Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

TORONTO'DAN HABERLER:

YENÝ TÜRKMEN MERKEZÝ KURULDU

 

1990 Tarihlerinde kurulan IRAK TÜRKMEN DERNEÐÝ yýllarca Kanada da yaþayan Türkmen topluluðuna hizmet vermekteydi. Üç kiþiyle kurulan ve 20 üye sayýsýna sahip olan bu dernek yýllar boyunca iyi ve kötü þartlar altýnda yýpranmadan ve hiçte yorulmadan faaliyet göstermekteydi ve hatta Amerika kýtasýnda ilk dergiye -TÜRKMEN dergisine imzalarýný atmýþlardý. Amerika kýtasýnda ilk kez yayýnlanan bu derginin baþyazarý ve Derneðin kurucularýndan rahmetli þair ve yazar ÝSMAÝL SERTTÜRMEN idi. Rahmetli þairimiz 1999 yýlýnda hac farzýný büyükoðlu ASIF SERTTÜRKMEN ile beraber yaparken yüce Allah'ýn rahmetine kavuþup ve O mübarek topraklarda defnedilmiþti.Allah yerini ve mekanýný cennet eylesin Amin. ( Rahmetli þairimiz ÝSMAÝL SERTTÜRKEN - ASIF SERTTÜKMEN ve YALMAN ARSALAN ) larla kurulan bu dernek þu anda 500 kiþiden fazla üyeye sahip olan bir merkez haline gelmiþtir ve ismini dahada büyüterek KANADA TÜRKMEN MERKEZÝ olarak bütün dünyaya Türkmen sesini duyurtmaktadýr. Sayýn ASIF SERTTÜRKMEN baþkanlýðýnda ve yönetim kurulu üyelerine sayýn BURHAN BEYATLI- sayýn KEMAL NACCAR-sayýn METÝN ÖZKAN - sayýn ÝMAT CELAL ve diðer arkadaþlara da gönülden tebrik eder yeni TÜRKMEN merkezlerinde baþarýlar dileriz. Tebrik namelerinizi aþðýdaki e.mail adresine gönderebilirsiniz ,

 

sertturkmen@hotmail.com