Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Lentezoen.

1. Definitie
Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Lentezoen opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen en leveren van goederen.

2. Toepasbaarheid
2.1 Lentezoen, gevestigd en kantoorhoudende aan het Onderlangs 16, 3247BL Dirksland, stelt afnemers via haar website www.lentezoen.nl in de gelegenheid haar producten te bestellen.
Lentezoen staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor XXXXXXXX onder het nummer XXXXXXX.
2.2 Lentezoen heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3. Overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen u en Lentezoen komt tot stand op het moment dat u:
a) een bestelling hebt geplaatst via de website van Lentezoen (www.lentezoen.nl) door het volledig en correct invullen van het bestelformulier,
b) kennis heeft genomen van onze Algemene Voorwaarden en vervolgens op de "formulier verzenden” knop gedrukt heeft waardoor uw bestelling werd verzonden,
c) van Lentezoen een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling.

4. Levering
4.1 Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
4.2 De levering van de bestelde producten vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste producten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar zijn dan ontvangt u daarover van Lentezoen zo spoedig mogelijk bericht.
4.3 De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer opgegeven bezorgadres. De kosten van verzending zijn voor rekening van de afnemer.
4.4 Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer 10.75.12.491 ten name van A. Deenen.
4.5 De overeengekomen prijs is inclusief 19% BTW of enig ander op het moment van verkoop geldende tarief.
4.5 Aangezien veel producten van Lentezoen specifiek voor afnemers gemaakt worden zullen bij een annulering van de bestelling de reeds gemaakte kosten aan de afnemer in rekening worden gebracht.

5. Overmacht
5.1 Indien Lentezoen als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
5.2 Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. Lentezoen is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
5.3 Lentezoen en de afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

6. Persoonsgegevens
6.1 Lentezoen behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

7. Klachten
7.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen als deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij Lentezoen zijn ingediend.
Door overschrijding van de termijn van 5 werkdagen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden aangaande eventuele gebreken en/of klachten.
7.2 Lentezoen zal binnen 14 dagen de klacht trachten op te lossen. Lentezoen zal u hierover schriftelijk berichten. Als een klacht terecht is, heeft Lentezoen, conform het Burgerlijk Wetboek, het recht alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product.

8. Intellectueel eigendom
8.1 Alle ontwerpen en producten zijn het intellectueel eigendom van Lentezoen. Indien inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van Lentezoen zal in overeenstemming met het geldende recht hiertegen worden opgetreden.
8.2 Door Lentezoen op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van productmogelijkheden worden gebruikt op www.lentezoen.nl.

9. Rechtszetel en toepasselijk recht
9.1 Op de verhoudingen tussen Lentezoen en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen Lentezoen en de afnemer worden beslecht door de burgerlijke rechter te XXXXXXX.