Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P   

Pacific Financial Community -- Wspólnota Finansowa Pacyfiku

parental leave -- urlop wychowawczy

parent company -- spółka dominująca

participatory democracy -- demokracja uczestnicząca

payments -- płatności

payment systems -- systemy płatnicze

peace-making -- przywracanie pokoju

pecuniary obligation -- zobowiązania pieniężne

penalties -- kary

periodic penalty -- okresowe kary pieniężne

permanent provisions -- postanowienia stałe

permanent structured cooperation -- stała współpraca strukturalna

personal liability -- odpowiedzialność osobista

petroleum products -- produkty naftowe

placement services -- służby pośrednictwa pracy

plea of lack of competence or inadmissibility -- zarzut braku właściwości lub niedopuszczalności

police cooperation -- współpraca policyjna

policies and actions -- polityki i działania

policy of industrialisation -- polityka uprzemysłowienia

policy of innovation -- polityka innowacyjna

Political and Security Committee -- Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa

post-conflict stabilisation -- stabilizacja sytuacji po konfliktach

Praesidium of the Convention -- Prezydium Konwentu

pre-accession funds -- fundusze przedakcesyjne

preamble -- preambuła

preliminary rulings -- tryb prejudycjalny

present Member States -- obecne Państwa Członkowskie

Presidency of the Council -- Prezydencja Rady

President of the European Commission -- Przewodniczący Komisji Europejskiej

President of the European Council -- Przewodniczący Rady Europejskiej

President of the European Parliament -- Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

presumption of innocence -- domniemanie niewinności

preventing and combating serious crime -- zapobieganie i zwalczanie poważnej przestępczości

principle of conferral -- zasada przyznania

principle of democratic equality -- zasada demokratycznej równości

principle of impartiality -- zasada bezstronności

principle of non-refoulement -- zasada non-refoulement

principle of proportionality -- zasada proporcjonalności

principle of subsidiarity -- zasada pomocniczości

principle that the polluter should pay -- zasada ?zanieczyszczający płaci"

private credit institutions -- prywatne instytucje kredytowe

privileges and immunities -- przywileje i immunitety

procedure before the Court of Justice -- procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości

processed products -- produkty przetworzone

products of first-stage processing -- produkty pierwszego przetworzenia

products of the milling industry -- produkty przemysłu młynarskiego

professional secrecy -- tajemnica służbowa

profit and loss account -- rachunek zysków i strat

property and assets of the Bank -- mienie i aktywa Banku

protection of personal data -- ochrona danych osobowych

Protocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community -- Protokół zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

Protocol concerning Article III-214 of the Constitution -- Protokół dotyczący artykułu III-214 Konstytucji

Protocol concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles -- Protokół dotyczący przywozu do Unii Europejskiej produktów naftowych rafinowanych w Antylach Niderlandzkich

Protocol on Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland -- Protokół w sprawie artykułu 40.3.3 Konstytucji Irlandii

Protocol on Article I-41 (2) of the Constitution -- Protokół w sprawie artykułu I-41 ustęp 2 Konstytucji

Protocol on asylum for nationals of Member States -- Protokół w sprawie prawa azylu dla obywateli Państw Członkowskich

Protocol on certain provisions relating to Denmark as regards Economic and Monetary Union -- Protokół w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii w zakresie Unii Gospodarczej i Walutowej

Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as regards Economic and Monetary Union -- Protokół w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie Unii Gospodarczej i Walutowej

Protocol on certain tasks of the National Bank of Denmark -- Protokół w sprawie niektórych zadań Narodowego Banku Danii

Protocol on economic, social and territorial cohesion -- Protokół w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

Protocol on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders -- Protokół w sprawie stosunków zewnętrznych Państw Członkowskich dotyczący przekraczania granic zewnętrznych

Protocol on permanent structured cooperation established by Article I-41 (6) and Article III-312 of the Constitution -- Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu I-41 ustęp 6 i artykułu III-312 Konstytucji

Protocol on special arrangements for Greenland -- Protokół w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii

Protocol on the acquisition of property in Denmark -- Protokół w sprawie nabywania nieruchomości w Danii

Protocol on the Acts and Treaties which have supplemented or amended the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union -- Protokół dotyczący Aktów i Traktatów zmieniających lub uzupełniających Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i Traktat o Unii Europejskiej

Protocol on the application of certain aspects of Article III-130 of the Constitution to the United Kingdom and to Ireland -- Protokół w sprawie stosowania niektórych aspektów artykułu III-130 Konstytucji do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii

Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality -- Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

Protocol on the convergence criteria -- Protokół w sprawie kryteriów konwergencji

Protocol on the Euro Group -- Protokół w sprawie Eurogrupy

Protocol on the excessive deficit procedure -- Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu

Protocol on the financial consequences of the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and on the Research Fund for Coal and Steel -- Protokół w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali

Protocol on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union -- Protokół w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europejskiej

Protocol on the Pacific Financial Community Franc System -- Protokół w sprawie systemu franka stosowanego we Wspólnocie Finansowej Pacyfiku

Protocol on the position of Denmark -- Protokół w sprawie stanowiska Danii

Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland on policies in respect of border controls, asylum and immigration, judicial cooperation in cilvil matters and on police cooperation -- Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w zakresie kontroli granic zewnętrznych, azylu i imigracji oraz w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy policyjnej

Protocol on the privileges and immunities of the European Union -- Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej

Protocol on the role of national parliaments in the European Union -- Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej

Protocol on the Schengen aquis integrated into the framework of the European Union -- Protokół w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej

Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union -- Protokół ustanawiający Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Protocol on the Statute of the European Investment Bank -- Protokół ustanawiający Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank -- Protokół ustanawiający Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

Protocol on the system of public broadcasting in the Member States -- Protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach Członkowskich

Protocol on the transitional provisions relating to the institutions and bodies of the Union -- Protokół w sprawie postanowień przejściowych odnoszących się do instytucji i organów Unii

Protocol on the Treaties and Acts of Accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the Hellenic Republic, of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, and of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden -- Protokół w sprawie Traktatów o przystąpieniu i Aktów przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji

Protocol on the Treaty and the Act of Accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic -- Protokół w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Protocol relating to Ariticle I-9(2) of the Constitution on the Accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms -- Protokół dotyczący artykułu I-9 ustęp 2 Konstytucji w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

provided for in this Protocol -- przewidziane w niniejszym Protokole

provisional agenda for the Council -- tymczasowy porządek obrad Rady

prudential supervision of financial institutions -- nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi

public health -- zdrowie publiczne

publicly owned credit institutions -- publiczne instytucje kredytowe

public radioactive waste management agencies -- agencje zarządzania odpadami radioaktywnymi

public service -- usługa publiczna