Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G   

General Affairs Council -- Rada do Spraw Ogólnych

General Council of the European Central Bank -- Rada Ogólna Europejskiego Banku Centralnego

General Court -- Sąd

general directives for the credit policy of the Bank -- ogólne wytyczne polityki kredytowej Banku

general economic policies in the Union -- ogólne polityki gospodarcze w Unii

general guidelines -- ogólne wytyczne

General Secretariat of the Council -- Sekretariat Generalny Rady

good practice -- dobra praktyka

Governing Council of the European Central Bank -- Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

government deficits -- deficyt budżetowy

Grand Chamber -- wielka izba

grape must --

moszcz winogronowy

green paper -- zielona księga

gross domestic product -- produkt krajowy brutto

gross national income GNI -- dochód narodowy brutto DNB

guidelines -- wytyczne