Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T   

table of equivalence -- tabela równoważności

take up and pursue activities as self-employed person -- podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek

tariff rates -- stawki celne

technical standardisation -- normalizacja techniczna

tendering, contracting, implementation and payments for pre-accession assistance -- przetargi, zawieranie umów, wprowadzanie w życie oraz płatności w zakresie środków przedakcesyjnych

term of office -- kadencja (mandat)

textile agreements and arrangements -- umowy oraz uzgodnienia włókiennicze

textile and clothing products -- produkty włókiennicze i odzieżowe

third country -- państwo trzecie

third parties -- strony trzecie

town and country planning -- zagospodarowanie przestrzenne

trade in services -- handel usługami

trading party -- partner handlowy

trafficking in human beings -- handel ludźmi

trans-Alpine carriage of goods -- transalpejski przewóz towarów

trans-European networks -- sieci transeuropejskie

trans-European networks for rail and combined transport -- transeuropejska sieć transportu kolejowego i kombinowanego

transfers of undertakings -- przeniesienie własności przedsiębiorstw

transitional provisions -- postanowienia przejściowe

Transition Facility -- środki przejściowe

transparency on costs -- przejrzystość kosztów

transport policy -- polityka transportowa

Treaties on which the European Union is founded -- Traktaty stanowiące podstawę Unii Europejskiej

Treaty establishing a Constitution for Europe -- Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy

Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities -- Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich

Treaty establishing the European Atomic Energy Community -- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

EAEC Treaty -- Traktat EWEA

Treaty establishing the European Community -- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

EC Treaty -- Traktat WE

Treaty on European Union -- Traktat o Unii Europejskiej

EU Treaty -- Traktat UE

Tripartite Social Summit for Growth and Employment -- Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia

turnover tax -- podatek obrotowy