Mikael & Conny Uhlin


Historia och historier från


NÄTERSJÖ


en by i SidensjöEfter att ha samlat grundmaterial i mer än 10 år har vi skrivit Nätersjös spännande historia, kryddad med historier kring tidigare profiler i omgivningen. Byn Nätersjö delar namnursprunget med Nätra socken men tillhör grannsocknen Sidensjö. Det är en relativt okänd by trots att den under historiens lopp haft en nära nog central roll i bygden. Inom dess gränser kan man peka på bosättningsplatser från stenåldern, vårdkase (och i anslutning till denna en sannolik fornborg) från järnåldern på det 273 meter höga Nätersjöbergets nordvästra topp, säte för båtsman under 1700- och 1800-talet samt bygdens högsta punkt med trianguleringsmärke för kartläggning från 1876. Härtill kommer att Drömmesjön tidigare anses ha hetat Nätersiön, som också framgår av en karta från 1714. Avsikten med denna skrift har varit dels att sammanställa tidigare i olika sammanhang nedtecknat material i relation till det större historiska skeendet, dels att tillfoga bitar som enbart funnits i den muntliga traditionen för att bevaras åt framtiden. Ambitionen har varit att i historieavsnitten på ett seriöst sätt beskriva byn Nätersjös historia parallellt med omvärldens. Detta för att visa att bygden har en levande historia, vilken kan ha intresse långt utanför det lokala området.


"Signalen" eller vårdkasen? Vad är rester från det gamla signalsystemet vid ofredstider och vad är modern mätpunkt för kartläggning?

Sedan 1600-talet har huvudsakligen två släkter befolkat byn. Läs om deras gårdar och om angränsande torp.

Läs om kopplingen mellan Nätersjö och den gryende träindustrin i Bryngeström.

Storskiftet och laga skiftet. När genomfördes dessa reformer och varför? Läs om skiftesreformerna i allmänhet och genomförandet i Nätersjö i synnerhet.

Nätersjö har varit säte för knektar och båtsmän. Läs om dessa och om den skräckfyllda dag i juni 1721 när ryska trupper anföll socknen!

Fäboliv, svedjebränning och de första stapplande stegen till en allmän skolgång - vanliga företeelser på 1800-talet, även i Nätersjö.

I avsnittet "Historier" har vi tillåtit oss en något friare form. Även om traditionen - och verkligheten - finns i bakgrunden kan vissa berättelser ha fått skrönans form. Avsikten är ändå att ge byn och bygden dess karaktär.

"Sagan om Julo och Silja" påstår att gården i Nätersjö år 1186 brukades av en Gruf Jurklosson.

Läs även om Bytt-Olle, Jonke Vestman och J A Näslund i Brynge.


Det går en tråd genom tiden
tvinnad av slit och möda
härdad av generationers svett
En hyllning till alla namn
ansiktslösa
men inte glömda


Beställ boken!
mikuhlini¤gmail.com

Skriverier