Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Welcome to my website

My Favorite Things About Angelfire

My Favorite Web sites

Angelfire Home Pages
Free Web Building Help
Angelfire HTML Library
htmlGEAR - free polls, guestbooks, and more!

Wiehed, ghandu jaghti ezempju tajjeb lil haddiehor kemm bl'ezempju u kif ukoll bl'imgiebtu ma' ohrajn,kull fejn tmur biex tkun xhieda ta' Kristu lil min jarak,naf li din mhix facli imma Gesu qalilna fl-ghaxar beatitudni: Imberkin intom li jajjarkhom, jipersegwitkhom minhabba f'ismi, ifrah ghax hlassek hu kbir fil-Genna. Trid ukoll tahfer lil habib u min jaghmilek id-deni, naf mhiex facli imma jekk tiftakar il-kliem li qal Gesu Mulej ahfrilhom ghax ma jafux x'xeghdin jaghmlu, u fil-Missierna, Gesu jghid, jekk inti ma tahfirx li min hu hati ghalina. Jekk timeditaw fuq dawn il-kliem u taghmel l'almu tieghek irnexielek tahfer. Trid ukoll tobdi ghax min jghallmek genuninament ghax jixtiequlek il-gid, Wiehed irid joqghod attent ma min jaghmilha, ghax kif jghid il-proverbju malti ma min rajtek xebahtek, ghax qiesek tara sigra li jekk din ikollha frott hazin l'ohrajn kollha ikunu hekk, hekk ukoll meta wiehed ikun flimkien mal hbieb tieghu jew taghha, mhix il-hbieb kollha, imma ikun hemm ftit minnhom.

Email: ken@mahoney.com.mt