Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

My Home Page

My Favorite things about Angelfire.

My Favorite Web Sites

Angelfire - Free Home Pages
Free Web Building Help
Angelfire HTML Library
HTML Gear - free polls, guestbooks, and more!BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE! BABY DONT GO! IT BREAKS MY HEART IF YOU DONT LOVE ME NOMORE!


XIN DDUNG ROI XA

NGUOI YEU DAU
NHO DEM PHUT AY TINH MOI TRAO VE NHAU
DDOI TA NHU CHIM NON GIUA TROI CAO
CAT TIENG HOT LA LUOT TREN BAO CUNG DANG MO MANG

LAM SAO! DDE NOI HET NUOI TIEC
VA NHO NHUNG SAU DDAU
TINH TA NHU TRANG NHU SAO VAN CAN NHAU
TRON DOI NAY NGUYEN THE YEU EM MAI
BIEN RONG VA BAU TROI NGAN NAM VAN XANH
DAU YEU NAY XIN THIEN THU TRAO VE EM

YEU EM NHU CAT NONG YEU SA MAC
HOA YEU NANG NGAT NGAY TRONG CHIEU
MUON DOI XIN VAN CON YEU
BABY DONT GO! DONT GO! DONT GO!
TRANG DDEM CO ANH XOT XA THAO THUC
HON MANG THUONG DDAU
SE NHO MAI MAI CON ME NAY

BABY DONT GO! DONT GO! DONT GO!
TRAI TIM VAN CHUT XOT OM CAY DDANG
DDOI CON LAI GI
KHI DDOI TA MUON DDOI XA NHAU
ROI MAI AI THEO ANH DDI TREN CON DDUONG
VAO MOT CHIEU THU NHAT NANG
GIOT MUA AY ROI MAI ROI HOAI
BIEN VANG XOA TAN BUOC CHAN DAI
SAO TRONG LONG TA VAN YEU RAT NHIEUB
A
B
Y

D
O
N
T

G
O

I
T

B
R
E
A
K
S

M
Y

H
E
A
R
T

I
F

U

D
O
N
T

L
O
V
E

M
E

N
O
M
O
R
E