Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Lite roliga ord:-) plus lite till jag älskar antalogier logi betyder lära på utlands språk anta betyder att man tro något tror jag HE HE HE :-)

ag (1988:950) om kulturminnen, metallsökare m.m

18§.Apparat som kan användas för att på elektronisk väg spåra metallföremål under markytan (metallsökare) får inte användas om inte annat anges i 19 eller 20 §. Metallsökare får inte heller medföras på fasta fornlämningar annat än vid färd på sådan väg som är upplåten för allmänheten, om inte annat anges i 19 eller 20 §. Lag 1991:474, som trätt i kraft 1 juli s.å.

19§.Förbudet i 18 § att medföra och använda gäller inte riksantikvarieämbetet. Utan hinder av förbudet i 18 § får metallsökare medföras och användas i militär versamhet för att söka efter annat än fornfynd. Vidare får utan hinder av vad som sägs i 18 § första stycket metallsökare användas i myndigheters verksamhet för att söka efter annat än fornfynd. Lag 1991:474, (Se vid 18 §.)

20§.Utan hinder av 18 § får metallsökare medföras och användas vid sådana undersökningar av fasta fornlämningar eller platser där fornfynd har påträffats som efter medgivande av länsstyrelsen utförts av någon annan än riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen får även i annat fall lämna tillstånd att medföra och använda metallsökare, om skäl därtill föreligger. Lag 1991:474. (Se vid 18 §.)

Ansvar m.m.

21§.Till böter eller fängelse i höst sex månader döms för fornminnesbrott den som av eller oaktsamhet

  1. tillägnar sig eller eljest förvärvar, gömmer, skadar, ändrar eller avyttrar föremål som enligt 4 § skall tillfalla staten eller hembjuda till staten eller
  2. olovligen rubbar, tar bort, gräver ut, täcker över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändrar eller skadar fast fornlämning.

Om brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt döms för grovt fornminnesbrott till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brott är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt särskild utrustning eller annars visat förslagenhet, om gärningen utförts vanemässigt, avsett fornfynd av större värde eller omfattning eller medfört en omfattande förstörelse av ett fornminne.

För försök eller förberedelse till grovt fornminnesbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottbalken Lag 1991:474 (Se vid 18 §) Ingrepp i fast fornlämning ansågs utgöra sakskada för vilken Riksantikvarieämbetet ägde rätt till ersättning; tillika fråga om jämkning av skadeståndet H 1993:753.

21a§.Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som av uppsåt eller oaktsamhet

  1. inte anmäler fornfynd enligt 5 §
  2. inte gör anmälan enligt 10 § andra stycket eller
  3. bryter mot 18 §. (Införd g. Lag 1991.474; se vid 18 §.)

22§.Vid överträdelse av beslut eller föreskrift enligt detta kapitel får kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse. Ansökan om handräckning får göras av riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. I fråga om sådan handräckning som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag 1991:872, som enl. F 1991.878 trätt i kraft 1 jan. 1992 och tillika innehåller: Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.Lagen 1990:746 inf. efter UP.

22a§. Fornfynd som varit föremål för brott enligt detta kapitel, som inte enligt 4 § första stycket ändå skall tillfalla staten, skall förklaras förverkat, om inte det är uppenbart oskäligt. I stället för fornfyndet kan dess värde förklaras förverkat. Även annat utbyte av ett sådant brott skall förklaras förverkat, om inte det är uppenbart oskäligt. Metallsökare som användts vid brott enligt detta kapitel skall förklaras förverkad, om inte det inte är uppenbart oskäligt. Annan utrustning som använts som hjälpmedel vid brott enligt detta kapitel eller dess värde får förklaras förverkat, om det är nödvändigt för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl till det. (Införd g. Lag 1991:474; se vid 18 §.)

23§.I ärendet enligt 2 § andra stycket och 9 § får länsstyrelsen, om det behövs, meddela föreskrift att gälla tills vidare i avvaktan på att ärendet avgörs slutligt

Lag (1988:950) om kulturminnen, metallsökare m.m

18§.Apparat som kan användas för att på elektronisk väg spåra metallföremål under markytan (metallsökare) får inte användas om inte annat anges i 19 eller 20 §. Metallsökare får inte heller medföras på fasta fornlämningar annat än vid färd på sådan väg som är upplåten för allmänheten, om inte annat anges i 19 eller 20 §. Lag 1991:474, som trätt i kraft 1 juli s.å.

19§.Förbudet i 18 § att medföra och använda gäller inte riksantikvarieämbetet. Utan hinder av förbudet i 18 § får metallsökare medföras och användas i militär versamhet för att söka efter annat än fornfynd. Vidare får utan hinder av vad som sägs i 18 § första stycket metallsökare användas i myndigheters verksamhet för att söka efter annat än fornfynd. Lag 1991:474, (Se vid 18 §.)

20§.Utan hinder av 18 § får metallsökare medföras och användas vid sådana undersökningar av fasta fornlämningar eller platser där fornfynd har påträffats som efter medgivande av länsstyrelsen utförts av någon annan än riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen får även i annat fall lämna tillstånd att medföra och använda metallsökare, om skäl därtill föreligger. Lag 1991:474. (Se vid 18 §.)

Ansvar m.m.

21§.Till böter eller fängelse i höst sex månader döms för fornminnesbrott den som av eller oaktsamhet

  1. tillägnar sig eller eljest förvärvar, gömmer, skadar, ändrar eller avyttrar föremål som enligt 4 § skall tillfalla staten eller hembjuda till staten eller
  2. olovligen rubbar, tar bort, gräver ut, täcker över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändrar eller skadar fast fornlämning.

Om brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt döms för grovt fornminnesbrott till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brott är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt särskild utrustning eller annars visat förslagenhet, om gärningen utförts vanemässigt, avsett fornfynd av större värde eller omfattning eller medfört en omfattande förstörelse av ett fornminne.

För försök eller förberedelse till grovt fornminnesbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottbalken Lag 1991:474 (Se vid 18 §) Ingrepp i fast fornlämning ansågs utgöra sakskada för vilken Riksantikvarieämbetet ägde rätt till ersättning; tillika fråga om jämkning av skadeståndet H 1993:753.

21a§.Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som av uppsåt eller oaktsamhet

  1. inte anmäler fornfynd enligt 5 §
  2. inte gör anmälan enligt 10 § andra stycket eller
  3. bryter mot 18 §. (Införd g. Lag 1991.474; se vid 18 §.)

22§.Vid överträdelse av beslut eller föreskrift enligt detta kapitel får kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse. Ansökan om handräckning får göras av riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. I fråga om sådan handräckning som avses i första stycket finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag 1991:872, som enl. F 1991.878 trätt i kraft 1 jan. 1992 och tillika innehåller: Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.Lagen 1990:746 inf. efter UP.

22a§. Fornfynd som varit föremål för brott enligt detta kapitel, som inte enligt 4 § första stycket ändå skall tillfalla staten, skall förklaras förverkat, om inte det är uppenbart oskäligt. I stället för fornfyndet kan dess värde förklaras förverkat. Även annat utbyte av ett sådant brott skall förklaras förverkat, om inte det är uppenbart oskäligt. Metallsökare som användts vid brott enligt detta kapitel skall förklaras förverkad, om inte det inte är uppenbart oskäligt. Annan utrustning som använts som hjälpmedel vid brott enligt detta kapitel eller dess värde får förklaras förverkat, om det är nödvändigt för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl till det. (Införd g. Lag 1991:474; se vid 18 §.)

23§.I ärendet enligt 2 § andra stycket och 9 § får länsstyrelsen, om det behövs, meddela föreskrift att gälla tills vidare i avvaktan på att är

slam dunk da funky me