Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Stateless_iT

 

'HumanRight Never Die
Believe it or not'

หน้าหลัก ข่าว บทความ ห้องเรียน กระดานข่าว

 

ข้อมูลจำเพาะ

จังหวัดเกาะกง(จังหวัดปัจจันตคิรีเขตร์)

ประวัติ

ในช่วงค.ศ.1904ประเทศไทยได้เสียจังหวัดเกาะกงให้กับประเทศฝรั่งต่อมาประเทศฝรั่งเศสก็ได้ให้เอกราชกับประเทศกัมพูชา ทำให้ประเทศกัมพูชาได้จังหวัดเกาะกงเป็นส่วนหนึ่งของตน

ที่อยู่ปัจจุบัน

จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

 

 


ปัญหาความไร้รัฐของคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกง
โดยอาจารย์วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล และคุณภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์
(๒)

 

กลุ่ม 2 คนเชื้อชาติไทยจากเกาะกงที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 (๑๑)
คนเชื้อชาติไทยกลุ่มนี้รัฐถือว่าเป็นผู้ที่หนีภัยเศรษฐกิจเข้ามาทำงานในประเทศไทย ดังนั้น รัฐจึงยังไม่มีนโยบายใดๆ มาแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของบุคคลกลุ่มนี้ ในปัจจุบันจึงมีสถานะเป็นเพียงคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งๆที่บางคนอาศัยอยู่ในประเทศไทยจนผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมไทยแล้ว และถ้าประเทศไทยผลักดันบุคคลเหล่านี้ไปอยู่ในประเทศกัมพูชา พวกเขาก็อาจจะกลายเป็นคนไร้สัญชาติกัมพูชาในทางข้อเท็จจริง เพราะว่าไม่มีเอกสารที่จะพิสูจน์ว่าเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา และในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลเหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศไทย พวกเขาก็อาจจะไม่มีสัญชาติไทยและอาจจะมีเพียงภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นรัฐควรกำหนดสถานะบุคคลของบุคคลกลุ่มนี้ให้เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


และจากการเก็บข้อมูลของคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกงที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ประเทศไทย และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชาพบข้อเท็จจริงของคนเชื้อชาติไทยประเภทแรกที่ยังมีปัญหาสถานะบุคคล กล่าวคือ


- เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทย (๑๒)
- เกิดในระหว่างที่บิดา มารดารอการแปลงสัญชาติเป็นไทยจึงยังไม่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามบิดา มารดา (๑๓)
-เข้าข่ายการได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ไม่ได้มาดำเนินการแปลงสัญชาติเป็นไทยเพราะไม่ทราบข่าวสารของทางราชการ
- เข้าข่ายการได้สัญชาติไทยโดยการสมรส (๑๔) หรือ
- มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้จึงทำให้แปลงสัญชาติเป็นไทยไม่ได้ เป็นต้น


นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกงด้วย คือ
- ปัญหาเรื่องการตกค้างจากการแปลงสัญชาติเป็นไทย
- ปัญหาการสวมตัวบุคคล
- ปัญหาการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ปัญหาการทำบัตรประจำตัวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของบุคคล และปัญหาการพิสูจน์ตัวบุคคล เป็นต้น


ดังนั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกงยังคงมีปัญหาสถานะบุคคล ซึ่งรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสถานะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน มาร่วมมือกันศึกษาข้อเท็จจริง และหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของบุคคลดังกล่าวต่อไป


2. คนที่น่าจะมีสัญชาติไทยจากเกาะกง ประเทศกัมพูชา (๑๕)
จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกงพบว่ามีคนที่น่าจะมีสัญชาติไทยแต่ขาดหลักฐานในการแสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยพร้อมกับคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกงประเภทแรกด้วย ซึ่งคนเชื้อชาติไทยประเภทที่ 2 นี้เป็นคนไทยที่เดินทางเข้าไปประกอบอาชีพในเกาะกงหลังจากเสียเกาะกง โดยบางคนได้ตั้งถิ่นฐานและมีครอบครัวอยู่ในเกาะกงแล้ว และเหตุผลที่บุคคลกลุ่มนี้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย คือ (๑๖)

1. ทางการกัมพูชาทราบว่าได้กลับมาในประเทศไทยเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน จึงกล่าวหาว่ามีใจรักชาติไทยมากกว่ากัมพูชา นอกจากนี้ทางการกัมพูชายังบังคับไม่ให้พูดภาษาไทย ให้พูดได้แต่เฉพาะภาษาเขมร ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนก็จะจับกุมไปทำทารุณ

2. อาจจะมีภัยเพราะคนไทยที่เข้า ไปทำมาหากินที่บ้านโอบยาม ต.เกาะปอ อ.เกาะกงจ.เสาธงได้ถูกคนร้ายฆ่าตายอย่างทารุณ ซึ่งคนไทยในหมู่บ้านนี้เชื่อแน่ว่าทหารของเขมรเป็น ผู้ฆ่า จึงทำให้รู้สึกเกรงกลัวในความไม่ปลอดภัย

3. เนื่องจากได้เข้าไปสังเกตเหตุการณ์ที่ผิดปกติใน อ.เกาะกง และทางการกัมพูชาอาจจะสงสัยบางอย่างในทางการที่ไม่ดีจึงให้ทหารมาสืบหา ถ้าอยู่ต่อไปอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต


เมื่อบุคคลเหล่านี้ทนการปฏิบัติของรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ จึงอพยพกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย และเนื่องจากขาดหลักฐานในการแสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย จึงถูกกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นคนต่างด้าว จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย ในปัจจุบันจึงมีสถานะเป็นเพียงคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย


ดังนั้น คนเชื้อชาติไทยประเภทนี้จึงมีปัญหาเรื่องการพิสูจน์สัญชาติ ปัญหาในกรณีที่รัฐยังไม่มีมาตรการใดๆ มารองรับสถานะบุคคลในกรณีที่พิสูจน์สัญชาติไทยไม่ได้ รวมทั้งยังมีปัญหาดังต่อไปนี้ด้วย คือ


- ปัญหาการจัดกลุ่มที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
- ปัญหาจากการนำคนเชื้อชาติไทยมาแปลงสัญชาติเป็นไทยทั้งหมด และ
- ปัญหาความไม่รู้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น


จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คนเชื้อชาติไทยประเภทที่ 2 ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับสถานะบุคคลและรอให้รัฐมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้


กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกงทั้งสองประเภทได้รับการกำหนดสถานะบุคคลไปจำนวนหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกงอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงมีปัญหาสถานะบุคคล และยังคงรอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้

 


 

 


 
ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

Copyright 2004 http://www.thcity.com/stateless_it/
All Rights Reserved.