Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
Słownik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D   

debris -- gruz skalny; rumowisko

deep-seated deposit -- złoże głębinowe

deflation -- deflacja, wywiewanie gleby

deglaciation -- deglacjacja, odlodzenie, ustąpienie zlodowacenia; ustąpienie lodowca

delta -- delta rzeki

denudation -- denudacja, obnażanie

denudational activity -- aktywność denudacyjna

depocenter -- miejsce najbogatszego złoża osadowego

deposit -- złoże; osad

deposition -- zaleganie (pokładu)

depositional sedimentary environment -- środowisko depozycji osadów

depth of cover -- miąższość nadkładu

depth of strata -- miąższość warstw

desert varnish -- polewa pustynna, lakier pustynny

desertification -- pustynnienie

desquamation -- łuszczenie się (skał)

detrital fan -- stożek napływowy, stożek aluwialny

detrital minerals -- detrytus

detrital sediment -- osad detrytyczny

detrital slope -- stok pokryty rumoszem

detritus -- detrytus

development of mountain ridges -- rozwój grzbietów górskich

Devonian -- dewon (okres lub formacja)

dextral strike-slip -- uskok przesuwczy prawoskrętny

dextral -- dekstralny, prawoskrętny

diagenesis -- diageneza

diapir -- wysad, diapir

diastrophism -- diastrofizm

differential tectonic movements -- zróżnicowane ruchy tektoniczne

digitation -- dygitacja, drugorzędny fałd w grzbiecie płaszczowiny

dike -- dajka, żyła niezgodna

diluvium -- dyluwium

dip fault -- uskok poprzeczny

dip of bed -- upad warstwy

dip -- upad

dipping thrust -- nasunięcie upadowe

dipping -- zaleganie pochyłe (pokładów)

dirt band -- warstwa skały płonnej; przerost

disconformity -- niezgodność (ułożenia warstw)

discordance -- dyskordancja (nierównoległe ułożenie warstw)

dislocated deposit -- złoże tektonicznie zaburzone

dislocation breccia -- brekcja uskokowa, druzgot uskokowy

dislocation -- zaburzenie, dyslokacja

disphotic zone -- strefa dysfotyczna

displacement of strata -- zaburzenie warstw

dissolved load -- materiał rozpuszczony

distributed fault -- strefa zaburzeń uskokowych

distributive fault -- uskok schodowy

diurnal course -- przebieg dobowy

divide -- dział wodny, wododział

doline -- zapadlisko krasowe

dome -- kopuła, fałd kopulasty

doming -- tworzenie się kopuły

down -- płaskie wzgórze; wydma

downthrow side -- skrzydło zrzucone (uskoku)

downthrow -- zrzut normalny, uskok normalny

down-thrust -- zrzut normalny, uskok normalny (grawitacyjny)

drag fold -- fałd izoklinalny

drainage area -- zlewnia, powierzchnia spływu; dorzecze

drainage divide -- dział wodny

dreikanter -- graniak, krawędziak, wiatrowiec

drift bed -- materiał naniesiony

drift -- 1. dryf, przesuwanie się (lodowca, kontynentu); 2. osad (lodowcowy), naniesienie; nanosić

driftage -- nanos

drifted deposit -- złoże napływowe

drippings -- wykroplenia

dripstone -- stalaktyt lub stalagmit

drop -- uskok pionowy

dropper -- żyła boczna

drumlin field -- pole drumlinowe

drumlin -- drumlin (wydłużony, eliptyczny grzbiet moreny dennej)

dune forms -- formy wydmowe

dune processes -- procesy wydmowe

dune -- wydma, diuna

dunes -- wydmy

dust deposits -- utwory pylaste

dwindling -- wyklinienie (pokładu)

dyke -- dajka, żyła niezgodna