Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
Słownik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R   

radioprospecting -- poszukiwania radiologiczne

raft tectonics -- tektonika płyt

rain prints -- odciski kropel deszczu

rainwash -- zmyw, strumieniowanie, ablacja deszczowa

rake -- żyła stromo zalegająca

rank of coal -- typ węgla; klasa węgla

rapids -- bystrze

ravine -- parów; wąwóz; jar

reach -- prosty odcinek rzeki

reaming vein -- żyła kominowa

recession -- recesja, cofnięcie się

reconnaissance -- wstępne poszukiwania

recumbent fold -- fałd leżący

redeposition -- warstwy osadowe wtórne

reef -- rafa; żyła kruszcowa

regional metamorphism -- metamorfizm regionalny

regolith -- regolit (produkty wietrzenia skał)

regressive overlap -- regresywne ułożenie warstw

rejuvenation -- odmłodzenie (rzeźby terenu, krajobrazu)

relic -- pozostalość; resztka; relikt

relief model -- model plastyczny (terenu)

relief -- relief, rzeźba terenu

repetition bearing -- uwarstwienie powtarzające się

reservoir fluid -- płyn złożowy

reservoir rock -- skala zbiornikowa (roponośna, gazonośna)

residual clay soil -- zwietrzelina iłowa

residue -- residuum

residuum -- residuum

resistate -- osady rezydualne

retrograding shoreline -- wybrzeże burzone, wybrzeże niszczone, wybrzeże cofające się

reverse (slip) fault -- uskok nasunięty, uskok odwrócony, uskok wsteczny

reverse fault -- uskok nasunięty, uskok odwrócony, uskok wsteczny

reversed fold -- fałd przewalony

revived stream -- strumień odmłodzony

rhyolite -- riolit, liparyt

rhythmic stratification -- warstwowanie rytmiczne

rider -- cienki pokład węgla nad grubym pokładem

riffle -- płycizna w cieku; wartki nurt (nad płycizną w cieku)

rift fault -- rów tektoniczny

rift valley -- rów tektoniczny

rift -- rozpadlina, szczelina, rów tektoniczny; ryftowy

rill marks -- żłobki spływowe, rillmarki

rill -- strumyk

rillstone -- wiatrowiec, graniak, kamień zerodowany wiatrem

ripple marks -- zmarszczki (na powierzchni piaszczystej), ripplemarki

rise dike -- 1. uskok odwrócony, uskok wyrzucający 2. żyła wyrzucona uskokiem

river channel development -- rozwój koryt rzecznych

river channel mapping -- kartowanie koryta rzecznego

river plain -- równina aluwialna

river regime -- reżim rzeczny

river traction -- trakcja rzeczna

river valley -- dolina rzeczna

rivulet -- strumyk

roche moutonnée -- baraniec (kopulasta wyniosłość podłoża skalnego lodowca)

rock desert -- pustynia skalista, hamada

rock fabric -- pokrój skały

rock fall -- obryw skalny

rock fill -- narzut skalny

rock filling -- narzut skalny

rock flour -- mąka skalna

rock mass -- górotwór

rock pressure -- ciśnienie górotworu

rock slide -- osuwisko skalne

rock unit -- jednostka litologiczna (np. grupa, formacja, piętro itd.)

rotary fault -- uskok rotacyjny

rounded boulder -- otoczak

roundness of dune sands -- obtoczenie piasków wydmowych

rubble -- rumowisko skalne, rumosz; kamień łamany; kamień polny

running measures -- warstwy kurzawkowe, warstwy ciekłe

running sand -- kurzawka

runoff -- odpływ

run-off -- spływ, odpływ (ze zlewni)