DOĞU ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ


TÜRKMEN, YÜRÜK, KÜRT BOY, OYMAK VE AŞİRETLERİ - 3

- OCAK / OCAKLI / OCAKUŞAĞI AŞİRETİ: Ocaklılar, Danişmendlü Aşîreti'ndendirler.

- OKÇU / OKÇUYAN AŞİRETİ: 287 yılında Bitlis-Muş bölgesinde Mamık ve Konak kardeşlerin kırgınına uğrayan
"SIag"= Okçu boyunun Dede Korkut Oğuznâmeleri'nde "Okçu-Kozan" denilen İlbeylerine bağlı olup, Fırat nehri batısına kaçıp kurtulan ve Malatya-Halep arasında 'konup geçen OĞUZLAR'dandırlar.

Bunlardan 24 oymaklı "Okçu-İzzeddinli" boyu, Halep'teki Kurudağı'nda kışlarlar. Osmanlı arşiv vesîkalarında Okçular boyu, "Konar-Göçer Göçebe TÜRKMAN Taifesi" olarak gösterilen Reyhanlu Aşîreti'nin bir boyu olarak ifade edilmiş ve "Ekrad Yörükanı Taifesinden" olarak kaydedilmiştir.

- ÖKÜZAN / ÖKÜZOĞLU AŞİRETİ: Osmanlı Tahrîr Defterlerinde "Ekrad Yörükanı Taifesinden" gösterilmişlerdir.

- PORNAK / PORNEKLİ / BORNAK AŞİRETİ: AKKOYUNLULAR'ın dayandığı boylardan en önemlisidir. Pürnek, Pörnek, Pörnik, Börnek adlarıyla da anılmışlardır. Trabzon ile Diyarbakır'da ve bunlar arasındaki köylerde adları coğrafyaya geçmiştir. Osmanlı arşiv vesîkalarında "Konar-Göçer Türkman Yörükanı Taifesinden" gösterilmişlerdir.

- SAKANLI / ŞAKAN AŞİRETİ: SAKANLAR, Ağrı Dağı ve çevresindeki "Celâlî Kürtleri" adlı 24 boylu aşîretin oymaklarından biridir. Halk etimolojisine göre bunlar, Celâlîler'in "Sol Kolu" sayılan 12 oymaklı Khalikanlar'a göre, savaşta Sağ Kol'da savaştıklarından "Sağ-lar" anlamına TÜRKÇE "Sağ-an" adını almışlardır. Edip Yavuz da, TÜRK SAKALAR'ın bir kolu olan SAKANLAR'ın "akıllılar, ârifler" anlamına geldiğini ve Celâlî oymakları arasına karıştıklarını belirtmektedir.

- SARILAR / SARUYAN AŞİRETİ: Osmanlı Tahrîr Defterlerinde "Konar-Göçer TÜRKMAN Yörükanı Taifesinden" gösterilmişlerdir. Maraş'ın Sarılar köyü halkı bunlardandır. Anadolu Türkmenleri arasında SARICALU cemaati de bunlardan olmalıdır.

- SOLKANLI / SOLKHAN AŞİRETİ: Bingöl ilindeki Solhan ilçesine adlarını vermişlerdir. M. Fahrettin KIRZIOĞLU, SOLKHAN adının savaşta "Sol Kol"da vuruşan anlamına "Sokak"tan (Solaktan) = Solaklar deyiminden veya "Okçu" anlamına eski "Slak / Selak" denilen Oğuzlar'dan geldiğini ileri sürmektedir.

- SÖYLEMEZLER AŞİRETİ: Osmanlı arşiv vesîkalarında "Yörükan Taifesinden" gösterilmişlerdir. Söylemezler Türkiye'ye birçok şair, bilgin ve devlet adamı yetiştiren bir cemaattir. 1990'lı yıllarda bazı "Söylemezler"in yasadışı olayları karıştığı anlaşılmıştır. (Söylemezler Çetesi)

- SUR / SURANLI / SURUŞAĞ / SÜRLER AŞİRETİ: Murat suyu boyunda oturan SURANLILAR'ın Orta-Asya'daki adaşlarını Çin kaynakları TÜRK soyundan göstermektedirler.

- SÜRGÜÇLÜ / SÜRGÜÇİ AŞİRETİ: Osmanlı arşiv vesîkalarında "Konar-Göçer Ekrad Taîfesinden" gösterilmektedir.

- SUTURKAN / ÜSTÜRKİ / ÜSTÜRÜKAN AŞİRETİ: Osmanlı Tahrîr Defterlerinde Konar Göçer Türkman Ekradı Taifesinden" gösterilmişlerdir. TÜRKMENLER'in DAĞ'da gezeni anlamındadır. Varto'nun (Muş) ÜSTÜKRAN (Yeni adı: Çaylar) bucağına adlarını vermişlerdir. Gence ile Berdaa arasındaki Şutur bölgesine ad veren bir oymak ile adaştırlar.

- ŞADİLİ / ŞADİYAN / ŞADAN AŞİRETİ: TÜRKÇE başbuğ ünvanlarından ŞAD ile ilgilidir. ŞAD kelimesi ile ilgili bölge ve kale adları vardır. Arpaçay (Kars) ilçesi merkezi "Zaru-Şad" ve Hakkâri yakınlarındaki eski "Saru-Şad", Artvin'deki
"Şav-Şad" ile Şad-Berd gibi... ŞADİLİLER Horasan'dan gelmişlerdir. Osmanlı Tahrîr Defterlerinde "Yörükan Taifesinden" gösterilmişlerdir.

- ŞEMİKLİ / ŞEMİKANLI AŞİRETİ: AKKOYUNLU oymaklarındandırlar. Mardin'dekiler Kurmanç'tırlar.

- ŞIHAN / ŞEYHAN / ŞEYHLER / ŞEYHLÜ AŞİRETİ: MİLLİ topluluğuna sokulmuş olan KARAKEÇİLİLER'in dört dalından biridir. Osmanlı arşiv vesîkalarında "Konar-Göçer Ekrad Yörükanı Taifesinden" gösterilmişlerdir. Şıhan oymakları şunlardır:
1- HACAN, 2- MUSİKAN (TÜRKÇESİ: BIÇAKÇILAR). 3- KUBATAN (Kubatoğulları da deniyor), 4- SIHİMAM,
5- KOTAN, 6- DAVARAN, 7- ŞIHKAN, 8- BİNKAŞIM.

- ŞAKAKLU / ŞIKAKİ: Osmanlı arşiv vesikalarında "Konar-Göçer Ekrad Taifesinden" gösterilmişlerdir. ŞAKAKLULAR'ı, Rus eserleri TÜRK olarak tanımaktadırlar. Onlar da kendilerini TÜRK olarak bilirler. Tebriz Eyaleti'ndekiler TÜRKMEN sayılırlar.

- TATAR / TATARUŞAĞI AŞİRETİ: Osmanlı arşiv vesikalarında "TÜRKMAN Yörükanı Taifesinden" gösterilmişlerdir. İlhanlı-Moğol çağından kalmadırlar. Adı üstünde, TATAR'dırlar, kürtlükle alâkaları yoktur.

- TOPUZUŞAĞI AŞİRETİ: Osmanlı arşiv vesîkalarında "Göçebe Ekrad Yörükanı Taifesinden" gösterilmişlerdir.

- TORUNAN / TORUNLAR AŞİRETİ: Osmanlı arşiv vesîkalarında "TÜRKMAN Taifesinden" gösterilmişlerdir. AFŞARLAR içinde TORUNLUK namıyla tanınmışlardı. Asilzâde, soylu-soplu beyler anlamına gelir. Siverek'te (Urfa) bulunan KARAKEÇİLİLER'in kollarından Ceraban koluna bağlı bir Torun oymağı bulunmaktadır.

- TIRKAN / TÜRKAN / TİRKANLI AŞİRETİ: TÜRKLER anlamına gelir. Osmanlı Tahrîr Defterlerinde "Ekrad ve Yörükan Taifesinden" gösterilmişlerdir. OĞUZLAR'ın 24 boyundan biri olan BEĞDİLİ boyuna mensupturlar. Önceleri KARAKEÇİLİLER'e tâbi iken sonradan Viranşehir'de (Urfa) bir derebeyi olan İbrahim Paşa bunları MİLLÎ aşîretine bağlamıştır. TÜRKAN aşîreti mensupları, TÜRK olduklarını bilen, Kurmançca konuşan bir TÜRK aşîretidir. Aşiretin en kalabalık olduğu yer Siverek'tir (Urfa).

- ULAŞLI / ULAŞLAR AŞİRETİ: BEĞDİLİ TÜRKMAN aşîretindendirler. Birçok bilgin ve büyük adam yetiştiren bir oymaktır. Ulaş Bardakçı eğer bu aşiretten idiyse, TÜRK olmasına rağmen Kürtçülük gütmekten başka bir şey yapmamış durumuna düşmüştür...

- ENAKHÎ / İNAKHÎ (YINAKLI) AŞİRETİ: OSMANLI arşiv vesîkalarında "Yörükan Taifesinden" gösterilmişlerdir. Dede Korkut Kitabı'nda "Başvezir" anlamında olan "INAK / YINAK" deyimi ile ilgilidirler.

- ZAKHURANLI / ZAĞFURANLI AŞİRETİ: Osmanlı arşiv vesîkalarında "Ekrad Taifesinden" gösterilmişlerdir. Sivas ile Kars'taki Alevî TÜRKMENLER'den bir boy bu adla anılır. Tebriz-Erdebil civarındakiler "TÜRKMAN" sayılırlar.

- ZARIKANLI / ZERKİ / ZIRKANLI AŞİRETİ: Osmanlı Tahrîr Defterlerinde "Konar-Göçer Ekrad Taîfesînden" gösterilmişlerdir. Sarışınlar anlamına gelen bu ad Eski türkçe'de "Sarıg" = sarı rengi anlatan sözle ilgilidir. Zırkanlılar, Kurmanç kolundadırlar.

- ZİLANLI / ZİLAN / ZİLİ AŞİRETİ: Dicle Kürtlerinin (Kurmançlar) iki anakolundan biridir. (Bakınız: Bokhtî / Boton). Osmanlı arşiv vesîkalarında "Ekrad Taifesinden" gösterilmişlerdir.

Eskiden Silivi=Silivli denilen Diyarbakır'ın doğusundaki Meyyafarikîn'de kışladıkları için buraya Şilvan / Silivan=Siliwler adını verdirmişlerdir. GÖKTÜRKLER'de, Silivan / Silifan çok üstün ve şerefli bir unvandı.

KIRZIOĞLU'na göre; Zilan deyiminin kökü olan Siliv, Silig=Silinmiş, tertemiz anlamına gelmektedir. TÜRK-Kürt aşîretlerinin menşe birliği hakkında daha pek çok ispatlayıcı vesîkalar vardır.

Âşık Paşazade ve Tac-üt Tevarih Yıldırım Beyazid'e hekimlik etmiş olan İranlı bir Kürt Ozan'dan bahseder... Gunnar Jarring AFGANİSTAN TÜRKLERİ arasında uzun çalışmalar yaptıktan sonra bir çok yerde Kürt diye geçen Mukrilerin GÖKLEN TÜRKMENLERİ olduğunu söylüyor ve kaynak olarak ta Tumonoviç'i veriyor.

Kanunî Döneminde OĞUZ boylarından BEYDİLİ'nin 40 oymak olduğunu ve bunlardan birinin Kürtler Oymağı olduğunu biliyoruz... (Bozoklu Oğuz Boylarına Dair, Faruk Sümer, DTCF Dergisi C XI sayı 1, sf. 80)

Şerefname'de yer alan Kürt Dögeri boyu dahi OĞUZLAR'ın 24 kolundan DÖĞER ve DÖĞERLİ koluna bağlıdır. Ziya Gökalp OĞUZ İli 24 boyundan BEĞDİLİ koluna bağlı TÜRKANLAR aşiretinin vaktiyle KARAKEÇİLİLER'e tâbi olduğunu söyler... TÜRKANLAR sonradan Viranşehir derebeyi İbrahim Paşa'nın MİLLİ federasyonuna katılmışlardır. Sebep te kan davasıdır. Çok yakın bir tarihte cereyan etmiş olan bu değişikliğin yüz yıllardır TÜRKMEN aşiretleri arasında sürüp gittiğini düşünmek yanlış olmaz. Bu yüzden pek çok TÜRKMEN şimdi Kürt sayılmaktadır. (Doğu Anadolu Hakkında Sosyo-Kültürel Bir Araştırma, M.Eröz, sf. 40) Eröz'e göre TÜRKANLAR SELÇUKLU Süleyman Şah'ın 4 oğlundan birinin bölgede kaldığını, onun soyundan geldiklerini söylerler ki, bu da onların TÜRK asıllı olduklarının delilidir.

Karacadağ'a bağlı Karabahçe köyü halkı TÜRKMEN'dirler, yalnız muhitin etkisiyle dilleri bozulmuştur, KERKÜK AZERİ ağzına yakın bir ağızla konuşurlar.

Gaziantep Uğurova köyündeki TÜRKMEN asıllı BARAKLAR beş aşiretten oluşur: TORUN, TEYREKLİ, KÜRDİLİ, ESELİ ve TÜRKMEN...

Günümüzde Tunceli'de 64, Siirt'te 11, Urfa'da 57 aşiret mevcuttur.

Son olarak belirtelim ki, TÜRK TARİH KURUMU Başkanı Prof. Dr. YUSUF HALAÇOĞLU'nun yaptırdığı büyük araştırmaya göre TÜRKİYE'de 58.200 kadar aşiret-oymak bulunmakta, bunların 2300 kadarını Kürt aşiretleri teşkil etmektedir. Yani "kürt" diye bilinen pek çok aşiret ve oymak, aslında TÜRK-TÜRKMEN'dir. Bu arada ALEVİ KÜRT diye bilinen pek çok kişinin de 1915 TEHÇİRİ'nden kaçıp sonradan bu kimlik altında saklanan ERMENİLER olduğu tesbit edilmiştir. Bu kişilerin kendilerini ALEVİ diye tanıtmalarının sebebi, NAMAZ-NİYAZ-ORUÇ gibi uygulamalardan kaçmak içindir.

Herkesçe bilinmelidir ki, ülkemizde yaratılmak istenen ayırım, bölücülük ve terör, çoğunlukla bu KÜRT kimliği altına sığınan hain ruhlu, intikam peşinde olan ERMENİLER'den kaynaklanmaktadır!.. APO diye bilinen kişi dahi ARTİN AGOPYAN adlı bir ERMENİ'dir!

***
  • DİĞER SAYFALAR : HARİTALAR , KÜRTÇE KELİMELER, TÜRKÇE'DEN BOZMADIR! , BATI ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ , KUZEY ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ , DÜNYA MEDENİYETİNDE TÜRKLERİN PAYI , GİRİŞ