CIDP
(kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, "kronisk Guillain-Barré"
) • Kallas även "steroidberoende neuropati"
 • Liknar mycket Guillain-Barré , men symtomprogress >8 veckor
 • Sällsynt, incidens ungefär som GBS
 • långsamt progredierande, eller recidiverande motoriskt dominerad polyneuropati.
 • Likvor och neurofys = GBS
 • Suralisbiopsi sällan indicerat, mkt låg sensitivitet.
 • Beh:
  Effekten anses likvärdig med plasmaferes, IVIG och Steroider. IVIG förstahandsbeh pga lägre biverkningar. Dock finns inga långtids uppföljningar.

  1. Plasmaferes Inleds med 5 behandlingar. Får ibland upprepas tex en beh i månaden
  2. IvIG (upprepas ofta, i regel en dag per månad), se vårdprogram från Sahlgrenska i pärm.
  3. Steroider (tex Prednisolon 1mg/kg, nedtrappas under 2-3 månader till ca 5mg/dag). Alternativt Solu-Medrol iv 1g/dag i tre dagar, sedan 1g/vecka (?). Ev schema enl Dyck
  4.Cytostatika (Imurel, Sendoxan, Sandimmun)
Uppdaterad: 20080710