Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E   

early warning -- wczesne ostrzeganie

Economic and Financial Committee -- Komitet Ekonomiczno-Finansowy

Economic and Monetary Union -- unia gospodarcza i walutowa

Economic and Social Committee -- Komitet Ekonomiczno-Społeczny

economic policy -- polityka gospodarcza

economic, social and territorial cohesion -- spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

edible meat offal -- podroby jadalne

1effective remedy -- skuteczny środek prawny

effects -- przedmioty osobistego użytku

efficiency and effectiveness of business management -- operatywność i skuteczność zarządzania

efficient allocation of resources -- efektywna alokacja zasobów

employed and self-employed migrant workers -- migrujący pracownicy najemni i prowadzący działalność na własny rachunek

employed persons -- pracownicy najemni

Employment Committee -- Komitet Zatrudnienia

employment policy -- polityka zatrudnienia

energy policy -- polityka energetyczna

enforcement -- postępowanie egzekucyjne

enhanced cooperation -- wzmocniona współpraca

enlarged Community -- rozszerzona Wspólnota

environment -- środowisko naturalne

equality before the law -- równość wobec prawa

equality between women and men -- równość kobiet i mężczyzn

equality of Member States before the Constitution -- równość Państw Członkowskich wobec Konstytucji

equivalent transactions -- świadczenia równoważne

eradication of poverty -- likwidacja ubóstwa

establishment of the Union -- ustanowienie Unii

estimates -- preliminarz

Euro GroupEurogrupa

Eurojust -- Eurojust

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section -- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section -- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji

European Anti-Fraud Office ? OLAF -- Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF

European Atomie Energy Community -- Europejska Wspólnota Energii Atomowej

European Central Bank -- Europejski Bank Centralny

European Commission -- Komisia Eurooeiska

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms -- europej ska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

European Council -- Rada Europejska

European Court of Human Rights -- Europejski Trybunał Praw Człowieka

European decision -- decyzja europejska

European Defence Agency -- Europejska Agencja Obrony

European Environment Agency -- Europejska Agencja Ochrony Środowiska

European External Action Service -- Europejska Służba Działań Zewnętrznych

European framework law -- europejska ustawa ramowa

European intellectual property rights -- europejskie tytuły własności intelektualnej

European Investment Bank -- Europejski Bank Inwestycyjny

European Judicial Network -- Europejska Sieć Sądowa

European law -- ustawa europejska

European market organisation -- europejska organizacja rynkowa

European Monetary Institute -- Europejski Instytut Walutowy

European Monetary System -- Europejski System Walutowy

European Ombudsman -- Eurooeiski Rzecznik Praw Obywatelskich

European Parliament -- Parlament Europejski

European Public Prosecutor's Office -- Prokuratura Europejska

European Regional Development Fund -- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

European regulation -- rozporządzenie europejskie

European Social Fund -- Europejski Fundusz Społeczny

European Space Agency -- Europejska Agencja Kosmiczna

European System of Central Banks -- Europejski System Banków Centralnych

European System of Integrated Economic Accounts -- Europejski System Zintegrowanej Rachunkowości Gospodarczej

European Voluntary Humanitarian Aid Corps -- Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej

European works councils -- europejskie rady zakładowe

Europol -- Europol

Eurosystem -- Eurosystem

ex ante control -- kontrola ?ex ante"

exceptional occurrence -- zdarzenie nadzwyczajne

excessive deficit -- nadmierny deficyt

exchange of good practice -- wymiana dobrych praktyk

Exchange of Notes -- Wymiana Not

exchange-rate mechanism -- mechanizm wymiany walut

exchange-rate policy -- polityka kursowa

excise duty -- akcyza

exclusion -- wyłączenie

exclusive competence -- wyłączna kompetencja

Executive Board of the European Central Bank -- Zarząd (Europejskiego Banku Centralnego)

Executive Committee -- Komitet Wykonawczy

exercise of Union competence -- wykonywanie kompetencji Unii

expert -- biegły

exploitation of space -- wykorzystanie przestrzeni kosmicznej

export -- wywóz

expulsion -- wydalenie

Extended Decentralised Implementation -- Rozszerzony Zdecentralizowany System Wdrażania

external auditors -- zewnętrzni biegli rewidenci

external borders -- granice zewnętrzne

extradition -- ekstradycja

extraordinary meeting of the Council -- nadzwyczajne posiedzenie Rady