Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R   

radiation protection -- ochrona przed promieniowaniem

railway service provider -- dostawca usług kolejowych

reasoned opinion -- uzasadniona opinia

recommendation -- zalecenie

reconciliation of the positions of the institutions -- zbliżanie stanowisk instytucji

reference price -- cena referencyjna

regional development -- rozwój regionalny

regional heritage -- dziedzictwo regionalne

regional unions -- związki regionalne

registered office -- statutowa siedziba

registrar -- sekretarz

budgetary compensation -- rekompensaty budżetowe

religious rites -- obrzędy religijne

remissions and repayments in respect of exports -- zwolnienia i zwroty w wywozie

removal -- usunięcie z terytorium państwa

remuneration -- wynagrodzenie

renewable forms of energy -- odnawialne formy energii

repatriation of persons residing without authorisation -- repatriacja osób przebywających nielegalnie

repeal of earlier Treaties -- uchylenie wcześniejszych Traktatów

reporting commitments -- obowiązki sprawozdawcze

report on the application of article I-11 of the Constitution -- sprawozdanie w sprawie stosowania art. I-11 Konstytucji

representative democracy -- demokracja przedstawicielska

Research Fund for Coal and Steel -- Fundusz Badawczy Węgla i Stali

residence -- miejsce zamieszkania

residence permit -- dokument pobytowy

restrictive measures -- środki ograniczające

restructuring of steel industy -- restrukturyzacja hutnictwa żelaza i stali

retraining -- przekwalifikowanie

right of appeal -- prawo odwołania się

right of defence -- prawo do obrony

rights and obligations resulting from the Treaty -- prawa i obowiązki wynikające z Traktatu

rights of the child -- prawa dziecka

rights of the elderly -- prawa osób w podeszłym wieku

right to asylum -- prawo do azylu

right to liberty and security -- prawo do wolności i bezpieczeństwa

right to petition -- prawo petycji

right to property -- prawo do własności

rule of law -- państwo prawne

Rules of Procedure (of the ECJ) -- regulamin (ETS)