Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L   

land and sea boundaries with the Sovereign Base Areas -- lądowe i morskie granice stref suwerennych

law enforcement services -- organy ścigania

legal continuity -- ciągłość prawna

legal effect -- skutki prawne

legally binding Union acts -- prawnie wiążące akty Unii

legal order -- porządek prawny

legal person -- osoba prawna

legal personality -- osobowość prawna

legal proceedings -- postępowanie sądowe

legal tender -- prawny środek płatniczy

legislative procedure -- procedura legislacyjna

less-developed regions -- regiony mniej rozwinięte

licences, authorisations or certificates -- licencje, zezwolenia lub certyfikaty

loans or guarantees -- pożyczki lub gwarancje

lock-out -- lokaut

long-term government bonds -- długoterminowe obligacje państwowe

long-term national aid -- długoterminowa pomoc krajowa

long-term visa -- wiza długoterminowa

lump-sum grant payments -- płatności grantu w zryczałtowanej wysokości