Géographie    Histoire    Religions    Lexique    Encyclopédie


Le Monde de Aan | Lexique
 

Abenais    Altain    Calien    Celeste    Corignan    Daterain    Eldois    Farois    Guinéen    Innois    Lugain    Morel    Normand    Rêtois

 

Abenais

 
abîme avgrund
abri skydd
acier stål
adorable bedårande
adorer dyrka
âge ålder
aigle örn
aile vinge
aimer älska
air luft
aller
âme själ
amener sänka
ami vän
amour kärlek
amulette amulett
ancêtre förfader
ange ängel
animal djur
année år
araignée spindel
arbre träd
arc båge
arc-en-ciel regnbåge
archipel skärgård, övärld
argent silver
armée armé, hær
armure rustning
artisan yrkesman
assassin mördare
au-delà förbi, bortom
audace fräckhet
aurore dagning
autel altare
automne höst
avant före
avec med
aveugle blind
avoir ha
bague ring
baie bär
baleine val
barbare år, onmensk
barbe skägg
barde bard, skald
bas låg
bataille slag, drabbning
bâtir bygga
bâton käpp
beau vacker, skön
beaucoup mycket
beauté skönhet
bec näbb
bélier vädur
bien bra
bière öl
blanc vit
bleu blå
boire dricka
bois timmer
bon god
bonté godhet
bouche mun
bouclier sköld
bracelet armband
bras arm
brave tapper, snäll, djärv
bravoure mod
brillant glänsande
briller glänsa, skina, glöda
bronze brons
brouillard dimma
bruit oljud, buller
brûler brinna
brun brun
buisson buske
cadeau gåva
calme hjälm
calme stillehet, lugn
calmer lugna
casque hjälm
ceinture bälte
celui den
cendre aska
cerf hjort
chaîne kedja
chaise stol, säte
chaleur wärme, hetta
champ åker, fält
champion mästare
chandelle stearinljus
chanson sång
chanter sjunga
chaos kaos
chaotique kaotisk
chapeau hatt
chat katt
château slott, borg
chaud varm, het
chef hövding
chemin smalgata, vägs
chêne ek
cheval häst
chevalier riddare
cheveux hår
chien hund
chutes fall, fors, stup
ciel himmel
clé nyckel
coeur hjärta
colère ilska, vrede
collier halsband
colline kulle
combat strid, kamp
combattre kämpa
compagnon följeslagare
comte greve
conte saga
corbeau korp
corne horn
côte kust
cou hals
coup slag, knuff, stöt
couronne krona
couteau kniv
créer skapa
crépuscule skymning
cristal kristall
croire tro
cruel grym
cuivre lår
dame dam
danger fara
dans ini, om
danse dans
danser dansa
dauphin delfin
de av, från
défi utmaning, trots
défier trotsa
démon djävul
dent tand
depuis alltsedan
désert öken
désir längtan
désirer önska
destin öde
détroit sund
devant före, framför
dévaster förstöra
diamant diamant
doigt finger
domaine område
donner ge
dormir sova
dos rygg
douleur värk, smärta
doux mild, blid, mjuk
dragon drake
drapeau flagga
droit rak, höger
druide
duc
hertig
eau vatten
écaille fjäll
école skola
égal slät, lika
église kyrka
élever uppfostra
éloge beröm
émeraude smaragd
empereur kejsare
empire kejsardöme
en bas ned
en haut ovan, upp
encore igen, ännu
enfant barn
enfer helvete
énigme huvudbry
ennemi fiende
enragé rasande
entendre höra
entre mellan
envahir invadera
épée svärd
époux make
épreuve försök, prövning
ère skede, tidevarv
esclave slav
espérer hoppas
espion spion
espoir hopp
est öst, öster
estimer anse, uppskatta
et och
étain tenn
été sommar
étoile stjärna
étranger ulänning
être varelse
éveiller vakna
excellent förträfflig
exil landsflyckt
exilé landsflykting
faible svag, liten
faim hunger
faire göra
falaise klippa
fameux berömd
famille släkt
fantôme spöke, fantom
faucon falk, hök
faux falsk
fée fe
femme hustru, kvinna
fenêtre fönster
fer järn
fermer stänga
feu eld
fidèle trogen
fier stolt
fierté stolthet, högmot, högfärd
fille dotter
fils son
fin slut
flèche pil
fleur blomma
foi tro
folie vansinne
force styrka, kraft, våld
forêt skog
fort stark, gåll
fou tokig, galen
foudre blixt
fouet piska
franc äkta
frère bror, broder
froid kall
froid kyla
front panna
fumée rök
furieux ursinnig
gagner vinna, tjäna
gardien vaktmästare
géant jätte
geler frysa
glace is, glass
glacier glaciär
gloire ära, berömmelse
glorieux härlig, ärorik, ärofull
gobelin troll
gorge hals, strupe
gouverner regera
grâce nåd, grace
grand stor, lång
grandiose praktfull
grenouille groda
griffe klo
gris grå
gros tjock, fet
grotte grotta
gué vadstålle
guerre krig
guerrier krigare
habile duktig
hache yxa
haine hat
haïr hata
haut hög
héritage arv
hériter ärva
héritier arvinge
héros häger
heure timme
hibou uggla
histoire historia
hiver vinter
homme man
honnête ärlig
honneur ära, heder
honorer ära
honte skam
hors ut
humble ödmjuk
humilité ödmjukhet
iceberg isberg
ici här
île ö
illusion villfarelse
infâme avskyvärd
innocent oskyldig
insulte förolämpning
insulter förolämpa
ivoire elfenben
jamais någonsin
jambe ben
jardin trädgård
jaune gul
jeune ung
joie glädje
jouer leka, spela
jour dag
joyeux munter, glad
jugement dom
juger döma
där, dit
lac sjö
lâche feg
lait mjölk
laiton mässing
lame blad
lampe lampa
lance spjut
lande hed
langage språk
langue tunga
larme tår
légende sägen
lent långsam
libérer frige
liberté frihet
libre fri
lion lejon
lire läsa
lit säng
livre bok
loi lag
loin långt
long lång
longtemps länge
lumière ljus
mage magiker, trollkarl
magie trollkonst
magnifique strålande, praktfull
main hand
maison hus, hem
maître mästare
mal skada, ont, förtret
maladie sjukdom
manger äta
manteau kappa
marais träsk, sump
marbre marmor
marchand köpman
marin sjöman
marteau hammare
matin morgon
maudire förbannar
maudit jävlig
mauvais dålig, ond, elak
mémoire minne
mensonge lögn
menteur lögnare
mentir ljuga
mer hav, sjö
mère mor
merveille under
merveilleux underbar, härlig
miel honung
milieu mitt
misère elände
moins mindre
moisson skörd
montagne berg
mort död
mort död
mouette mås
mur mur
musique musik
nager simma
naissance födelse
naître födas
naviguer segla
navire skepp, fartyg
född
neige snöa
nez näsa
noble adlig, ädel
noblesse (soc.) adel, ädelhet
noir svart
nomade nomad
nord nord
nourriture föda, mat
nouveau ny
nuage moln
nuit natt
océan världshav
odeur lukt
oeil öga
oeuf ägg
oiseau
fågel
ongle nagel
or guld
oreille öra
os ben
var, där
ouest väster
ours björn
ouvrir öppna
paix frid
palais gom
papillon fjäril
par genom
parfait oklanderlig
parfum doft
parler tala
parole löfte
partout överallt
passé det förflutna
passion lidelsa
patience tålamod
patrie fosterland
pays land
paysan bonde
peau skinn, skal
péché synd
pêcher fiska, meta
pèlerin pilgrim
pensée tanke
penser tänka, tycka
perdre förlora, mista
père far
perle pärla
pervers vrång, tvär, vresig
peste farsot
petit liten
peuple folk
peur rädsla, fruktan
pied fot
pierre sten
pirate sjörövare
pitié medlidande
plaine slätt, lågland
plante planta
plateau platå, högland
pleurer gråta
plomb bly
pluie regn
plume fjäder
plus fler
poil hår
poing knytnäve
poison gift
poisson fisk
poitrine bröst, barm
pont bro
port hamn
porte dörr
porter bära
pour i, till
pourpre purpur
poussière damm
précieux värdefull, dyrbar
prendre ta, hämta
près nära
présent nutid
presqu'île halvö
prestigieux
prêtre
präst
printemps vår
profond djup
prophète profet
prospère blomstrande
prospérer välgång
puissance makt, kraft
puissant mäktig, kraftig
puits brunn
quand när
que att, som
quête äventyr
queue svans
qui vem, som
quoi vad
rapide kvick, snabb, rask
rare sällsynt
règne herravälde, makt
régner regera
reine drottning
religion religion
relique relik
renard räv
renom anseende
requin haj
respect aktning, hänsyn
rêve dröm
rêver drömma
révolte uppror, revolt
rien intet
rire skratt
rire skratta
rivière flod
robe klänning
roi kung
roue hjul
rouge röd
route väg
royaume rike
rubis rubin
rue gata
ruisseau bäck
ruse knep, list
rusé listig
sable sand
sabot hov
sac väska, påse
sacré helig
sage vis, snäll
sagesse visdom
saint helgon
saint helig
sanctuaire helgedom
sang blod
sanglier galt
sans utan
saphir safir
saut hopp
sauter hoppa
sauvage vild, öde
savoir veta, kunna
scintillant gnistrande
scintiller gnistrande
sec torr
secret hemlig
seigneur värd, hyresvärd
sel salt
selle sadel
semaine vecka
serment ed
serpent orm
seuil tröskel
seul enda, ensam
sévère sträng
siècle århundrade
siège (mil.) beleiring
silence tystnad
simple enkel
singe apa
sinistre olycksbådande
soeur syster
soif törst
soigner vårda
soin vård
soir kväll
soldat soldat
solide pålitlig
sombre mörk, dyster
souhait önskan
soulier sko
source brunn
sourd döv
souris mus
sous under
souvenir minne
squelette skelett
statue staty
sublime storslagen
sucre socker
sud söder
superbe praktfull, lysande, härlig, utsökt
sur på, over
table bord
tambour trumma
taureau tjur
température väder
tempête storm, oväder
temple tempel
temps tid
terre jord, land
terreur skräck
terrifiant skrämmande
terrifier förskräcka
tête huvud
tigre tiger
tombe grav
tomber falla
tonnerre åska
torture tortyr
torturer tortera
toujours alltid
tour torn
tout all
tradition tradition
traître förrädare
tribu stam
triomphe triumf
triste sorgsen
trompette trumpet
trône tron
tuer döda, slå
vagabond luffare
vaillance tapperhet
vaillant tapper
vaincre övervinna
vainqueur segrare
valeureux värdig
vallée dal
vapeur ånga
vaste stor, vid
vénérable vördnadsvärd
vengeur hämnande
venin
vent
vind
vérité sanning
vers
vert grön
vertu dygd
vertueux dygdig
vide tom
vie liv
vieillard gamling
vieux gammal
vigilance vaksamhet
vigilant vaksam
vigoureux kraftig
village by
ville stad
vin vin
vivant levande
vivre leva
voie väg
voir se
voix röst
volcan vulkan
voler stjäla, råna
voler(air) flyga
voleur tjuv
vouloir vilja
voyage resa
voyager resa
vrai sann, äkta
 
 

 

 
Aan Jån, Gud
Abenais Äbener
Apôtre
Os
Ardésie Arda
Athame
Jondanmas
Balhant
Valjant
Chaimée Skem
Cúldeorcannlandh Kulderkanland
Désert d'Are Sjärkörk
Elfe
Alf
Élysée Alfheim
Forêt d'Enstremonts Dysterskog
Forêt des Síoraí Nykurskog
Gnome
Gnom
Guinée
Alveler
Humain
Männska
Lóvag Város Norddvärgheim
Lugain Lögen
Lune Måne
Melibolevant Mälbold
Mer de Feu
Muspellheim
Mer de Glace Neblheim
Monts Brués Fyrberg
Monts d'Argent Hvitberg
Monts Vairs Graberg
Novarique Nåvrik
Ocate Åkket
Océan Occidental Västershav
Océan Oriental Östershav
Olympe Asgard
Ôsök Város Dvärgheim
Reichalter Rikalter
Scogarie
Skogland
Soleil Sol
Sternkin Stornkam
 
 

 

 
un en
deux två
trois tre
quatre fyra
cinq fem
six sex
sept sju
huit åtta
neuf nio
dix tio
onze elva
douze tolv
treize tretton
quatorze fjorton
quinze femton
seize sexton
dix-sept sjutton
dix-huit arton
dix-neuf nitton
vingt tjugo
cent hundra
mille tusen
premier första
deuxième andra
troisième tredje
quatrième fjärde
cinquième femte
sixième sjätte
septième sjunde
huitième åttonde
neuvième nionde
dixième tionde
onzième elfte
douzième tolfte
treizième trettonde
quatorzième fjortonde
quinzième femtonde
seizième sextonde
dix-septième sjuttonde
dix-huitième artonde
dix-neuvième nittonde
vingtième tjugonde
centième hundrade
millième tusende
 
 
Jours et mois
 
Lundi Måndag
Mardi Tisdag
Mercredi Onsdag
Jeudi Torsdag
Vendredi Fredag
Soldi Söndag
Licorne Stanget
Source Vatensber
Poisson Fiskar
Bélier Rutur
Taureau Nöted
Jumeaux Tviburner
Crabe Krab
Lion Leoned
Vierge Merin
Balance Vogen
Scorpion Spordrek
Centaure Bognadur
 
 
Prénoms masculins
 
Ädelfräd
Adelhård
Ädelhård
Ädeling
Ädeling
Adelman
Ädelman
Adelmer
Ädelmer
Adlinge
Aldråd
Aldrik
Aldröd
Aldröm
Aldrönt
Alf
Älf
Alfing
Älfing
Alfräd
Älfråd
Alfrik
Älfrik
Alrik
Altrik
Altröm
Altrönt
Alvän
Anfräd
Anmer
Anrik
Anvald
Arving
Bårg
Bårge
Berg
Berje
Björn
Björne
Björnhård
Björning
Bleksten
Bode
Bodrik
Bodvil
Borg
Borge
Borje
Brän
Bränhård
Bränning
Bronhård
Bronmar
Bronrik
Bronvald
Brunhård
Brunmar
Brunrik
Brunvald
Dagfräd
Dagmer
Dikträd
Diktråd
Dyrman
Dyrvän
Eirik
Eivart
Ekberg
Ekborg
Eklund
Ekman
Erik
Erving
Evart
Frädarik
Frädhård
Frädrik
Gelder
Geldolf
Geldrik
Geldulf
Godråd
Godrik
Godröd
Godvil
Gudar
Gudarik
Gudmer
Gudråd
Gudrik
Gudröd
Gudvil
Gunnar
Gunnar
Hälge
Hälgen
Hälmberg
Hälmborg
Hälming
Hälmod
Hälmot
Hälmrik
Härbjörn
Härbron
Härbrun
Hårdman
Hårdråd
Hårdrik
Hårdröd
Hårdsten
Hårdvil
Härik
Härman
Härrik
Härsten
Härvald
Härvart
Hederberg
Hederborg
Hederik
Hederman
Hedermer
Hedersten
Heimberg
Heimborg
Heimrik
Heimvald
Heinrik
Helge
Helgen
Hemberg
Hemborg
Hemer
Hemrik
Hemvald
Henrik
Herik
Heröm
Herönt
Hevart
Hurik
Huröd
Hurönt
Huvart
Ingal
Ingberg
Ingborg
Inge
Ingeld
Ingern
Ingfräd
Inghård
Ingman
Ingmar
Ingolf
Ingörn
Ingråd
Ingrik
Ingröd
Ingulf
Ingvi
Ingvir
Jarn
Järn
Jern
Karl
Karlberg
Karlborg
Karling
Karlman
Kjen
Kjening
Kjenman
Kundag
Kundyr
Kunhård
Kuning
Levörn
Lundbjörn
Lundfräd
Lundmar
Lundrik
Lundvart
Maksten
Makte
Maktig
Maktrik
Manbjörn
Manfräd
Maning
Mundfräd
Munding
Mundrik
Mundstärk
Munfräd
Munhård
Olf
Olfing
Olfrik
Olrik
Örnvald
Örnvil
Ösberg
Ösbjörn
Ösborg
Ösbron
Ösbrun
Ösfräd
Ösfrom
Ösgeld
Ösgod
Ösgud
Ösvald
Ösvil
Ravän
Raving
Ravman
Ravning
Ravörn
Röding
Rödman
Rödmar
Rödrik
Rödsten
Röming
Römsten
Römvald
Rönfräd
Rönmer
Röntfräd
Röntgud
Röntgun
Rosberg
Rosbjörn
Rosborg
Rosbräna
Roslund
Rosman
Rosmar
Rosmund
Rosrik
Rostärk
Rosvald
Rosvart
Stenhård
Stenman
Stenmar
Stenrik
Storman
Thorberg
Thorbjörn
Thorborg
Thörbrän
Thorbron
Thorbrun
Thorik
Thoring
Thorman
Thormund
Thorrik
Thorsten
Thorvald
Thorvil
Ulf
Ulfing
Ulfman
Ulfrik
Ullman
Ulrik
Valdrik
Vänmar
Vänrik
Vilfräd
Vilhär
Vilhård
Vilhelm
Vilman
Vilmar
Vilrik
 
 
Prénoms féminins
 
Adela
Ädela
Adelfräda
Ädelfräda
Ädelinga
Adelmana
Ädelmana
Adelmera
Ädelmera
Aldråda
Aldrika
Aldröda
Aldröma
Aldröna
Aldrun
Alfa
Älfa
Alfe
Älfe
Alfinga
Alfräda
Alfråda
Älfråda
Alfrika
Älfrika
Almana
Alrika
Altrika
Altröma
Altröna
Altrun
Anfräda
Anmera
Anrika
Anvalda
Arvinga
Bårga
Berga
Berja
Björna
Björne
Björninga
Boda
Bodrika
Bodvila
Borga
Borja
Bränhårda
Bränna
Bränninga
Bronhårda
Bronhilt
Bronmara
Bronrika
Bronvalda
Brunhårda
Brunhilt
Brunmara
Brunrika
Brunvalda
Dagfräda
Dagmera
Dagrun
Dyrmana
Dyrväna
Eirika
Eivarta
Ekberga
Ekborga
Eklunda
Ekmana
Elka
Elke
Elsinga
Elska
Elske
Elskinga
Elskråda
Elsktrud
Elstrud
Erika
Ervinga
Evarta
Frädarika
Frädrika
Geldolfa
Geldrika
Gladhilt
Gladrun
Godråda
Godrika
Godrun
Godvila
Gudarika
Gudmera
Gudråda
Gudrika
Gudrun
Gudvila
Hälga
Hälgena
Hälmberga
Hälmborga
Hälminga
Hälmoda
Hälmrika
Härbrona
Härbruna
Hårda
Hårdmana
Hårdråda
Hårdrika
Hårdröda
Hårdrun
Hårdvila
Härika
Härmana
Härrika
Härvalda
Härvarta
Hederberga
Hederborga
Hederika
Hedermana
Hedermera
Hederun
Heimberga
Heimborga
Heimrika
Heimvalda
Heinrika
Helga
Helge
Helgena
Hemberga
Hemborga
Hemera
Hemrika
Hemvalda
Henrika
Herika
Heröma
Heröna
Hevarta
Hilda
Hilde
Hilta
Hilte
Hiltröd
Hiltrun
Holga
Hurika
Huröda
Huröna
Huvarta
Inga
Ingberga
Ingborga
Inge
Ingelda
Ingerna
Ingfräda
Inghårda
Ingmana
Ingmara
Ingolfa
Ingörna
Ingräd
Ingråda
Ingrika
Ingröda
Ingrun
Ingvira
Jarna
Järna
Jerna
Karla
Karlberga
Karlborga
Karlina
Karlinga
Karlmana
Kjeninga
Kjenmana
Kundyra
Kunhårda
Kuninga
Levörna
Lundbjörna
Lundfräda
Lundmara
Lundrika
Lundvarta
Maka
Makta
Maktiga
Maktrika
Manfräda
Maninga
Milda
Milde
Mildråd
Mildrun
Mundfräda
Mundinga
Mundrika
Munfräda
Munhårda
Olfa
Olfinga
Olfrika
Olla
Olrika
Örbruna
Örnvalda
Örnvila
Ösberga
Ösborga
Ösbrona
Ösfräda
Ösgelda
Ösguda
Ösgunna
Ösvalda
Ösvila
Raväna
Ravinga
Ravmana
Ravninga
Ravörna
Rödinga
Rödmana
Rödmara
Rödrika
Röminga
Römstena
Römvalda
Rönfräda
Rönmera
Röntfräda
Röntguda
Rosberga
Rosborga
Rosbräna
Roslunda
Rosmana
Rosmara
Rosmunda
Rosrika
Rosvalda
Rosvarta
Stenhårda
Stenmana
Stenmara
Stenrika
Stormana
Thorberga
Thorborga
Thorbräna
Thorbrona
Thorbruna
Thorhilt
Thorika
Thoringa
Thormana
Thormunda
Thorrika
Thorvalda
Thorvila
Ulfa
Ulfinga
Ulfmana
Ulfrika
Ulla
Ullmana
Ulrika
Valdrika
Valtrun
Vänmara
Vänrika
Vilfräda
Vilhära
Vilhårda
Vilhelma
Vilmana
Vilmara
Vilrika
 
 


Haut de page