Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2011 v 16

Tidskriften

tidigare veckor: 
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29-30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16      

Ett-barns-politiken kan stå Kina dyrt

Kinas befolkning blir äldre, mycket på grund av landets ambitiösa barnbegränsningspolitik. Nu visar det sig att de strikta reglera för barnafödande kanske är onödiga och framför allt skadliga.

SHARON LaFRANIERE, Yicheng, Kina

Enligt Kinas familjeplaneringslagar är det för de flesta par förbjudet att skaffa mer än ett barn. Wang Hong och hennes man, Zhang Jingfeng, tillhör dem som har fått en andra chans, men de avstod från den.
De satsar i stället alla sina resurser på den redan nioårige sonen. Två femtedelar av parets sammanlagda årsinkomst på 20 000 renminbi (drygt 18 000 SEK) används till avgiften för gossens privatskola. ”Jag måste skapa de allra bästa förutsättningar för honom,” säger fru Wang, vars sparsamt möblerade bostad värms upp av en vedkamin. ”Om vi skaffar ett barn till skulle vår levnadsstandard försämras avsevärt.”
Wangs resonemang är ett eko av ett argument som har fått kinesiska demografer att rekommendera att ett-barns-politiken avskaffas. En anledning är, säger de, att de flesta kinesiska par nöjer sig med ett barn hur som helst.
Men den kanske viktigaste anledningen är att Kinas låga födelsetal, som tidigare var en ekonomisk fördel, nu kan komma att bromsa landets ekonomiska utveckling.

Kinas ekonomiska uppgång har delvis berott på en kraftig ökning av antalet arbetstagare som andel av den totala befolkningen. Denna ökning har skapat billig, produktiv arbetskraft till landets fabriker, gruvor och byggnadsföretag.
Nu planar antalet arbetare som andel av befolkningen ut, och inom kanske bara fem år börjar den, enligt experterna, krympa, om än långsamt till en början.
Under tiden växer andelen gamla så snabbt att medianåldern i Kina kommer att vara högre än USAs 2040. Men kineserna kommer bara att ha en tredjedel av USAs per capitainkomst efter anpassning till levnadskostnaderna. Experterna påpekar att detta betyder att Kina blir det första stora landet som blir gammalt innan det är fullt utvecklat ekonomiskt.
”Mycket stora demografiska kriser lurar vid Kinas horisont,” varnar Wang Feng, som leder en kinesisk underavdelning till Brookings Institution i Beijing (Tsinghua Center). ”Väldigt få förespråkar i detta läge ett-barns-politiken.”

Men parallellt med krav på lättnader i barnbegränsningspolitiken och antydningar om lättnader växer oron för att ett-barns-kulturen vid det här laget är så accepterad av kineserna att myndigheterna får svårt att uppmuntra barnafödande även om de försöker.
Ett stort antal forskare anser att en stor del av nedgången i barnafödandet i Kina de senaste tre decennierna beror på att födelsetal brukar sjunka när länder moderniseras och inte av ett-barns-politiken och dess olika varianter.
I exempelvis Yicheng, en landsbygdsregion i Shanxiprovinsen där Wang bor, har par undantagits från ett-barns-politiken i ett kvartssekel. Enligt ett experiment, som avsiktligt hemlighölls till för bara några år sedan, tillätts regionens par att ha två barn om de gifte sig tre år senare än minimiålder för äktenskap i resten av landet. I början var de också tvungna att ha minst sex år mellan det första och det andra barnet.
Men folkökningen i regionen var ändå jämförbar med resten av landet. ”Folk tycker inte att de har råd med två barn, ” säger Shi Aixiang, som är förskolerektor i Yicheng.
Trenden återspeglas i kustprovinsen Jiangsu norr om Shanghai. Forskare där intervjuade nästan 4 400 kvinnor som var berättigade att föda två barn. Mindre än en tredjedel av mödrarna med ett barn sade att de antingen ville ha eller kanske ville ha ett barn till, enligt en rapport i tidskriften Asian Population Studies.
I Shanghai var det så många par med tillstånd att skaffa två barn som har avstått från det att offentliganställda demografer började göra hembesök för att få dem att ändra sig. Cai Yong, demograf vid University of North Carolina i USA, säger att fertilitetsnivån i Shanghai och Beijing uppskattas till 0,7 per kvinna, d v s färre än ett barn per par och hälften av det nationella genomsnittet.

Allt detta antyder att Kina kanske inte kan göra så mycket för att sätta fart på barnafödandet. Men det verkar som om restriktionerna för barnafödande löses upp i takt med att problemen med en krympande arbetsstyrka kommer allt närmare.
Premiärminister Wen Jiabao sade till den nationella lagstiftningsförsamlingen i förra månaden att Kina kommer att ”förbättra den statliga familjeplaneringspolitiken efter hand”. Det var andra gången sedan i oktober som Kinas ledning antydde att politiken måste anpassas till en förändrad verklighet.
Demografer anser att den troligaste förändringen är att par i vissa provinser får lov att skaffa två barn om antingen mannen eller hustrun är enda barn. För närvarande får de flesta par bosätta i städerna skaffa två barn om ingendera av föräldrarna har några syskon.
En lättnad i regelverket vore bara den senaste av många ändringar i Kinas omfattande och grundliga familjeplaneringspolitik. Sedan policyn antogs 1980 har Kinas ledare gradvis urholkat världens mest ambitiösa försök att kontrollera människans fortplantningsinstinkt. Det finns minst 22 undantag, varav en del är generella, andra så svårtolkade att bara myndighetspersoner verkar förstå hur man ansöker om tillstånd.

Men Wang vid Tsinghua Center, som ingår i en grupp demografer som har analyserat undantag och data från Kinas många hundra prefekturer, har kommit fram till att 63 procent av alla kinesiska par bara har rätt att skaffa ett barn.
Myndigheterna säger att policyn har förhindrat 400 miljoner födslar på 30 år. Men Wang och Cai tror att minst 45 procent av dessa födslar inte hade inträffat ändå, eftersom par frivilligt anpassar familjens storlek till ekonomiska förutsättningar.
Experterna tror också att Kina har överskattat de verkliga födelsetalen för att rättfärdiga ett-barns-restriktionen. I början av 1990-talet sjönk fertiliteten i Kina till en nivå under den som demografer kallar för ersättningsnivå, d v s det antal födslar som behövs för att en generation ska ersätta sig själv. Officiellt räknar Kina med att den aktuella fertiliteten är 1,8 barn per kvinna. Men Cai och andra demografer tror att den i verkligheten ligger runt 1,5 barn per kvinna.

Experterna är också mycket bekymrade över den obalans mellan könen som har följt i ett-barns-politikens spår. När policyn infördes föddes det i Kina 1003-107 pojkar per hundra flickor, vilket är jämförbart med förhållandena i de flesta samhällen. 25 år senare föddes 119 pojkar per 100 flickor, vilket är ett extremt skevt förhållande. 2005 fanns det 32 miljoner fler män och pojkar under 20 än flickor och kvinnor under 20 i Kina. Denna disparitet kommer att förvärras de kommande två decennierna, och den kan leda till instabilitet i samhället.
Wang och andra experter anser att obalansen beror på en regel som medger att par på landsbygden skaffar et barn till om det första är en flicka. I regioner där denna regel är införd föds det nästan 130 pojkar per 100 flickor. Forskare misstänker att skillnaden också beror på att man med hjälp av ultraljud identifierar kvinnliga foster som sedan aborteras.

I början var det till fördel för Kina att barnafödandet minskade. Andel beroende invånare – barn och gamla – minskade markant jämfört med andelen arbetsföra. ”Kina befann sig en tid i en demografisk sweet spot,” förklarar Michael Pettis vid Peking University. Enligt en del beräkningar svarade den ökade andelen arbetstagare i förhållande till icke-arbetande för 15-25 procent av Kinas ekonomiska tillväxt mellan 1980 och 2000.
Men nu har det som var positivt blivit negativt. Kina har redan 14 procent färre invånare i tjugoårsåldern än för bara tio år sedan. Under de kommande 20 åren kommer antalet kineser i tjugoårsåldern att minska med ytterligare 17 procent, medan andelen kineser 65 och äldre kommer att fördubblas till 16 procent. 2050 kommer var fjärde kines att vara pensionär, enligt FNs beräkningar.

Arthur Kroeger, vd för det ekonomiska forskningsinstitutet Dragonomics i Beijing, säger att den ökande produktiviteten bland Kinas arbetstagare kan kompensera för det krympande antalet arbetstagare. Om man höjer pensionsåldern – ett förslag som regeringen överväger för kvinnornas del eftersom de har rätt att gå i pension tidigare än männen - skulle också kunna stärka den arbetsföra delen av befolkningen.
Men i slutänden, påpekar många experter, har regeringen inte mycket att sätta emot de obönhörliga, demografiska krafter som kommer att definiera kommande decennier.
”Kina behöver absolut ingen ett-barns-politik längre. Men inte ens om man slopar den redan idag får det någon effekt,” säger Kroeber.
© 2011 TEMPUS/The New York Times