Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
View Profile
« November 2008 »
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Entries by Topic
All topics  «
You are not logged in. Log in
Alternativ team - Dj amit bashan
Tuesday, 12 August 2003
DJ òîéú áùï î÷áåöú àìèøðèéá
éîé äåìãú, îôâùéí îùôçúééí, îôâùéí çáøúééí, îñéáåú,
òøá øåå÷éí, îñéáåú âéåñ, îñéáåú ùçøåø, îñéáåú äôúòä
òøá òåáãéí, òøá ÷øéå÷é, äðçééä åäâáøåú ìè÷ñéí, îåòãåðéí åòåã...

DJ òîéú áùï
áòì ðéñéåï òáåãä ùì ë-7 ùðéí. áï 23. ñèåãðè. îåîçä
ìäúàîú ñâðåðåú îåñé÷ä ì÷äì éòã îâååï.

ì÷áìú äöòú îçéø: 054-443150 / 08-6519607 øåòé.

Posted by pro/djisrael at 10:31 PM
Post Comment | Permalink | Share This Post

Newer | Latest | Older