Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
Słownik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P   

Palaeozoic era -- era paleozoiczna, paleozoik

Palaeozoic group -- paleozoik (grupa)

Palaeozoic -- paleozoik, era paleozoiczna

paleomorphology -- paleomorfologia

pallasite shell -- dolny płaszcz (Ziemi)

palustrine -- bagienny

paralic coal basin -- zagłębie węglowe paraliczne (przy brzegu morza)

parent rock -- skała macierzysta

parting -- przerost

pathfinder element -- pierwiastek wskaźnikowy (pierwiastek, którego znalezienie wskazuje na obecność pewnych innych pierwiastków)

pedalfer -- gleba o dużej zawartości związków glinu i żelaza

pedocal -- pedokal (gleba o dużej zawartości wapnia)

pellicular water -- woda błonkowata, woda adhezyjna

pelt -- łupek twardy

peneplain -- peneplena, prawierównia

peneplanation -- peneplenizacja

perched water table -- zwierciadło wody zawieszonej

peridotite shell -- górny płaszcz (Ziemi)

periglacial processes -- procesy peryglacjalne

periglacial -- peryglacjalny, przylodowcowy

permafrost -- marzłoć wieczna, zmarzlina

Permian limestone -- cechsztyn

Permian period -- perm (okres)

Permian system -- perm (formacja)

perthite -- pertyt (blaszkowate przerosty skaleni)

peter out -- ścieniać się, wykliniać się (o pokładzie)

petrification -- 1. skamienienie, petryfikacja 2. skamielina

petrofabric -- struktura skały

petroleum trap -- zbiornik złożowy, kolektor ropny

phacolith -- fakolit (intruzja soczewkowa zgodna z uwarstwieniem skał osadowych)

phreatic zone -- strefa nasycona, strefa nasycenia, strefa saturacji

physiographic conditions -- warunki fizjograficzne

phytolith -- fitolit, skamieniałość roślinna

piedmont bench -- stopień podgórski

piedmont glacier -- lodowiec podgórski, lodowiec piedmontowy

piedmont step -- stopień podgórski

Pieniny Klippen Belt -- pieniński pas skałkowy

piercement dome -- wysad, diapir

piercing fold -- wysad, diapir

pinch -- ścienienie pokładu; wyklinienie pokładu

pinching out -- wyklinienie (pokładu)

pipe -- komin rudny

placer -- złoże okruchowe

plain of denudation -- peneplena, prawierównia

plane of saturation -- poziom wód gruntowych

plate tectonics -- tektonika płyt, teoria wielkich kier litosfery

plate -- płyta

plateau -- płaskowyż, wyżyna

pleistocene changes -- zmiany plejstoceńskie

pleistocene hydrographic changes -- plejstoceńskie zmiany hydrograficzne

Pleistocene -- plejstocen (epoka lub oddział); plejstoceński

Pliocene -- pliocen (epoka lub oddział)

pluton -- plutonit (skała magmowa w głębi skorupy ziemskiej)

plutonic rock -- skała głębinowa, skała plutoniczna

pocket -- kieszeń; gniazdo; buła

pod -- złoże soczewkowate

podzolization -- bielicowanie, podsolizacja

ponded stream -- strumień, na którym tworzy się jeziorko wskutek czasowego przerwania przepływu

positive ore -- stwierdzone zasoby złoża rudy

positive reserves -- zasoby stwierdzone

positive shoreline -- wybrzeże zanurzone

possible ore -- przewidywane zasoby złoża rudy

possible reserves -- zasoby prawdopodobne

postglacial -- polodowcowy

postmagmatic -- pomagmowy

pot -- kopuła; kocioł erozyjny; misa eworsyjna

pothole -- grota

pot-hole -- kocioł erozyjny; misa eworsyjna

Pre-Cambrian -- prekambr (okres lub formacja)

present-day -- obecny

primary deposit -- złoże pierwotne

process of ionic flow formation -- proces kształtowania spływu jonowego

profile of equilibrium -- profil równowagi

progressive metamorphism -- metamorfizm progresywny

Proterozoic era -- era proterozoiczna, era algoncka, era eozoiczna, proterozoik, algonk, eozoik

Proterozoic group -- proterozoik, eozoik, algonk (grupa)

Proterozoic -- era proterozoiczna, era algoncka, era eozoiczna, proterozoik, algonk, eozoik

protore -- skała zalegająca poniżej strefy wzbogacenia w siarczki

proved ore -- stwierdzone zasoby złoża rudy

proved reserves -- zasoby stwierdzone

provitrain -- telinit, prowitryt

pteropod ooze -- muł pteropodowy

puddingstone -- zlepieniec

pug -- glina wypełniająca szczeliny uskokowe

push moraine -- morena czołowa

pyroclastic rock -- skala piroklastyczna