Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I   

identity card -- dokument tożsamości

illegal immigration -- nielegalna imigracja

immigration -- imigracja

immunity -- immunitet

imperative need -- bezwzględna konieczność

implementation of the budget -- wykonanie budżetu

implementation of the policies -- wprowadzanie w życie polityk

implementing acts -- akty wykonawcze

import -- przywóz

inapplicability of the act -- niemożność stosowania aktu

n camera -- z wyłączeniem jawności

incentive measure -- środek zachęcający

income-producing monopoly -- monopol skarbowy

income tax -- podatek dochodowy

incompatibilities established -- stwierdzone niezgodności

increase in the subscribed capital -- podwyższenie subskrybowanego kapitału

indirect taxation -- podatki pośrednie

3industrial and commercial property -- własność przemysłowa i handlowa

infringement -- naruszenie prawa

inhuman or degrading treatment -- nieludzkie lub poniżające traktowanie

initial and continuing vocational training -- kształcenie zawodowe wstępne i ustawiczne

inquiry -- dochodzenie

insolvency of the employer -- niewypłacalność pracodawcy

instalments -- raty

institutional and financial provisions -- postanowienia instytucjonalne i finansowe

institutional framework -- ramy instytucjonalne

institutions, bodies, offices and agencies of the Community -- instytucje, organy i jednostki organizacyjne Wspólnoty

instruments of monetary control -- narzędzia kontroli pieniężnej

Integrated Administration and Control System IACS -- Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli ZSZiK

integration of persons with disabilities -- integracja osób niepełnosprawnych

integrity of the person -- integralność osoby

interconnection -- wzajemne połączenia

interim measures -- środki tymczasowe

Interinstitutional Agreement -- Porozumienie Miçdzyinstytucjonalne

intermediate monetary objectives -- pośrednie cele pieniężne

internal market -- rynek wewnętrzny

internal taxation -- podatki wewnętrzne

international cooperation -- współpraca międzynarodowa

International Monetary Fund -- Międzynarodowy Fundusz Walutowy

international monetary institutions -- międzynarodowe instytucje walutowe

interoperability of national networks -- interoperacyjność sieci krajowych

interparliamentary cooperation -- współpraca międzyparlamentarna

interpretation of the Constitution -- wykładnia Konstytucji

investigating and prosecuting authorities -- organy śledcze i ścigania

investigation of criminal offences -- ściganie przestępstw

investigative techniques -- techniki śledcze

investment programmes -- programy inwestycyjne

inviolable -- nietykalny

island regions -- regiony wyspiarskie

issue of euro banknotes -- emisja banknotów euro