B I B E L E N

Hva lærer Bibelen

Viktige Web steder å gå til/ Web sites

Bibelsøk...hvor finner jeg
Jesus korsfestes ( film)
Jesus oppstandelse ( film)

Ønsker du å få vite mere, så er du velkommen til å ta kontakt 3E


Guds kjærlighet for deg - Fathers love for you

Norsk:
Mitt Barn… Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg…Salme 139:1 Jeg vet når du sitter og når du står oppreist…Salme 139:2 Jeg er vel kjent med alt du er…Salme 139:3 Til og med hvert eneste hårstrå på ditt hode vet jeg om…Matteus 10:29-31 For du ble skapt i mitt bilde…1. Mosebok 1:27 I meg lever du og beveger deg og er til…Apostlenes gjerninger 17:28 For du er min slekt… Apostlenes gjerninger 17:28 Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget…Jeremia 1:4-5 Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen…Efeserne 1:11-12 Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok…Salme 139:15-16 Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo… Ap.gj. 17:26 Du er skremmende og vidunderlig skapt…Salme 139:14 Jeg vevde deg sammen i din mors mage…Salme 139:13 Og jeg dro deg fram den dagen du ble født…Salme 71:6 Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg…Johannes 8:41-44 Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint, jeg er sann kjærlighet…1 Johannes 4:16 Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet …1 Johannes 3:1 Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far…1 Johannes 3:1 Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby…Matteus 7:11 For jeg er den perfekte far… Johannes 5:48 Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd…Jakob 1:17 For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov… Matteus 6:31-33 Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp…Jeremia 29:11 Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg…5. Mosebok Kjærlig hilsen fra din himmelske Far, den allmektige Gud .
Du kan lese hele brevet på "Father's Love Letter Compiled by Barry Adams Copyright 1999 Visit The Interactive Website at www.FathersLoveLetter.com"
Engelsk:
Tekst her 03
My Child… You may not know me, but I know everything about you…Psalm 139:1 I know when you sit down and when you rise up…Psalm 139:2 I am familiar with all your ways…Psalm 139:3 Even the very hairs on your head are numbered…Matthew 10:29-31 For you were made in my image…Genesis 1:27 In me you live and move and have your being…Acts 17:28 For you are my offspring…Acts 17:28 I knew you even before you were conceived…Jeremiah 1:4-5 I chose you when I planned creation…Ephesians 1:11-12 You were not a mistake, for all your days are written in my book…Psalm 139:15-16 I determined the exact time of your birth and where you would live…Acts 17:26 You are fearfully and wonderfully made…Psalm 139:14 I knit you together in your mother's womb…Psalm 139:13 And brought you forth on the day you were born…Psalm 71:6 I have been misrepresented by those who don't know me…John 8:41-44 I am not distant and angry, but am the complete expression of love…1 John 4:16 And it is my desire to lavish my love on you…1 John 3:1 Simply because you are my child and I am your father…1 John 3:1 I offer you more than your earthly father ever could…Matthew 7:11
Tekst her 05

A Link a day, keeps the boogerman away | L is for Link | Rhymes with Stink | Why must Angelfire be so cool?

Email: roylind@online.no