Géographie    Histoire    Religions    Lexique    Encyclopédie


Le Monde de Aan | Lexique
 

Abenais    Altain    Calien    Celeste    Corignan    Daterain    Eldois    Farois    Guinéen    Innois    Lugain    Morel    Normand    Rêtois

 

Corignan

 
abîme mélység, ôrvény
abri hajlék
acier acél
adorable imádni való
adorer imádni
âge kor, életkor
aigle sas
aile szárny
aimer szeretni
air levegô, szellô
aller járni
âme lélek, szív
amener elôvezetni
ami barát
amour szeretet
amulette ereklye
ancêtre ôsök
ange balek, pali, kedvenc
animal állat
année év
araignée pók
arbre élôfa
arc íj, boltív
arc-en-ciel szivárvány
archipel szigetvilág
argent ezüst
armée hadsereg
armure fegyverzet
artisan kézmûves, iparos
assassin gyilkos
au-delà túl
audace vakmerôség
aurore hajnal
autel oltár
automne ösz
avant elôtt
avec val
aveugle elvakult
avoir bírni
bague gyûrû
baie öböl
baleine halcsont
barbare durva
barbe borbála
barde dalnok
bas lenn, alul
bataille csata
bâtir építeni
bâton bot
beau szép, elôkelô
beaucoup sok
beauté szépség
bec csôr
bélier kos
bien elôny, vagyon
bière sör
blanc fehér, tiszta
bleu kék
boire inni
bois fa
bon
bonté jóság, szívjóság
bouche száj
bouclier pajsz, védelem, árnyékolás
bracelet karkötô, karperec
bras kar
brave deréis
bravoure batórság
brillant fényes, ragyogó
briller hûhó, fény, ricsaj
bronze pénz, sárgaréz
brouillard köd
bruit lárma, zaj
brûler égetni
brun barna
buisson bokor, cserje
cadeau ajándék
calme nyugody
calme csend, hidegvérú
calmer lecsendesít
casque sisák
ceinture öv
cendre hamu
cerf rôtvad, szarvas, ôz
chaîne lánc
chaise ülôhely
chaleur hôség
champ mézô, tér
champion bajnok
chandelle gyertya
chanson dal, gúnydal
chanter énekelni
chaos zûrzavar
chaotique zavaros
chapeau kalap
chat macska
château kastély, vár
chaud meleg
chef fô, fônök, vezér, fej
chemin út
chêne tölgy
cheval
chevalier lovag, lovas
cheveux haj
chien kutya
chutes esés, bukás
ciel ég, menny
clé kulcs
coeur szív
colère harag, düh
collier nyaklánc
colline domb, halom
combat harc, ütközet
combattre harcol. küzd
compagnon pajtás, segéd
comte gróf
conte mese, elbeszéles
corbeau holló
corne szaru
côte tengerpart
cou olykor
coup csapás, rablás
couronne koszóru
couteau kés
créer teremteni
crépuscule alkony
cristal kristály
croire hinni
cruel kegyetlen
cuivre réz
dame úrn ô
danger veszély
dans ban, ben
danse tánc
danser táncolni
dauphin csurgós
de tól, ból
défi feladat, kihívás
défier dacolni
démon ördög
dent fog
depuis óta
désert pusztaság
désir kívánság
désirer kér, követel
destin végzet
détroit tengerszoros
devant elé
dévaster elpustítáni
diamant gyénánt
doigt ujj
domaine vradalom
donner adni
dormir aludni
dos hát
douleur fájdalom
doux édes
dragon sárkány
drapeau zászló
droit egyenes
druide
duc
herceg
eau víz
écaille pikkely
école iskola
égal egyenlô
église egyház
élever fölemelni
éloge dícséret
émeraude smaragd
empereur czászár
empire czászárság
en bas alsó, pihe
en haut felfelé
encore még
enfant gyermek
enfer pokol
énigme réjtély
ennemi ellenség
enragé veszett
entendre hallani
entre között
envahir betörni
épée kard
époux férj
épreuve kísérlet
ère kor
esclave rabszolga
espérer remél
espion kém
espoir remény
est napkelet
estimer tisztel, értékel
et és
étain ón
été nyár
étoile csillag
étranger külföld
être lenni
éveiller fölébreszteni
excellent kiváló
exil számûzés
exilé menekült
faible gyenge, elnézô
faim éhség
faire tenni
falaise szirt, szikla
fameux híres
famille család
fantôme kisértet, rém
faucon sólyom
faux hamis, hibás
fée bûvéznô
femme nô, asszony
fenêtre ablaic
fer vas, kard, tôr
fermer bezárni
feu tûz, hév, szenvedély
fidèle
fier büszke
fierté büszkéseg, gôg, önérzet
fille leány
fils fiú
fin vég
flèche nyíl
fleur virág
foi hit, hûség
folie órültség
force erô, hatalom
forêt erdô
fort vastag, sûrû
fou ôrült, borond
foudre villám, mennykô
fouet ostor
franc szabad, nyilt
frère fitestvér
froid hideg
froid hidegség
front homlok
fumée pára, füst
furieux dühös, haragvó, mérges, ádáz
gagner nyer, szeres
gardien ôr
géant óriás
geler fagyasztani
glace jég, fagylalt
glacier jégmeszô
gloire dicsfény, ragyogás, tündöklés
glorieux dicsô, fényes, ragyogó, remek, tündöklô
gobelin gonosz, ördög
gorge torok
gouverner kormányozni
grâce kellem
grand nagy, magas
grandiose nagyszerû
grenouille béka
griffe karom
gris szürke, ösz
gros vastag, nagy
grotte barlang
gué gázló
guerre harc, hábóru
guerrier harcos, katona
habile ügyes, ravasz
hache fejsze,bárd
haine gyûlölet
haïr gyûlöl, utál
haut magas, nagy
héritage örökség
hériter örököl
héritier örökös
héros hôs, felisten
heure óra
hibou bagoly
histoire történet
hiver tél
homme ember
honnête becsületes
honneur becsület, tekintély
honorer bevált, kifizet
honte szégyen
hors kívül
humble alázatos
humilité alázatosság
iceberg úszó jéghegy
ici itt
île sziget
illusion ábránd
infâme aljas
innocent ártatlan
insulte sértés
insulter megsért, sérteget
ivoire elefántcsont
jamais valaha
jambe lábszár
jardin kert
jaune sárga
jeune fiatal
joie öröm, élvezet
jouer játszani
jour nap
joyeux boldog, vidám
jugement ítélet
juger gondol, becsül. itél
ott, oda
lac
lâche gyáva, félénk
lait tej
laiton sárgaréz
lame penge
lampe lámpa
lance lándza
lande puszta
langage nyelv
langue nyelv
larme könny
légende felirat, közirat, rege
lent lassú
libérer folszabadítani
liberté folszabadítam
libre szabad, független
lion oroszlán
lire olvasni
lit ágy, meder
livre fôkönyv
loi törvény, szabály
loin távol, messze
long hosszú
longtemps sokáig
lumière fényvilágosság
mage bûvész
magie bûvészet
magnifique fönséges, nagyszerû, pazar
main kéz
maison ház, cég
maître úr, gazpa, tanító
mal fájdálom, rossz
maladie betegség
manger enni
manteau köpeny
marais mocsár
marbre márvány
marchand kereskedô
marin tengerész
marteau kalapács
matin reggel
maudire átkoz
maudit fránya, mocskos, rohadt
mauvais fájdalô, rossz
mémoire emlék
mensonge hazugság, ábránd
menteur hazudozó
mentir vesztegel
mer tenger
mère anya
merveille csoda
merveilleux bámulatos, csodálatos, hihetetlen
miel méz
milieu közép
misère nyomor
moins kevesebb
moisson aratás
montagne hegy
mort halott
mort halott
mouette sirály
mur fal
musique zene
nager úszni
naissance születés, eredet
naître szütelik
naviguer hajózni
navire hajó
született
neige
nez orr
noble nemes
noblesse (soc.) nemesség
noir fekete, sötét
nomade vándor
nord észak
nourriture ennivaló
nouveau új
nuage felhô
nuit éjszaka, sötétség
océan óceán
odeur szag, illat
oeil szem
oeuf tojás
oiseau madár
ongle köröm
or arany
oreille fül
os csont, többes
hol
ouest nyugat
ours medve
ouvrir nyit
paix béke
palais szájpadlás
papillon lepke
par át, által
parfait tökéletes
parfum illat
parler beszélni
parole szó
partout mindenütt
passé múlt
passion szenvedély
patience türelem
patrie haza
pays ország, vidék
paysan kisgazda
peau bôr
péché vétek, bûn
pêcher halászik
pèlerin zarándok
pensée gondolat, szándék
penser vélekedni
perdre elveszteni
père apa
perle gyöngy
pervers hitehagyott
peste dögvész
petit kicsiny
peuple nép
peur félelem
pied láb
pierre
pirate kalóz
pitié szánalom
plaine síkság
plante növény
plateau tálca
pleurer sírni, zokogni
plomb ólom
pluie esô
plume toll
plus több
poil szôr
poing ököl
poison méreg
poisson hal
poitrine mell
pont híd, födélzet
port kikötô
porte ajtó, kapu
porter vinni
pour miatt, helyett
pourpre bíborszínû
poussière por
précieux értékes
prendre kézvebenni
près közel
présent jelen
presqu'île fésziget
prestigieux tekintélyes, rangos
prêtre pap
printemps tavasz
profond mély
prophète prófeta
prospère kedvezô, sikeres, virágzó, elônyös
prospérer virágszik
puissance hatalom, erô
puissant hatalmas, nagyon, erôs
puits kút,akna
quand mikor
que hogy
quête felkutátas, keresés
queue fark, uszály
qui ki
quoi mi
rapide gyors, sebes
rare ritka, gyér
règne uralom
régner uralkodni
reine királynô
religion vallás
relique ereklye
renard róka
renom hírnév
requin cápa
respect tekintet
rêve álom, ábrand
rêver álmodik
révolte felkelés, lázadás
rien valami
rire hahota
rire nevetni
rivière folyó
robe talár
roi király
roue kerék
rouge vörös
route út
royaume királyság
rubis rubin
rue utca
ruisseau patak
ruse csel
rusé fortélyos. ravasz
sable homok
sabot facipô
sac zsák
sacré fölszentelt
sage bölcs, okos
sagesse okosság
saint szenty
saint jámbor, megszentelt
sanctuaire szentély
sang vér
sanglier vaddisznô
sans nélkül
saphir zafir
saut ugrás
sauter ugrani
sauvage vad
savoir tudni, érteni
scintillant szikrásó
scintiller csillog, ragyog
sec száraz
secret titkos
seigneur úr, fejedelem
sel só, élc
selle nyereg
semaine hét
serment eskü
serpent kígyó
seuil küszöb
seul egyedüli
sévère szigorú
siècle evszázad, kor
siège (mil.) ostrom
silence csend, hallgátas
simple egyszerû
singe majom
sinistre baljóslatú
soeur leánytestvér
soif szomjúság
soigner gondozni, ápolni
soin gond
soir est
soldat katona
solide szilárd, tártos
sombre sötét, komor
souhait kívánság
soulier cipô
source forrás, eredet
sourd süket
souris egér
sous alatt, alá
souvenir emlék
squelette váz
statue szobor
sublime fenséges
sucre cukor
sud dél
superbe gôgös
sur on
table asztal, lap
tambour dob
taureau bika
température hômérsék
tempête roham, vihar
temple templom
temps idô, korszak
terre föld
terreur rettegés, rémület
terrifiant borzalmô
terrifier megijszet
tête fej
tigre tigris
tombe sír,sírkôlap
tomber kiesni
tonnerre mennydörgés
torture kín
torturer kínoz
toujours mindig
tour torony
tout többesben
tradition hagyomány
traître aruló
tribu néptörzs
triomphe gyôzelem
triste szomorú
trompette trombita
trône trón
tuer megölni
vagabond csavargó
vaillance vitézség
vaillant bátor, derék, vitéz
vaincre legyözni
vainqueur gyôzô
valeureux méltó, érdemes
vallée völgy
vapeur gôz, pára
vaste roppant
vénérable tiszteletreméltó
vengeur bosszúálló
venin méreg
vent fuvallat, szél
vérité igazság, valóság
vers felé
vert zöld, nyers
vertu erény
vertueux erkölcsös, erényes
vide üres
vie élet
vieillard aggastyán
vieux öreg
vigilance eberség
vigilant éber
vigoureux nyomatékos, élénk
village falu
ville város
vin bor
vivant élô
vivre élni
voie út, nyom
voir látni
voix hang, szó
volcan tüzhányó
voler lop. oson
voler(air) lebeg, rohan
voleur tolvaj
vouloir akarni
voyage utazás
voyager terjed, jár
vrai igaz
 
 

 

 
Aan Jôn, Isten
Abenais Abán
Apôtre
Segéd
Ardésie Anya Föld; Érad
Athame
Jöntön
Balhant
Magas Város
Chaimée Sziam
Cúldeorcannlandh Észak Védek
Elfe
Tündér lény
Élysée Mennyország
Gnome
Manó lény
Guinée Gínsz lény
Humain Emberi lény
Lugain Luga lény
Lune Hold
Melibolevant Méleviveny
Mer de Feu
Szendevély Föld
Mer de Glace
Fagylalt Föld
Monts aux Alérions Tünder Hegy
Monts Brués Fékete Hegy
Monts d'Argent Tiszta Hegy
Monts de Garenne Vad Hegy
Monts Vairs Jámbor Hegy
Novarique Nyfréke
Nain Kö lény
Ocate
Ûkytka
Olympe
Édenkert
Rouenne
Röjan
Soleil Nap
Scogarie Szorga
Stéracanthe Stérnek
Syrkeshire
Gínsz Védek
Vilturie
Vad Védek
 
 

 

 
un egy
deux kettô
trois három
quatre négy
cinq öt
six hat
sept hét
huit nyolc
neuf kilenc
dix tíz
onze tizenegy
douze tizenkettô
treize tizenhárom
quatorze tizennégy
quinze tizenöt
seize tizenhat
dix-sept tizenhet
dix-huit tizennyolc
dix-neuf tizenkilenc
vingt húsz
cent száz
mille ezer
premier elsô
deuxième második
troisième harmadik
quatrième negyedik
cinquième ötödik
sixième hatodik
septième hétedik
huitième nyolcadik
neuvième kilencedik
dixième tizedik
onzième tizenegyedik
douzième tizenkettedik
treizième tizenharmadik
quatorzième tizennegyedik
quinzième tizenötödik
seizième tizenhatodik
dix-septième tizenhetedik
dix-huitième tizennyolcadik
dix-neuvième tizenkilencedik
vingtième huszadik
centième századik
millième ezredik
 
 

 

Jours et mois
 
Lundi Hétfô
Mardi Kedd
Mercredi Szerda
Jeudi Csütörtök
Vendredi Péntek
Soldi Vasárnap
Licorne Bak
Source Vízöntô
Poisson Halak
Bélier Kos
Taureau Bika
Jumeaux Ikrek
Crabe Rák
Lion Leo
Vierge Szûz
Balance Mérleg
Scorpion Skorpió
Centaure Kentaur
 
 


Haut de page