Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N   

national and regional diversity -- różnorodność narodowa i regionalna

national central banks -- krajowe banki centralne

nationality -- przynależność państwowa

national laws and practices -- ustawodawstwa i praktyki krajowe

national market organisations -- krajowe organizacje rynkowe

national office -- mandat narodowy

national Parliamentary system -- narodowy system parlamentarny

national parliaments -- parlamenty narodowe

natural disaster -- klęska żywiołowa

natural person -- osoba fizyczna

necessary adaptations -- niezbędne dostosowania

new Member States -- nowe Państwa Członkowskie

non-commercial cultural exchange -- niehandlowa wymiana kulturalna

non-confessional organisation -- organizacja niewyznaniowa

non-contractual liability -- odpowiedzialność pozaumowna

non-discrimination -- niedyskryminacja

non-discriminatory customs tariff -- niedyskryminacyjna taryfa celna

non-European countries and territories -- kraje i terytoria pozaeuropejskie

non-exclusive competences -- kompetencje niewyłączne

non-residents -- nierezydenci

Nordic passport union -- Nordycka Unia Paszportowa

North Atlantic Treaty Organisation -- Organizacj a Traktatu Północnoatlantyckiego

nuclear energy -- energia jądrowa

nuclear physics -- fizyka jądrowa

nuclear safety -- bezpieczeństwo jądrowe

objection -- sprzeciw

occupational accidents and diseases -- wypadki i choroby zawodowe