Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Asagida e-postumuze gelen ve halkimizi yakindan 
ilgilendiren
Turkmen multuci ,,sanat ,,, kutlur
,,,,ile ilgilenmesi maksadi ile kurulan
Istambul/Irak Turkleri Kultur ve Dernegi Baskani Sn.Ketenye gonderilen
mektubun aynan yayinliyoruz,,
Sn.ketenenin acik ve
net bir sekilde cevabini sizinle beraber beklemektyiz...

Halk internet

Deًerli Türkmen Kardel‏erim,

Bu yaz‎y‎ hiç yazmak istemezdim.Ancak Erbilden Türkiyeye gelen Türkmen
sanatç‎lar‎m‎z Mehmet Ahmet erbilli ile Karde‏i Cebbar Ahmet Erbilli'yi
فstanbul'da ne ‏ekilde kar‏‎lad‎ً‎ her kesçe nefret olabilecek bir durum yaratt‎
Türkmenler aras‎nda .Ketene kendini ne say‎yor:Dernek Ba‏kan‎ olsa bile
sanatç‎lara ve onlara kucak açan mert ve cesür insanlar‎m‎za hakaret etmek
KETENEYe yak‎‏maz daha doًrusu da yak‎‏‎r!!! çünkü ‏imdiye kadar Türkmenler için
yapt‎klar‎ ‏eyler heps‎ gِzler ِnünde Türkmenleri bِlmeye çal‎‏‎yor ve atraf‎na
toplad‎ً‎ ikiüç yalaka ile Türkmen toplumuna yak‎‏mayan ve benzeri,e‏i
gِrülmeyen i‏lere kalk‎‏‎yorlar.
 
Keteneyi Türkmen toplumu olarak k‎n‎yor ve bir an ِnce Türkmen toplumunun
davas‎ndan istifas‎n‎ versin ve K‎br‎staki kumarhanelere ve içki yusmalar‎na
gitsin
ve bir de türkmenleri kِtülemesin..
Türkmen birdir bِlünmez..Bunu da bilsin..
 
Genç OZAN