Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
Słownik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U   

U valley -- dolina lodowcowa, dolina U-kształtna, żłób lodowcowy

unconformity -- niezgodność (zalegania warstw)

underclay -- glina spągowa, spąg ilasty

undercutting -- podcięcie (skały)

underearth -- łupek spągowy; spąg ilasty

underflow -- ciek podziemny, potok gruntowy

underlying -- geol. podścielający; niżej leżący

undermost -- dolny, najstarszy (np. piętro, system)

underthrust -- sfałdowanie wgłębne, podsunięcie

underwater -- woda gruntowa

unsaturated zone -- strefa nawietrzenia, strefa aeracji

upcast -- uskok wyrzucający

upfold -- fałd stojący

upheaval -- wypiętrzenie, wyniesienie

upland -- wyżyna

uplift -- wypiętrzenie, wyniesienie

Upper Cretaceous -- górna kreda, górnokredowy

upper mantle -- górny płaszcz (Ziemi)

upper -- górny, młodszy (w odniesieniu do podziału czasu geologicznego)

upright fold -- fałd stojący

upthrow -- partia wydźwignięta uskokiem

upthrust -- wypiętrzenie

upwarp -- wygięcie w górę, wybrzuszenie

uralitization -- uralityzacja, amfibolityzacja piroksenów

U-shaped valley -- dolina lodowcowa, dolina U-kształtna, żłób lodowcowy