Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


Abazi, Genciana  551

Türkçe'den Arnavutça'ya geçmiş ekler ve bunların ses, şekil ve anlam bakımından uğradığı değişiklikler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 203 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Abdallah, Ghazi 262

Türkçe'nin Ürdün ve Suriye lehçeleri üzerindeki etkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, VIII, 195 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları, (Arap Dili ve Edebiyatı)

Abdurrahman, Varis 569

"Divanü Lügat-it Türk'deki Türk illerinin çağdaş Çin kaynakları ile mukayesesi ve değerlendirilmesi", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 158 y., şek., hrt, Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Abık, Ayşehan Deniz
156

Abdü'l-Vasi Çelebi'nin Halil Name'si, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987. 2 c., Cilt I: Metin, Cilt II: Yazma Eserlerin Fotokopisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Açık, Tansu
225

Retorik kuramın doğuşu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 46 y., Eski Çağ Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Açıkgöz, Namık
9

Riyazu'ş-şu'ara Riyazi Muhammed Efendi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1982, 323 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

Açıkkol, Ayşen
802

Küçükhöyük eski tunç çağı insanlarının paleoantropolojik açıdan incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, XV, 139 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü.

Adak, Işık
646

Zeugma sigillataları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997. 75 y., 27 çiz., 1 Pln., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Akalın, Ayşe Gül
246

Troia bölgesi Skepsis ve Hamaksitos şehirlerinin tarihi ve arkeolojik araştırmaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1990, 48 y., 5 hrt., 68 fotoğ., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Akansel, Ayfer
34

George Eliot : Adam Bede'de imaj, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, 67 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Akansel, Saniye Aysun
558

Beyşehir Gölü ve çevresinin fiziki coğrafyası ve doğal çevre sorunları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, VII, 111y., hrt., res., Coğrafya Bölümü, (Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

Akçaoğlu, Serap

568


Tanzimat ve Servet-i Fünun şairlerinin şiir anlayışları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 216 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

Akdemir, M. Ali
324

II. Meşrutiyet'in ilanının yankıları, A.Ü. DTCF, Ankara, 1980, 101 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Akdoğan, Rukiye

214


KBo XII-XXXIII arasında geçen hayvan isimleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 88 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Hititoloji Anabilim Dalı)

Aker, Ünal A. Şebnem 415

Aile değerlendirmesi: Ailenin psikososyal işlevi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 86 y., Psikoloji Bölümü.

Akerdem, Serdar 237

Kaunos Monopterosu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 32 y., pln., lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Akfirat, Fatma (Önalan) 514

Çalışan ve çalışmayan kadınlarla eşlerinin nedensellik ve sorumluluk yüklemeleri ve evlilik doyumları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 94 y., Psikoloji Bölümü.

Akgül (Erişti), Elmas Erdem

683

Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 96 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Akıncı, Uğur 254

William Shakesperea'in olgunluk dönemi komedyalarında yapı özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1990, 128 y., Tiyatro Bölümü.

Akınoğlu, Hatice (Gür)

151

Kütüphanecilik alanında makinelerin kullanılması ve değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 55 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Akıntürk, İlknur

31

Plays unpleasant ve plays Pleasant'ta kadın karakterler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, 59 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Akkaş, Sema Önal 497

Francis Bacon'un "Novum Organum" adlı eserinin felsefe tarihindeki yeri, 89 y., A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, Felsefe Bölümü.

Akkaya, Ş. Ayşe 538

re kültürünün değişmesinin Halk Bilimi bakımından değerlendirilmesi, örnek bölge: Isparta ili Eğirdir ilçesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996, 498 y., Halk Bilimi Bölümü.

Akmandor, Ayten 6

Divan-ı Munir, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, A.Ü. DTCF, Ankara, 1980, 213 y., Türk Dili ve Edebiyatı.

Akoğlu, Sabriye

797

Bir filozof olarak Cicero "De Finibus bonorum et malorum" üzerine bir inceleme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, IV, 158 y., Eskiçağ Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Akpamuk, Funda (Severdim) 238

Polatlı'nın kuruluşu ve gelişmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1989, Pln., hrt., res., 116 y., Coğrafya Bölümü.

Aksoy, A. Fehmi 597

Ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluş arşivlerinin arşiv mevzuatı açısından incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 117 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Aksoy, Cahide Zafer 11

Kral Lear'da kişilerin olaylar içinde davranışları ve geçirdikleri safhalar, A.Ü. DTCF, Ankara, 1978, 90 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Aksoyak, İ. Hakkı 504

"Gelibolu'lu Mustafa Ali'nin Tuhfetü'l Uşşak mesnevisi, 309 y., A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Aktaş, Ali 587

Yetim Divanı: inceleme-metin, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 537 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Eski Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Aktaş, Şehsuvar 245

Fransız ortaçağ din dışı tiyatrosu ve bir örnek Pathelin Efendi Farsı, 17 res., A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 202 y., Tiyatro Bölümü.

Aktaş, Tahsin 308

Der Konjunktıv ım deutschen und Seine Korrespondıerenden formen ım Türkishen, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 308 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Aktepe, Gülsün 803

Sarı Uygur Türkçe'sinin tarihi karşılaştırmalı ses bilgisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, XV, 385 y., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

Akyel, Bülent 680

Çudomir'in öykülerinde mizah ve anlatım, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 113y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Akyol, Aysun 276

Hamzavi Kıssa-i İskender : Metin sözlüğü ve dilbilgisi özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 447 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Akyurt, İpek

312

Köşk Höyük geç neolitik Erken kalkolitik 0-1 yaş bebek iskeletlerinin paleoantropolojik incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 100 y., Antropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Aladağ, Banu

789

Yatan ve ayakta tedavi gören hastaların sosyal destek ve sosyal karşılaştırma düzeyleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 54 y., Ölç., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Alan, İlker

139

Giresun-Sarp kıyı şeridinin yağış özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992, 54 y., çiz., Coğrafya Bölümü.

Alan, Necmettin 638

MTA Tabiat Tarihi Müzesi tersiyer dönem karasal fosil memeli kataloğu oluşturulması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 400 y., Antropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Albaş, Orhan

626

Mirza Muhammad Rafi' Sauda'nın hayatı ve eserleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 103 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Urdu Dili ve Edb. Anabilim Dalı)

Albayrak, İrfan

515

Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu halkının aile hukuku, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 131 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Sümeroloji Anabilim Dalı)

Albayrak, Yusuf 819

Antik dönemde Edessa, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, XIV, 75 y., 1 hrt., 11 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Albustanlıoğlu, Tulga

794

Dokimeion Antik Mermer Ocağı ve ihracat potansiyeli, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 119 y., 43 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Alkan, Mehmet 652

Boris Vian'ın romanlarında yıpranma sorunu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 105 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Alp, A. Oğuz

665

Şehircilik açısından romanizasyon sürecinde Likya kentleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 125 y., hrt., pln., tab., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Alpas, Başak

90

Vineland uyum davranış ölçeği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 148y., (Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı)

Alparslan, Birol 537

M.Ö. II Binde Anadolu'da bulunan mühür ve mühür baskıları üzerinde karışık varlıklar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 67 lev., 147 y., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Alpaslan, M. Songül 163

Türkiye ile Avrupa Karasal Neojen Faunalarının (mammalia) korelasyonu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 288 y., Antropoloji Anabilim Dalı.

Alperen, Altan 140

Eine Vergleichende untersuchung hör spielegünter eichs und Behçet Necatigils, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1987, 143 s., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Alsaç, Aydın

79

Heart of darkness ile lord of the flies'da kötülük kavramı, A.Ü. DTCF, Ankara, 1980, 137 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Altıparmak, Sırrı

557

İkinci Meşrutiyette islamcılık cereyanı, A.Ü. DTCF, Ankara, 1977, 127 y. Tarih Bölümü.

Altun, Hakan 781

Bir reji çalışması: Akad'ın Yayı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, 298 y., pln., Tiyatro Bölümü.

Amini, Fahzaneh 529

İşsizlerin ve çalışanların sosyal olaylarla ilgili nedensel açıklamaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 74 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Apaydın, Mustafa 118

Celal Sahir sanatı ve eserleri, A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 207 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Arak, Hüseyin 467

Alman halk romanı Kral Rother ile Türk Halk romanı Seyyid Battal Gazi'nin karşılaştırılması, A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, VI., 170 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Aran, Ayça 75

Razumov in under western eyes, A.Ü, DTCF, Ankara, 1978, 20 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Aras, Namık Kemal 157

Esrâr Dede'nin Tezkire-i Şu'ara-yı Mevleviyyesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 396 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Arıç, Fatma Gülsel

15

Shakespeare Antony ve Cleopatra'da imaj, A.Ü. DTCF, Ankara, 1979, 70 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Arık, Sabire 635

Pola Gojawıczynska'da kadın sorunsalı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 120 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Arıkan, Hülya

232

Attika-Delos Deniz Birliği ve İona şehir devletleri ilişkileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 107 y., 1 hrt., Tarih Bölümü, (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Arman, Okşan

287

Elazığ / Avşan Kale Yakınçağ iskeletlerinin paleodemografik açıdan incelenmesi, 55 y., A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, Antropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Arpaz, Yüce l 2

Çok anlamlılık ve bugünkü Türkiye Türkçesindeki örnekleri, A.Ü. DTCF, Ankara, 1975-76. , 93 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Arsan, A. Fuat 250

18.yüzyıl sonu - 19.yüzyıl Çin'inde genel durum ve Yunan Müslüman
ayaklanması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 126 y., 1 tab., 21 res., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Sinoloji Anabilim Dalı)

Arseven, Tülin (Oruç) 444

Milli Edebiyat Dönemi'nde eleştiri, V, 228 y., A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Arslan, Asuman 791

Aydın'da Türk mimarisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 146 y.; 40 çiz., 411 res., Sanat Tarihi Bölümü.

Arslan, İnci 258

Karain Mağarası Orta Paleolitik kenar kazıyıcıları üzerinde tipolojik analiz çalışması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 46 y., grf., lev., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Arslan, Nihayet 481

Chateaubriand'ın romanlarının ilk çevirileri ve Ataka uyarlaması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 225 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Arslan Kutlu, Suna 806

Ignacio Aldecoa'nın öykülerinde ortak temalar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, 147 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Arslanbuğa, Nazire

134

Friedrich Dürrenmatt's komödieenauffassung in "Der besuch der alten dame", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 108 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Arslaner, Ercan 637

Texdidaktik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 101 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Arslantekin, Sacit 88

Evrensel Onlu Sınıflama Sistemi, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi ile karşılaştırılmalı ve Türkiye uygulaması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 51 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Arzuman, Muhsin 403

Ankara şehri kuzeydoğusundaki yerleşim alanlarının fiziki coğrafya koşullarıyla ilişkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 109 y., 40 fotoğ., 24 hrt., Coğrafya Bölümü.

Aslan, Mustafa 319

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kan yakını evliliklerde kalıtsal hastalıklar ve kan grupları üzerinde bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 123 y., Antropoloji Bölümü.

Aşçıoğlu, Ayşe Esra 219

İkiztepe madeni takıları, A.Ü. Sosyal Bilimler, Ankara, 1989, 178 y., 55 lev., Arkeoloji Bölümü.

Ata, Aysun 330

Rabguzi Kısasü'l-Enbiya (Giriş-Metin-Dizin), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 391 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Atabay, Mithat 315

Çok Partili Dönemde bir muhalefet partisi: Millet Partisi (20 Temmuz 1948-27 Ocak 1954), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 366 y., Tarih Bölümü, (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı)

Atakan (Eren), H. Şebnem 253

İç savaş sonrası İspanyol romanı ve Mario ile beş saat, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 96 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ataman-Aysevener, Kübra 402

Irıs Murdoch'un ilk dönem romanlarında varoluşçu düşüncenin izleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 91 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Atan, Fatih 700

Er Hanedanlar döneminde ölü gömme adetleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 74 lev., 99 y., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Ataoğlu, M. Remzi 26

Ayni'nin İkdu'l cuman'daki ünvanüs siyer'den ve azimiden alınan kayıtların tercümesi ve değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Ensitüsü, Ankara, 1983, 166 y., Tarih Bölümü.

Ataol, Murat 765

Sedre Çayı havzasının fiziki coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, V, 70 y., fotoğ., şek., Coğrafya Bölümü

Atay, Tayfun 335

Antropogenetik açıdan insan kromozomları üzerine bir inceleme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 150 y. Antropoloji Bölümü.

Ateş, Sabri

408

Tunalı Hilmi kişiliği eserleri ve fikirleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 256 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Tarihi Anabilim Dalı)

Atıcı, Ahmet Levent 636


Öküzini Mağarası Ruminatları üzerinde analiz çalışmaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 10 lev., 80 y., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Atik, Sema 456

İonik yapılarda diş sırası ve problemleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, III, 85y., 39 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Atmaca, Hasan 260

Ankara İl merkezindeki halk kütüphanelerinde insangücü planlaması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 155 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Avcı, Erkan 664

Charles Brockden Brown's wieland and the gothic, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 95 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Avcu, Fulya 559

Proclus'un "Parmenides Şerhi", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 366 y., Felsefe Bölümü.

Avşar, Ziya

614

Revani ve Divan'ın karşılaştırmalı metni, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 411 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Ayan, Ülkü 171

Lami'i Çelebi'nin Hüsn-ü Dil'i (İnceleme-Metin), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 297 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Aydaş, Murat

771

Vezinli Yunanca yazıtlar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 124 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Aydın, Aydın

404

Marek Hlasko'nun öykülerindeki genç figürler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 69 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, ( Leh Dili ve Edeb. Anabilim Dalı)

Aydın, Balkı 86

Türk toplumundaki cinsiyet farklılaşmasının bir grup üniversiteli öğrenci
üzerine incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 68 y., Psikoloji Bölümü.

Aydın, Ahmet Emre 566

Bilgi merkezlerinde verimlilik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 140 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Aydın, Erhan 628

Şerhü'l-Menar grameri (giriş-gramer-metin-bibliyografya), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 120 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Eski Türk Dili Anabilim Dalı)

Aydın, H. Veli

336

Osmanlı İmparatorluğunda Tımar Sistemi'nin kaldırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 118 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Aydın, Mithat

545

Osmanlı kaynaklarına göre Osmanlı-Bulgar ilişkileri (1885-1909), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 134 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Aydınbek, C. Baykal

696

Ekolojik ortamın insanın kültürel gelişmesine olan etkileri ve Akdeniz Bölgesi paleolitiği açısından değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 14 lev., 76 y., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Aydıner. F.Gülcan

651

Farklı sektörlerde çalışan yöneticilerin iş doyumlarının karşılaştırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 87 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Aydil, Aysel 369

Paleolitikte ön kazıyıcı tipleri ve Anadolu'daki örnekleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 88 y., 70 lev., Arkeoloji Bölümü (Prehistorya Anabilim Dalı)

Aydoğan, Bedri 153

Namık Kemal'in eserlerinde sanat ve edebiyat görüşleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 168 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Ayengin, Nurperi 707

Neolitik ve Kalkolitik Dönemde Anadolu'da ölü gömme adetleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 60 y., 35 res., 1 hrt., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Aygün, Belgin 112

Tiyatro Bölümünde bir çalışma sistemi örneği: (Yunus Diye Göründüm), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 2 c., Tiyatro.

Aykut, İsmet 292

KUB XXXVIII-LVIII arasında ve IBOT IV'de geçen hayvan isimleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 111 Y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü (Hititoloji Anabilim Dalı)

Aysevener, Kubilay 203

O. Spengier, A. Toynbee ve yirminci yüzyılda döngüsel tarih anlayışına yeniden dönüşün nedenleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 103 y., Felsefe Bölümü.

Aytaç, Bedrettin 235

İbn Tufayl'in "Hayy Ibn Yakzan" adlı romanının öz, biçim ve üslup incelemesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 119 y., Ek 16, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Aytaçoğlu, Lale Zaide

396

İstanbul Lale Devri (1703-1730) mimari bezemesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 169 y., 314 res., Sanat Tarihi Anabilim Dalı.

Aytemiz, Tülin 84

Thomas Hardy'nin Tess of the D'ürbervilles'nin bir çeviri örneğinin
incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 155 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Azeroğlu, Filiz 883

Romalı kadınlar ve erkekler tarafından kullanılan elbise türleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 90, VII y., (Arkeoloji)

Azizoğlu, Semra 386

Psikolojik yardım aramaya yönelen ve yönelmeyen bireylerde stres, kontrol odağı inancı, yalnızlık algısı ve psikolojik belirti gösterme düzeyi arasındaki ilişki, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 81 y., Psikoloji Bölümü (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Bağdemir, Abdullah

355

Kitab-ı İskender 200 a-300 b (giriş-metin-dizin), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 315 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Bahadır, Şengül

500

Çaresizlik eğitiminde kullanılan materyalin sonraki göreve benzerliği ve algılanan öneminin çaresizlik üzerindeki etkiler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 39 y., Psikoloji Bölümü (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Bakır, Tunç

667

Hitit şahıs adları ve bazılarının fonksiyonları hakkında, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 115 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, ( Hititoloji Anabilim Dalı)

Balay, Metin

110

Bertolt Brecht'in oyunlarında "Yabancılaştırma" etmeninin oyun yapısındaki yeri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 49 y., Tiyatro Bölümü.

Balcı, Orhan

509

Şirvan'lı Mehmed bin Mahmud: Tuhfe-i Murâdi Fî'ilmi'l -cevahir (inceleme-metin-sözlük), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 165 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Balcı, Sezai

801

II. Meşrutiyet Döneminde İkdam Gazetesi (1908-1909), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (19..?), IV, 155 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Balıkçı, Gülsen

595

Rize / Pazar / Akbucak, Ortayol ve Uğrak köylerinin etnik yapları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 351 y., res., hrt., fotoğ., Halk Bilimi Bölümü.

Baran, Abdulkadir 773

Antik Pompeiopolis (Taşköprü) kenti, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, XIII, 189 y., 159 şek., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Barutca, E. Müge 815

Tarih yazımında mesnellik ve nedensellik ilişkisi üzerine eleştirel inceleme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 102 y., Felsefe Bölümü, (Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı)

Barutçu, F. Sema 66

Ali Şir Nevai Muhakemetü'l Lugateyn, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983-84, 477 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Baş, O. Fırat

663

Dygat'ın yapıtlarında Aydın sorunsalı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 137 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Baştuğ, Gülbahar

812

Wechsler yetişkinler için zeka ölçeği-gözden geçirilmiş formu (wais-r)'nun genel bilgi, sayı dizisi, aritmetik, yargılama ve benzerlikler alt ölçeklerinin standardizasyonu ön çalışma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,2000, VI, 101 y., Psikoloji Bölümü, (Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı)

Batmaz, Eftal Şükrü 224

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'da kalelerin idarei ve askeri fonksiyonları (1550-1750), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 113
y., 2 hrt., Tarih Bölümü, (Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı)

Bayar, Rüya (Kasarcı)

548

Karasu İlçesi (Sakarya) coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 150 y., 59 fotoğ. Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

Bayraktar, Levent 608

Bergsonculuğun Türkiye'ye girişi ve ilk temsilcileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 149 y., Felsefe Bölümü, (Felsefe Tarihi Anabilim Dalı)

Bayram, Fahriye 450

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi ve Gümüş nahiyesindeki Türk devri mimarlık eserleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, V, 192y, 115 res., 38 şek., Arkeoloji Bölümü, (Sanat Tarihi Anabilim Dalı)

Bayram, Feza 283

Evliya Çelebi Seyehatnamesi'nin Türk kütüphaneciliği, hat sanatı ve yazı gereçleri yönünden incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 157 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Bayter, Mustafa 810

Ankara'daki üniversite kütüphanelerinde kataloglama sorunları ve çözüm önerileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, XI, 200 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Belen, Asuman 501

Muhammad Husayn Azad'ın hayatı ve eserleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 88 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Urdu Dili ve Edeb. Anabilim Dalı)

Belgin, H. Akay 603

XVII. yüzyıl reform kaynaklarına göre Osmanlı devlet yapısı ve bozulmalar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 82 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Bengül, Nüvit 20

Transformational generative grammar of English: an introduction, A.Ü. DTCF, Ankara, 1978, 166 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

Benli, Selma 126

Zarb-e Kalim ve İkbal, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 186 y., [Urdu Dili ve Pakistan Araştırmaları]

Berkkan, Yıldız 453

Ming-Qine Dönemi kısa öyküleri : (Üç deyiş, iki rivayet ve bir çalışma odasından garip öyküler), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 176 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Sinoloji Anabilim Dalı)

Beydili, Deniz 493

Menemen ilçesinin coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 177 y., 11 hrt., 63 fotoğ., Coğrafya Bölümü.

Bezci, Şenol 668

John Fowles'un romanlarındaki postmodern unsurlar: Fransız Teğmenin kadının ve Mantissa, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 111 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edeb. Anabilim Dalı)

Bilici, Sema 113

Ortaçağ Anadolu Türk devri "Sgraffito" seramiklerinin Konya, Karaman, Kayseri, Ankara ve Konya Ereğli müzelerindeki örnekleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 195 y., 110 fotoğ., 57 çiz., Sanat Tarihi Bölümü.

Bilici, Z. Kenan 51

Karamanoğlu Beyliği'nin mimari tezyinatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 245 y., 59 lev., Sanat Tarihi Bölümü.

Biltekin, Halit 405 Vak'a-Nüvis Raşid Efendi ve Divan'ı tenkitli metni, A.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 1993, 405 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Birol, Nurettin 352

İbn Battuta Çağı'nda Deşt-i Kıpçak ve Türkistan, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 179 y., 2 hrt., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Bocutçu, Hatice 903

Kütüphanecilerin iş doyumu ve Ankara Kütüphanelerindeki durum, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 147 y.

Bolat, Cahide 393

Tanzimat Döneminde Kadılık kurumu (1839-1876), A.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 1993, 97 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi)

Bostancı, Metin

119

Ali Ekrem Bolayır'ın hayatı, sanatı ve şiirleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 246 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Bozdoğan, Benay

64

Danling man, the victim ve seize the day'de aile ilişkileri, A.Ü. DTCF, Ankara, 1979, 47 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Bozer, Rüstem 116

Erken Osmanlı Dönemi ahşap işçiliğinde kapı ve pencere kanatları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 212 y., 126 lev., Sanat Tarihi Bölümü.

Bozkurt, Özgür

560

Aydeniz metodu'nun Türkiye'ye uyarlanması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 124 y., hrt., tab., Coğrafya Bölümü, (Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

Bozkurt, Songül

826

Minnesata çok yönlü kişilik envanteri-2 (mmpı-2)'nin geçerlik, klinik ve içerik ölçeklerinin test-tekrar test güvenirliği ve depresyon ve anksiyete içerik ölçeklerinin ölçüte bağlantılı geçerliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 112 y., Psikoloji Bölümü, (Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı)

Bozyurt, Okan

783

Ankara'da konveksiyonel yağışlar, Ankara, A.Ü. Sosyal Bilimler Ensitüsü, Ankara, 2000, 143 y., Coğrafya Bölümü, (Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

Bulduk, Üçler

137

Dede Korkutta devlet teşkilatına dair hususlar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 104 y., Tarih Bölümü.

Bulgur, Durmuş

468

Şams-ul Ulama Hvacah Altaf Husayn Hali'nin hayatı eserleri ve edebi kişiliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 93 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Urdu Dili ve Edeb. Anabilim Dalı)

Büke, Yurdagül

12

Othell, kişi ilişkileri ve inceleme, A.Ü. DTCF, Ankara, 1979, 32 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Büker, A. Cengiz

441

XIX. yüzyıl İspanyol ozanı Gustauo Adolfo Becquer'in şiirlerinde romantizm, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994. 157 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Büyük, Jale Sultan

91

II. Mahmut Dönemi Yunan isyanları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 32 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarıhi Anabilim Dalı)

Can, Ali

440

Basın dili, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 140 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
Can, H. Derya

436

Ramayana destanındaki karakterlerin incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 113 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Hindoloji Anabilim Dalı)

Can, Mustafa 612

Cumhuriyet'ten önce Konya kütüphaneleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 91 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Can, Selma

90


II. Meşrutiyet' in hazırlanması ve yayınlanması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 48 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Can, Sevim

613

Selçuklular Döneminde kadın (1040-1308), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 238 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Cengiz, Ali

177


Batı kaynaklarına göre XV ve XVI yüzyıllarda Türk ordusu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 78 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Cengiz, Recep

502

Varlık Dergisi perspektifiyle Atatürk devrimlerinin yorumu (1933-1950), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 160 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Cengiz, Serpil (Akgün) 547

Karadeniz Ereğlisi örneğinde çocuk oyunlarının halk bilimsel açıdan incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 205 y., res., Halkbilimi Bölümü.

Cesur, H. Hale

93

Bibliyografik denetim açısından Türkiye'de derleme olgusu, A.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 1986, 353 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Cevizci, Ahmet 71

Sokratik diyaloglarda yöntem, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 170 y., Felsefe Bölümü.

Ceylan, Kadriye

473


Karain Mağarası, Levallois tekniği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, II, 107 y., grf., lev., tab., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Ceylan, Şakir Murat

706

"Kırsal kesimde (Kılavuzlu Köyünde) Bektaşiliğin sosyal antropolojik incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, 129 y. Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü, (Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı)

Comart, Sakin 30

Sanskrit edebiyatı içinde Grhya Sütralar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, 44 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Hindoloji Anabilim Dalı)

Coşar, Sadi

92


Türk-İngiliz ticaret anlaşmaları 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi., A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 43 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Coşkun, Mevlüt 318

Topraklı Populasyon'un boy açısından incelenmesi ve Anadolu kronolojisindeki yeri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 89 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü.

Coşkuner,Fahrettin

458


Şeyh Evhadüddin Hamid el-Kirmani'nin menkibeleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 217 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Cumurcu, Sevim 242

Bürgeliche Ordnung und ihre aufhebung bei Johann Peter Hebel dargestellt an seinen Diebsgeschichten, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 110 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Çağan, Cevdet

201

Hace Abdullah Ensari'nin risaleleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 177 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Çağıran, Levent

507

Kutadgu Bilig'de eğitim ve öğretim, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 65 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Çakır, H. Yelda

407

12-22 yaş grubundaki gençlerde çok yönlü algılanan sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik araştırması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 87 y., Psikoloji Bölümü.

Çakıroğlu, Ramazan

356

Bir grup hastada sosyo-ekonomik durum ve yerleşim alanının geleneksel sarılık tedavisi eğilimine olan etkisinin sosyal antropolojik açıdan incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 41 y., Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

Çakmak, Tülay 233

Çince dilbilgisinde işlevsel sözcükler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989, Ankara, 83 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Sinoloji Anabilim Dalı)

Çakmakçı, Murat

701


Dimitir Dimov'un "Tütün" adlı romanında anlatım sanatı incelemesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 123 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Çapın , Nusret

296


Bertrand Russell'da bilgi kuramına sistematik bir yaklaşım, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 171 y., Felsefe Bölümü, (Sistematik Felsefe Anabilim Dalı)

Çeken, Muharrem

693

Anadolu Selçuklu Dönemi maden sanatı: Türkiye Müze ve özel kolleksiyonlarındaki örnekler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 192 y., 299 res., Sanat Tarihi Bölümü.

Çelen, Z. Gülru 788

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Cumhuriyet Dönemi siyasal gelişmeleri üzerine düşünceleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 137 y. Tarih Bölümü, (T.C.Tarihi Anabilim Dalı)

Çelik, Bülent

622

18. yüzyıl başlarında İç Batı Anadolu'nun sosyo ekonomik yapısı hakkında bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 89 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Çelik, Jülide

642

Amerika'da Romans geleneği ve John Updike (Romance Tradition İn America and John Updike), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 102 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Amerikan Kültürleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Çelik, Mehtap

588

Tokat şehrinde esnaf teşkilatına dair bir araştırma (1772-1779). A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 51 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Çelik, Mustafa

576

Reşadiye İlçesi (Tokat) coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 214 y., 21 fotoğ., Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

Çelikbay, Ayhan 825

Göroglinin Tugilişi destanı-Özbek varyantı (inceleme-metin-çeviri-dizin-ek), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 827 y., Çağdaş Türk Lehçelerei ve Edebiyatları Bölümü.

Çerkez, Murat 498

Isparta Müzesi'nde bulunan el örgüsü çoraplar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 170 y., çiz., fotoğ., Halk Bilim.

Çetin, Cengiz

479


Siyah Figür ve Kırmızı Figür Yunan seramiği üzerinde Hieros-Gamos (Kutsal Evlilik) tasvirleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 141 y., 108 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Çetin, N. Gedik

655

Şah İsmail halk hikayesi üzerine monografik bir inceleme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 124 y., Türk Dili ve Edebiyatı, Bölümü, (Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

Çetin, Nurullah 174

Tanzimat'tan Fuat Köprülü'ye kadar bizde edebiyat tarihçiliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 219 y.,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Çetinkaya, Ülkü 898

Bir şiir mecmuası üzerine inceleme ve değerlendirmeler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 180 y.

Çıtak, Mehtap 89

31 Mart Olayı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 59 y., Ek: 13 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Çiçek, Ali

427

Anadili Almanca olan öğrencilerle Türkçe ortaç ve ulaçlara ilişkin olumsuz
aktarım yanlışları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994. IV, 122 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Çiğdemoğlu, Sema

437

İki tartüffe çevresi üzerine yapısal bir araştırma, A.Ü. DTCF, Ankara, 1976, V, 157 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Çilesiz, Pınar

517


Ankara'nın Roma Çağı arkeolojisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 155 y., 141 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Çoban, Erdal

414

Osmanlı hakimiyeti altında Macar portestanlığının gelişimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, VI, 176 y., 8 belge, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Hungaroloji Anabilim Dalı)

Çorlu, Şükrü

176


Ein Vergliech der Türkischen und Deutschen literaturkritik in der Gegenwartsliteratur (Anhand von G. Lukacs, E. Fischer, T. Adorno, M. Reich-Ranicki, G. Aytaç, B. Moran, F. Naci, V. Günyol), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 145 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Dabağ, Paşa 442

Ankara ve yakın çevresinde bulunan paleolitik devir yonga aletleri üzerinde tipolojik analiz çalışması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 25 y., 6 lev., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Dabir, Hossein 555

Plot and character in the English Ggothic Movel, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 148 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Dağlı, Berna

650

Abe Kobo: yaşamı ve sanat anlayışı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, III, 128 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Dalkılıç, Nazmi

769

Manyas (Kuş) Gölü doğal çevre sorunları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, V, 79 y. 39 fotoğ., Coğrafya Bölümü (Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

Dancı, Serpil

892

Muş ve yakın çevresinin mikroklimatik iklim özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 65 y.

 

Daş, Hidayet

209


Edward Albee'nin "Kim Korkar Hain Kurttan" oyununun sahnelenmesinde yönetmen Prof.Cüneyt Gökçer'in oyuncuları çalıştırma ve oyunu sahneleme basamaklarının incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 120 y., Tiyatro Bölümü.

Delikan, Burçak 897

Arkaik dönem antika vazoları üzerinde görülen düğün ve cenaze sahneleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 250 y.

Demir, Alparslan

765

16. yüzyılda İçel ve çevresinde Bozdoğan Cemaati, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 127 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Demir, Ayça 653

Rasyonel seçim teorisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, III, 269 y., Sosyoloji Bölümü.

Demir, Şaziye (Şimşek)

512

Ayaş halk masallarının tip ve motif kataloğu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 303 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Demirayak, Filiz 115

Kayseri Ovası ve çevresinde fiziki coğrafya açısından çevre sorunlarının irdelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 111 y., 24 fotoğ., 9 hrt., Coğrafya Bölümü.

Demirayak, Gül

39

Boğazköy çivi yazılı metinlerinde geçen savaş aletleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 60 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Hititoloji Anabilim Dalı)

Demirbaş, Atilla

447


Eskişehir'de endüstri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 114 y., 26 res., Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

Demircan, Hüsnü 406

Orhan Gazi ve Gregory Palamas, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 117 y., 1 hrt., Tarih Bölümü.

Demirörs, Zuhal 395

Orta öğretimde öğretmen ve öğrencilerin birbirlerinde aradıkları temel nitekiklerde uyum, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 141 y., Psikoloji Bölümü.

Dietrich, Rıchard C.

821

Bizans ve Anadolu Türk toplumlarında dini paralellik ve karşılıklı etkileşim (XIII-XV yüzyıllar), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 108 y., Tarih Bölümü, (Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Dinç, Nezahat

827


Aksaray merkezi ilçede nüfus ve yerleşme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 211 y., Coğrafya Bölümü, (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı)

Dinçer, Zeynep

411


Sosyo ekonomik düzeyin bilişsel stiller üzerindeki etkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 84 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Doğan, Ayşe

689

Bulgaristan'da Osmanlı eğemenliğinin kurulması (XIV-XV.yy.), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 139 y., Tarih Bölümü, (Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Doğan, Emine

675


Evli ve boşanmışlarda yalnızlık, depresyon, benlik saygısı ve denetim odağı inancı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 77, 14 s., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Doğan, İsmail

606

XIX. yüzyıl Macar tarihsel romanında Türkler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 100 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Hungaroloji Anabilim Dalı)

Doğan, Mehmet

486


1921-1941 yılları arasında şiir tartışmaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, 257 s., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Doğan, Uğur

371

Seydişehir Güneybatısı'nda (Batı Toroslarda) Karst, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 51 y., 34 fotoğ., 5 hrt., Coğrafya Bölümü.

Dosay, Melek

25

Abu Kamil Şuca'nın El Cebr ve'l Mukabele adlı eseri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, 67 y., Felsefe Bölümü.

Dönmez, Haydar

114

Elegeia ve Tıbullus'ta sevgi kavramı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 49 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Dragolavcanin, Crnka

596

Tanzimat'tan Cumhuriyete kadar basılı metinlerde geçen hitaplar, ünvanlar ve akrabalık adları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 161 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

Durak, Ayşegül

378

Beck Umutsuzluk ölçeğinin geçerliliği üzerine bir çalışma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, VI, 141 y., Psikoloji Bölümü.

Durmuş, İlhami

280

Likya kaya mezarları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 97 y., 30 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Duruarı, Şule 459

İşkencenin bazı psikolojik boyutları üzerine bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 47 y., Psikoloji Bölümü, (Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı)

Ediboğlu, Gülay 234

Psycholinguistische Aspekte beim Gesteurten Zweitsprachenerwer von Erwachsenen, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 76 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edeb. Anabilim Dalı)

Ege, Ufuk

193

Stylistic analysis of DH. Lawrence's selected short stories, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 116 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Egro, Dritan 617

Arnavut topraklarına ait Osmanlı Kanunnameleri üzerine sosyo-ekonomik bir bakış, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997, 156 y., Tarih Bölümü (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Eke, Selçuk 166

Der Psychologische Roman eine vergleichende arbeit über die Romane "Ehen in Philippsburg" von Martin Walser und "Oyuncu" von Erhan Bener, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 191 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edeb. Anabilim Dalı)

Eken, Galip

155

Gaziantep'in 113 numaralı Şer'iyye Sicili transkripsiyon ve değerlendirme (H. 1168-1169 M. 1755-1756), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 313 y., Tarih Bölümü.

Ekeyılmaz, Handan

891

Edebi devirler arası bir karşılaştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 111 y. (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ekin, Ümit

544

Osmanlı dönemi ulaşım teknolojisi ve örgütlenmesi üzerine bir araştırma: "Mekkari esnafının tarihi", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 75 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Ekiz, Ümit Mutlu 760

Orhangazi ilçesinde yerleşme ve nüfus, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, VI, 99 y., res., hrt., Coğrafya Bölümü.

Elam, Nilgün

649

İmparator II. Manuel Palaiologos'un Osmanlı İç Savaşı Dönemindeki politikaları (1402-1413), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, XXIV, 153 y., 2 hrt., Tarih Bölümü, (Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Elçi, Armağan Esmen

236

Cinnah'ın son on yılı (1937-47), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 349 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Urdu Dili ve Pakistan Araştırmaları Anabilim Dalı)

Elçi, Fisun

329

Shakespeare'nin romanlarında yinelenen izlek, öge ve örüntüler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 124 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatları Anabilim Dalı)

Elçin, Dilek

67

Çağatayca Yusuf ve Züleyha mesnevisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 864 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Elden, Bektaş

103


Çubuk Ovası yakın çevresi fiziki coğrafya özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 24 y., 5 şek., 11 fotoğ., 9 hrt., Coğrafya Bölümü, (Fiziki coğrafya ve jeoloji Anabilim Dalı)

Elitok, Hülya

307

Türkçe bengi bir dirimselliktir, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 229 y., Türk Dili ve Edebiyatı.

Emecan, Neşe

105

Bugünkü Türkçe'nin sözvarlığında çeşitli özel dillerin payı (Bir sosyolengüistik inceleme), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 72 y., [Türk Dili ve Edebiyatı]

Emet, Erkin

326

Uygur halk destanları (Giriş-Metin-Çeviri-Sözlük), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 157, 20 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Emini, Gülsüm Nezahat

583

Selman-ı Saveci ve Camşid Ü Hurşid Mesnevisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 167 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edeb. Anabilim Dalı)

Emiroğlu, Hüseyin

764

Çok Partili Dönemde bir muhalefet partisi: Cumhuriyetçi Millet Partisi (1954-1958), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, XI, 147 y. Tarih Bölümü, (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı)

Engin, İsmail

179

Geleneksel hukuk antropolojisi açısından Sazlıdere ve Yenikadın köylerinde evlenme hukuku üzerine bir inceleme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, XIV, 167 y., Antropoloji Anabilim Dalı.

Er, Rahmi 76

Badi al-Zaman al-Hamazani ve makameleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, III, 161 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Eralp, Gül

49

M.Ö. 2 Bin Kıbrıs mezarları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, X, 189 y., 65 şek., 37 lev., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Eralp, Hüsniye

185

Kuruluşundan bilimsel özerkliğe kavuşuncaya kadar darülfünun, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 78 y., Tarih Bölümü.

Eraydın, Belgin

271

Don Juan De Persia (Oruç Bey)'nın eseri ve Türk tarihi açısından önemi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989. Ankara, 41 y., 2 hrt., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Ercan, İlay 488

The absurdist outlook on the position of the anti-heroic couple as found in Shakespeare's Rosencrantz and Guildenstern in Hamlet, Samuel Beckett's Waiting for Godot and Tom Stoppard's Rosencrantz and Guildenstern are dead, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 98 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Erdem, İlhan

200

Ak-koyunlular'ın askeri teşkilatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 81 y., Tarih Bölümü.

Erdem, Melek

354

Kitab-ı Güzide (76 a-134 a) inceleme-metin-sözlük, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 473 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Erdemli, Hikmet

333


Prens Sabahattin'in eğitim, kültür, içtimai ve ıslahatçı fikirleri, A.Ü. DTCF, 1977, 76, IV y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Erdinç, Halil İbrahim

348

Coğrafya bakımından Türkiye'de ortaöğretim kurumlarının dağılışı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 108 y., Coğrafya Bölümü.

Erdinç, Şivecan

482

Fransız edebiyatında Marguerlte Duras ve bazı romanlarındaki kadın-çocuk ölüm temaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 72 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Erdoğan, Eyyüp

669

Mehmet Refik ve 20. yüzyıl Türkiye'sindeki elektrik çalışmaları (Aynı dönem Avrupa ile karşılaştırılmalı olarak), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ankara, 1998, 247 y., Felsefe Bölümü, (Bilim Tarihi Anabilim Dalı)

Erdoğan (Salt), Rümeysa

774

Kırıkkale ili coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, II, 291 y., res., Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

Erdoğdu, (Aygör) Ayşe 705

Hayrabolu Hacıllı Tek Höyük Tümülüsü buluntuları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 80 y., 33 şek., 49 res., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Erek, Cevdet Merih 463

Karain Mağarası Orta Paleolitik kenar kazıyıcılarının işlevsel tipolojisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, III, 42s., 21 lev., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Erfidan, Mehmet Baki

419

Paleolitik'te kenar kazıyıcılar ve Anadoludaki örnekleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, IV, 144 y., 64 lev., 6 tab., 2 hrt., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Ergazi, Kadriye

145


Stiluntersuchung in den Prosaischn Werken Hofmannsthals, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 105 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ergenç, İclal

303

Fonolojik istatistik yoluyla karşılaştırmalı bir üslup araştırması, (Karl Bühler-Grimm Kardeşler), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1977, 43 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ergin, Erkan

490

Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlığında mitoloji, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1995, 216 y., Tiyatro Bölümü.

Ergiydiren, Tülin

144


Türk kitap sanatları içinde Tezhib, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, VII, 176 y., 16 şek., lev., 68 resim levhası, Sanat Tarihi Anabilim Dalı.

Erişen, Gülgün 269

Bursalı Rahmi ve Gül-i Sad-Berg'i, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, VI, 275 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Eski Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Erkek, Hasan 432

Oyun içinde oyun, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, III, 207 y., Tiyatro Bölümü.

Erker, Dilek

74

Lotus-Palmet motifi üzerine bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 105 y., 60 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Erkman, A. Cem

620

Van Kalesi ve Eski Van şehri İslam dönemi toplumlarında diş patolojileri ve Anomalileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 60 y., [Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü]

Erkoç, Gülayşe

125

Federico Garcia Lorca'nın oyunlarında doğa-toplum ikilemi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 147 y., Tiyatro Bölümü.

Eroğlu, Haldun

610

Siyasetnâme'deki bilgilerin Selçuklu devrindeki olaylar ile karşılaştırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, VIII, 116 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Eroğlu, Serpil

690

Sardis Roma-Bizans toplumlarında diş hastalıkları ve ağız sağlığı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, VI, 74 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Eroğlu, Türker

206

Hankendi köyünde evlenme geleneği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, IX, 185 y., [Antropoloji Anabilim Dalı.]

Eroğlu, Yasemin

424


Doğu Karadeniz Bölgesindeki (Merkez Artvin ilçeleri) yapılarında bulunan kalem işi bezeme sanatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 144 y., 109 lev., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Sanat Tarihi Anabilim Dalı)

Erol, Ayşe

374

Roma döneminde Anadolu'daki sütunlu caddeler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, VI, 128 y., 14 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Ersan, Yüksel 382

Eine Übersetzungskritische untersuchung am beispiel der zwei Romane von Yaşar Kemal Binboğalar Efsanesi (Das Lied der Tausend stiere) und Teneke (Anatolischer Reis), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993. IV, 120 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ersoy, A. Tolga 527

Menepozun alt kültürlerde rol ve statüye etkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, VII, 189 y., Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü, (Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı)

Ersoy, Ayhan

143

İskelet kalıntılarının gömülme kuralları (Traphonomy) üzerinde bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, VIII, 101 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Ersoy, Jale

13

G.B. Shaw'un karşı olduğu gelenekler ve getirdiği yenilikler, A.Ü. DTCF, Ankara, 1980, 83 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ersoy, Nükhet Müge 600

Adalet alanında çalışan ve bu konuda eğitim görenlerin ahlaki gelişim evrelerinin incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997. 142 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Ersöz, Yıldız

80

Gotik roman türü ve Charlotte Bronte, Jane Eyre ve Emily Bronte'nin Wuthing Heights romanlarının gotik roman özellikleri açısından incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 47 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilm Dalı)

Eryılmaz, Ahmet

342

Tekeyöresinin iklimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, IX, 194 y., 11 hrt., Coğrafya Bölümü.

 

Esen, İzzet

426


1953 yılında Kültepe'den çıkan mektuplar ve borç mukavelelerinin incelenmesi ve bunlardan elde edilen sonuçlar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, V, 97 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, (Sümeroloji Anabilim Dalı)

Eser, Nilüfer (Sulhun)

247

Roma Dönemi su yolları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 99 y., 16 şek., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Eskici, Bekir

366

Eski Malatya'daki Türk-İslam eserleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993. 180 y., 174 res., 25 şek., Sanat Tarihi Bölümü.

Esmer, Talip

710

The Rainbow and Women ın Love: A Feminist study, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, III, 101 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Eşli, Levent

123

Kalkolitik Çağ'da Kıbrıs, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, XXXI, 230 y., 61 lev., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Eti-Sina, Ayşen 457

Herodotos, Strabon ve Pausanias'ta geçen İona kent devletleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, IV, 156 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Eyüboğlu, Serap 127

Örneklerle antikten günümüze koro ve koro karşılığı kişi ya da kişilerin analizi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 84 y., Tiyatro Bölümü.

Foroe, C.E. 316

Lütfullah Halimi'nin Bahrü'l Gara'ibi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 373 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Feimi, Seini 656

Ankara'da Kalaba Lisesi öğrencilerinin sapmış davranış ve okul başarısı arasında ilişkinin sosyolojik açıdan incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, IX, 290 y., Sosyoloji Bölümü.

Ferendeci, Süheyla Yeşim

754

Japon sömürgeciliği döneminde Kore romanı'nın gelişimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 103 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Kore Dili ve Edebiyatı)

Fetahoviç, Zuhra

671

A.S. Puşkin'in eserlerinde romantizim, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 184 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Fığlalı, Nazlı 462

Eğitim alanı ve eğitim düzeyinin sosyal olaylarla ilgili nedensel yüklemelerle ilişkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 84 y., Psikoloji.

Gaffarova, Leyla

889


Henry Fielding'in Shamela ve Jonathan Wild, Laurence Sterine'nin Tristram Shandy romanlarında Parodi unsurları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 160 y., (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Galip, Sait

399


Das Kafkaeske bei Bilge Karasu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 10, 208 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Genç, Elif 777

Önasya'da M.Ö. III. ve II. bine ait bezemeli madeni kaplar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, XXVII, 189 y., 2 hrt., 2 tab, 11 pln., 52 çiz., 6, 32 levha, Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Gençler, Çiğdem

818

Smintheion camları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 79 y., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Gençtürk, İnsaf 461

Miyosen hominoidlerinin (Paşalar kazısı) çiğneme dişlerini aşınması ve kontak yüzeylerinin morfometrik analizi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, V, 371 y., res., grf., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü.

Gioltzoglou, Stavros 692

Yunanistan'da doğum, doğumla ilgili geleneklerin halk bilimi bakımından incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 274 y., 1 hrt., Halk Bilimi.

Girgin, Şafak

136

Alman aydınlanma felsefesinde Goethe'nin Faust tragedyasının yeri, önemi, sınırları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 49 y.,Tiyatro Bölümü.

Girginer, Kazım Serdar 357

Urartu Dönemi mezarları ve ölü gömme adetleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, XXXI, 494 y., 120 lev., 2 hrt., 1 tab., Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi.

Gök, H. İbrahim 516

Mir'atü'z-zaman'a göre Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sultan Alp Arslan Devri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, IV, 157 y., Tarih Bölümü.

Gök, Nurşen

686


III. Selim Dönem'inde Afyonkarahisar'ın sosyal ve iktisadi tarihi (1789-1808), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, IX, 109 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Gök, Sibel 192

Hellenistik dönem yapılarında Lesbos Kymationu (Batı Anadolu örnekleri ışığı altında Smintheion, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988. 158 y., 40 lev., [Arkeoloji Bölümü]

Gökçe, Aziz

575

Anadolu sahasında yazılmış Arap harfli metinlerde Türkçe kelimelerin imlası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, XXXVIII, 512 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Gökçe, E. Rüya 290

M.Ö. 3 binde Güneydoğu Anadolu Bölgesi bronz süs iğneleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, IV, 96 y., 4 hrt., 5 tab., 13 lev., Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi.

Gökçe, Hülya

711


Başkurt Türkçesinin karşılaştırmalı ses bilgisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, XIV, 413 y., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları.

Gökkurt, Özlem 291

Özel kütüphanelerde kullanıcı analizi sorunu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 146 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Gökmen, Bekir

804

Eldivan ilçesi coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, IX, 162 y., Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

Gökmen, Mahmut Ertan 698

Korece'de benzeşme türleri-benzeşme türlerinin Korece öğrenen Türklerdeki görünümleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 71, 35 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Göknar, Hale 70

Rasgos novelisticos de unamuna yacerca de la tia tula, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, II, 81 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları, (İspanyol Dili ve Edebiyatı)

Göldere, Selçuk 684

Dramatik ve epik tiyatro role yaklaşma yöntemleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, XIV, 594 y., Tiyatro.

Gölünay, Erdal

805


Türk kamuoyunda ulusçuluk akımı ve dış etkiler (1930-1938), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, VII, 216 y., Tarih Bölümü, (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı)

rkay, Kutalmış 243

VI. ve V. yüzyıllar Doskyleion Attika Siyaf Figür Seramiği, A.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 179 y., 30 lev., 11 çiz., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Göze, Özlem

796

İdeoloji kavramının eleştirel kuram içindeki yorumlanışları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, III, 87 y., Sosyoloji Bölümü.

Gözlük, Pınar 644


Klazomenia iskeletlerinin paleoantopolojik açıdan değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, VI, 167 y., Fizik ve Pa
leoantropoloji Bölümü.

Gözübüyük, Meral

72


Lydia Seramiği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 130 y., 26 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Gungar Demirel, Fatma Arzu

835

Tafanomik çalışmalarda taramalı elektron mikroskobu analizlerinin kullanımı: Pasalar, Rudabanya ve Neuadd'tan bulunan bazı küçük omurgalı örnekleri üzerinde bir deneme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, Ankara, 154 y., Fizik ve Paleoantropoloji Anabilim Dalı.

Guo-Zhong, Tang 772

Çince kaynaklara göre Kuzey Liang Hun Devleti'nin siyasi, kültürel ve ekonomik tarihi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, XVII, 129 y., 1 hrt., 3 şek., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Güçbilmez, B. Beliz 563

1975-1995 arasında Türk Tiyatrosunda Aydın olgusu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, IV, 133 y.,Tiyatro.

Gül, Şerife 365

1958 yılında Kültepe'den çıkan mektuplar, hukuki metinler ve bunlardan çıkan sonuçlar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 124 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, (Sümeroloji Anabilim Dalı)

Gül, Şule

833


Ahmet Hamdi Başar ve Barış Dünyası Dergisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 202 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Gülçat, Zeynep 36

4-11 yaş arası Türk çocuklarında beden imgesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, VII, 102 y., Psikoloji Bölümü.

Güldü, Özgür

673

Aşırı uçlarda siyasal tutumlara sahip üniversite öğrencilerinin bazı psikolojik değişkenler açısından karşılaştırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, VII, 96 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Güler, Azmi

660

1961 ve 1982 Anayasalarının karşılaştırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, III, 162 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Güler, Cağfer

417


Hürriyet Partisi (1955-1958), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, VII, 226 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Güler, Reyhan

594

Self-discovery of women characters in George Eliot's "Middlemarch" , A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 60 y.,Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Güleray, Adile

170

Narrative method in Jane Austen's "Emma", "Pride and Prejudice" and "Mansfreld Park", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 744 y., Batı Dillleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Gültekin, Nilüfer

787

Metin oluşum sürecinde görderimsel bağdaşıklığın değeri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, III, 101 y., Dilbilim.

Gülünay, Erdal 805


Türk kamuoyunda ulusçuluk akımı ve dış etkiler (1930-1938), A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 197 y., Tarih Bölümü, (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı)

Gümüş, Şirin

361


Die Realistische Erzaehlkunst in Uşaklıgils roman "Aşk-ı Memnu" und Fontanes "Effi Briest", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 100 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Gümüşçü, Osman 429


Boğazkale ilçesi (Çorum) coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, VI, 204 y., 26 res., 22 hrt., Coğrafya Bölümü.

Gün, Doğan

564


Kânûnnâme-i Sultâniyye, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996. 147, 91 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Günal, Zeynep

175

N.V. Gogol'ün hikaye ve romanlarında hiciv sanatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, IV, 214 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Slav dili ve Edbiyatı Anabilim Dalı)

Günay, Merih 759

Söylem ve cinsiyet: Sözcük türlerinin ve söylem belirleyicilerinin kimi kullanımındaki görünümler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, III, 195 y., Dilbilim.

Günay, Semra

377

Kızılcahamam kuzeyinde fiziki coğrafya araştırmaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, IX, 131 y., 14 res., hrt., Coğrafya Bölümü.

Günçağ, Filiz 18

Shakespeare'nin ilk devir komedilerinde klasik etkiler ve gerçekçi unsurlar, A.Ü. DTCF, Ankara, 1976, III, 72 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Günday, Şeref

65

Bernard Shaw'un eserlerinde toplum tenkidi, A.Ü. DTCF, Ankara, 1977, 19 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Günday, Şeref

347

Günümüz Amerikan İngiliz felsefesinde bilinç problemine bir bakış, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 66 y., Felsefe Bölümü.

Gündoğdu, Abdullah

207


Çorum'un 2 nolu Şer'iyye Sicili: Transkripsiyon ve değerlendirme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, VI, 399 y., Tarih Bölümü.

Gündüz, Yılmaz

556


Balkan Savaşı yenilgisinin askeri nedenleri ve sorumluları, A.Ü. DTCF, Ankara, 1977, VI 139 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Güneri, Mukadder

449


Baburname'nin temel konuları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, VI, 354 y.,Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Güneş, Ahmet

181

Kırşehir'in 3 numaralı Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H. 1296-1305 : M 1878-1888), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 571 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Güney, Hamiyet

475

Aşvan Kale Panaztepe iskeletlerinde diş yapısı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 40 y., Paleoantropoloji.

Güngen, Coşkun

543

XVI.yüzyıldaki gelişmeler ışığında Osmanlı denizciliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 109 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Güntay, Nilüfer 278

Orta Anadolu Bölgesi'nde çoklu doğum sıklığı üzerine antropolijik bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, VII, 57 y., Antropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Gürbüz, Adnan 142

1574 (928 h) tarihli defter 1 evkaf 1 Rüm'a göre Amasya kazası vakıf kayıtları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, VI, 175 y., Tarih Bölümü.

Gürbüz, Hüseyin 654

Milli edebiyat dönemi hikayelerinde sosyal meseleler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, VI, 243 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

Gürbüz, Mustafa

344

Gemerek (Sivas) Sarıoğlan (Kayseri) Memeli Faunasının morfolojik biometrik ve biostratigrafik etüdü, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, VI, 83 y., 15 lev., 1 hrt., Antropoloji Bölümü.

Gürdal, Oya

297

Endüstriyel enformasyon ve Türkiye'deki durum, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 200 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Gürdal, Tayyar 756

Smintheion Hellenistik Dönem Seramiği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, XIII, 63 y., 28 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Gürel, Aysel 448

Durum tipine bağlı olarak negatif ve pozitif olaylar ile hipotetik ve gerçek olaylarda görülen yükleme farklılıkları ve yükleme stili, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 103 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Gürel, Baykan

567


Aile, evlilik türleri ve akrabalık yapısı üzerine bir çalışma ve Kacerdağanşalı köyünde Monografik bir uygulama, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 111 y., Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

Gürel Küçükbayır, Dilek

780


Sağlıkta ve hastalıkta kontral algısı ölçeği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 105 y., Psikoloji Bölümü, (Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı)

Gürer, Abdulkadir

148

Hafız Divanı'nın Türkçe tercüme ve şerhleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, XXXI, 287 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Gürgen, Gürcan

173

Sakarya-Ankara Çayı Kavşağı çevresinin jeomorfolojisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, III, 77 y., 6 hrt., Coğrafya Bölümü.

Gürgezoğlu, Ayşegül

775

Anadolu'da ele geçen pişmiş toprak antefiks ve akroterler: Arkaik- Klasik Dönem, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, VII, 64 y., 32 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Gürler, Sami 345

Atatürk'ün liderliğindeki Cumhuriyet Dönemi Devrimciliğine karşı muhalefet (1924-1930), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (19..?) 68 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Gürol, A. Çağla

430

Japonca öğretim yöntemleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, IX, 162 y., tab., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Japon Dili ve Edebiyatı Anbilim Dalı)

Gürsoy, Esin

77

Edremit Körfezi çevresinde turistik olayların kartografik çizimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 60 y., 18 hrt., Coğrafya Bölümü.

Güvenç, Çağ 215

Japon seramik sanatının tarihi gelişmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, III, 364 y., Sanat Tarihi Bölümü.

Güzey, S. Engin

586

Ovidius'un özyaşamsal dizelerine göre gerçek yaşamındaki kişiliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 35 y., Eskiçağ dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Güzelgün, Müzeyyen 541

Yunus Emre ve Angelus Silesius'da Kozmik/Evrensel Bilinç, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, XI, 192 y.,Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ha, İljoo 672

Türkçe ve Korece'de biçim-sözdizimsel görünümler üzerine bir karşılaştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, VI, 163 y., Dilbilim Bölümü.

Hacıgökmen, M. Ali

418


XVI. yüzyıla ait Alaiyye Sancağı Mufassal Tahrir Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, VI, 204 y., XVIII tab., hrt., Tarih Bölümü.

Halıcı, Gülseren

226

Tuzuk-e Cihangir'deki belli başlı konular, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, XII, 128 y.,Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Urdu Dili ve Pakistan Araştırmaları)

Hameed, Furgan

256

Türkçeye geçmiş batı kökenli kelimelerin imlası üzerine bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 155 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Hapakaz, Yakup

41

Çahar Makala'nın dil ve uslubu nizami-i aruzi'nin uslub ve eserlerinde geçen edebi şahsiyetlerin uslupları hakkında görüşleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, III, 122 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Hasta, Derya

526

Ev işi paylaşımı ve ev işi paylaşımında hakkaniyet algısı ile evlilik doyumu ilişkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, VI, 94 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Havur, Nilgün

761

Gelişme yazınında oryantalizm, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, 84 y., Sosyoloji Bölümü.

Hayta, Necdet

270

Tarih araştırmalarına kaynak olarak Tasvir-i Efkar Gazetesi (1278-1862, 1286-1869), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, IX, 65 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Hengirmen, Mehmet

1

Güvahi'nin hayatı, eserleri Pendname'sindeki atasözleri, A.Ü. DTCF, 1977, 550 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Eski Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Huei, Lee Mei 146

Yeh-Lü ch'u-Ts'ai (1189-1243), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, V, 66 y., Tarih Bölümü.

Işık (Ülkü), Aygül

770


Üniversite kütüphanelerinde sağlama ve sağlama politikası: H.Ü. Beytepe Merkez Kütüphanesi örneği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, IV, 192 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Işıksalan, Nilay

7


Reşat Nuri - Halide Edip ve Yakup Kadri'de Anadolu, A.Ü. DTCF, Ankara, 1977-1978, 149 y.,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Işın, Gül

298

Bodrumkaya kalıntıları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 56 y., 52 lev., 1 hrt., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

İbrahim, Nazım

599

Vrapçişte ve çevresi Türk Ağzı (Makedonya), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, XXVI, 320 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

İbrahimova, Çimnaz 799


Azerbaycan'da sanayi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, IX, 162 y., 24 hrt., Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

İçel, Gülten Devran

385

Gülnar Kuzeybatısının jeomorfolojisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 70 y., res., tab., 8 hrt., Coğrafya Bölümü.

İçöz, Nursel

23

II. Richard ve IV. Henry'de karakterler ve insani değerler, A.Ü. DTCF, Ankara, 1978, 94 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

İleri, Ayşe Alev

21


Othello'daki başlıca kişileri psikolojik incelemesi, A.Ü. DTCF, Ankara, 1978, 63 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

İleri, Cihangir

811

Türkiye'de Nasturi sorunu (1830-1926), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, VII, 107 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

İnan, Nur

212


Çocuklarda görsel sıralı bellek ve yaş gruplarındaki gelişimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 60 y., Psikoloji Bölümü.

İnanır, Emine

534

A.P. Çehov'un yapıtlarında aşk ve evlilik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 107, 8 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

İnce, İnci

524

Han Hanedanlığı Döneminde Hunlarla ilgili yer, unvan, kişi adları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, VI, 175 y., 1 hrt., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Sinoloji Anabilim Dalı)

İnceefe, Süleyman

518

Euripides oyunlarında sofist felsefesinin etkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, II, 87 y., Tiyatro Bölümü.

İpek, Önder 435

Çorum Müzesi koleksiyonlarında yer alan M.Ö.III. ve II. bine ait madeni eserler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 106, y., 94 şek. 59 lev., 1 hrt., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

İslam (Külahlıoğlu), Ayşenur

60

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında halk inanışları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, IV, 101 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

İznik, Erkan

776

Anadolu'da Mithra kültü, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, X, 188 y., 46 res., 13 lev., 6 hrt., Tarih Bölümü, (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)

İşçimen, Ahmet

35

Anadolu Roma İmparatorluk devri sikkeleri üzerine görülen askeri sancaklar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, XVI, 104 y., 15 lev., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

İşsever, Selçuk

519

Türkçe metinlerdeki bağlantı öğelerinin metinbilim ve kullanımbili açısından işlevleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, III, 205 y., Dilbilim Bölümü.

İşsever, Serap Işık

708


The Application of structuralist and deconstrucionist approaches to Samuel Beckett's Molloy, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, 125 y., Batı Dillleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

İzci, Bilgay

702

Akademisyen ve memurlarda A/B tipi davranışı örüntüsü ve cinsiyet rolü yönelimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 93 y.,Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

İzmirlier, Alpay

615

Luigi Pirandello'nun roman ve hikayelerindeki başlıca kişiler ve görecelik kavramı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 80 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Talan, Jale 154

Mukaddemetü'l Geznevi fi ' L-L Badat (Ziya' u' L-Ma'Nevi) tercümesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, IV, 344 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Eski Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Janjua Kut, Duygu

785

Japoncada yansımalı sözcükler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, VII, 199 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, ( Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kaçar, Şengül 309

Ankara Üniversitesi bünyesindeki TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi)'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, uyruk farklılıkları gözönünde bulundurularak Türkçe öğrenim süreci içinde karşılıklı kültürlere dayalı sosyo-kültürel sorunların antropolojik açıdan saptanması ve değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, II, 87 y., (Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı)

Kadeifci, Fatih

375


Enformasyon teknolojisi ve arşivlerde kullanımı sermaye piyasası kurulu arşivi için uygulanabilirlik araştırması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, XI, 131 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Kadıoğlu, Musa

625

Menderes Mağnesiası atrina opus sectileleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 158 y., 25 lev., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Kadıoğlu, Nihal 451

Gaziantep il sınırları içerisinde yer alan Arslanlı, Demirkonak ve Kovanlı köylerinin karşılaştırmalı monografik incelemesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, IX, 182 y., 183 fotoğ., 3 hrt., Halk Bilim Bölümü.

Kahraman, Ahmet

294

Kamu kurum ve kuruluşlarının dosyalama sistemlerinde standartlaşma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 170 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Kahraman, Mahmure 109

Die Kurzgeschicte als Gattung in der Deutschen und Türkischen literatur der Gegenwart, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 116 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kalelioğlu, M. Ragıp

828

Türkiye'de deniz ulaşımı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 349 y., Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

Kalfa, Mahir

452

Kıssa-i İskender 301a-405a (giriş-metin-dizin), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, VIII, 477 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Kandemir, Hüseyin

829

Valentin Rasputin'in öykülerinde manevi problemler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 117 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kandilci, Ergun

10

Yorgun Savaşçı ve The Dark Moment romanlarının karşılaştırmalı incelemesi, A.Ü. DTCF, Ankara, 1977, 49 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Kaplan, Ayten

349


TRT Türk Halk müziği yayınlarında ozan ve ozanlama sorunu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, VIII, 297 y., Halk Bilimi Bölümü.

Kaplan, Mahmud 8

Neşati Divanı, A.Ü. DTCF, Ankara, 1981, LXXXVI, 295 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Eski Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kaptan, Deniz

55


Daskyleion Bullaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 85 y., 2 hrt., 1 res., 17 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Karababa, Z. Canan

428


Türkçe'yle İngilizce arasında birbirine paralel anlatım biçimlerinin değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 157 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Karabağ, Seda

484

Dil edinim sürecinde sözcüklerin anlamlandırılması ve kavram gelişmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, IX, 148 y., Dilbilim Bölümü.

Karabağlı, Dönüş

313

Formen und verwendungen im Deutschen und Türkischen, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, [19..?], 53 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edeb. Anabilim Dalı)

Karabulut, Ezdihar

73

Elmadağ'da hayvancılık, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 71 y., 30 res., 6 hrt., Coğrafya Bölümü.

Karaca, Birsen 434

Rus Edebiyatında Nikolay Gavriloviç Çernişevski'nin "Şto Delat?" (Ne Yapmalı), Yevgeni Ivanoviç Zamyatın'ın "Mıy" (Biz) ve Türk Edebiyatından Peyami Sefa'nın "Yalnızız" adlı eserlerinde Ütopya, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 213 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Karacabey, Süreyya

521

Nazım Hikmet'in oyun yazarlığı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, XI, 147 y., Tiyatro Bölümü, (Tiyatro Tarihi ve Teorileri Anabilim Dalı)

Karacaören, Engin 367

Jose Luis Alonso de Santos ve eserlerindeki kahramanların psikolojik çatışması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 148 y.,Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Karakız, Recep

525

20. yy. Alman şairlerinden Erich Kastner'in satirik şiirler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 118 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Karakullukçu, Esin Damcı

506

Gösterim sanatlarının anlatım araçlarının ortak ve farklı özellikleri (Ferhat ile Şirin örneği), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 79 y.,Tiyatro Bölümü.

Karakuş, Necdet

409

Ege Bölgesi'nin yağış etkinliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 224 y., şek., 23 hrt., Coğrafya Bölümü.

Karasu, Cezmi 460

Kutsal yerler sorunundan Paris Antlaşması'na kadar diplomatik faaliyetler (1850-1856), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 133 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Kartal, Metin

194

Paleolitik' te çekirdekler ve Güney Doğu Anadolu Bölgesine ait örnekleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, II, 122 y., 6 lev., 102 tab., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Kaşoğlu, Ayla

528


L.N. Tolstoy'un "Diriliş" ve R.N. Güntekin'in "Dudaktan Kalbe" romanlarının karşılaştırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, III, 239 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Katnik, Davut Ali

398

Salman-i Savacı ve Firak-Name Mesnevisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 84 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kavadarlı, Sevda

19

Keşanlı Ali Destanı ile The Beggar's Opera arasında bir karşılaştırma, A.Ü. DTCF, Ankara, 1977, 39 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kavruk, Hasan

5

Şeyhu'l-İslam Yahya Divanı, A.Ü.DTCF, Ankara, 1980, 430 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Eski Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kaya, Huriye

585

Şeyh Mahmud bin İbrahim Edhem Miftahu'l-Lugat (inceleme-metin-dizin), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, IV, 197 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kaya, Korhan

57

Mahabharata Destanındaki masallar ve hikayeler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985, VI, 178 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Hindoloji Anabilim Dalı)

Kaya, Mehmet Ali

343

Roma Cumhuriyet Dönemi Asia Eyaleti legatusları (M.Ö. 133-M.Ö.31), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992, XXV, 158 y., Tarih Bölümü, (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Kaya, Nevzat 327

Gesellschaftskarıtık in Thomas Manns "Der Zauberberge" und Heinrich Manns "Der Untertan", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 152 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kaya, Oya 22

Hamlet, A.Ü. DTCF, Ankara, 1978, 51 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kaya, Ünal

135


Die Romankunst von elias canetti eine untersuchung über seinen roman "Die Blendung", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, II, 118 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

B
Türkiye'de elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, XIII, 260 y., fotoğ., Coğrafya Bölümü, (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı)

Kayahan, Gülten

694

Çince 'nin ve Türkçe 'nin anlam bilim açısından karşılaştırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, VII, 191 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Sinoloji Anabilim Dalı)

Kayalı, İbrahim

321

Osmanlılık fikir akımı, A.Ü. DTCF, Ankara, 1977, V, 149 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Kayapınar, Levent 381

II. Manuel Palaeologus'un mektuplarının tarihi kaynak olarak değerlendirilmesi (1389-1402), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, II, 84 y., Tarih Bölümü.

Kaygusuz, Ayhan

565


Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin geliştirilmesinde otomasyon, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, III, 89 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Kaynak, Elif Aytek 699

Türkiye'de üniversitelerde internet'in akademik amaçlı kullanımı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, X, 164 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Kazım, Şadiye Muhammed Faydalla

43

Ibn al-Mukaffa ve Arap Edebiyatındaki etkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, II, 116 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kemal, Mağfiret

592

Çin'de Ming Sülalesi döneminde Türk dili ile ilgili çalışmalar, faaliyetler ve İdikut Mahkemesi sözlüğü, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, X, 209 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Eski Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ketenci, Alden 431

Alkol bağımlılarında benlik saygısı, depresyon, yalnızlık algısı ve kontrol odağı inancı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, III, 109, 24 y., tab., Psikoloji Bölümü.

Kılcı, Ali

325

Türkiye'de XIV ve XV. yüzyıllara ait Baldaken tarzı Dehen Türbeler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 193 y., 84 lev., 48 şek., 1 hrt., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Sanat Tarihi Anabilim Dalı)

Kılıç, Elmas

480

De Consolatione'ye göre felsefenin işlevi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, II, 142 y., Felsefe Bölümü.

Kılıç, Filiz

570

Aral-Hazar grubu Kıpçak Türk lehçelerinin karşılaştırmalı ses bilgisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, II, 319 y., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

Kılıç, Kaya Selda

317

1876 Kanun'i Esasi'nin hazırlanması ve Meclis-i Mebusan'ın toplanması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, 371 y., Ek, 28 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Kılıç, Mutlu

901

Onbeşinci yüzyıl bilim adamlarından mü'min bin Mukbil ve eseri Miftah en-nur ve hazain es-sürur, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 250 y.

Kılıç, Taner

580


Ilgaz'ın beşeri ve iktisadi coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 26 res., II, 174 y., 11 hrt., Coğrafya Bölümü, (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı)

Kılıçaslan, Yüksel

95

Kırım Savaşı (1853-56), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 92 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Kırlangıç, Hicabi

239

Cami'nin Subhatu'l-Ebrar Mesnevisi ve çevirisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, VI, 194 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kıymaz, Nimet

249

KBo XVII-XXXIII ve IBOT IV'de geçen Hititler Devri Anadolu'sunun florası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, IX., 57 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Hititoloji Anabilim Dalı)

Kızıklı, S. Zafer

629

Arap belagatinde teşbih ve mecaz, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, VII, 102 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kihara, Yumiko

621

Atatürk ve Meiji devrimlerinde din ve din politikaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Ensititüsü, Ankara, 1997, 270 y., 1 hrt., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)


Killi, Gülsüm

546


Kuzeydoğu Türk lehçelerinin karşılaştırmalı ses bilgisi. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, VI, 520 y., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları.

Koca, Başak

824

Genç ve erişkin bireylerde bazı diş varyasyonlarının incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 143 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, (Fizik Antropoloji Anabilim Dalı)

Kocakundakçı, Makbule Beray

420

Öküzini ön kazıyıcıları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 70 y., 8 Graf., 4 lev., 217 tab., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Kocakuşak, Süha

162

Beypazarı-Karaşar ile Kıbrıscık-Seben arasında kalan kesimin nüfus ve yerleşme özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, VI, 110 y., 9 hrt., 22 graf., Coğrafya Bölümü.

Koç, Ayten 630

18.yüzyıl Osmanlılarda latrokimya çalışmaları (Avrupa ile mukayeseli ve Ömer Şifai'nin çalışmaları esas alınarak), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 172 y., Felsefe Bölümü, (Bilim Tarihi Anabilim Dalı)

Koç, Bekir 539

II. Mahmut'un beyaz üzerine hatt-ı hümayunları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, II, 111 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Koç, Emel 218

Sartre felsefesi ve fenomenoloji, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 85 y., Felsefe Bölümü.

Koçoğlu, Gül 40

Cicero'nun Prop, Sestio'daki amacı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, VI, 57 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kodal, Tahir 532

Atatürk döneminde Denizli (1923-1938), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, XIV, 197 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Kojima, Mitsuko 301

Nasreddin Hoca ile Japonya'daki İkkyu'Nun Halk Bilimi bakımından karşılaştırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, IV, 95 y., Halk Bilimi Bölümü.

Kontani, Ryoichi

338

Kaniş Karum'unun 1. Kat mimarlığı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, XIII, 97 y., 8 lev., 87 şek., 6 tab., 2 pln., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Korkmaz, Döne 413

Elazığ / Norşuntepe Demir Çağı iskeletlerinde diş yapısı ve hastalıkları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, XI, 98 y., 14 fotoğ., şek., Antropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Korkmaz, Nuriye 401

Bauerliche Sprichwörter (Eine Kontrastive Arbeit), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, III, 205 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Koyuncu, Gülsen

383


19-20 Haziran 1990 tarihlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi' nde meydana gelen taşkının coğrafi açıdan irdelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 124 y., 25 res., 7 hrt., Coğrafya Bölümü.

Köroğlu, Hatice

709

Şair Gim So-Vol'un hayatı, edebi kişiliği Kore Edebiyatına katkısı ve şiirleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, 134 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Köse, Ali

685

Albert Camus'nün tiyatro eserlerinde anlamsızlıktan başkaldırıya geçiş, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, V, 126 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Köse, İbrahim

670

Ankara Evkaf Defteri (1571), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, VII, 356 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Kösekul, Yasemin

511

Daskyleion pişmiş toprak heykelcikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 128, III, 65 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Köşüş, Taner

900

İbn-i Sina'nın tıp çalışmalarının değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 289 y.

Kudiaki, Çiğdem

908

Cinsel doyum ile evlilik arasındaki ilişki, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 102 y.

Kulakoğlu, Fikri

61

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde bulunan Ubeyd seramiği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, X, 286 y., 147 lev., 1 hrt., 1 tab., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Kumru, Elçin

634

Cesare Pavese'nin roman ve öykülerinde Çocukluk Çağına Dönüş Mitosu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, IV, 90 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları, (İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kundakçı, Gül Ersin

491


M.Ö. I. binde Ionia'da Aphrodite ve kültür, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, II, IV, 186 y., Tarih Bölümü, (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Kurucuoğlu, Özlem

92


Ankara - Gülveren'de , günlük yaşayışın halk sağlığına etkilerinin halk bilimsel incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 149 y.

Kutlu, Mehmet Necati

530

General Rafael De Nagales Mendez'in "Cuatro anos bajo la media luna" (Hilal Altında Dört Yıl) adlı yapıtında Türkiye ve Türkler hakkındaki görüşler ve izlenimler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, II, 112 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Kutlu, Serpil

881

Akşehir ve Eber gölleri kapalı havzasının hidrografyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 100 y.

Küçük, Hülya

531

II. Abdülhamit Dönemi Pan-İslamist hareketler (Sırat-ı Müstakim ve Sebilür-Reşad Mecmualarına göre), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, XXII, 270 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Küçük, Levent

800

Osmanlı Klasik Dönemi'nde sahib-i raiyyet-mültezim ve idare ilişkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, VII, 74 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Küçük, Murat 540

Musa bin Hacı Hüseyin İzniki Terceme-i Faslu'l-Hitap (giriş-inceleme-metin-dizin), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, CXVII, 709 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Küçükbayır, Dilek Gürel

780

Sağlıkta ve hastalıkta kontrol algısı ölçeği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 269 y., Psikoloji Bölümü, (Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı)

Kütevin, Eshar 32

Charles Dickens'in romanlarına kısa bir bakış ve romanlarda çocukların ele alınışı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, 77 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Lee, Eunjung

725

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen değişimlere sebep olan dış etkilerin araştırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, 144 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Lortoğlu, Mehmet

697

İkinci Grup ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Muhalefeti, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 216 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

b
Topkapı Sarayı Müzerindeki Yüan Hanedanı Devri mavi-beyazlık porselenleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, VI, 110 y., Sanat Tarihi Bölümü.

Macun, Fulya

268

Ankara'nın 19 numaralı Şer'iye Siciline göre şehir içindeki yaşayış, etkinlikler ve gelen fermanların tahlili, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, V, 69 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Mahmood Yasin Khalaf

205

Şeyh Sadi Şirazi ve Mülemma'at türü, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, V, 101 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Malkoç, Abdulhak

310

Japonca'da ilgeçler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, XVII, 65 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Mamatoğlu, Nihal (Kalyon)

550


Mesleki başarı ile ilgili yükleme odakları ve bu odaklara yapılan yüklemeler ile duygular arasındaki ilişki, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, VI, 83 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Manabu, Uehara

273

Ulusal kişilik bakımından Japonya'nın "Giri" değer yargısı ile Türkiye'nin "Namus" (Şeref) değer yargısı hakkında karşılaştırmalı bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, IV, VIII, 189 y., Antropoloji Bölümü, (Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı)

Marangoz, Selin 814

Charles Dickens'in Oliver Twist, David Copperfield ve Büyük Umutlar (Great Expectations) adlı romanlarındaki iyilik ve kötülük kavramları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, III, 168 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Marzuk, Sabah Nuri

62


Camil bin Ma'mar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985. X, 293 y., 1 hrt., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Mat, Hakime

160

Sophokles'in "Elektra" adlı tragedyasında başkahramanın kişiliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 54 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Mataracı, Nur Melek

389

L'Art de narration dans le procés-verbal, dans terra amata et dans le chercheur d'or de Jean Marie Gustave le clézıo, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, II, 123 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Menekşe, Şeymuz

372

Kültepe tabletlerinden bir grup borç mukavelesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, X, 81 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Sümeroloji Anabilim Dalı)

Mert, İbrahim Hakkı

421

Anadolu Gymnasionları ve Stratonikeia Gymnasionu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, III, 53 y., 11 lev., 2 pln., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Mete, Saliha

199


Abu Nuvas'ın Abbasi şiirlerindeki yeri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, III, 122 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Mete, Tülay

443


Hitit Çivi Yazılı Boğazköy Metinlerinde geçen "hesti" ve "hekur" üzerine yeni görüşler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 48 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Hititoloji Anabilim Dalı)

Metin, Zühre 252

Akdeniz bölgesinin orta paleolitik kültürleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 54 y., 32 lev., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Meydan, Filiz 384

Türk Halk oyunları derneklerinin Türk kültürüne katkısı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, XIX, 138 y., Halk Bilimi Bölümü.

Mokhles, Golamreza

248

Şah İsmail Safevi'nin edebi kişiliği ve Türkçe şiirleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, V, 206 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Mollaoğlu, Ferhan Kırlıdökme

674

Selanik Başpiskoposu Symeon'un tarihi nutku, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, III, 137 y., Tarih Bölümü, (Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı)

 

Muhammed, Deniz

455


İspanyol İçsavaşı sonrası İspanyol toplumu ve Rafael Sanchez Ferlosio'nun Jarama Irmağı adlı romanı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 110 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Murat, Leyla

478

Hitit metinlerinde geçen "Yukarı Ülke" (KUR URU UGUTİ) üzerine bir inceleme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, XXI, 213 y., 14 hrt., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Hititoloji Anabilim Dalı)

Müderrisoğlu, Ban 884

Hanover ressamı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 90 y.

Naibyan, J. Naibyan, J. 323

Ortadoğu'da siyasi akımlar içerisinde "Bağdat Paktı" veya Merkezi Andlaşma Teşkilatı (Central Treety Organization) CENTO, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1977, 77 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Nalbantoğlu, Ercan 149

İnsan iskeletlerinde biyolojik yaş tayini için kullanılan yöntemler üzerinde bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 137 y., Antropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Nazlıel, Ayşen

388

Eudora Welty'nin eserlerinde yergi ve güldürü, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 133 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Amerikan Kültür ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Norman, Ünal

14

Richard III. ve Macbet kahramanlarının karakter açısından karşılaştırılması, A.Ü. DTCF, 1978, 63 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Obruk-A. İnkılap 208

İstanbul Ayasofya Haseki Hamamı ve Türk mimarisindeki yeri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 109 y., 52 res., 21 şek., 1 tab., Sanat Tarihi Bölümü.

Odabaş, Hüseyin

823

Kurum ve kuruluşlarda yazışmalar ve denetimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 144 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Odabaşı, Özlem 885

Anadolu'da yeralan prostas tipi evlerin incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 101 y.

Oğuz, Tülay

158

Kütüphanecilik alanında proje uygulamaları ve bir örnek: Knapp, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 223 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Okay, Li Chuan 190

Çağdaş Çince'nin sözdizimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, XVII, 116 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Sinoloji Anabilim Dalı)

Okay, Sevay 265

Anıt heykeller dışında Türk heykeli (1883-1945), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, VI, 279 y., 117 lev., Sanat Tarihi Bölümü.

Okyar, Ute Maria

387

Vergleichende untersuchung der romane "Hautungen" von Verena Stefean und "Kadının Adı Yok" von Duygu Asena hinsichtlich der feministischen literaturkritik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, XIV, 221 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Onaran, Sevil

129

Sprachproblematik in Martin Walser roman brandung, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 148 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Onur, Duygu

188


Türkiye'de hakim rüzgarlar ve rüzgar enerjisinden yararlanma olanakları
üzerine bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 124 y., 14 hrt., Coğrafya Bölümü.

Oral, A. Sevim

96

Osmanlı İmparatorluğu'nda basın (1831-1908), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 60 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Oral, Mustafa

503


Ülkü Dergisinin Türk düşünce hayatındaki yeri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, IV, 113 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Oral, Yelda Filiz

676

Die Metafiktion in der zeitgenössischen kinder-und jugendliteratur, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, VII, 107 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Oransoy, B.S. Alptekin 830

Arykanda madenciliği ve madeni buluntuları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 241 y., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Orhan, Hikmet

81


Eski Anadolu Türkçesi ürünlerinden Düstro-Name-i Enveri İzmir Milli Kütüphane nüshasının metni sözlüğü ve dilbilgisi özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, VIII, 343 , 140 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Orhan, İpek

906

Satın alınan ürünlere ilişkin duyguların cinsiyet ve cinsiyet rolleri bakımından incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 81 y.

Orsoy, Selma 499

Çin'in resmi hanedanlık kayıtlarında Türk tarihi ile ilgili belgeler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, VII, 168 y., 1 tab., 3 hrt., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Sinoloji Anabilim Dalı)

Ortaç, Meral

259

Magnesia Artemis Tapınağı mimarisi bezemelerinin tipolojisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, VIII, 98 y., 16 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Oruç, Hatice 631

Makedonya'da Osmanlı egemenliğinin kurulması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 159 y., Tarih Bölümü, (Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Öktem, Ülker

38


Tanzimattan Cumhuriyete kadar evrim kavramı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 161 y., Felsefe Bölümü.

Öner, Ertuğ

47


Türkiye'de özellikle Orta Karadeniz Bölgesinde heyelan olayları ve ekonomiye etkileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 53 y., 12 hrt., 11 şek., Coğrafya Bölümü.

Örs, Derya 363

Tarih-i Olcaytu (inceleme ve çeviri), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, XII, 311 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı)

Öz, Aynur

446

Özbekçe ve Yeni Uygurca arasındaki fonetik ayraçlar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, XII, 226 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Öz, Fahri

520

D.H. Lawrence'in Birds, Beats and Flowers adlı yapıtında doğa ve mitoloji, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 108 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

Öz, Yusuf 282

Cami Tuhfetu'l-Ahrâr ve türkçe çevirisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, VI, 197 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Özaslan, Metin

494

1950'li yıllar sonrası Türkiye'de kentleşme-kentlileşme ve kültürel değişim (Kentli-köylü ikileminin eleştirel bir çözümlemesi), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, III, 104 y., Halk Bilimi Bölümü.

Özbek, Süleyman 186

El-Melikü'z-Zahir Rükne'd-din Baybors hayatı ve faaliyetleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, V, 138 y., Tarih Bölümü.

Özcan, Mehmet

578

Bir pozitivizasyon örneği Türk milliyetçiliği ve din, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 80 y., Sosyoloji Bölümü.

Özcan, Nezahat

751


Yedi Mülakat kitabında yedi ana kavram, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, VIII, 124 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Özcivelek, Dündar Ayşem

609


Japonca'da fiiller, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, III, 55 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Özçağlar, Ali

33


Zile-Turhal yöresinin monografyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, 94 y., Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

Özçelebi, Betül Mutlu 598

Cumhuriyet Döneminde edebi eleştiri: (1923-1938), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, VII, 251 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı)

Özçelebi, Hüseyin 572
Cumhuriyet Döneminde edebi eleştiri: (1939-1950), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, VII, 341 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Özçınar, Şahin 641


Bilimde nedensellik ilkesi: Nedensellik ilkesi açısından olgucu felsefe üzerine eleştirel bir inceleme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 180 y., Felsefe Bölümü, (Sistematik Felsefe Anabilim Dalı)

Özdemir, Ahmet

230


Milli Mücadelede harp esirleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 197 y., Tarih Bölümü, (T.C. Tarihi Anabilim Dalı)

Özden, M. Yılmaz

69


Yukarı Sakarya bölümünde kırsal konut tipleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 44 y., 10 graf., 27 fotoğ., Coğrafya Bölümü.

Özdil, Asuman Nesibe 286

Bilgi ağları - Avrupa Topluluğu ve Türkiye, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, V, 152 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Özdemir, Yusuf

187


Düzce İlçesinin coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 81 y., 9 hrt., Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

Özdemirci, Fahrettin 241

Türk bütçe sistemi ve halk kütüphanelerine yansıması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, XII, 168 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Özen, İmdat

832


II. Meşrutiyet'e kadar ıslahhaneler ve darülaceze, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 101 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Özener, Ecevit Barış

813


Ankara'da çeşitli iş kollarında çalışan erkek çocukların somatotip özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 86 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, (Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı)

Özer, İsmail

465


Orta Anadolu (Ankara çevresi) Neojen Devir karasal fosil memeliler kataloğu ve paleoekolojisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, VII, 275 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, (Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı)

Özer, Mustafa 364

Tire'deki ticaret yapıları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 155 y., 90 lev., 1 hrt., Sanat Tarihi Bölümü.

Özer, Nazan

662

Hastalık durumunda toplumsal ilişki ağının yapısı ve işlevi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, VII, 116 y., Sosyoloji Bölümü.

Özgenç, Zerrin 202

Halk kütüphanelerinde derme ve Cebeci Halk Kütüphanesi dermesinin değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, III, 151 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Özgün (Özel), Nurgül 624

M.Ö. III. bin Anadolu heykelcikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, XXI, 95 y., 29 lev., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi)

Özgündoğdu, Özlem

582


"Giacomo Leopardı'nın felsefi görüşlerinin Operette Moralı" deki yansımaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, IV, 101 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Özgür, A. Oytun

607


Fransız polisiye romanının tarihsel gelişiminin örneklerle incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, III, 95 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Özhan, Günhan

523


Türkçe, Japonca ve Korece'deki ulaçlı bileşik eylemlerin biçim bilimsel karşılaştırması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, IV, 119 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Özırmak, Ünsal

561


Öküzini Mağarası yonga, dilgi ve dilgicikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 39 y., 7 şema, 12 lev., 174 tab., 4 çiz., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Özkan, Aydanur Altaş 753

Yabancıların Türkçe'yi öğrenmeleri esnasında yaptıkları isim hal ekleri yanlışları ve bu konunun değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 165 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Özkan, Süleyman

94

Güney-Doğu Anadolu Eski Tunç Çağı Monochrome Seramik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, VI, 77 y., 4 hrt., 45 lev., 1 tab., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Özkaraduman, Ajlan 311

Samsun İlinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen hanımlar ile çalışmayan bir grup hanım üzerinde geleneksel kadın statü rol ve yetkisinin sosyal antropolojik açıdan değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, V, 161 y., Antropoloji Bölümü, (Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı)

Özkın, Sibel 376

Mesleki ingilizce öğretiminde Audio-Visual video kullanımı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, II, 148 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü , (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Özler, Güner 574

Antik Çağ'da gemi çapaları, yapım teknolojisi ve sınıflandırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, X, 81 y., 41 lev., 1 hrt., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Özme, Adil 391


Malatya Müzesindeki islam dönemi sikkeleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993., 223 y., 2 hrt., 141 res., 55 şek., Sanat Tarihi Bölümü.

Özmen, Havva Aykıt 762

Eskişehir/Kayakent Beldesi ve çevresindeki geleneksel dokumacılık ve dokuma ürünleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 133 y., 77 fotoğ., 1 hrt., Halk Bilimi Bölümü.

Özoğul, Çiğdem

58

M.Ö. 2. binde Önasya'da gözlü testiler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, IX, 109 y., 30 lev., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Özözen, Selver 392

Çiftler ilçesinin coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, II, 122 y., 17 hrt., 87 res., Coğrafya Bölümü.

Özsoy, Yasemin

661

Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nda M.Ö. (+2000-1750) Anadolu'da sosyal ve ekonomik durum, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, IV, 130 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Sümeroloji Anabilim Dalı)

Öztekin, Zeynep

784

Antonio Machado'nun "Campos de Castilla" (Kastilya Ovaları) adlı eserinde modernizm, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, 100 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Öztepe, Erhan

360

Smintheion pişmiş toprak heykelcikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 61 y., 8 çiz., 15 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Öztorun, Hüseyin 647

Şair olarak Rıfat Ilgaz, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, II, 388 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Öztürk, Müesser 255

Çağdaş Uygurca ve Çince'de 1829 temel sözcük, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, IX, 371 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.

Öztürk, Zehra Nur 410

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kütüphanesi Süreli Yayınlar Otomasyon projesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 135y., Kütüphanecilik Bölümü.

Özyetkin, A. Melek 390

Altın Ordu, Kırım ve Kazan sahasına ait yarlık ve bitiklerin dil ve üslup incelemesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 224 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Özyıldırım, Ali Emre

483

Hamdullah Hamdi Divanı'nın tenkitli metni, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, XC, 132 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Palulu, Nilgün 412

Obsessif-Kompulsif bozukluğun ilkokul ve ortaokul çocuklarında görülme sıklığı norm çalışması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, III, 118 y., Psikoloji Bölümü.

Parer, Özlem

464

İvan Sergeyeviç Turgenev'in Rudin, Soylu Yuvası ve Babalar ve Oğullar adlı romanlarındaki karakterlerin analizi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, III, 459 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

 

Parmaksız, Mehmet

904


Hüseyin Rıfkı Tamani'nin "El- Medhal fi'l -Coğrafya" adlı eseri üzerine bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 179 y.

Pehlevan, Cesur

677

Söke (Aydın) alt miyosen istifinde bulunan Söke (Ağaçlı) ve Dededağ (Tırha köy) Lagomorph'ları: Tanımlama, filojeni, biyokronolji ve ekoloji. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, IV, 70 y., Antropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Peker, Mutlu

284

Almanca öğrenen Türklerin konuşma dilinde yaptıkları yanlışlar ve bunların yazıma yansıması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 120 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Peretti, Nevin Özkan

196

Çağdaş İtalyan yazarı Minnie Alzona ve eserleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 63 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Pilten, Şahru

899

Türkmen Türkçesinde zaman, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 402 y.

Polat, Hüseyin 633

Et-Tuhfetu'l-Mulûkiyye Fi'd-Devleti't Turkiyye, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997, VI, 144 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Polat, Rüya 679

Sanat açısından Türk halk oyunları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, III, 155 y., Halk Bilimi Bölümü.

Punar, Halil

184


16-18 yaş grubu korumaya muhtaç çocukların kaygı ve uyum düzeyleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 86 y., Psikoloji Bölümü.

Pul, Ayşe

469

H. 1151-1154 tarihli Şer'iyye Siciline göre 18. yy.da Isparta'nın sosyo-ekonomik ve idari yapısına dair bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, V, 271 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Razieh, Nategh 277

Translation in language teaching language - teachin methods and translantion, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 112 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Rehber-Çetin, Gülser

553

Patrick Madiano'nun ilk dönem yapıtlarında zaman ve uzam, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 92 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Resulov, Vagif 808

Azerbaycan'ın tarihi coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, VIII, 195 y., 1 hrt., Tarih Bölümü.

Reyhan, Cenk

552

Osmanlı Devletinde siyasal iktidar ve bürokrasi: XVIII. Yüzyılda kalemiyye, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, IX, 119 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Reyhan, Esma

476


Hitit idari sisteminde yer alan yönetim görevlileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 347 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Hititoloji Anabilim Dalı)

Roshanzamir, Mohammad-Reza 63

Conradın romanlarında modern elemanlar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, 62 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Rukancı, Fatih

703

Türkiye'de arşivcilik eğitimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, IV, 139 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Saatçı, Meltem Begüm 619


1890-1903 arası Makedonya sorunu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, II, 87 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Saatçioğlu, Işıl

223

San Francesco e il Cosmo, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, IC, 116 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Safran, Mustafa

111

Codex Cumaniscus'a göre kuman / kıpçaklarda ticari hayat. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 86 y., Tarih Bölümü.

Sağdıç, L. Lale 130

Kütüphane otomasyonu ve T.B.M.M. ve uygulama, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 94 y., Ek. 20, Kütüphanecilik Bölümü.

Sağır, Mehmet

472

Uzun kemik radyografilerinden boy hesaplama formülleriin oluşturulması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 77 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, (Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı)

Sağlam, Tülin

220

Dramaturjik açıdan mekanın önemi ve çağdaş oyunlarda bir mekan birimi olarak "mutfak", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, III, 123 y., Tiyatro Bölümü.

Sağlam, Yusuf

373

Oktay Arayıcı'nın oyunlarında geleneksel tiyatro öğeleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 175 y., Tiyatro Bölümü.

Sağlam, Zerrin-Yanıkkaya 328

"Calderan de la Barca'nın La Vida Es Suena adlı oyununda barok öğrelerin incelenmesi.", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, VI, 114 y., Tiyatro Bölümü.

Sağsen, Melike

87

Konya'nın (Merkez ilçe) yağış özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 111 y., Coğraya Bölümü, (Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

Sait, Sena 42

Al-Hansa, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, III, 60 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.

Sanaç, Filiz

141


Cüneyt Gökçer ve sanatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987, 304 y., Tiyatro Bölümü.

Sarıçam, Cengiz

454


Sprachenlernen durch kognition dargestellt am beispiel des universitaren grammatikunterrichts, Ankara, 1994, 108 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Satıcı, Emre 882

Tanzimat'ın Bursa'da uygulanması (1839-1856), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 191 y.

Satır, Sever Görgen

474

Muğla'da halk hekimliği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, XIV, 279 y., 1 hrt., Halk Bilimi Bölümü.

Savaş, Özkan Savaş

334

Neşredilmiş Hitit hiyeroglif kitabelerinde geçen tanrı, şahıs ve coğrafya adları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, XXXV, 274 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Hititoloji Anabilim Dalı)

Savran (Akdemir), Gülnaz

191

Sinop ili ve çevresinde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini etkileyen sosyo-kültürel faktörler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, III, 74 y., Antropoloji Bölümü, (Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı)

Sayan, Esma 358

Nevşehir'in iklim özellikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, XI, 65 y., 22 tab., 72 graf., 5 hrt., Coğrafya Bölümü.

Saygı Erekinci, Lale

786

Anadolu'da Serapis kültü, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, III, 116 y, 42 res., 3 hrt., Tarih Bölümü, (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Sazyek, Hakan

231

Halit Ziya Uşaklıgil'in hikayeleri ve Türk hikayeciliğine katkıları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, VI, 207 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Sefer, Kadir Osman

44

Osmanlılar'da köy, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985, 86 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Sekmen, Mustafa 346

Geleneksel danslarımızın Türk tiyatrosundaki yeri ve Kafkas Tebeşir Dairesi, Bakkhalar, Yunus Diye Göründüm, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 379 y., Tiyatro Bölümü.

Selim, Çiğdem

549

English sentimental comedy, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 106 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Serim, Fatih

121

18. yüzyıl başlarına ait Kayseri'nin 108. numaralı Şer'iye Sicili, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985, VI, 190 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Sert, Gülperi

107

Das Türkei und Türkenbild in Barbara Frischmuths Romanen-Ankara, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 161 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Sertçelik, Seyit 422

Osmanlı-Rus ilişkileri (XVIII. Yüzyıl), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 164 y., Tarih Bölümü.

Sevgisunar, M. Kemal 168

Kütüphaneciler mesleklerini nasıl algılıyorlar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 71 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Sevik, M. Levent

302


Doğuştan kalça çıkığında antropo-genetik bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 47 y., 10 tab., (Paleoantropoloji Bölümü Anabilim Dalı)

Sevim, Ayla

306


Topraklı Höyük Toğlumunun Pelvis (Leğen kemiği)'leri üzerine Paleoantropolonjik bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, X, 68 y., Antropoloji Bölümü.

Seyhan, Canan 172

Roma Dönemi tiyatro maskeleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, VII, 92 y., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Seyitdanlıoğlu, Mehmet

53

Takvim-i Vekayi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, VI, 227 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Sezer, Hamiyet

305

III. Selim zamanında Kayseri'de şehir hayatı (1789-1808), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, XII, 113 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Shaaban, Talal M. 167 Suudi Arabistan'ın kuzey batısında bulunan Osmanlı Dönemine ait bazı
kaleler ve camiler, A.Ü. Sosyal Bilimler Ens
titüsü, Ankara, 1988, Sanat Tarihi Bölümü.

Sırakaya, Nejla

288

Uygulamalı coğrafya bakımından Güdül ilçesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 157 y., hrt., res., Coğrafya Bölümü.

Sipahi, Tunç

133

M.Ö. III. bin yılın ikinci yarısında Orta Anadolu'da süs eşyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 146 y., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi)

Somuncu, Mehmet

131

Develi Ovası'nın kuzey ve batı bölümünde rüzgar erozyonu sorunu ile alınması gereken önlemler üzerinde bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 156 y., res., Coğrafya Bölümü.

Soileau, Mark

905

Bektaşi öğretilerinin aktarılmasında nefer'in rolü, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 84 y.

Soran, Sırma

627

Hilda Doolittle'in Collected Poems adlı şiir kitabındaki doğa imgeleri = Natural imagery in Hilda Doolittle's Collected Poems, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 123 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Sönmez, Pınar

795

Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, VI, 159 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Sönmez, Sibel 416

Oyuncunun bedensel anlatım gücü ve bir uygulama, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 133 y., Tiyatro Bölümü.

Subaşı, Leyla

178

Dilbilimi açısından deyim kavramı ve Türkiye Türkçesindeki örneklerin incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 129 y., Dil Bilimi Bölümü.

Sugiyama (Tekmen), Ayşe Nur

602

Japonca'da toplumbilim açısından saygı dili, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 109 y., tab., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Sugiyama, Tsuyoshi

623


Eski Asur Ticaret Kolonileri Devri'nde ticari yapılan nadir mallar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, XIII, 343 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Sümeroloji Anabilim Dalı)

Suner, Levent 304

Muammer Karaca ve tiyatrosu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, VI, 225 y., 8 pln., Tiyatro Bölümü.

Sümbül, Muzaffer

505

Adana halk oyunlarının sistematik analizi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 203 y., 60 res., Halk Bilimi Bölümü.

Sümer, Didem

341

Alkol bağımlılığının yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılımıyla alkolizmin aile akrabalık kurumuna ve ilişkilerine etkisinin kültürel özelliklerinin araştırılması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 84 y., Antropoloji Bölümü, (Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı)

Sümer, Neslihan

433

Ankara kapalı cezaevlerindeki cinsel suçtan hüküm giymiş kadın ve erkek mahkumların suç antropolojisi açısından incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, IV, 177 y., Antropoloji ve Etnoloji Bölümü, (Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı)

Sünbül, Tahir 263

Azerbeycan istiklal mücadelesi (1905-1920), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, III, 155 y., 1 hrt., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Sürer, Veli

604


Bulantı'nın metafiziği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 126 y., Felsefe Bölümü, (Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı)

Şahin, Ayşe

17


Shakespeare'nin son piyeslerinde arketip ögeleri, A.Ü. DTCF, 1978, 60 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Şahin, Nazmi

687

1965-1995 yılları arasında Rize ili orman varlığında alansal küçülmenin irdelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, III, 257 y., 15 hrt., 2 fotoğ., 29 şek., 106 tab., Ek-4. Coğrafya Bölümü, (Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

Şahin, Salih

394

Kızılırmak üzerindeki İbik Boğazı (Osmancık Güneyi) ve çevresinde fiziki coğrafya araştırmaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, IV, 102 y., 19 res., 10 hrt., 7 tab., 26 şek., Coğrafya Bölümü.

Şahoğlu, Vasıf

601

M.Ö. III. binde Anadolu-Kiklad ilişkileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 110, XL lev., hrt., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Şallı, Rümeysa

554

Plot and character in the Picaresque novel, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 120 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Şenay, Türel

240

Antik tragedyayı oluşturan Hybris-Ate nemesis kavramlarının III. Richard'ın tragedyasından değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler, Ankara, 1989, 267 y., Tiyatro Bölümü.

Şenel, Pınar 798

Göstergebilim ve Üç Hamlet yorumu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, III, 341, 34 y., Tiyatro Bölümü.

Şener, Dilek

577

Selim Turan yaşamı ve sanatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 105 y., 129 res., Ek-6, Sanat Tarihi Bölümü.

Şener, N. Bilge

632


Hurşit ile Mah Mihri Hikayesi (inceleme-metin), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 147, [64] y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Şener, Serkan 688

Türkçe-Almanca konuşanlarda kod değiştirimi yapısal ilişkiler açısından çözümleme denemesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, VI, 112 y., Dilbilim Bölümü.

Şener, Y. Selçuk

368

14. yüzyıl Bursa yapılarında erken Osmanlı Duvar örgüsü, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 220 y., 120 res., 32 şek., 1 tab., Sanat Tarihi Bölümü.

Şengül, Engin

535

"Ben" ve "Başka Ben"ler sorunsalı ve oyunculuk sanatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 144 y., Felsefe Bölümü, (Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı)

Şenyurt, S. Yücel 169

Çok renkli Geç Assur Devri Seramiği, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, X, 128 y., 53 lev., Sanat Tarihi Bölümü.

Şertok, Kemal

37

M.Ö. II. Binde Orta Anadolu'da maden döküm kalıpları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, [19..?] 92 y., Arkeoloji Bölümü.

Şentürk, Mirat

704

Girit M.Ö. II. Bin ölü gömme adetleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 90 y., 2 hrt., 23 res., 12 çiz., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Şıhaliyev, Emin

809

Ermeniler, yakınçağda Azeri-Ermeni ilişkileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, III, 196 y., Ek, 24, Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Şıngır, Hatice

533

Anne ve babanın çocuğa uyguladığı ceza ile çocuğun anne ve babaya karşı sevgisi arasındaki ilişkisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 74, 31 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Şıvgın, Hale Taşar

332

Trablus-Garp Savaşı öncesinde İtalyan emellerinin Tanin Gazetesinde
incelenmesi, A.Ü. DTCF, 1980, 161 y., Tarih Bölümü, (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Takamura, Yoko 495

Japonca ile Türkçe arasında anabilim açısından bir karşılaştırma (Vücut organlarıyla ilgili deyimler), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 142 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları, (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Tanboğa, Fatma Nükhet

492

Ankara ve çevresinde evcil hayvanlarla ilgili uygulamaların halk bilimi bakımından değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 250 y., 45 res., 2 hrt., Halk Bilimi Bölümü.

Tanrıkulu, Murat

763

Tosya ilçesinin ekonomik coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, VIII, 136 y., 32 res., 32 hrt., Coğrafya Bölümü, (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı)

Tanyu, Pınar

314

Die Zusammengesetze Wörter in der Deutschen Sprache und Ihre Entsprechungen im Türkischen, A.Ü. DTCF, Ankara, 1980, 34 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Taş, Hülya

678

XVI. yüzyılda Rum eyaletinde Miri topraklarının mülk ve vakfa dönüştürülmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 225 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Taş, İlknur

648

Çivi Yazılı Boğazköy Belgelerinde adı geçen Masa ülkesi ve kenti, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, XI, 139 y., Tarih Bölümü, (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Taşdan, Sedat

101


Mürted Ovası güneyinin fiziki coğrafya gözlemleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 24 y., Coğrafya Bölümü, (Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Anabilim Dalı)

Taşhan, Pembe 59

Beyza Gönensay; yaşamı ve sanatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 199 y., Sanat Tarihi Bölümü.

Taşkıran, Harun

281

Biçimsel tipoloji açısından Anadolu iki yüzeyli aletleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 74 y., 47 lev., 123 tab., 1 hrt., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Taşkıran, Zehra Fürüzen

423

Öküzini Mağarası çekirdeklerinin tekno-tipolojik açıdan incelemeleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 99 y., 9 graf., 41 lev., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Tatlıbal, Cemil 508


Sportif etkinlikler açısından insan hareket sisteminin evrimi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 64, VI y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Taysi, Ebru

822

Benlik saygısı, arkadaşlardan ve aileden sağlanan sosyal destek: Üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 85 y., Psikoloji Bölümü, (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)

Tek, Ahmet Tolga

573

Arykanda kazılarında bulunan antik sikkeler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 203 y., 838 lev., tab., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Teker, Ayfer 272

Una apreciacion general sobre las comedias historicas de Lope de Vega. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 166 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, , (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Tekerek, Nurhan

487

Cumhuriyet döneminde Adana'da batı tarzı tiyatro yaşamı (1923-1990), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 544+ekler, 100 y., Tiyatro Bölümü.

Telatar, Emel 351

Das Essayhafte in Thomas Manns "der Zauberberg", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 122 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Telatar, Ü. Fafo

485

Ovidius'un Amores adlı yapıtında rhetorik sanatı ögelerinin kullanımı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, III, 141 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Telatar, Ü. Fafo

150

Sallustius'un "Bellum Iugurthinum" adlı yapıtındaki kişiler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 56 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Temel, Banu

639

Luis Martin-Santus'un "Sessizlik Zamanı" adlı romanı ve yeni anlatıda açtığı çığır, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 90 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Tezcan, Nuran

4

Lam'inin hayatı, eserleri, Guy u Çevgan Mesnevisi (inceleme-metin), A.Ü. [DTCF] 19??, 103 y., (Eski Türk Edebiyatı)

Tiryaki, Neşat

616


Elmadağ şehir coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 130 y., 5 hrt., 7 graf., 11 tab., Coğrafya Bölümü, (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı)

Toğaç, Süleyman 782

Kırımlı Mustafa Rahmi Efendi'nin İran Sefaretnamesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, IX, 92 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Tok, Zerrin

793

Sinop Yarımadası ve yakın çevresinin turizm coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, XI, 266 y., 15 hrt., 37 şek., 4 tab., 42 fotoğ., Coğrafya Bölümü, (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı)

Toklu, Mehmet Osman 164

Der Begriff "Kopf" und seine Metaphorik im Deutschen und im Türkischen eine kontrastive Untersuchung, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 103 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Tombak, Yasemin (Önal) 204

Roma devri tiyatro kostümleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, VI, 152 y., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Tonay, Dilek

28


Cumhuriyet döneminde tarih anlayışı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1983, IV, 76 y., Tarih Bölümü, (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı)

Topçuoğlu, Hayriye 189


Fecr-i Ati Edebi Topluluğu'nun dil ve edebiyat görüşleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 294 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Topdemir, Hüseyin Gazi 159

Kemâlüddin El Fârisi'nin, İbnü'l-Heyşem'in optik kitabının kırılmaya ait bölümüne yazdığı açıklamanın Arapça'dan çevirisi ve incelenmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 138 y., Eki : 48 y, Felsefe Bölümü.

Toplu, Mehmet 295

Ulusal bilgi ağları ve Türkiye, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, VII, 350 y , Kütüphanecilik Bölümü.

Toptaş, Erdal 890

Uzaktan eğitim ve kütüphanecilik bölümlerinde uygulanması: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü için bir model, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 111 y.

Tor, Gülseren 56

Türkçe'de organ adları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985, XXV, 512 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Toran, Özge 657

Lookıng Backward 2000-1887, Men Like Gods ve Brave New Word: Ütopya, karşı ütopya ve marksist eleştiri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, 138 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Töreyen, Serap 339

Geometrik dönemde görülen prothesis ve ekphora sahneleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, V, 127 y., 91 lev., (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Tseng, Lan-ya

590

Türkiye Türkçe'sinde orta hece düşmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, IX, 337 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, (Yeni Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı)

Tuna, Erhan

251

Göstergebilimsel bir yaklaşımla ortaoyunu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, IV, 210 y., Tiyatro Bölümü.

Tuna, Nadiye

712

İdil-Ural Kıpçak Türklüğü örneğinde Türk dünyası bilgi ve belgelerinin elektronik ortamda depolanması ve kavram dizinin hazırlanması meselesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 179,12 y., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

Tunalıoğlu, Nural

45

Tevriha-ı Feth-ı Kal'a-i Kandiye Li-Köprülü Sadr-ı a'zam Ahmed Paşa, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 193 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Tunçel, Ayla

581


Elazığ arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi koleksiyonundaki Şavak kilimleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, res., 82 y., Sanat Tarihi Bölümü.

Tuncel, Gül 52

Batı Anadolu bölgesinde cami tasvirli mezar taşları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, X, 413 y., 270 res., Sanat Tarihi Bölümü.

Tunçel, Harun

182

Kazan ilçesi doğusu, Ovaçay vadisinde (Kurtboğazı-Kocaçay dereleri arası) beşeri ve ekonomik coğrafya araştırmaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, III, 106 y., 8 hrt., 3 tab., 23 şek., Coğrafya Bölümü.

Turan, Hande

439


Marguerite Yourcenar'ın memoires d'hadrien başlıklı romanında tarihsel gerçeklik ve kurgusal dünya, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 189 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Turak, Pelin

658

Kadın bakış açısından şiddet. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, III, 351 y., Sosyoloji Bölümü.

Turan, Nurhan

99


Gaziantep Müzesindeki Geç Hitit Stelleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, VII, 38 y., 1 hrt., 12 fotoğ., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Turna, Boğaç Babür

489

Tennessee Williams'ın uzun oyunlarında ateşleyici unsur, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, III, 87 y., Tiyatro Bölümü.

Tuzcu, Kemal

691

Klasik Arap şiirinde yaşlılık teması: (X. yüzyıl sonuna kadar.), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, V, 105 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Tüfekçi, Gürbüz D. 274

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kökenini oluşturan "Türk Inkılabı" içinde yer alan "Kadın Hakları" konusunun sosyal kültürel antropoloji açısından değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, V, 149 y., Antropoloji Bölümü.

Türk, Hüseyin 293

Güneyevler köyünde kadının geleneksel statü ve rolleri üzerine bir araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 254 y., res., VIII, 230 y. Antropoloji Bölümü.

Türk (Sarıışık), Zeynep

714

II. Osmanlı Dönemine ait bir kaynak: Zafername, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 132, 186 y., Tarih Bölümü.

Türkay, Kaya

27

Kutadgu Bilig'de terimler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983. 9, 132 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Türker, Yaşar

379


Türkiye'de 1989 yılı yağışları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, VI, 179 y., Coğrafya Bölümü.

Türkeş, Murat 98

Türkiye'de hava tipleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 111 y., Coğrafya Bölümü.

Tütüncüler, Özlem

758


M.Ö. 2. bin İzmir bölgesi dokuma aletleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, III, 140 y., 1 hrt., 3 tab., 1 pln., 5 res., 6 çiz., 48 lev., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Tüzemen, Handan İ.

211

Frig Çağı'nda Ankara, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 113, 41 y., 60 lev., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi)

Tüzün, Burak 659

Aleksandr'la Troas yüzey seramikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, IV, 74 y., 1 pln., 1 hrt., 31 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Uç, Tayyibe

3

Eşadlılık (Homonymy) sorunu ve Türkçedeki örnekleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, [19??.] 103 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Uçar (Özkan), Handan 757

Paleolitik üç tipler ve Anadolu'daki örnekleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 59 y., 26 lev., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Uçmaz, Veli 513

Kaşgar Devleti ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 71, 15 y., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Uğur, Abdullah 666

Buldan (Denizli) ilçesi coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, X, 226 y., 23 hrt., 50 tab., 36 şek., Coğrafya Bölümü, (Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı)

Uğurlu, Elif

695


Kyaneai bezemeli ve yazıtlı lahitleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 165 y., 31 çiz., 88 lev., 6 hrt., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Ulutaş, Çaylan

340

Kırmızı Figür tekniği Yunan vazolarında mimari tasvirler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, IV, 209 y., 62 lev., Sanat Tarihi Bölümü.

Unan, Fahri

117

15.yüzyıl yazarlarından Yahya bin Mehmed el-Katib'in Menahicül-i İnşa'sı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 157, 75 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Unat, Yavuz

267


Ali Kuşçu'nun Risalat Al Fathiyya adlı eserinin, gök küreleri üzerine olan dördüncü ve beşinci makaleleri üzerine olan bir çalışma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, V, 131 y., Felsefe Bölümü, (Bilim Tarihi Anabilim Dalı)

Uncu, Levent

496

Terme çayı ile Kocamandere çayı havzalarından fiziki coğrafya araştırmaları ve çevre sorunları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, IV, 136 s., 33 harita, 23 fotoğ., Coğrafya Bölümü.

Uslan, Servet 510

Planlı dönemde kültür politikalarının sosyal antropolojik açıdan incelenmesi (1960-1990), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, III, 96 y., (Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı)

Uslu, F. Yıldız 85

Türkiye'de arşiv sorunu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, V, 83 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Usta, Halil İbrahim 217

XIII.yüzyıl Doğu Türkçesiyle yazılmış anonim Kur'an tefsirinin söz ve şekil varlığı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, XX, 475 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Uyar, Mustafa

893


İlhanlı Devletinde Argun dönemi (1284-1291), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,

Uysal, A. Osman

50


Erken Osmanlı dönemi minareleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985,
467 y., Sanat Tarihi Bölümü.

Uysal, Bora 289

Mardin Bölgesi M.Ö. 3 bin kolye ve bilezikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, XVII, 104 y., 17 lev., 9 tab., 4 hrt., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Uysal, Neşecan 477

Tezlerin bibliyografik denetimi ve Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon
Merkezi tez veri tabanı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, VII, 176 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Uysal, Selma 888

İlköğretimdeki öğrencilerin boş zamanlar ile ilgili uygulamaların halk bilimsel değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 226 y.

Uzdaş, Esin

445


Anadolu'da yaşayan Kuzey Kafkasya kültürünü simgeleyen folklorik değerler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, I, 126 y., 3 hrt., 170 res., [Etnoloji Bölümü]

Uzun, Nadir Engin 165

Dilbilimi açısından atasözü ve Türkiye Türkçesindeki örnekleri üzerine bir çalışma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 146 y., Dilbilim Bölümü.

Uzunalimoğlu, Fatma Ayşe

264


Kapadokya metinlerinden Anadolu'nun ilk tarihi çağı hakkında edinilen yeni bilgiler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, XX, 75 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Sümeroloji Anabilim Dalı)

Üçgül, Sevinç

682

Konstantin Paustovski'nin öykü sanatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, III, 165 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Rus Dili ve Edebiyatı)

Üçler, Betül

83


Hakim Senai'nin Tarik al-Tahkik isimli mesnevisi üzerinde bir inceleme ve araştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 106, 36 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ülkü, Meral

24

Aydın Arıt tiyatrosu ve "Beşgen" üzerine bir uygulama, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1983, 79, 36 y., Tiyatro Bölümü.

Ülkü, Meral

257


Karain Mağarası Orta Paleolitik uçları üzerinde tipolojik analiz çalışmaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 67 y., 19 lev., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Ülkür, A. Deniz 266

Anadolu'nun erken dönem taş mimarisinde Akanthus, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 54 y., 19 lev., Sanat Tarihi Bölümü.

Ünal, Can

16


İrlanda tiyatrosu ve Synge'in oyunlarındaki gerçeklik, A.Ü. DTCF, 1979, 47 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, [İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı]

Ünal, Cankut 522

1980-1990 dönemi Ankara'daki özel tiyatrolar ve etkinlikleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, VIII, 832 y., Tiyatro Bölümü.

Ünal, Dalım Çiğdem

589


Peter Handke'nin "Mein Jahr in der Niemandsbucht" adlı romanından örneklemelerle edebiyatta "üstkurmaca" ögesi = Die "Metafiktion" am beispiel des Handke-romans "Mein Jahr in der Niemandsbucht", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, XIII, 181 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ünal, Hikmet

82

The Secret Agent romanında kötülüğün kaynağı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 19??. 95 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ünal (Leloğlu), Serap 128

Türk tual resmi'nde Natürmort geleneği Araştırması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, IV, 169 y., 55 lev., Sanat Tarihi Bölümü.

Ünsal, Filiz

640

Platon'da Aşk kavramı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 107 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilmi Dalı)

Ünsal, Nil 124

El Concepto novelistico de Galdos en "Marianela" y en "Tristana", A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 104 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Ünüvar, Süleyman

68

Mut çevresinde yaylacılık ve yayla kültürü, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1984, 81 y., 10 fotoğ., Tarih Bölümü.

Ünver, Şerife

593

Anlambilim ışığında Türkçe ve Almanca'da karşılaşılan anlam sorunu ile ilgili değerlendirme = Auswetung der bedeutungsproblematik im Türkischen und im Deutschen im rahmen der sematik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1997, XI, 198 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı)

Üreten, Hüseyin

713

Hellenistik Dönemde Pergamon Krallığı ve Roma Devleti ile ilişkileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, XXIV, 135 y., res., hrt., Tarih Bölümü, (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Ürün, Ahmet Kazım

227

Arapça'da bağlaçlar, A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, IV, 93 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Üstündağ, Handan 643

Çevresel Arkeoloji-Antropoloji ilişkileri açısından karşılaştırmalı bir analiz: Avusturya (Teurnia)-Anadolu Geç Roma ve Erken Biznas toplumları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, X, 101 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü.

Vardar, Egemen Levent 213

Daskyleion/Ergili'de bulunan metal taklidi Omphaloslu kaplar ve gri seramik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, VI, 47 y., 3 hrt., 75 çiz., 16 lev., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Vardar, Nalan Akyürek 370

Anadolu'da Kybele tasvirleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, VIII, 71 y., 3 hrt., 33 lev., IV çiz., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Veliyeva, Zülfiyye 755

XI-XV. yüzyıllarda Azerbeycan'da Türkmenler (Oğuzlar), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, VIII, 155 y., 5 hrt., 2 res., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Vurur, Nuran 886

Sır Seyyid Ahmed Han ve Aligarh hareketi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 201 y.

Yağcı, Remzi 104

Geç Asur kabartmalarında kült eşyaları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 45 y., 33 lev., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Yalçınsoy, Hülya

380

İon köşe başlıkları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, VIII, 175 y., 33 res., Arkeoloji Bölümü, (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Yamaner Evliyaoğlu, Güzin 466

Postmodern bir yazar olarak Peter Handke'nin "Konstans Gölü'nden Atla
Geçiş" adlı oyunun sahne tasarımı üzerine bir çalışma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 243 y., 15 fotoğ., Tiyatro Bölümü.

Yanık, Alim 425

J.J. Rousseau'nun Tanzimat dönemi fikir hayatımıza etkileri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 1, 104, [10] y., Felsefe Bölümü.

Yapa, Zafer

471

Japonca bağlaçlar ile Türkçe bağlaçlar arasında anabilim açısından bir karşılaştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, IX, 364 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yargıcı, Sibel

768

Wechsler yetişkinler için zeka ölçeği gözden geçirilmiş formu (Wals-R) performans bölümü Türk standordizasyonu: Ön çalışma. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, VII, 106, 20 y., Psikoloji Bölümü, (Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı)

Yaşar, İbrahim 820

İmay kimlik, A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 96 y., Sosyoloji Bölümü.

Yavaş, Alptekin

792

Ortaçağ konut mimarisi üzerine bir araştırma: Anadolu Selçuklu köşkleri. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, XIII, 334 y., 198 lev., Sanat Tarihi Bölümü.

Yavuzaslan, Paşa

400

Musa bin Hacı Hüseyin İzniki Terceme-i Hışnu'l Haşin fi Minheci'd-din (giriş-inceleme-metin-dizin), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, LXXX 732 y., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Yazgan, Esra

894

Dağlık alanların iklim üzerine etkisine bir örnek: Samanlı Dağları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 133 y.

Yazıcı, Mesut

618


Türkçe'de Necip Mahfuz, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, VI, 73 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yemenici, Alev

229

Elizabeth Boven'in tasvirlerinde dil ve anlam ilişki, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 99 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

Yeon, Seok, Kyoo

228


Korece ve Türkçe arasında sözvarlığın semantik özellikleri açısından bir karşılaştırma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, III, 140 y., Dilbilim Bölümü.

Yeşil, Abdulbaki 210

Merzifon-Kara Mustafa Paşa Külliyesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 159 y., 41 lev., 14 pln., Sanat Tarihi Bölüm.

Yeşilay, Mustafa

180


H. 1227/1812 tarihli Tokat Sicil defterinin transkripsiyonu ve indeksi. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, XI, 420 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Yıldırım, Ali

579

Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama verilerinin fiziki coğrafyasında kullanım alanları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, IX, 86 y., Coğrafya Bölümü, (Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

Yıldırım, Hüsamettin

279

Kafkaslar'da Türk-Rus-Ermeni münasebetleri (1914-1918), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, X, 208 y., 3 hrt., Tarih Bölümü, (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı)

Yıldırım, Savaş

831

Diyarbakır yapılarında çini süsleme, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 132 y., res., Sanat Tarihi Bölümü.

Yıldırım, Şahin

902

Trakya tümülüsleri ve lokalizasyonu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, 132 y.

Yıldırım, Tayfun

100


Güneydoğu Anadolu Bölgesi Eski Tuna Devri Boyalı Seramiği. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986, 233 y., 77 lev., 4 hrt., 1 tab., Arkeoloji Bölümü, (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Yıldırmak, Gülay

46


41 no'lu Konya Şer'iyye Sicilindeki ferman ve beratlar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, [19..?], 250 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Yıldız, Başak

907

Mudanya'nın kuruluşu ve gelişmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 141 y.

Yıldız, İffet Onur

54


Search for identity in Ralph Ellison and James Baldwin, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1985, 66 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Amerikan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yıldız, Mesut 337


Nizam-ı Gencevi Heft Peyker Mesnevisi ve Türkçe çevirisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, VI, 351 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatlaır Bölümü, (Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yıldız, Sema

285


Adıyaman çevresi kenar kazıyıcılarının biçimsel tipolojisi. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, II, 62 y., lev., 113 tab., 35 tab., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Yılgün, İlkay İpkırmaz

470

Eski Hind'de şehir ve şehir yaşamı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, III, 155 y., 9 res., 2 hrt., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Hindoloji Anabilim Dalı)

Yılmaz, Aslıhan

778

Yalova'da tarımsal faaliyetler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, V, 162 y., Coğrafya Bölümü, (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı)

Yılmaz, Banu

834


Wechsler yatişkinler için zeka ölçeği gözden geçirilmiş formu (waıs-r) sözcük dağarcığı alt ölçeği Türkiye standardizasyonu-ön çalışma, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 96 y., Psikoloji Bölümü, (Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı)

Yılmaz, Hacı

681


Ahmed Emin'in denemelerinde toplum ve edebiyat konusu, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, III, 122 y., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yılmaz, Hakan

817


Van Kalesi-eski Van şehri toplumunun dış varyasyonları ve biyometrik ölçümler açısından değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 92 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Yılmaz, Leyla 244

Batı Karadeniz ticaret yolları ve bu yollar üzerindeki hanlar, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 51 y., 69 res., kroki, 1 hrt., 14 pln., Sanat Tarihi Bölümü.

Yılmaz, Mustafa 887

Bir eğitim adamı olarak Prens Sabahattin, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 61 y.

Yılmaz, Mutlu

562


Kazan ilçesinin iktisadi coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, VIII, 141 y., 36 res., 29 hrt., 15 tab., Coğrafya Bölümü, (Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı)

Yılmaz, Seval

790


Candaroğulları Beyliği vakıfları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 116 y., Tarih Bölümü, (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Yılmaz, Tuncer 152

Kütüphanelerde enformasyon hizmetleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, VI, 186 y., Kütüphanecilik Bölümü.

Yılmaz, Yılmaz

320


Voleybol sporunda antropometrenin önemi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, III, 154 y., Antropoloji Bölümü, (Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Yılmaz, Zuhal

198


Natalia Günzburg ve eserleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 42 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yılmazer, Mustafa

605

Amerikan ütopyasında kadın : 1850-1915, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 72 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Amerikan Kültürleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yiğit, Ayhan 645

Dursunlu (Ilgın-Konya)'da bulunan Pleistosen Döneme ait Equuslar'ın paleotolojik analizi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, VI, 123 y., Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü.

Yiğit, Ahmet

275


Tiyatro ve sinemada parçalı anlatım tekniğinin gelişimi, reklam filmleri, video klipler ve bir uygulama, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 249, 13 y., Tiyatro Bölümü.

Yiğit, Ali

195


Hazar Gölü (Gölcük) havzasının coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, IV, 124 y., 38 res., 10 hrt., Coğrafya Bölümü.

Yiğit, Turgut

216


Hitit büyük kentlerinden Samuha ve Lauzantüa'nın lokalizasyonu ile bu şehirler hakkında elde edilen bilgiler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, XIII, 85 y., Tarih Bölümü, (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Yiğitbaşıoğlu, Hakan

132


Burdur-Yassığüme köyü çevresinin jeomorfolojisi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, 36 y., 9 çiz., 18 fotoğ., Coğrafya Bölümü, (Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

Yolalıcı, M. Emin 120

1267-1277 tarihli Samsun Şeri'ye Sicil Defterine göre ; Hazinedar-zade Esseyyid Abdullah Paşa'nın terekesi (Transkipsiyon-Değerlendirme-İndeks), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, VI, 99 y., Ek: 7 y., Tarih Bölümü.

Yörükoğlu, Canan Arzu

197

Pier Paolo Pasolini'nin eserlerinde dışlanmışlık olgusuna edebi yaklaşımı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 46 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yula, Mutlu Özen

331


Postmodernizm Peter Handke tiyatrosu, Peter Handke'nin Kaspar adlı oyununa postmodern bir yaklaşım denemesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, VI, 125 y., Tiyatro Bölümü.

Yurdaydın, Erkan

78


Cicero'nun sürgün mektupları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 102 y., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, (Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yurtgezer, Tarık

261


Ebu'l Kasım Halef bin Abbas ez-Zühravi'nin et-Tasrif Li-men Aceze an Et-Telif isimli tıp kitabının cerrahiye ilişkin olan son bölümünün "Dağlama üzerine" olan birinci kısmı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 236 y., Felsefe Bölümü, (Bilim Tarihi Anabilim Dalı)

Yurtoğlu, Bilal

807


Göz ve göz hastalıkları, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, LXXXVI, 163 y., nu.s., Felsefe Bölümü, (Bilim Tarihi Anabilim Dalı)

Yüce, Neşe

353


Zbıgnıew Herbert'in Şiirlerinde Antikçağ İzleri, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, III, 139 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yücel, Ebru

779


Aile kurumunda sosyalizasyon ve cinsel kimliğin inşası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 269 y., Sosyoloji Bölümü.

Yüceşahin, Mustara Murat

591


Edremit ilçesi (Balıkesir) coğrafyası, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, XVII, 317 y., 50 hrt., 69 fotoğ., 67 çiz., 63 şek., Coğrafya Bölümü, (Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

Yücel, Faruk

438


Die Sozialkritik in den utopischen romanen "Nein-die Welt der Angeklagten" von Walter Jens und "Balık İzlerinin Sesi" von Buket Uzuner, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 162 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Yükmen, Bakiye 299

Adıyaman Yonga ve dilgilerinin teknolojik ve tipolojik açıdan değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, IV, 108 y., 35 lev., 109 tab., Arkeoloji Bölümü.

Yüksel, Lale 138

Osmanlı öncesi Anadolu Türk sanatında alçı süsleme (12.-14.yüzyıllar), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 172 y., 125 lev., Sanat Tarihi Bölümü.

Yükselen, Habine

350


Anadolu'da Orta Paleolitik, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, 106 y., 106 s., 21 şek., 3 hrt., Arkeoloji Bölümü, (Prehistorya Anabilim Dalı)

Zafer, Zeynep 536

Yordan Yovkov'un öykülerinde Türkler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, XVIII, 126 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları, (Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Zal, Nihat

300

Tuzluca ve çevresinde jeomorfolojik birimler, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991, IV, 84 y., 14 fotoğ., 14 hrt., Coğrafya Bölümü.

Zengin, Bekir

108

Essays über die kunst und literatur in der Türkischen und Deutschen literatur, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, 160 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Zengin, Dursun 221

Die Rolle der Tiernamen im Sprachsystem, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 297 y., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Zülfikar, Cangüzel F.

222


Mihrimah Sultan'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan vakfiyelerin değerlendirilmesi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, VII, 131 y., Tarih Bölümü.