Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C   

Capability Development Mechanism -- Mechanizm Rozwoju Potencjału Wojskowego

capital duty -- podatek kapitałowy

case law -- orzecznictwo

case list -- wokanda

cash-flow facility -- płynność budżetowa

censure motion -- wotum nieufności

Central European Free Trade Agreement -- Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu

Chair of the Political and Security Committee -- Przewodniczący Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

chamber -- izba

charges having equivalent effect -- opłaty o skutku równoważnym

Charter of Fundamental Rights of the Union -- Karta Praw Podstawowych Unii

Charter of Paris -- Karta Paryska

child labour -- praca dzieci

citizenship of the Union -- obywatelstwo Unii

citizens' rights -- prawa obywatelskie

civil protection -- ochrona ludności

PL -- obrona cywilna

civil-protection services -- służby obrony cywilnej

civil servant -- urzędnik służby cywilnej

civil society -- społeczeństwo obywatelskie

clearing and payment systems -- systemy rozliczeń i płatności

co-contracting countries -- państwa-strony

coercive measures -- środki przymusu

Cohesion Fund -- Fundusz Spójności

collection, compilation and distribution of statistics -- gromadzenie, zestawianie i upowszechnianie informacji statystycznych

collection of statistical information -- gromadzenie informacji statystycznych

collective bargaining and action -- rokowania i działania zbiorowe

collective bargaining between employers and workers -- spory zbiorowe między pracodawcami a pracownikami

collective redundancies -- zwolnienia grupowe

combating fraud -- zwalczanie nadużyć finansowych

combined transport -- transport kombinowany

commercial policy -- polityka handlowa

Commission consultation documents -- dokumenty konsultacyjne Komisji

Committee of Inquiry -- komisja śledcza

Committee of Permanent Representatives of the Governments of the Member States -- Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich

Committee of the Regions -- Komitet Regionów

common action -- wspólne działania

common commercial policy -- wspólna polityka handlowa

Common Consular Instructions and the Common Manual -- Wspólne Instrukcje Konsularne i Wspólny Podręcznik

common cultural heritage -- wspólne dziedzictwo kulturowe

Common Customs Tariff duties and other duties -- Cła Wspólnej Taryfy Celnej i inne cła

common foreign and security policy -- wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

common organisation of agricultural markets -- wspólna organizacja rynków rolnych

Common Travel Area -- wspólna strefa podróżowania

communication -- komunikat

Community -- Wspólnota

competitive disadvantage -- niekorzystne warunki konkurencji

competitive market -- konkurencyjny rynek

competitiveness -- konkurencyjność

complementary rules -- przepisy uzupełniające

compulsory labour -- praca obowiązkowa

concerted practices -- praktyki uzgodnione

Conciliation Committee -- komitet pojednawczy

Conditions of Employment of other servants of the Union -- warunki zatrudnienia innych pracowników Unii

consolidated balance sheet -- skonsolidowany bilans

consolidated financial statement -- skonsolidowane zestawienie finansowe

consumer protection -- ochrona konsumentów

continuing training -- kształcenie ustawiczne

continuing vocational training -- ustawiczne kształcenie zawodowe

contractual liability -- odpowiedzialność umowna

control of origin -- kontrola pochodzenia

convergence criteria -- kryteria konwergencji

cooperative society -- spółdzielnia

coordinating, complement or supporting action -- działania wspierające, koordynujące lub uzupełniające

correction in respect of budgetary imbalances -- mechanizm korekcyjny zawiązany z nierównowagą budżetową

Council of Europe -- Rada Europy

Council of Ministers -- Rada Ministrów

countervailing charges in respect of imports -- wyrównawcze opłaty celne w przywozie

Court of Auditors -- Trybunał Obrachunkowy

Court of First Instance -- Sąd Pierwszej Instancji

Court of Justice of the European Union -- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Court sitting as a full Court -- Trybunał obradujący w pełnym składzie

Court sitting in open court -- posiedzenie jawne Trybunału

crime prevention -- zapobieganie przestępczości

criminal investigations -- śledztwo karne

criminal offence -- czyn zabroniony zagrożony karą

criminal proceedings -- postępowanie karne

criterion on price stability -- kryterium stabilności cen

criterion on the convergence of interest rates -- kryterium konwergencji stóp procentowych

cross-border areas -- regiony transgraniczne

1cross-border cooperation -- Współpraca Transgraniczna

cultural and linguistic diversity -- różnorodność kulturowa i językowa

cultural heritage of European significance -- dziedzictwo kulturowe o znaczeniu europejskim