Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Spike
Bad News Allen
Nobutaka Araya
Bob Backlund
Black Buffalo
Mark Coleman
Randy Couture
Vanderlei Da Silva
Ted DiBiase
Bubba Dudley
D-Von Dudley
Gamma
Gary Goodridge
Juventud Guerrera
Naohiro Hoshikawa
Ashura Hara
Jeff Hardy
Matt Hardy
Norio Honaga
Scotty 2 Hotty
Killer Khan
Sanae Kikuta
Silver King
Naomichi Marufuji
Ikuhisa Minowa
Rey Misterio
Susumu Mochizuki
Takeshi Morishima
Dick Murdoch
Candy Okutsu
Onryu
Valentijn Overeem
Qualt
Masa Saito
Seiji Sakaguchi
2 Cold Scorpio
Grand Master Sexey
Akira Shoji
Takashi Sugiura
Kenzo Suzuki
Tsubasa
Kaoru Uno
Katsumi Usuda
Hiroshi Wajima
Kanda Yasushi
Yoshiaki Yatsu

FFPW
Salman Hashimikov
Hiromitsu Kanehara
Jerome LeBanner
Masayuki Naruse