CH HUNTINGRIDGE POLAR SPIRIT AI

"BUNDY BEAR"

Bundy at 9.5 years old