Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
Słownik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M   

maar -- maar (krater wulkaniczny powstały wskutek jednorazowego wybuchu)

magma -- magma

magmatic differentiation -- dyferencjacja magmy

magmatism -- magmatyzm

major fold -- fałd główny, fałd duży

mantle of the Earth -- płaszcz Ziemi

mantle rock -- regolit, glina zwietrzelinowa

marginal deposit -- złoże wtórne

marginal lake -- jezioro zastoiskowe, zastoisko

marginal zone -- strefa marginalna

marine abrasion -- abrazja morska

marker bed -- pokład przewodni

mass wasting -- ruchy masowe, ruchy grawitacyjne (zwietrzeliny)

massif -- masyw (górski)

maturity -- stadium dojrzałości, stadium dojrzałe (rozwoju rzeźby)

meandering channel -- koryto meandrowe

meandering lava tube passage -- *

meanders -- zakola rzeki, meandry

measures -- warstwy; pokłady; formacje

melt-water -- wody roztopowe

mesa -- płaskowzgórze

mesosphere -- mezosfera

Mesozoic (era) -- era mezozoiczna, mezozoik

Mesozoic group -- mezozoik (grupa)

microbreccia -- mikrobrekcja

middle-polish glaciation -- zlodowacenie środkowopolskie

mid-oceanic ridge -- grzbiet śródoceaniczny

mid-triassic escarpment -- próg środkowotraiasowy

mid-triassic -- środkowotraiasowy

migrating dune -- wydma ruchoma

mineral association -- parageneza minerałów

mineral sequence -- parageneza minerałów

mineral spring -- źródło mineralne

mineralizer -- mineralizator

minor fold -- fałd drugorzędny, fałd mały

Miocene -- miocen (epoka lub oddział)

mire -- grunt bagnisty

mode of occurence -- warunki występowania (pokładu)

mofette -- mofeta, chłodny wyziew wulkaniczny

Mohorovicic discontinuity -- powierzchnia nieciągłości Mohorovicicia, nieciągłość Mohorovicicia, granica Mohorovicicia

molasse -- molasa

mold -- odcisk skamieniałości

monadnock -- monadnok, góra-świadek; ostaniec

monocline -- fałd monoklinalny, monoklina

monolith -- monolit

mor -- próchnica zewnętrzna, ektohumus

moraine -- morena

morphodynamics -- morfodynamika

morphological development -- rozwój morfologiczny

morphological -- morfologiczny

morphostructural interrelations -- powiązania morfostrukturalne

mortlake -- jezioro utworzone w starorzeczu

mother rock -- skała macierzysta, skała autochtoniczna

mould -- odcisk skamieniałości

moulin -- młyn lodowcowy

mountainous region -- obszar górski

mud volcano -- wulkan błotny

mud-flow -- spływ błotny

multiple fault -- uskok schodowy

muskeg -- muskeg, miękki torf ziemisty