Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 
Blanke-Boa.TK4  Blanke-Boa.TK  Blanke-Boa.TK
  Blanke-Boa.TK  Blanke-Boa.TK  Blanke-Boa.TK  Blanke-Boa.TK  Blanke-Boa.TK 
 


               

Boa Info | Wetgeving

De Nederlandse terrariaan heeft in principe met 3 wetten te maken, de belangrijkste is de wet BUDEP.

Wet BUDEP

Hier een korte uitleg over de wet Bedreigde Uitheemse Dier- En Plantensoorten. Voor een compleet overzicht van alle verschillende lijsten en bijlagen willen wij je verwijzen naar de website van het openbaar ministerie.

De wet verwijst naar bijlagen van een bepaalde 'verordening'. Deze bijlagen zijn op de zogenaamde CITES-bijlagen (lijsten) gebaseerd. Deze laatste zijn opgesteld door ongeveer 130 samenwerkende landen, zie elke twee jaar samenkomen. De bijlagen betreffen niet alleen levende planten en dieren, maar ook delen daarvan (als souvenirs).

Bijlage A: Bevat soorten die met uitsterven worden bedreigd. Handel in deze soorten is verboden. Wildvangexemplaren hiervan komt u zelden in terraria tegen. men heeft er een ontheffing voor nodig en mag ze niet te koop aanbieden. De aantoonbaar in gevangenschap gekweekte nakweek van veel soorten worden behandeld alsof het Bijlage B soorten zijn.

Bijlage B: Bevat soorten die nog niet zozeer met uitsterven worden bedreigd zolang de internationale handel aan strenge voorschriften voldoet. ook onbedreigde soorten die erg veel op bedreigde soorten lijken, kunnen op deze lijsten staan.

Bijlage C: Bevat soorten die slechts in enkele landen bedreigd worden, zodat alle deelnemende landen het verhandelen hiervan controleren. de invoer van deze dieren dient bij de douane gemeld te worden d.m.v. een 'Kennisgeving van Invoer'- formulier.

Bijlage D: Bevat soorten die niet op de CITES-lijsten staan, maar waarvan de EU de invoer wil controleren. Voor deze dieren heeft men geen CITES-papieren nodig, maar men dient invoer ervan wel te melden bij de douane met een 'Kennisgeving van Invoer'.

Het komt er in grote lijnen op neer dat iedereen moet kunnen bewijzen dat dieren van bijlage B, C en D legaal in zijn bezit zijn gekomen. Bewijs dus dat ze legaal de EU zijn binnengekomen. Dit kan via een invoervergunning of een 'Kennisgeving van Invoer', een kopie of nummer hiervan. Soms moet men aantonen dat de dieren reeds in het bezit waren voordat de wetgeving van kracht werd, of men moet kunnen bewijzen dat de dieren in Nederland zijn gekweekt, bijvoorbeeld via een overdrachtsverklaring (van nakweekdieren).

Wat te doen bij aanschaf

Bij een handelaar dient u bij aanschaf van de dieren die op bijlage B of C staan, een kopie van het CITES-formulier (invoervergunning) te vragen of het nummer daarvan op de aankoopnota te laten zetten. Vraag bij koop van een particulier om een getekende overdrachtsverklaring met CITES-nummer. ook moet u toestemming voor transport van dieren, bijvoorbeeld voor een kweekuitleen, aanvragen. Nakweekdieren mogen dus vrij verhandeld worden, maar ook dan moet u een overdrachtsverklaring (zonder CITES-nummer) overhandigen. Invoer van Bijlage C en D soorten moet u door middel van een 'Kennisgeving van Invoer' melden bij de douane. Dit formulier is verkrijgbaar bij het CITES-bureau.

CITES Bureau
postbus 1191
3300 BD te Dordrecht
tel. 079-3459379

Wie naar het buitenland gaat en meent daar ongestoord dieren mee te kunnen nemen die niet op de CITES-lijsten staan, kan bedrogen uitkomen. Elk land houdt er zijn eigen wetgeving op na, dus informeer eerst goed!

Flora en Faunawet

Deze wet is nog in de maak. De natuurbeschermingswet zal hierin ongewijzigd worden opgenomen.

Wet Gezondheid en Welzijn Gezelschapsdieren

Ook deze wet is nog in de maak. Ze gaat bepalen wie welke dieren mag houden en hou dat dan zou moeten (minimumeisen).

      

Contact met de beheerders van de website? Stuur een mailtje.


Site design and layout copyright © 2003 Poseidon
Site content copyright © 2003 Blanke-Boa.TK


Klik hier voor meer copyright info.