Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 36

Tidskriften

tidigare veckor: 
 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17  
 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29-30 31 32 33 34 35      

Europas ålderskrämpor verkar obotliga

Den demografiska krisen kommer allt närmre

STEPHEN CASTLE
Bryssel
I samband med Tysklands historiska återförening för snart två decennier sedan blev Tyskland i ett drag Europeiska unionens mest folkrika nation, med ungefär 20 miljoner fler invånare än den närmaste konkurrenten.
Men 2050 kommer britterna, som föder fler barn och tillåter större invandring, förmodligen att vara fler än tyskarna, och tio år senare kommer det sannolikt att finnas fler fransmän också.
Dessa uppgifter återfinns i en officiell EU-undersökning, som för första gången konstaterar att européerna kommer att påbörja den länge varslade folkminskningen om bara sju år, när antalet döda kommer att överskrida antalet nyfödda.

Rapporten, som sammanställdes av EUs statistikbyrå, Eurostat, avslöjar stora variationen mellan födelsetalen i de olika medlemsländerna, men den generella trenden är en krympande, allt äldre befolkning.
Dokumentet berör inte orsakerna till det minskade barnafödandet, men den pekar på de långtgående ekonomiska och sociala förändringar, som väntar det kommande halvseklet i takt med att andelen gamla blir större och större.
Bland förändringarna märks minskade anslag till skolan, tungt belastade välfärdssystem och kanske en större politisk beredskap att välkomna invandrare, något som är ganska impopulärt bland dagens europeiska väljare.
Enligt rapporten är det inte bara Tyskland som förlorar platsen som EUs folkrikaste land, utan flera EU-länder kommer att se sina befolkningar minska, i vissa fall med upp emot en fjärdedel. Cypern, Irland och Luxemburg kommer däremot att växa med minst 50 procent.
Invandring på dagens nivå kan inte uppväga den krympande andelen förvärvsarbetande. Europeiska unionen, vars 27 länder har en sammanlagd befolkning på 495 miljoner människor, kommer att öka sin folkmängd till totalt 521 miljoner 2035, när trenden vänder. 2060 beräknas folkmängden vara 506 miljoner.

Eurostats rapport berör bara befolkningstrender i Europa. Enligt en annan rapport från i fjol kommer Amerikas befolkning att öka från 301 miljoner till 468 miljoner 2060; däribland 105 miljoner nya invandrare. Undersökningen byggde på USAs statistiska centralbyrå och Folkräkningsbyråns beräkningar av framtida födelse- och dödstal.
Myndighetsrepresentanter understryker att man bör tolka statistiken försiktigt, eftersom den bygger på antagandet att rådande trender håller i sig och att det inte vidtas några politiska åtgärder för att bemöta den demografiska krisen.
De ekonomiska följderna av en åldrande befolkning är obehagliga. Eurostatrapporten konstaterar att det i EUs 27 medlemsländer 2008 ”finns fyra personer i arbetsför ålder (15-64) per person som är 65 år eller äldre”. 2060 kommer förhållandet att vara två arbetsföra per person 65 år eller äldre.

Rapporten förutspår också ändrade förhållanden länderna emellan. 2060 kommer Storbritannien att ha 77 miljoner invånare, Frankrike 72 miljoner och Tyskland 71 miljoner. Italiens befolkning kommer att öka något för att sedan minska igen till nuvarande nivå, 59 miljoner, medan Spaniens befolkning ökar från 45 till 51 miljoner.
Men Polen, som just nu har 38 miljoner invånare, kommer att minska till 31 miljoner, vilket är en minskning med 18 procent.
Ännu större minskningar förutspås i Bulgarien (28 procent), Lettland (26 procent), Litauen (24 procent) och Rumänien (21 procent).
Cyperns befolkning kommer däremot att öka med 66 procent, Irlands med 53 och Luxemburgs med 52 procent. Antalet britter kommer att öka med 25 procent.

Rapporten säger: ”Från och med 2015 och framöver kommer antalet dödsfall att vara större än antalet nyfödda, varvid den naturliga folkökningen upphör. Från och med 2015 är positiv nettoinvandring det enda som kan öka befolkningen totalt i EU. Från 2035 förmår inte ens positiv nettoinvandring kompensera för den negativa naturliga förändringen, och då kommer EUs befolkning att börja krympa”.
EU-kommissionens taleskvinna, Amelia Torres, säger att EU måste stabilisera ekonomierna, öka sysselsättningen och reformera pensionssystemen. ”Vi oroar oss för medlemsländernas förmåga att bära kostnaderna för en åldrande befolkning, och vi befarar att kommande generationer får mycket svårt att hantera problemet”, säger hon.
I förra veckan konstaterade Institutet för befolkning och utveckling i Berlin att EUs befolkning utan invandring kommer att krympa till 477 miljoner till 2050. Experterna varnade för att en del landsbygdsområden – i framför allt Polen, Bulgarien, östra Tyskland, norra Spanien och södra Italien – kommer att avfolkas helt och hållet.
© 2008 TEMPUS/International Herald Tribune