Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

PROGRAM RASONALISTA SRBIJE

 

Dragi nacionalni drugovi i drugarice, gra|ani Srbije

 

Ovaj tekst je zvani~ni dokument Saveza Rasonalista Srbije, novog rasonalisti~kog pokreta mladih qudi koji zastupaju TRE]I PUT. Mi smatramo da je politika u levo i politika u desno jednako zlo koje slu`i podeli Srpskog naroda. Levica i desnica su dve strane jedne iste medaqe, dva odvratna pileta iz jednog istog gnezda. Na{a ideologija i politika se zasniva na RASNOM NACIONALIZMU, koji mo`emo sa`eti u tri osnovne teze:
1) rasni opstanak
2) nacionalna sloboda
3) socijalna pravda
Ovaj dokument je zacrtani pravac za novi srpski nacionalizam zasnovan na Beloj rasnoj pripadnosti, evropskom nasle|u i srpskoj kulturi. Sam naziv dokumenta opisuje wegovu svrhu, ovo je samo "jedan predlog za jedna program" - onako kako bi trebalo da bude i kako bi trebalo da se radi i razmi{qa da bi do{lo do spasa na{e voqene otaxbine. Kada neki budu pro~itali ovo mo`da }e re}i da je ovo "samo spisak lepih `eqa" - ovo je delimi~no ta~no jer mi sebe smatramo dobrim Srbima koji `ele samo najboqe svome narodu i gra|anima Srbije; uostalom svaki program, svaki plan je "samo spisak lepih `eqa" dok se ne steknu uslovi za wegovo sprovo|ewe - tada on postaje `ivotna realnost! Onima koji su ogran~ieni i siroma{ni duhom, mo`da }e sve ovo da bude sme{no - ali jednog dana im ne}e biti do smeha. Mo`da se nekom sve ovo ne}e dopasti, jer je isuvi{e "radikalno" - i zaista, te{ko da u Srbiji ima i{ta RADIKALNIJE od ovog "predloga". U ovim te{kim vremenima i mi sami moramo biti tvrdi, drasti~ne situacije zahtevaju drasti~na re{ewa, jer dobro ka`e stara narodna mudrost: "na qutu ranu qutu travu". Zato se mi iz Rasonalisti~kog pokreta ovi dokumentom i ne obra}amo masama, ve} eliti koja je dovoqno odva`na, sna`na, mudra i disciplinovana da sama sebi ne postavi pitawe "Da li je ovo dovoqno dobro za mene?", ve} pitawe "Da li sam ja dovoqno dobar za ovo?" Ali... da li sami sebi uop{te mo`ete postaviti ovo su{tinsko pitawe?

Predlaga~


NACIONALNO

1. Zahtevamo da Srbija kona~no postane dr`ava i ku}a srpskog naroda, na {ta on ima svo pravo posle svih krvavih `rtvovawa za wenu odbranu i posle vi{e od hiqadugodi{weg nastawivawa wene teritorije. Tra`imo da srpska dr`ava svom silom zakona za{titi srpski narod od daqeg rasnog propadawa tako {to }e odlu~no staviti izvan zakona svaku seksualnu uniju i brak izvan Bele rase.
2. Trenutna teritorija Dr`avne zajednice Srbija i Crna Gora i Republike Srpske mora da postane jedinstvena unitarna dr`avna teritorija posle sprovo|ewa narodnog plebiscita po principu samoopredelewa naroda u vezi ovog pitawa od `ivotne va`nosti za srpski narod.
3. Povratak svih otu|enih i okupiranih teritorija, a tamo gde to nije mogu}e - da se izvr{i razmena stanovni{tva na dobrovoqnoj osnovi. Smatramo da trenutne zapadne granice srpske zemqe nisu pravedne, niti su istorijske - prema tome, to pitawe ostaje otvoreno za re{avawe.
4. Nepriznavawe {tetnih ta~aka po srpski narod iz Dejtonskog sporazuma i drugih ugovora posle 1990. godine. Ono {to je potpisivano pod prinudom i {to su potpisivali izdajnici nas ne obavezuje.
5. Zahtevamo da se ukine sada{wa podela i rascepkanost srpske zemqe i vlasti i da se umesto toga uvede jedinstveni, centralni sistem upravqawa. Ho}emo kontrolu na{e sopstvene sudbine od strane ~itave zajednice, kao nacije i rase. Ni proleterijat, ni bur`oazija, nikakva klasa ili grupa ne treba da kontroli{e dr`avu radi sopstvenih sebi~nih interesa.
6. Mi ho}emo da se dr`ava Srbija razvija u pravcu NARODNE dr`ave:
1) prvi korak - stvarawe jedinstvene nacionalne srpske dr`ave
2) drugi korak - stvarawe rasne srpske dr`ave.

 

RASA


7. Pripadnost srpskom narodu i beloj rasi kao uslov za srpsko gra|anstvo i dr`avqanstvo. Srbi su narod bele arijevske rase ~iji je rasni podtip dominantno dinarskog tipa; slovenskog nacionalnog nasle|a; srpskog jezika; evropske kulture; i koji naseqavaju svoj `ivotni prostor na Balkanskom poluostrvu. Oni koji se ne uklapaju u ovakav opis, i koji su mongrili me{ane rase ne mogu i ne smeju se smatrati pravim Srbima, i prema tome ne mogu biti ni nosioci Srpskog gra|anstva.
8. Nacionalnosti koje nisu ~lanovi belih evropskih naroda ne mogu biti gra|ani Srpske dr`ave, niti kolektivno niti individualno. Svako ko nije bele rasne krvi, bez obzira na wegovo izja{wavawe, ne mo`e biti smatran pripadnikom belih evropskih naroda. Prema tome Jevreji, Cigani, [iptari, Turci-balije i ostali obojeni stranci ne mogu se smatrati ~lanovima bele nacije. Nacionalne mawine podle`u specijalnom statusu gra|anstva pod uslovom da su lojalni Srpskoj dr`avi. O tim nacionalnim mawinama }e se odlu~iti na pravednoj osnovi, uzimaju}i u obzir postupke i istoriju onih kojih se ti~e. Zbog ovoga ne moramo da se izviwavamo nikome.
9. Puno gra|ansko pravo bi}e priznato dr`avqanima Srbije ~ije puno belo rasno poreklo vodi nazad do godine 1870 - ovo se jednako odnosi na gra|ane srpske nacionalnosti i nacionalnih mawina. Svi koji su ne-evropskog porekla bi}e smatrani podanicima ili strancima; takvi ne}e biti ukqu~eni u pravo nacionalnog glasa, bi}e iskqu~eni iz punog osigurawa socijalnog statusa i bi}e oslobo}eni prava i obaveza gra|nstva.
10. Na{ koncept je da se bela evropska rasa i srpski narod kao wen sastavni deo razlikuje od ostalih rasnih grupa po svojim fizi~kim, moralnim i menatalnim karakteristikama koje su specifi~ne prirode. Zbog toga zahtevamo za{titu na{ih belih gra|ana kao posebne i jo{ uvek najra{irenije prirodne zajednice unutar srpske dr`ave.
11. Nacionalna dr`ava se mora starati o rasnoj ~istoti i o~uvawu kulture i nasle|a na{e nacije i rase. Budu}i nacionalni ustav mora sadr`ati ~lanove koji zakonski {tite belu rasu u Srbiji. Zbog toga ne-bela imigracija iz zemaqa tre}eg Sveta mora biti zakonski zabrawena i ka`wiva. Ho}emo automatsko ukidawe dr`avqanstva i prava svim obojenim strancima i sprovo|ewe programa repatrijacije za sve ne-bele uqeze i wihove mongrilske potomke.
12. Zahtevamo deportaciju svih stranaca koji su u{li u srpsku zemqu posle aprila 1941. godine. Mi smo za polisu "SRBIJA PRVO", jer mi sami imamo sopstvene probleme i na{e qude kojima je potrebna svaka vrsta pomo}i. Ne mo`emo vi{e gubiti sredstva i `ivotni prostor na druge, a da zanemarujemo sopstvene gra|ane.
13. Svima koji su mongrili ili me{ane rase bi}e ponu|en odlazak u zemqu wihovog ne-evropskog porekla ili u neku drugu zemqu u razvoju po wihovoj `eqi, ali posle sprovo}ewa EUGENSKOG programa da bi se izbegla daqa kontaminacija ~istote rasa. Nikakva daqa imigracija i rasno me{awe iz Afrike i Azije ne sme vi{e ikada biti dozvoqena. Granica na jugu na{e zemqe, naro~ito prema Albaniji, mora biti utvr|ena sa ograni~enim prelaskom. Da se u velikoj meri redukuje ulazaka Cigana i Turaka iz Makedonije, Rumunije i Bugarske ~iji su oni podanici. Tako|e da se spre~i daqe raseqavawe Cigana-ma|upa izvan kosovskog okruga, naro~ito po severu na{e otaxbine. Da bi se izbegli svaki daqi nesporazumi sa obojenim mawinama kod nas, predla`emo formirawe wihovih autonomnih "oblasti ili zona" u kojima mogu `iveti po svojoj tradiciji i ohrabrujemo upotrebu wihovog materweg jezika. Ne-obojenim osobama }e biti ograni~en pristup ovim zonama da se ne bi naru{avao mir obojenih i izbeglo daqe {tetno rasno me{awe. Po{to su svi oni stranci na srpskoj zemqi i prema tome samo su privremeno ovde - ovo je, naravno, samo privremeno re{ewe.
14. Na{ sopstveni narod mora opet iznad svega da po{tuje svoju pro{lost i da te`i ka ispuwewu svoje velike sudbine. Mi moramo da upozorimo sve sada{we i budu}e generacije na va`nost o~uvawa Bele rase i ~istote na{e slovenske krvi. Mongrilizacija mo`e lako da uni{ti na{e srpsko nasle|e i da upropasti sva budu}a dostignu}a. Na{a evropska civilizacija je sigurna jedino u ~istoti krvi i vere u ispuwewe svoje sudbine. Na{ pokret se bori za o~uvawe i ispuwewe ovog koncepta u Srbiji i Evropi.
15. Prava mladih majki i maloletne dece moraju da budu pod posebnom brigom dru{tva radi pospe{ivawa nataliteta i lak{eg odgajawa dece. Radi postizawa ovog ciqa predla`emo, na primer slede}e: priznavawe radnog sta`a doma}icama; uvodewe "porodi~nog porodiqskog bolovawa" za o~eve; povla~ewe bele `ene sa te{kih poslova u industriji i zabrana bilo kakvog rada maloletnika. Od svake bele `ene treba o~ekivati da donese dete na svet; jedina sramota le`i u namernom besporodu. Sva zdrava deca ~iste rase smatraju se legitimnom.
16. Mi prepoznajemo postojawe male grupe HAZARA (pseudo Jevreja) zvanih A{kenazi, koji kontroli{u "svetsku vladu" ili ve}inu vlada belih qudi. Radi vra}awa vlasti i kontrole ne-Jevrejima, mi se zala`emo za povratak (Alijah) svih ovih tzv "Jevreja" (ukqu~uju}i i prave potomke pravih Hebreja - Sefardima); bez obzira da li su religiozni ili ne, u wihovu pravu otad`binu Izrael (u wegovim granicama iz 1967. godine). O svima ostalima koji su me{ane rase, odlu~i}e se slu~aj po slu~aj, u zavisnosti od wihove koristi za dr`avu.

 


VOJSKA

 

17. Visoki dr`avni slu`benici i pripadnici najvi{e oru`ane sile moraju da budu srpske krvi.
18. Jedino gra|ani Srbije mogu da budu u slu`bi srpske vojske i policije. Tra`imo ukidawe vojne slu`be pod oru`jem za podanike nebelog porekla. za wih treba omogu}iti ili slu`ewe u posebnim radnim jedinicama na{e vojske ili pla}awe posebnog poreza za "oslobo}ewe od slu`be u radnim jedinicama".
19. Oru`ana sila na{eg naroda je odgovorna za wegovu sudbinu i garant je na{e budu}nosti. Srpska vojska da slu`i odbrani zemqe i wenog nacionalnog i rasnog karaktera, a ne za{titi politi~kog i ekonomskog sistema ili li~nih interesa.
20. Vojna slu`ba treba da u~i Srbe samopouzdawu da se oslone na svoju sopstvenu snagu. U neraskidivom jedinstvu na{eg naroda, na{e dr`ave i na{e vojske le`i prava snaga Srbije.
21. Srpska vojska postoji ne da li{i druge narode wihove slobode, ve} da za{titi srpsku slobodu i nezavisnost. Ipak, srpske vojne snage trebaju da slu`e u onim delovima sveta koji se direktno ti{u srpskih interesa.
22. Mi zahtevamo uspostavqawe i o~uvawe srpske nacionalne armije i zabranu svake pomisli ideje uvo|ewa pla}eni~kih trupa u na{u vojsku. Tra`imo da zbog tradicije dobrovoqaca u na{em narodu sastavni deo srpske oru`ane sile budu i "dobrovoqa~ki odredi". Posebu pa`wu treba posvetiti wihovom treningu i obuci.

 

SOCIJALNO

 

23. Zajedni~ko op{te dobro celokupnog naroda je iznad svakog li~nog dobra pojedinaca, grupa ili regiona ista prava i slobode za sve i iste obaveze i du`nosti za sve gra|ane.
24. "Mogu}nosti za sve - privilegije za nikoga" treba da bude kamen temeqac za na{e novo dru{tvo. Prava moraju da budu garantovana svim gra|anima narodne dr`ave i nikakvo bogatstvo ne sme biti razlog za osigurawe ekstra beneficija. Svi }e imati jednaku mogu}nost da slu`e na{oj zajednici i narodu, i da imaju koristi od svoje slu`be i napora. Svako treba da ima odgovornost i nagradu prema svojim zaslugama za op{te dobro.
25. Svim gra|anima }e biti garantovana hrana, prebivali{te i ode}a po cenama prihvatqivim za sve. Zdravstvena nega je omogu}ena svim gra|anima srpske narodne dr`ave. Nacionalna vlada }e obezbediti punu kontrolu i inspekciju celokupne robe da bi se osigurao kvalitet. Ali po{to je "idealno op{te dobro" nemogu}e za sve i na{a zemqa nikada nije bila dovoqno bogata da zadovoqi sve - "op{te dobro" ne mo`e biti garantovano za podanike i strance. Mi moramo prvo i ispred svega da zbrinemo svoj narod i sopstvene gra|ane.
26. Osiguravawe starosne penzije za sve gra|ane i obezbe|ivawe mirnih stara~kih dana za sve koji su ~asno odradili svoj radni vek
27. Tra`imo dozvoqavawe jedino srpskim gra|anima i podanicima pravo na socijalno osigurawe, vlasni{tvo nad stambenim objektima i drugim nekretninama Podanicima da se ograni~i maksimum vlasni{tva nad nekretninama.
28. Davawe kredita bez interesa i kamate za sve mlade srpske porodice radi lak{eg sklapawa brakova, boqeg `ivotnog standarda i brze reprodukcije i odgajawa zdrave dece. Budu}nost Srbije le`i u mladim qudima.
29. Izgradwa kvalitetnih ku}a po pristupa~nim cenama za belu radni~ku klasu svih nacionalnosti u Srbiji.
30. Tra`imo za{titu kvaliteta `ivota svih radnika tako {to treba osnovati organizaciju za wihovu fizi~ku i mentalnu rekreaciju. Zabrana i strogo ka`wavawe svakog poslodavca zbog bilo kakvog anga`ovawa radnika "na crno" kako bi se izbeglo pla}awe socijalnog i penzijskog osigurawa za te radnike. Omogu}iti svakom radniku podno{ewe `albe i tu`be na "radnom sudu" zbog nezakonitog ili nepravednog otpu{tawa sa posla, kao i bilo kakvog drugog ugwetavawa i zlostavqawa na radnom mestu.
31. @elimo uvo|ewe {esto~asovnog radnog vremena tamo gde je to mogu}e radi olak{avawa `ivota radnicima i popuwavawa kapaciteta zaposlenosti i ograni~ewa nezaposlenosti. Mi ho}emo stvarawe prave zajednice naroda u kojoj svi rade bez obzira da li rade rukama ili glavom.

EKONOMIJA

 

32. Tra`imo da u ekonomskom `ivotu svaka akcija bude vo|ena ovim pravilom: "Kapital slu`i industriji, a industrija slu`i narodu".
33. Stabilna ekonomija je ono {to pokazuje pravu vrednost zajednice. Novac je samo deo tog blaga - sredstvo razmene koje omogu}ava prikladnu trgovinu dobrima i uslugama. Vlada mora da kontroli{e sva sredstva nov~anog snabdevawa i reguli{e wegov nivo sa nacionalnom stopom produktivnosti.
34. Srpska ekonomija mora biti sa~uvana za{titnim zakonima. Doma}u ekonomiju treba zasnovati na ravnopravnom privatnom preduzetni{tvu i dr`avnom vlasni{tvu u strukturisanom i kontrolisanom okviru. Svaki ekonomski sistem od koga apsolutna ve}ina naroda ima koristi i prosperira je dobar sistem.
35. Ho}emo ohrabrewe privatne inicijative, {to vi{e malih i sredwih preduze}a u svim granama da bi srpski gra|ani bili {to zaposleniji i bogatiji. Sva takva mawa preduzetni{tva moraju biti smatrana osnovnim, bilo da rade za dr`avu, okrug ili op{tinu.
36. Stranci ne-belog porekla u Srbiji ne mogu imati bogatstva i nekretnine; za strance arijevskog porekla doneti zakonski limit i ograni~ewa koliku imovinu mogu da poseduju na srpskoj zemqi - sve preko toga srpska narodna dr`ava treba da konfiskuje! Tako|e se ne smeju ~initi nikakve poreske olak{ice stranim investitorima i ne-naseqenicima na{e zemqe, kako se ti stranci ne bi doveli u povla{}eni polo`aj u odnosu na doma}e stanovni{tvo.
37. Dr`avno vlasni{tvo mora opstati nad na{im prirodnim resursima, jer su oni op{te dobro srpskog naroda Tako|e mora ostati i dr`avno vlasni{tvo nad sistemima javnih preduze}a (na primer PTT, avio saobra}aj; `eleznica, elektri~na energija, {kole, bolnice, veliki industrijski kompleksi...). Transnacionalne kompanije ne}e biti dozvoqene, ipak mogu}a su me{ovita preduze}a izme|u stranih dr`ava i privatnika i na{e dr`ave i privatnih lica. Doma}e preduzetni{tvo }e biti ohrabrivano da ula`e kod svoje ku`e.
38. Mi ho}emo da se prestane sa podelama izme|u klasa i profesija, jer svi mi zajedno ~inimo jedno mo}no narodno telo: i radnici i seqaci i profesionalni slu`benici. Svaki rad oplemewuje onog koji ga izvodi, a sramotna je samo jedna stvar: ne doprinositi ni~im na{oj zajednici.
39. Ho}emo da svaki radnik bilo koje profesije shvati i nau~i da je on ovde prvenstveno da bi slu`io svom narodu. Kada ste sami vi ste NI[TA; jedino kao deo `ivotne celine ste SVE; i samo u zajedni~kom frontu jeste SILA.
40. Svako pove}awe proizvodwe treba da koristi celoj naciji i pove}ava `ivotni standard na{ih gra|ana. Prema tome, pravedno je da svako pove}awe plata bude uslovqeno pove}awem produktivnosti. Nikakva isplata ne mo`e biti zahtevana od strane onih koji ni{ta ne rade.
41. Zahtevamo konfiskaciju svakog nelegalnog profita, kao i ka`wavawe svakog ratnog profiterstva. Niko nema prava da prosperira od muke, znoja i krvi srpskog naroda. Zahtevamo da se u na{oj zemqi stane na put zelena{tvu / lihvarstvu kao sistemu interesne kamate na dug. Kapitalizam ili pozajmqivawe i iznajmqivawe novca na interes bi}e okon~ani u budu}em dru{tvu. Dr`avni zajmovi za industriju moraju biti oslobo|eni interesne kamate.
42. Zahtevamo da srpska industrija bude samovladaju}a sa predstavnicima rukovodstva, radnika i potro{a~a. Industrija i finansije moraju da budu podre|ene generalnoj kontroli centralnog autoriteta radi svrhe koordinirawa nacionalnog proizvodnog sistema.
43. Trai`mo da svojina, u formi zemqe i industrijskog bogatstva bude pod uticajem javne kontrole i da se wome operi{e u op{tem nacionalnom interesu. Naravno, privatna svojina ostaje, ali po{to }e se sva imovina smatrati op{tim dobrom nacije - eksploatacija }e biti efektno ukinuta.

EKOLOGIJA

 

44. Mi sami smo sastavni deo sveta oko nas; sveta koji je podlo`an prirodnim zakonima. I kao deo prirode, prema tome, i mi podle`emo prirodnim zakonima. Drugim re~ima, samo mi sami smo odgovorni za sve nad ~ime imamo mo} izbora, posebno za stawe na{e `ivotne okoline koja je usko vezana za sudbinu na{eg naroda. Bez zdrave i ~iste okoline nije mogu}e imati zdrav narod.
45. Moramo osigurati da lepota i resursi na{e otadxbine budu sa~uvani za budu}e generacije na{eg naroda, t.j. za one koji }e naslediti ovu zemqu od nas. Ne smemo da upropa{}ujemo i uni{tavamo prirodni poredak oko nas - balans odnosa koji je vitalan za dobrobit sveg `ivota i `ivih bi}a. Slu`imo `ivotu! Na{ novi moralni kodeks ne sme dozvoliti nau~nicima, poslovnim qudima i politi~arima da se kao do sada igraju "Boga" u ime radoznalosti, nov~ane dobiti ili li~ne koristi. Upotreba nau~nog znawa za li~nu dobrobit idividualaca ne sme da podriva samu vrednost `ivota.
46. Mi ho}emo ~istu zemqu za ~iste qude i zdravu hranu za zdrav narod. Zemqi{te i voda su nacionalno telo i wegov krvotok i zato zahtevamo da se na{a `ivotna okolina za{titi. Sa zaga|ivawem zemqe, mora, reka i vazduha se mora prestati! Srpska industrija u svim svojim formama mora biti odgovorna za odr`avawe kontrole nad svim otpadnim materijama.
47. Sva preduze}a moraju da budu svesna o~uvawa `ivotne sredine i svako zagadivawe treba smatrati zlo~inom. Zbog toga sva preduze}a (bez obzira u ~ijem su vlasni{tvu) trebaju da budu podlo`na pla}awu velikih kazni za slu~ajeve zagadewa koja su prouzrukovali.
48. Zato {to se zlostavqaoci `ivotiwa ~esto izmetnu u zlostavqaoce qudi, maltretirawe qubimaca, doma}ih i divqih `ivotiwa treba da se smatra zlo~inom jednakim prestupu protiv osobe sa odgovaraju}om kaznom.
49. Najve}a misija budu}eg obrazovawa i treninga je ta da se postigne jedinstvo snage du{e, zdrave svesti i ~vrstog tela. Zbog toga SPORT treba primarno da bude u slu`bi nacionalnog zdravqa i snage, a ne za podsticawe podele unutar na{e nacije, {irewa bezrazlo`nog nasiqa i samim time degeneracije `ivqewa. Verujemo da zdrav na~in `ivqewa rada prirodnu snagu i lepotu, {to je i vrhunski izraz plemenitosti prave slobode.

 

INOSTRANA POLITIKA

 

50. Srbija mora biti nezavisna dr`ava; da slu`i svom sopstvenom narodu - a ne strancima. Svaka internacionalna organizacija koja ograni~ava ili poni{tava nacionalni i rasni suverenitet mora biti napu{tena od strane srpske narodne dr`ave Nama mora biti stalo samo do onih qudi kojima je stalo do nas! Inostrana politika treba pre svega da osigurava sigurnost na{e otaxbine.
51. Evropski narodi prozilaze iz zajedni~kog rasnog korena. Moramo da se ujedinimo u duhovnu uniju za odbranu na{ih sloboda i na{ih zemaqa od zajedni~kog neprijateqa. Samo }e tako biti mesta, slobode i pravde u Evropi za sva germanska, slovenska, keltska, latinska, balti~ka i ostala dru{tva. Jedan jak blok koji je osnovan na rasnoj osnovi }e ostvariti nevi|ene visine na svim poqima za razvoj na{e zajedni~ke otaxbine Evrope.

KULTURA

 

52. Kultura u Srbiji mora biti pomognuta svim sredstvima. Moralna snaga nacije zavisi od kulturnih aktivnosti. Ratovi i mir dolaze i prolaze, ali kulturne vrednosti ostaju srpska dr`ava je du`na da za{titi kulturno, istorijsko i duhovno nasle|e srpskog naroda.
53. Prema tome, revolucija u umetnosti je ~ista prevara; jedina ve~na umetnost je klasi~na umetnost. Lepota je uvek povezana sa onim {to je zdravo i prirodno, zbog toga srpska kultura treba najo{trije da se suprostavqa degenerativnoj umetnosti i ru`no}i zara`ene i pokvarene svesti, a da uvek zahteva visoki estetski standard. Funkcija kulture ne sme biti takva da donosi modernizam u drevnu umetnost. Prava umetnost jeste i ostaje ve~ita, ona nikada ne prati "zakone" sezonske mode.

RELIGIJA


54. Religija je privatna stvar svakog gra|anina, i kao osnovna privatna stvar religijske slobode treba da budu dozvoqene. Ali treba zabraniti svako javno delovawe religijskih sekti na ulicama i javnim mestima, medijima i bilo kakvo drugo uznemiravawe i konfuzovawe zdravog verovawa na{ih gra|ana. Naro~ito crkveno-sekta{ko propovedawe multi-rasnog dru{tva, uzgoja degenerika i slu`ewe religijskim vo|ama ili internacionalnim ciqevima mora biti ukinuto.
55. Odre|eni kultovi mogu i trebaju biti zabraweni ako su oni pretwa nacionalnoj sigurnosti ili mentalnom zdravqu. Svako obo`avawe i izvo|ewe satanisti~kih obreda i "prizivawe" negativnih "bi}a" kao {to su Ahriman, Lucifer, Set, Mamon, itd, mora biti ka`wivo.
56. Religija koja je u suprotnom duhu od moralnog shvatawa na{eg naroda i koja ne sluzi o~uvawu nacionalne kulture i nasle|a na{ih gra|ana je opasna po narodnu dr`avu jer podriva nacionalne vrednosti i ne mo`e biti tolerisana u javnom `ivotu. Mora se izbe}i gre{ka dosada{wih crkava sa wihovim ogre{ewem protiv "nalikosti Bogu" u zanemarivawu bele rase i ~istote krvi nacije. Prava religija iznad svega tra`i o~uvawe fizi~kog i mentalnog rasnog karaktera naroda.
57. Zahtevamo nedopu{tawe predavawa bilo kakve veronauke na{im mladim generacijama po srpskim {kolama jer smatramo da sujeverje nije religija. Ali zato prou~avawe svetskih velikih religija mora biti sastavni deo istorijske nastave.
58. Zahtevamo da se srpska vera pro~isti od svih ostataka jevrejske misli i shvatawa sveta. Posle uni{tewa svakog vida Mamonizma, duhovna sinteza i unija u svetu, razumevawe izme|u istoka i zapada mo`e biti uspostavqeno. Na{ pokret veruje da je op{te ozdravqewe narodnog duha mogu}e sa sna`nim principom da je op{te nacionalno dobro u prednosti nad individualnim dobrom.
59. Po{to se srpska crkva do sada nije ogre{ila o srpski narod, ona mora biti pod posebnom pa`wom. Crkva mora biti odvojena od dr`ave, ali na{a dr`ava ne mo`e biti odvojena od crkve. U budu}oj rasnoj dr`avi, crkva i dr`ava }e postati jedno.
60. Sve {to nas spaja - dobro je, sve {to nas razdvaja - nije! Bez obzira na versku razli~itost ili verovawe u prirodnu silu, termin "BOG" je priznat kao postojawe svemogu}eg Tvorca qudskog roda, zakona Prirode i na{eg postavqenog zadatka - opstanka vrste. Bog je stvorio rase ne da bi se me{ale ve} da bi usavr{avale ~ove~anstvo.

 

OBRAZOVAWE

 

61. Zahtevamo da obrazovawe u Srbiji bude zasnovano prvenstveno na evropskoj i srpskoj kulturi. Sve forme obrazovawa u nae{m dru{tvu treba da imaju jedan ciq: oblikovawe nacionalne i rasne svesti.
62. Obrazovawe u celoj dr`avi mora biti dovedeno na nivo jednog op{teg nacionalnog standarda radi osposobqavawa mladih gra|ana za preuzimawe svog mesta u budu}oj rasnoj dr`avi. Prvi zadatak u {koli mora biti da se na{i u~enici dovedu na nivo shvatawa `ivotne va`nosti ideje nacionalne dr`ave, rasne ~istote i vrednosti gra|anstva.
63. Po{to se ~ovek sastoji iz duha, svesti i tela, obrazovawe mora da ga razvije u integrisano jedinstvo ovoga. Razvijawe samo intelektualnih sposobnosti nije dovoqno; ovome treba biti dodato i razvijawe mo}i-voqe, smisao za ispravno pona{awe i timski rad kao i svesnost pripadawa srpskom, slovenskom i evropskom nasle|u. Na obrazovawe za politi~ka mesta treba obratiti posebnu pa`wu tako {to se moraju razvijati mogu}nosti i spremnost za popuwavawe odgovornih pozicija. Politi~ka nauka zahteva prvoklasni qudski materijal i wegovo tehni~ko {kolovawe kao nijedna druga nauka.
64. Dr`ava }e materijalno i finansijski pomagati intelektualno nadarenu decu, u~enike i studente, radi wihovog ve}eg doprinosa razvoju srpskog dru{tva.
65. Tra`imo da se u srpskim {kolama na ~asovima istorije izu~ava srpska istorija na{eg staroslovensko-sorabskog porekla zasnovana na realnim dokazima na{ih priznatih nau~nika i istori~ara, a ne na {ovinisti~kim osnovama be~ko-berlinske istorijske {kole.

 

SELO

 

66. Seqaci moraju biti po{tovani ne samo zbog wihovog rada i produkata, ve} zbog wihovog `ivotnog stila seqaka i farmera. Osnova na{eg dru{tva treba da budu seqaci i poqoprivreda.
67. Treba se pristupiti reformi zemqi{nih zakona, sa preferisawem privatnog vlasni{tva nad zemqom i ukrupwivawem zemqi{nih poseda radi ja~awa sela i seqa{tva. Sve takse nad obradivim zemqi{tem moraju biti ukinute i {pekulacija sa zemqi{tem ne sme nikako biti dozvoqena. Dr`ava mora da ohrabruje {to ve}u proizvodwu hrane radi wene realne i ni`e cene zarad dobrobiti celokupnog stanovni{tva.
68. Budu}e dru{tvo treba da pre podsti~e i ohrabruje nastawivawe zemqi{ta stvarawem malih imawa za porodi~ne grupe, nego stvarawe velikih masa stanovni{tva u gradovima. Po svaku cenu mora se sa~uvati srpska samodovoqnost u proizvodwe zdrave i prirodne hrane.

EUGENIKA

 

69. Mi verujemo, strasno i fundamentalno, u nauku i ume}e dobrog uzgoja qjudi koji trebaju da budu vi{e i naprednije jedinke u lancu evolucije; i kompletno odbacujemo svako rasno me{awe i sve {to ga podsti~e u ime tzv. "hri{}anske qubavi" ili rasne tolerancije i razumevawa. Sva sredstva koja ovo sprovode i osiguravaju trebaju namerno i konstantno da se promovi{u. Zbog toga tra`imo i zvani~no uvo|ewe EUGENIKE kao zna~ajnog programa za poboq{avawe i unapre|ewe stanovni{tva.
70. Da se stane na kraj abortusu, koji treba da se tretira kao ubistvo, osim u slu~ajevima silovawa i ako je ugro`eno fizi~ko zdravqe majke ili ako fetus ima nepopravqive defekte koji su takve prirode da ne dozvoqavaju razumqiv `ivot u budu}nosti. Ovo je sve u svrsi poboq{avawa op{teg zdravqa nacije, a po{to je danas nauka i medicina toliko napredovala ovo nije te{ko za izvodewe.
71. Budu}i posao narodne dr`ave je da ukloni svaku ekonomsku prepreku za pove}awe stope ra|awa. Snaga i budu}nost na{eg naroda i rase je u na{oj deci. Sva deca, koja su rasno ~ista i zdrava, moraju biti pod posebnom pa`wom Srpske narodwa~ke dr`ave.

 

[TAMPA I MEDIJI

 

72. [tampa i mediji u Srbiji trebaju da budu slobodni, ali u srpskom duhu. Anti-nacionalni mediji ne smeju biti dozvoqeni. Svi ~lanci u novinama moraju biti u potpunosti dokumentovani (dokumenti i dokazi moraju biti u dosijeu), la`qive i pretenciozne pri~e ne smeju biti dozvoqene.
73. Treba zakonom zabraniti da ne-srpski gra|ani daju finansijski doprinos ili da na neki drugi na~in uti~u na srpsku {tampu i ostale medije. Mi zahtevamo da se u slu~ajevima kr{ewa ovakvog zakona takve novine i mediju ukinu i svi ne-srpski gra|ani koji su ume{ani u ovakav prekr{aj da budu ka`weni za {pijuna`u i proterani iz na{e zemqe.
74. U srpskim medijima ne mogu raditi podanici, stranci i strani dr`avqani. Tra`imo da se strancima onemogu}i {tampawe novina i kwiga kao i pravqewe emisija na srpskom jeziku u svojstvu propagande, osim prevoda i uz posebnu dozvolu Ministarstva kulture i MUP-a. Mediji koji zgre{e protiv zajedni~kog interesa moraju da budu ukinuti.

 

ZAKON I MORALNE ODREDBE

 

75. Tra`imo da u srpskom zakonu narod kao celina stoji iznad svake osobe ili svojine. Na{ zakon kao takav treba da vodi ra~una o rasi, zemqi, nacionalnoj ~asti, odbrani i radu. Srpski zakoni da zamerie sve ne srpske zakone koji se kose sa duhom i moralom na{eg naroda.
76. Mora se osigurati sigurnost osoba i imovine kao osnovno pravo svakog gra|anina - bez te sigurnosti na{e dru{tvo }e kolapsirati u anarhiju. Zahtevamo kompletnu rekonstrukciju Policijske slu`be i Sudskog sistema. [to se ti~e stvari od interesa za nacionalnu bezbednost kao {to su organizovani kriminal, trgovina drogom, terorizam i politi~ka anti-dr`avna subverzija bi}e pod istragom i borbom nove Policije Nacionalne Bezbednosti pod odvojenom kontrolom MUP-a.
77. Zahtevamo spre~avawe korupcije u dr`avnim institucijama i weno najstro`ije ka`wavawe. Mi se borimo protiv pokvarene prakse sistema parlamentarizma da daje zaposlewa i funkcije prema politi~kim gledi{tima name{tenika bez razmatrawa karaktera i mogu}nosti istog.
78. Ho}emo vra}awe smrtne kazne za najte`e zlo~ince, izdajnike, manipulatore, ratne profitere. Poo{travawe kazni za kriminalne elemente i na sve na~ine spre~avawe organizovanog kriminala.
79. Zakonski zabraniti i ka`wavati svaki vid homoseksualizma, pederastije, sodomije i pedofilije. Najstro`ije kazne za silovawe i seksualno maltretirawe dece, prodavawe i rasturawe droge.
80. Pornografija mora biti zakonski zabrawena i ka`wiva, a erotika treba da bude ograni~ena na razumqiv i po`eqan heteroseksualni ~in. Svaka vrsta pornografije koja se bavi pederima, lezbejkama, zloupotrebom dece, sodomijom i bestijalnostima i rasnim me{awem mora biti zabrawena i zakonski ka`wiva.
81. Politi~ki ~in nije kriminalni ~in, osim ako je ume{an u terorizam, i ru{ewe dr`ave i nacionalne bezbednosti.
82. Zatvori trebaju da postanu mesta za "reuslovqavawe" i "reobrazovawe", a ne skladi{ta qudskog {qama. Kriminalci koji su izvr{ili ne politi~ke ilegalne ekonomske i socijalne aktivnosti ne bi trebali napu{tati zatvor dok nisu socijalizovani. Zatvorenike treba uposliti da bi svoje grehe iskupili radom za dobrobit zajednice i da nadoknade {tetu svojim `rtvama.

URE\EWE I IDEOLOGIJA

 

83. Mi smo protiv materijalisti~ke trke po`ude pod kapitalizmom, isto kao {to smo protiv monotonog pre`ivaqavawa u sivoj birokratiji komunizma. Ove dve ideologije Starog Poretka te`e totalnom porobqavnaju svih naroda. Rasonalisti~ki pokret i ideologija osloba|a slobodno mi{qewe naroda radi stimulisawa svetskog razvoja civilizacije.
84. Radi ostvarivawa ovog ciqa mi se zala`emo za prirodnu i razumnu selekciju u domenu politi~kog vo|stva zemqe i naroda, zahvaquju}i kome }e vo|stvo biti povereno najsposobnijima bez obzira na wihovo socijalno poreklo, ime ili bogatstvo. Narod bira, sledi i smewuje vo|stvo. Ho}emo uvo|ewe sistema vo|stva u svim institucijama po sistemu "vlast vo|ama, wihova odgovornost narodu".
85. Zahtevamo ukidawe sistema parlamentarne vlade i svih partija, koje slu`e za deqewe i sva|awe na{eg naroda i koje uvek na kraju zavr{avaju kao alatka nadnacionalne mo}i novca ne slu`e}i pravim interesima na{eg naroda.
86. Tra`imo povratak demokratije wenoj izvornoj formuli "zajednice naroda" i izra`avawu narodne voqe putem plebiscita o svim pitawima od `ivotne va`nosti. Ho}emo da vlada na{e narodne dr`ave ima stalni i neposredni kontakt sa masom radnika i seqaka.
87. Po~etna ta~ka svega u budu}em dru{tvu ne}e biti dr`ava onako kako je to bilo do sada, ve} samo wen narod! Osnovno pitawe za svaku instituciju mora biti: "Da li je to dobro za na{ narod?"
88. ^ove~anstvo mora konstantno te`iti boqoj i vi{oj `ivotnoj borbi za svetliji i plemenitiji svet. Svaki dan mora donositi nove izazove u stalnoj borbi za boqi `ivot. Naravno da ne mo`e da postoji perfektni svet, ali na{ narod treba da te`i svom poboq{awu napu{taju}i propast dana{weg sveta oko nas. Na{ pokret veruje u pravilo "@IVOT JE BORBA".