik som i huvudsak byggts inom landets gränser.
Estlands medborgare gör det mesta på nätet. Röstar, deklarerar, kollar sina sjukjournaler. Med mera. Och de är inte det minsta bekymrade för dataintrång eller att systemet missbrukas.
Med hjälp av nationellt identitetskort med inbäddat mikrochip får esterna tillgång till cirka 4000 tjänster. De granskar sina sjukjournaler och recept på sina smartphones.
Resten av världen - framför allt i EU - har noterat detta. Landets tidigare premiärminister Andrus Ansip har nominerats till den nya EU-kommissionens vice ordförande, med ansvar för Europas digitala framtid.
Estland vill nu föra ut sina digitala tjänster globalt genom att erbjuda registrering till personer som bor utanför EU så att dessa kan bli så kallade "e-invånare". Detta skulle ge människor överallt i världen tillgång till Estlands modell för offentliga och privata nättjänster.

NYTimes: Estonians Embrace Life in a Digital World,
Components of Digital Society

2015-17 s 10
"Mer pengar till de svaga och ett starkare skydd mot Ryssland"
Höjda och skattefria socialbidrag. Generösare barnbidrag. Ett förstärkt gränsskydd.
Den nya regeringens prioriteter är tydliga. Större social sammanhållning och säkrare gränser.
I Estland har den nygamle regeringschefen Taavi Roivas tagit upp arbetet tillsammans med en regeringskoalition som utvidgats med ett parti. Den består av Roivas konservativa reformparti som segrade i valet i början av mars, av Socialdemokraterna och "Förbundet Pro Patria och Res Publica" (IRL). Koalitionen har 59 av parlamentets 101 mandat.
Regeringen vill höja alkoholskatten. Finland har skapat en "alkoholturism".

Estland
2016-46 26-28
"Lek blir allvar när Estland tränar rebeller av rädsla för Ryssland"
Nato-medlemmen Estlands populära "militärtävlingar" har kommit att få en allvarligare betydelse efter det att Ryssland invaderade Ukraina för två sedan.
Tävlingarna pågår i 24 timmar och testar de färdigheter sompartisaner, eller rebeller kan behöva i ett krig mot en ockuperande armé. Detb är oerhört populärt och är en form av vad som kallas militärsport i Estland.
Estlands hemvärn, som organiserar tävlingarna kräver att dess 25400 volontärer då och då deltar i helgernas övningar.
Nato-landet Estland med en befolkning på 1,3 miljoner invånare och en armé på omkring 6000 personer, skulle inte ha någon chans i ett konventionellt krig mot Ryssland. Men hemvärnet utbildade till rebeller kan göra en hel del motstånd. Särskilt sedan estländare uppmuntrats att ha handeldvapen i sina hem.

2016-47 6-8
"Oro och överraskande glädje i Estland över Trumps seger"
Mindre än 100 meter från Natos östliga gräns mot Ryssland ber en gymnasielärare sina elever i samhällskunskap att diskutera ett ämne som är av stor vikt för deras framtid, valet av Donald Trump som USAs nästa president.
De baltiska länderna är nervösa inför att Trump kan komma att ändra sig och beslutar sig för att backa från Nato. I de senaste valen har Kreml vänliga politiker vunnit i både Bulgarien och Moldavien.
För att försöka hindra USA från att dra in sitt stöd till de baltiska länderna kommer en grupp politiker från Lettland, Estland och Litauen att resa till Washington i december för att ta upp frågan där.

Ryssland, Estland
2017-45 20-22
"Två städer med en gemensam rysk historia delas av en avgrundsskarp europeisk gräns"
Det är inte mycket som skiljer den ryska staden Ivangorod från dess estniska tvilling, Narva, förutom en ganska smal flod - och en kulturell avgrund. Om det behövts ytterligare bevis, framkom det när EU bestämde sig för att ge de två ryskspråkiga städerna pengar för att bygga promenadstråk på vardera sidan av floden. Idén var att främja gränsöverskridande turism. Men korruptionen hindrade detta.
När de båda sidorna av den delade staten gick var sin väg efter Sovjetunionens fall fick de kämpa med samma ekonomiska problem och sovjetiska fabriker som gick i konkurs.

sidans topp