Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
$$ë¥ÐTÈN}Ô> î«b¥Tbà PNච¥TbC^>aPî±ÐB

<D<ë¶ìD} ¥NTõ îC £Cë Pë¶ ¥TbàC¶~N P붣b $$

$$ ° ³} ³L±ÈàC Dî# $$

¥Tb}ªD 

<®Øàb ±ÐCÙLCȯD hVNTÈa¶ ßC¦D îa àb ¥T<ëÈb <J«aeàb 

Ïàb îbÆàb îC«éLaJb ¥NT.¥Tb}ªD <£D¥TÙ ¥NTJ¥TLa¶ «aJb

«b ¥T<ëÈb P}³Ð« P±ÐCî À±¶L......

¥Tëa #- ±Ðb. îbCÙCAëÙ ±NõábCcî ®bC~a 


$$ ga ³LC~bà Dî# $$

À¥TJ¯® 

<£.11-3-2002

<±Ðà ¥NT. ¥Tb}ªD <«P,

Àb® ±bP¯D îa ÈNJb £ÙÙbC® y¥T ÀPC ~}BÙ <£ëP, ~}BÙ ±_} <J«aLbÙ Àb«C Àb<L àb ~}BÙ ±_b}ªb «b ga ³LC~b Àb«C. ¢àbëC²CP ÈN «a ±_} ëbª~aJ ÏàbëC²CP ¥T£b<ªÈ îa ®³bÈ DPCD«a ±L «a ±_} ÈNÆàb ëbªDbÈ <DãAªÈ àCÈaJ àbªa îJb Úb_a Àb«C. «a ±_} <J«a·àbªb ¦ÓC~ VTIT ÈNJb îbÆàb BbëDb Pî®bÑàbÈ Àb<L ®C ¥TbCLb®ë²ª kbCJÈb àCÈ Db«a ÈC àb ±_bÈ <J«RD îDbëÙªb BbÙ ¥Tîa ¥TÙbëb «bª Àb«C. îbÆàb BbëDb ÈNJb ÈNÆàb ¦¨àb ÀbàN÷àbÈ ¥CTÑ«b ¥Tb Pî®CDbÈ îbÆàb Òý>aDC ÈC î«ÏëbªC Db«a VTIT ÈNJb îbÆàb BbëDb Pî®bÑàbÈ yëú>Cª VTbÙ î«ÏëbªC Àb«C. 

±_ ±Ð±}ª ±Nú>C ëbú><ë·àb±Nëa¶ ±bAë¶BNîaªb ñbCÔ>b PîbªbÙ ßCÈbC. îa ÈNÆàb~a JS ¥TÙàbª} |«^>eàb±bP¯D ÈN îb½} ÈbC*Ô> Dkß·àbªb ®bC <DL¶à ßCÈJb Ïàb ÈNÆàb <DL¶àbªC îa ÀÏà}È Àb£ÙbDC hëb³È ¥TÙÈbC. ¥TbÙL ÈNÆàbPbÙvàb ¥TbCLÏàb«a (~NX?) ªbGÙøàbØàb (±<ë_?) îNJaJb ÀPCª ¥TÙLC ~bCBJC ÀPÈC. kb¥Tò ¥Tb}«a¥Tb ÀPCDb ÈN ÈNÆàb Àbʶ-ëÔ>aJb}Db Àb<L Pbtàb DbÈCDëbʶ¥Tb}Db ÈÙa ÈPC ±^>ë¯D £C·àbÈ ÈN ®C à~ <î²ëJC Àb«CP Ïàb kÓJ ÚÙ}ª ÈNÆàb kNXaîcCªa ±Ð~}Pb ¥CTJa ±b<«®C. ÀPbC àb±Nú>C ®bC ±àYÈ îa ®aë}È Àb«C ÈbC±à¶}È ÈNÆàbëÙ ¥TbCLÈbª £bCá àCðT £CLbÙ Db«a. Pë¶ £bCá îa îbÆàb hëÈ# ëÙ ßCʶD.

ÈN½} ¥Tb}«a îb<«È Db«a ±L îa îb_ ÈNÆàb ±ÐCîbÈ À³£a ±OTb ëCÔ>b ½bJbCà «C îb_ ÚÙC ¥TbÙL îDhëa ®aØàb ±ÐCîbÈ hëÈ#Jb Pë¶hëa ½bC¥¯TD <£J} Èa îbÆàb ÀbàN÷àbÈaJ ±Ðñî ë À}Èaî îNJ³a ÈNª Àb«CP. ¥T£b<ªÈ ÈN DPCJ ±L îa îb_ ÈNJb îb½} ÀbàN÷à îbDÈbC îb½ ®aëD îbDÈbC, îb½a hV¯TÈa¶, îb½a ±ÐCÙLb, îb½a ¦îC£, îb½b ¦ÏPb« VTIT ȯª Àb«CP. ¥T£b<ªÈ ®³bÈ ÈNÆàb±C[b G¥TÈaÈÈÙa, P}N£Ù ë gCþ> îNJa«a ÀPÈaJ ±L îJb îb_ ÈNÆàb<~ëbà gCþ> £éPÙa ¥TbCLa«a Db«a. 

Àb® ÈNJb Êñ¯D ®bðTD y¥T ëᶠ½bJ} ³CJ} ëá¶BÙ îJb ÈN½b P«ëbP JbBJb Db«a. ÏàbîN²} îD À<È~à Àhëhñ Àb«C. ÀP} ëb^>È} ®³bªa PbÙa k}µD} ÈbCÔ>¯D PëbYPî[ ÈNJb y¥T ¥TÔ¥TÔ¯>D <î^>a îbÙbëa. ´£àbªa PbÙa h±}£D} ÈNÆàb ´£àbÈ ÀbCÈbëaÈ Àb<L ÈNJb kb«é±b~bÈ ßCðTD ßbà îbC¥TJND ÙÔ>bë}. ÈN}kJCeàb BbëDb}Db ëb^> îbC¥T²a ¥TõD Ëbëa. îJb Úb_a Àb«C. ÈN ®Ù ÚÙbCÚÙ}ª îbÆàbëÙ ±ÐCî ¥CTJ} ÀPCJ ÈÙ ÈNJb £CÚaJ ÀP}ª ëb^>È ÀPLbÙ, ±L ÈN ®Ù ±ÐCîbª} Db^>¥T ¥CTJ} ÀPCJ G¥}Tëb îDbCÙ}®D |«L¯D îb½b ¦±àbC³ ¥CTJb ÀPCJ ÈÙ ¥T£b<ªÈ ÈNJb ÀP} ëb^>LbÙ Db«a. ÀPbC kb¥Tò ¥Tb«a ÀPbC àb ¥TbJbëµaÈ ÈNÆàb<~ëbà ®³L} G¥TÈa ¥TGq>L Àb«C «C îb_ VTbÙ ªb}³J} Pî®J}. îJb ÈÔ>VTÔ>È q>CðTD ÈNJb ¥TP} ¥Tbà Ù«bëÈ} ÈCª Pî®È Db«a. |«LÈbÈ Db PîN¾bØàb ±b·àbªb Àb<L ÍaØàb îDbªb À}È ¥TbCLbJb«a Jb³È Db«a. ÀbÈb


«Cª kß Db ÈN îbÆàbëÙ ÊÈ¥}T ®aë ÀbCȯD ±ÐCî ¥CTJ} yëú>ª} DÑ«C ÈÙ ëC²bCëC²a îJb Ïàbªa È~a ±Ð<ªÈa «a <£JaP. À³£a ±ÐÏà[ ¥ÉTÈa ¥TõD ÈN ÈC <PX «a ¥TõD £bÚëJ} «bCÈ}. ±L ëC² àCÈbª Db¥TbȯD ~C*k¯Ô> ¥Tbú>¯>D ¢àb <D£¶àÈCD} ^>b¥TÈbÈ Ïàbª <D£¶àÈCD} ÈN îb½b Ïàb³ ¥CTJbP. À³£a ÀbàN÷àBÙ îb½} ÈbC*Ô> £CÚaJ ±b«LbÙ Db«aP À~a ~±È«a ßCÈJaP. Ñëb! kb¥Tò ¥TbCLbª} îb<«È Db«a ±L ÚÙ}ª ! |«L ÈàbÙ ¥TÙLbtàbØàb ÀbàN÷àbª} îb_ ÈN Pbñ¶¥T ¥CTJ}P. ÀPbC ÈbC ÈÙa ÈNJb £éëb £CʶJ. àb Gq>¥TbLa îJb ÚbJaJ y¥T ¥TbÑà ±}ITò PNªJa Èa À~a,

®PC VTPëJCP ÈN îJb $ ÈPC VTPë¯ D¥TbC ¥NTLbJb $

®bC ëõD Eàb«b²a Pëb¶Jb $ ÏàbP Db õªCJ ¥Tµa«a «C $$

ÈNJb ¥Tbà îb<«È |«Lb? ±L ¥NTLaÈÙa Àb±eàbëÙ îDb±bP¯D ±ÐCî ¥TÙÈ}à «a BbëDbª G¥TÈa PNÚbëLbÙa ÀPÈC |«L¯D Pb}³¯ Àb<L îbL¯P DCî¥Tb àbª Gq>¥TbLa VTPÈbC. 

¥Tb}ªD îbLPbª ëb³L} ÊÈ¥T ÚbC^>} ÀPÈ} ¥Tb ³}? îb½b ÚÙ}ª <ëAëbP kPÈ Db«a àb ³bCý>aëÙ, G¥TÈa <ëAëbP «bCÈb À³} îb½b ÈNÆàbëÙ? ÈN îJb ÀP} y¥Tb¥Tò ^>b¥T~aJ ÀP} hëíDbÈ £CÚaJ ëb^>J} DÑ«È. ÚÙ}ÈÙ ¢àb ³bCý>a*Db Àb±L £bCßC«a PbÙÚCª ®kbk£bÙ Àb«bCÈ Ïàb PëbYªb £bCá, q>±¥Tb ÈN VTIT îbÆàb y¥T@bëÙ q>CëJbP. À³£a îJb BNÈbD} ½±b^>eàbîN²C îa À~a kb÷¥T² kÔ>kÔ> ¥TÙÈbCà àb ÈNÆàb Àbʶ-ëGÔ>Jb}Øàb Àb<L ±Ùî±<ë_ ¥T<JàN³bÈaJ gaÙbîbªb ÀëÈbÙ ÀPJCJC ÈN½C ªNJÈC gaîbD ³bCÙÚÙbë ¥NTJ¥T¥TLa¶ àb}Øàb îÈbJb ÈN £CÚaJ P}îÈa £~¶ëJaP. 

ÀPbC ÈN îJb VTPëJ}P àbª} îJb îN²aª £é#Ú Db«a. ±Ù}ȯ ȯ ÀbLÚa y¥Tb <D÷±b± ±NõábJb«a VTPëLbÙ Àb«CP àbª} îJb À<È~à £N#Ú «bCÈ}à ¥TbÙL <ÍD} VTP<ëeàbëÙ ±NõábØàb îDbJb ¥Tbà ëC£Db «bCÈbÈ àbªb îJb ªb}³Jb ÀDNBë ÈNÆàb õ±bD} DN¥TÈbª ÀbJb <~ëbà ±NõábØàb BbëDb îa y¥T ±Nõá àb DbÏàbDC VTbÙ ªb}³eàb ®bLÈbC Àb<L ¥T£bGªÈ ÈNÆàb, ÈNÆàb Àbʶ-ëGÔ>Jb}Øàb ë gaÙbîhëõ± ÈNÆàb ªNJÏàb}Øàb àb «u>bÈ ÀbLÚa ¥TbCLÈb Àb<L G¥TÈa ÈaëÐÈCªb ÀDñ¶ «bCLbÙ Àb«C «C Ùbîª ®bLC.

îa ±<ë_ Àb«C. îb½} ±ÐCî «a ±<ë_ Àb«C Àb<L |«L¯Dª ¥TbCLÏàbª ±GÙLbîb}ªa <ª}Èb D ¥TÙÈb îa ÈNÆàb~a JS ¥TÙ·àbªb ±ÐhÈbë îb}Ô>Jb. ëbhÈ<ë¥T ±b«Èb àbÈ îb½b ±<ë_ª «Cȯ «bCÈb Àb<L Àb«C «a. ÚÙC ÈÙ îJb àb ³bCý>aª} ¥TbCLȪ ³b}BaචßC·àbªa ÀbëAà¥TÈb DÑ«Èa ±}Ùȯ ¥CTë² îb½} ÈNÆàbëÙ ±ÐCî Àb«C Àb<L ÈN PNÚa Ñ«bë}P |«L¯Dª îa «b ±ÐhÈbë îb}Ô>Jb «bCÈb. îJb VTIT ÈNJb <î²ëbàªa Db«a, ÈÙ ÈN½b ¦XbÙ«a ¥TÙbàªb Àb«C îbÆàb ¥TÔ¯>D ®a ª¯¥T ½bJa Ïàb ªNG¥TªC ±ÐbàãAªc ¥TÙbàªC Àb«C. 

G¥TÈa ÈÙa <£ëP ½bJC îJb ÈNÆàb~a kbCJbàª} «bCÈ} ±Ù}ȯ ÈNÆàb Ïàb Pb®¯¥T±Lbªb Àbë ÀbL·àbØàb ±ÐàÏDbîN²C ÈC £éÙb±bhÈ ½bJ} «bCÈ}. àb ±_îb<J¥Tb}îN²C îJb ÈNÆàb~a ªbªb¶ ¥TÙ·àbª} ÚÙbCÚÙ}ª y¥T VTbÙ ªb}³J} îbÇàî Pb±Ô>J}à. 


Pë¶ ±Ðñî îa ÈNJb y¥T ±ÐAD <ëªbõ ÊãØn>ÈbC. ÈNJb Àb±J} DbÈ îb«aÈ «bCÈ, DbÏàbÈaJ ãsJý>Èb îb<«È «bCÈa ÈÙa £CÚaJ ÈN îbÆàbëÙ yëú>} ®aë ÀbCȯD ±ÐCî ¥Tb ¥CTJ}P? kÙ} îa àbkbkÈaÈ ÈNJb ¥TbCLÈb«a Àb³Ð« G¥}Tëb k²®kÙa ¥CTJa DÑ«Èa. îa «C îbEà ¥TÙÈbC ¥Tò DbÏàbª} BbD îJb«a ÀPbàJb «ë} «bCÈ} ±Ù}ȯ îa £CÚaJ ¥Tb}«a q>Ùë¯D G¥}Tëb ¥TJN<áÈëÉcaDC ÈNÆàb ±ÐCîbÈ ±Ô>JbC Db«a. G¥}Tëb ÈNÆàb¥TÔ>C Àb¥Táa¶È ½bJbC Db«a?

Ïàbª kÙbCkÙ îJb «C «a h±ý> ¥TÙbë} ëb^>È} ¥Tò îa ªbÙaøà«aD Db«a G¥}Tëb ÍaJ}±^>«a Db«a. ¥TbÙL îa ®Ù ªbGÙøà<«D ÀPÈbC ÈÙ îbÆàb P«ëbPbÈ £ÙÙbC® G¥TÈaÈÙa <h_àb àCÈbÈ G¥TÈaÈÙa îNJa*~a îb½b £ÙÙbC® À³£a ®ë²¯D P}±¥¶ àbCÈbC. Ïàb PëbY~a îa P}k}µ ±Ðhñb±aÈ ¥CTJC ÀPÈC Àb<L ÈC îJb À~sà «a DÑ«ÈC ÈPCª ÈC P«b<®¥T«a «bCÈC ±Ù}ȯ ÈP} ½bJ} Db«a ¥TbÙL Àb®±àYÈ îa DC«îa hëÈ#Jb hëÈ#Øàb ë¼ÙbÂàbD} PbëÙ}È ÀbJbC Àb«C. 

îa ÈNÆàb¥TÔ>} Àb¥T<á¶È «bC·àbª} ¥TbÙL ¥CTë² ÈN½} Pb¼}£à¶ G¥}Tëb îb½} ±b¼õ÷à «C DÑ«È} àbªa ÈNJb £CÚaJ ¥Te±Db Àb«Cª. ÈNJb Àbq>ëÈ} îa y¥T£b ÈNJb ³L±Èa PîbCÙ ¦Bb ¥TõD Àb±eàb £bCßb}È ®C DbÈC ÀPCJ ÈC VTIT k<«L-BbëbªC ÀPCJ ÀPC Pb}}³aÈJC «bCÈC. ±L ³L±ÈaJb ÈÙ ÈC îbEà «bCÈ} ¥Tb? îN²aª DÑ«È} ¥TbÙL D}ÈÙ G¥TÈa <£ëP Àb±L «C DbÈ} Pb}Bb²¯ ~¥TJbC?

àb Pë¶ ³bCý>a ÈNÆàb Àb<L îbÆàb ÊÈsàb D¥T²È Àb<L ÊÈsàb ®J£ ßÔ>eàb ¥Tò, Àb±L y¥TîC¥Tb}Øàb kb«é±b~bÈ ¥CTÑ«b Àb<L ¥TPC ÀbJbC «C Pî®JCª Db«a.

Pë¶ ±Ðñî îJb y¥T ³bCý> h±ý> ¥TÙbëaPa ëb^>ÈC Èa |«L®C ÈN îbÆàbkÓJ ®bC y¥T ëbʶ^> îDN÷à |«L¯D Òý>a¥TbCL ¥TõD ßCÈJb Àb«CP ÏàbkÓJ. 

ÈNÆàb ±ÐCîbÈ Àb¥}Tq> E«bðTD ÈNÆàb Èbõ·àbªa îNITbV ²} àÈCØn> ªbÚND ®Ù îa ÈNÆàbkÙbCkÙ ÀbàN÷à ßbJëbàªb ßCÈJCJb <DL¶à ®Ù ÈNJb ÀàbCÂà ëb^>È ÀPJC ÈÙ ÈN½b Òý>a¥TbCL îa àbCÂà Pî®ÈbC. £éPtàb ¥TbCLbkÙbCkÙ ÈN½} JS ½beàbëÙ Àb® Db ðTËb ÏàbJb Àb±eàb P}k}µb}kÓJ Pî®eàbD}ÈÙ ßÔ>Lbtàb ÙbîbàLb}ªa P}±NL¶ ¥Te±Db ÀPÈbDb £CÚaJ ÈNÆàbkÙbCkÙ ÀbàN÷à ßbJëbàªb îa ßCÈJCJb <DL¶à ®Ù ÈNJb ÀàbCÂà ëb^>È ÀPJC ÈÙ ÈN½b Òý>a¥TbCL îa àbCÂà Pî®ÈbC. î³ BJC ÏàbëC²a îa àb ®³bÈ DPCDb¥Tb ±Ù}ȯ ÈN½b «bCLbÙb ±Èa ÈNJb ¥CTÑ«b}ª ±<ë_ îbDLbÙ Db«a ¥TbÙL ÈN½C Da îb½C P}k}µ |«L®C À±ßbÈ DÑ«Èb ¥Tò ¢àbîÇàC ÈN P}±¯L¶±LC <D£bC¶á «bCÈaP Àb<L Pë¶ £bCá îb½bª} «bCÈb. «bCLbtàb ±GÙLbîb}ªa ®bLaë ÈNJb £CÚaJ «bCÈa. 

ÈNÆàbPbq>a îa G¥TÈa«a k£Dbî Ñ«bàJb ÈàbÙ Àb«C. ¥TbCLÏàb«a ±GÙãhñÈaªb PbîDb ¥TÙbàJb ÈàbÙ Àb«C. ÈN ®C ¥Tb«a îbÆàbëÙ ÀÙbC± ¥TÙ~aJ ÈC îa «PÈ îNÚC ãhë¥TbõD ÈN½a k£Dbîa «bCLbÙ Db«a àbªa £[Èb ßCʶD Àb<L È~b ±Ð¥TbÙªa ¥ÉTÈa £CÚaJ îa ¥TÙÈ Àb«C. ëhÈ<ë¥T ±b«Èb îb½b B¯È ÚCÈ àb ¥TbCLÏàbª ³bCý>aëÙ <ëAëbP Db«a ÈÙa £CÚaJ îa ÈNÆàb Àbʶ ëGÔ>Jb}Db îbÆàb À}³bÈaJ B¯È ®b·àbPbq>a ®C ¥Tbà ±ÐàÏD ¥TÙbàªCÈ ÈC À³£a <DP}¥TbCª±LC ¥Tõ <£JCÈ. ÈNJb îb<«Èaà Àb±J} «C ±Ð¥TÙL ®³ ®b«aÙ ½beàb±bP¯D JbC¥T îbÆàb¥TÔ>} P}~àbD} ±«bàJb Jb³JC «bCÈC ¥Tò Àb±eàb«a ßÙa ÈõL <Íàb, ÈõL îNJa Àb«CÈ î³ àb îbLPbJb Àb±eàb


ßÙa EàbëC ¥Tb D¥TbC ÀPb P}BÐî Ïàb}Øàb îDbÈ <Dîb¶L Ñ«bàJb Jb³JCÈ yëú>}ª ¥Tbà îJb ±b«Èbª ³aÈeàb ãh_àb £bÙ ±Nú>} ¥TÙÈbÈ Àb<L «C Pë¶ îa ¥CTë² ÈNÆàb±bàa P«D ¥TÙÈbCà. 

îJb àbªa ±NL¶ Úb_a Àb«C ¥Tò ÈN½} £CÚaJ îbÆàbëÙ ÈCëú>}ª ±ÐCî Àb«C ®Cëú>} îb½} ÈNÆàbëÙ Àb«C. ±Ù}ȯ Pîb<®¥T k}µDbªb ÇàbP ÈN îbÆàb ±C[b <Èí±^> ßCÈJb Àb«CP. îa Pë¶hë ÈNJb À±¶L ¥CTJ}à «C îb_ îa ÈNJb <_ëbÙ Pb}³CD 

ÀbÈb <®ëD ÈN½aàb «bÈa $ £C îÉÏ௠ëb £C ³Èa $

±L <ëPõ D¥TbCP ¥Tµa $ <DãhPî ±ÐCî îb½C $$ 

àb hëÙ<ªÈ ¥TbÑà±}ITò*Da Àb®Øàb ±_bªa Pb}³Èb ¥TÙÈbC ¥TbÙL ÀbÈb Ùb_«a BÙ±¯Ù ½bJaà Ùb_aªC PbÔ>CªbÙ ëb®JCÈ ë îJb «a ÀbÈb ñbCÔ>a ½bC± àbàJb Jb³Jaà. îD «J¥}T ½bJ} Db ñbCÔ>}P}? ÏàbîN² <D¾b£CëaªC ¥TbCîJ «bÈ îbÆàb <~ÙbëõD <VTÙÈ ÀPeàbªa ®bLaë Ñ«bàJb Jb³Jaà? ktàbª ëC²bD}ÈÙ ÀbÈb ¥NTq>C Ïàb îbÈCØàb ±ÐCî² h±~b¶ªa ®bLaë îJb «bCðT Jb³Jaà? ÚÙ}ª îbÈb <D¾b £Cëa DPÈa ÈÙ îbÆàb àb ®Úîa îDbëõD ±ÐCîbªC îbCÙ±}Ú ¥T£aª} <VTÙJ} DPÈ} PÙÈC ~Cë^>a <ÈJbª îb½a £àb àCÈC ÀbGL îDbëÙaJ <ëªbÙb}ªb ±³Ô>b ¥Tîa ½bJb ¥Tò Èa ÀJ³£ îJb Àb±eàb ¥NT~aÈ ßCÈC. ÀPbC Àb® ÊñCª ñb}k¯ Àb<L ¦Ëb D}ÈÙ BC^¯>.

®EîbC®Eîa VTIT ÈN½bª

îbCÙCAëÙ


$$ ga ³LC~bà Dî# $$

À¥TJ¯® 

<£.12-3-2002

<±Ðà ¥NT. ¥Tb}ªD <«P,

¥TbJª} ±_ ëbª¯D ¥T£b<ªÈ ÈNJb îb½b Ùb³ ÀbJb ÀPCJ. ¥TbÙL Ïàb ±_bÈ îbÆàb îDbÈaJ ÈNÆàbkÓJªb ñbCÔ>b Ùb³ ÑàIT ½bJb «bCÈb. ë¼VTeà³ÐhÈ îbL¯P ¥TbCLëÙÈÙa Ùb³bëLbÙ}ª Db Àb<L Àb±eàb ®ë²Øàb ë «OTbØàb îbLPbëÙ ÈÙ Ùb³ <DãAªÈ ÑàIT «bCÈbC. 

¢àb <£ë~a ÈN ë¼~bJaØàb ßÙa ±}ú>Ù±¯ÙJb ³CJa «bCÈaP. îa ÈNJb kb«CõD VTbCDëÙ <ëªbÙJ} «bCÈ} ¥Tò ÈN À¥TJ¯®Jb ¥ µa àCLbÙ Àb«CP? îJb ÈNÆàb<~ëbà y¥T y¥T [L y¥Tb y¥Tb àN³bPbÙÚb ëb^>ÈbCà îJb À<È~à Àhëhñ «bCÈ}à ÈN ÈbkÔ>ÈbCk àC ÈCÑ«b ÈN |«LbJaP ¥Tò " îa ÀbÈb ÀbàN÷àbÈ ¥Tµaª À¥TJ¯®Jb àCLbÙ Db«a." Ïàb <£ë~a îbÆàbëÙ ®C ÀbBb² ¥TbCP²J} Ïàbª} ëL¶D îJb Êñ} ±_bÈ ¥TÙÈb àCLbÙ Db«a ±L ÈÙa £CÚaJ ±ÐàÏD ¥TÙÈbC. 

ÈN½b VTbCD ½bJb Àb<L îa ÈPbª ªbJÈ À¥ J¯®Øàb À¥TJbʶØàb £Cë²bÈ ³CJbC. Ïàb <£ë~a îJb îb½ ~ÙaÙ PªCÈD ëb^>Ȫ DÑ«È. îJb ëb^>È} îa ÈNJb PbµbÙLÈ# P¥Tb²a £«b PÑëb £«bØàb £Ù|àbD VTbCDëÙ kbCJJbC ÀPCD |«L®C PbµbÙL±LC PbÔ>C£«b ëb®eàb±bP¯D ÈC £é±bÙªC PbÔ>CªbÙ ëb®C±àYÈ îa À¥TJbʶØàb £Cë²bȪ £Cë²bØàb ±bq>aîb³} ÙÔ>È kPJbC «bCÈbC ¥TbCLa ±Ð£[Lb ßbJ·àb ¥TÙÈb ÀbJ} ¥Tò Àb±J} ÈbC*Ô> õîbJbD} ½b¥¯TD ìàbàªbC ±L Ïàb <£ë~a £~¶DbJb«a ¥Tb«a ®bhÈ ³£a¶ DÑ«Èa. PJ³ P«b ÈbP ÙÔ>È kPJbC «bCÈbC. Ïàb <£ë~a îJb Pë¶ ®³ ÀP¯D Ñàñ¶ ÀPeàbªb BbP «bCÈ «bCÈb Pë¶ ¥Tb«a BÐî®b² BbPÈ «bCÈC ®L¯ îa îbÆàb <ëAëbÈ DÑ«ÈbCª. Ïàb P«b ÈPbÈ îa îbÆàb îDb~a <DãAªÈ q>ÙëJ} ¥Tò ÀbÈb ¥TPeàb«a ±GÙãhñÈaÈ Àb±JC <®ëD P}±Ný>bÈ ÀbLbàªC. ÀbÈb îÙbàªC ¥TPC? àbªb <ëªbÙ ¥TÙ·àbÈ £bCD <£ëP ³CJC. Ïàb <£ë~a P¥Tb²a îJb Pîñ¶ ±bëÔ>Ùªa P}±NL¶ ±NÔ>a Pb±Ô>Ja. ±ëÔ>Ù <ëábÙa Àb«C ¥Tb Db«a ÈC ±b«·àbPbq>a îa ñbCÔ>a ±bëÔ>Ù îN}³aëÙ ^>b¥TJa îN}³a J³Cª ÈÔ>VTÔ¯>D îCJa. îa îDb~a q>ÙëJ} Àb® £N±bÙa ±bëÔ>Ù Úbàªa Àb<L <Dëb}È ½bC±bàª} ÈC ¦q>bàª}ª Db«a. ±L Ïàb<£ë~a £é±bÙa DCî¥}T ±GÙÏàb«RD Àbkb ¥Tb¥¯ ÀbJC ÏàbîN²C kCÈ kbÙ³²Jb ±L îDbÈ îÙ·àbªb ±OTb <DAªà ¥CTJb «bCÈb ¥Tb«a«a ½bJ} ÈÙa ÀbÈb îÙbàª}ª «C îb_ <D<AªÈ q>ÙëJ} «bCÈ}. ±bëÔ>Ùªa ±NÔ>a îa kbñõîîÇàCª J±ë¯D q>CëJa «bCÈa. Ïàbª <£ë~a P}Çàb¥Tb²a ¦}ktàb«RD ¥Tb¥Tb ë Àbʶ ÀbJC. Ïàb PëbYDa îbÆàbëÙ ¦±£C~bªb kÙbª BGÔ>îbÙ ¥CTJb ±L îa îbÆàb ÈbC*Ô¯>D ÀËb± ÈN½C Dbë £CÚaJ ßCÈJC DÑ«ÈC. 

ÀPbC Ïàb Ùb_a ½bC±ÈbDbª îa q>ÙëJ} ¥Tò Àb® Ùb_a P³²C®L ½bC±a ³CeàbëÙ Àb±L ÀbCáµbªa ±NÔ>a ³u>î ¥TÙbàªa ¥TbÙL Ùb_a ®Ùa _bP ½bJb ÈÙa P³²C £ëbÚbDC k}£ ÀPeàbîN²C Àb¼áµbC±ªbÙbªa P}µa <î²LbÙ Db«a ë îÙL <DãAªÈ àCʶJ. ½bC±ÈbDb q>Ùeàb ±ÐîbLC Ùb_a PbÔ>C À¥TÙb ëb®Èb P³²C ½bC±JCJC Àb«CÈ àbªb À}£b® ßCðTD îa JßëaJb |«L¯D kbñõî îÇàC ³CJbC ë £é±bÙa J±ë¯D q>CëJCJa ±bëÔ>Ùªa ±NÔ>a P}Ô>bPØàb Èb}màbÈ ±bLa ßCðTD ÏàbÈ ¥TbJëJa.


ªb}³Ja ÙbÔ> ÈàbÙ ½beàbëÙ ÈbC Èb}màb ÈbC*Ô>b®ë² ßCÈJb, y¥T£b ga ³LC~bªC Dbë ßCÈJC, ÈN½a îNÈa¶ Ô>bC`àbPîbCÙ ¦Bb ¥CTJa ÀbLa ÈbC Èb}màb ÈbC*Ô>bJb JbëJb ë Èa Pë¶ ÙbÔ> Ô>bC²C ½b¥¯TD y¥Tb £îbÈ íàbJbC. ÀbÈb îa îÙLbÙ «C <DãAªÈ q>Ùë¯D ÈNJb Àbq>ë¯D îJb «é}£¥Tb ÀbJb. ÀbÈb ÈN½a îb½a BC^> ±Nú>Øàb ®Eîa <D<AªÈ «bCLbÙ «C îDb~a q>ÙëJCª «bCÈC. ¥TbÙL îÉÏà¯D}ÈÙ ®CÑ«b ÀbÏîb ~ÙaÙ PbCÔ>ÈbC ÈCÑ«b ÀbÏîb ®C ¥Tb«a ÊãØn>J ÈC ÏàbJb ±ÐbÄ «bCÈC. «C îa ¥NTq>CÈÙa ëbªJC «bCÈC. ÏàbîN²C îCeàbD}ÈÙ G¥}Tëb îÙÈbDb £CëbJb ¥Tbà îb³bàª} Ïàbªa ßbC¥}T±u>a ªbJ¯ ¥CTJa " «C ÊAëÙb ³®bDDb îa ®Ù ¥Tb}ªDëÙ îDb±bP¯D ±ÐCî ¥CTJ} ÀPCJ, Àb® ±àYÈØàb ÀbàN÷àbÈ y¥T£b ÈÙa ¥Tb «bCʶDb ÈNÆàb ªÙLbëÙ îDbCBbëC îhÈ¥T q>CëJ} ÀPCJ ë îbÆàb D<~kbJb ñbCÔ>} ®Ùa ±N·à ÀPCJ ÈÙ àb ®EîbÈ ÀPCDb ¥Tb ±L ±Nú>Øàb ®EîbÈ îb_ Àbîªa Èb^>bȯ^> ¥Tõ D¥TbCP" àb ëbsàbªa ßbC¥}T±u>a ªbJ¯ «bCÈa Ô>bC`àb PîbCÙ ÈNÆàb Àbq>ëLa ÈÙ²¯ Jb³eàb. Àb±Ja ±Ðñî BC^>, ±Ðñî Àb<J}³L PbÙ} PbÙ} ¥Tb«a yÚbËb <PDCîb±ÐîbLC Ô>bC`àbPîbCõD ®bÈ «bCÈ. ÈN ¥TbMJC®îµ¯D ÀbJCJa, ¥TbM|íà¯^>Ù ªbJëÈ kPJCJa, îbÆàb ¥CTPbȯD «bÈ <VTÙëÈ ëbªÈ kPJCJa, PbÙa Ò÷à Ô>bC`àbPîbCÙ À~b±Ð¥TbÙC ÈÙ²È «bCÈa ¥Ta, ®L¯ ¥Tb«a Ïàb Pbtàb ß^>Db Àbcbª ßÔ>ÈbàÈ ÀP} BbPÈ «bCÈ}. ëÙaJ ëbsàbªb DÑ«C DÑ«C î}_bªb ®± ¥TÙÈ îa îÉÏ௪a ëb^> ±«bÈ «bCÈbC. Àb® îJb îÉÏ௪b ÀD¯Bë ìàbàªb «bCÈb, Àb® ¥Tb²bJb <îq>a îbÙbàªa «bCÈa. Ïàb À}Èaî PÏàbJb , ±ÐÏàC¥T <®ëbëÙ <®ëb±bÔ> ±ÐCî ¥TÙLbtàb Ïàb ¥Tb²bJb ¥Të^>b²·àbPbq>a <®ë Àbȯ٠½bJb «bCÈb. Ñàb¥¯T²Èb ëbú>È «bCÈa. Àb¼áµbªb ±GÙLbî ®bLë¯ Jb³Jb «bCÈb. Ô>bC¥}T ³Ù³ÙbàJb Jb³J} «bCÈ} ÀhëhñÈb ëbú>Ja «bCÈa. îÉÏ௠®ë² àCðT ±«bÈbCà ÀP} ëb^¯>D îDbJb ÀbD}£ «bCÈ «bCÈb ë y¥T ÀDb<î¥T ßkÙb«^> «a ëbú>È «bCÈa. ÀbÈb Ïàb ÊAëÙbØàb ßÙa Pë¶ ¥Tb}«a <ëPõD ÈN½a ëb^> ±«bÈ kPbàª} «bCÈ}. Ïàb Àb¼áµbD} Àb±J} ¥Tbî ¥CTJ} «bCÈ}. ÀbÈb îJb P}±NL¶±LC ³N}³a ÀbJa «bCÈa Àb<L Ïàb ³N}³aÈ ¥Tµa ½bC± Jb³Ja ÈC Pî®J}ª Db«a. P¥Tb²a PbÔ>C PbÈ Àbq> ëb®Èb ®b³ ÀbJa. Ùb_a Àb±L yëú> îbCq> |«L®C Ïàb <ëábÙa ±bëÔ>Ùªa ÀbvÚa ±NÔ>a ³u>î ¥TõD £CÚaJ Àb±eàbJb ¥Tb}«a ½bJ} Db«a àbª} P¥Tb²a îJb ÚÙbCÚÙ}ª ÀbAªà¶ «a ëb^>J} Àb<L «Èb~ «a ëb^>J}. P¥Tb²a Ïàb Àb¼áµbØàb ±<ÙLbîb}Db îb_ îJb PbîbCÙ} ®bë} Jb³J} ±bC^>bÈ Àb¥TÔ>C Ñ«bàJb Jb³JC. ëb}Èa Àbeàb PbÙÚ} ëb^>bàª} ±L ðTJ^a «bCÈ DÑ«Èa. PbÙ} ¥Tb«a îa <DîN^>±LC P«D ¥TÙaÈ «bCÈbC ¥TbÙL îÙbàª} «bCÈ} Db. Ïàb <£ë~a kÙbª _bP ½bJb ±Ù}ȯ D}ÈÙ £éPtàb <£ë~a Pë¶ ¥Tb}«a ÑàëãhñÈ ½bJC. îb½} îD îb_ VTbÙ <DÙb~ ½bJ} Àb±L îÙbàªb ±ÐàÏD ¥TõD«a îÙL àCÈ Db«a «b ¥TPJb BbC³ |«Lbàªb? ¢àb <ëábÙa ±bëÔ>ÙØàb VTIT ëbPbDC îN}Âàb}PbÙÚC G¥T^>¥T, ¥Tò ¢àb}ªa ®aëD~ITò À<È~à <ªë^> ÀPÈC ÈC [LbÈ îÉÏàNîNÚa ±Ô>ÈbÈ Ïàbª <ëábÙa ±bëÔ>Ùªb 50 ³Ðbîªb ±NÔ>b ÚbðTD £CÚaJ îJb ¥Tb}«a«a ½bJC Db«a àbªC îJb ÚÙbCÚÙª ÀbAªà¶ ëb^>JC.

ÀPbC ±L îa yëpbÈ «bÙ îbDLbÙ DÑ«ÈbC. £NPtàb <£ëPb±bP¯D îÙLbªb £éPÙb ¦±bà ~bCµ·àbØàb îb³b¶P Jb³JbC Àb<L ÈbC îJb <î²bJb«a. ÈbC ÀPb ¥Tò îÆàb y¥Tb <î_bª} îCÔ>a¥TJª} £é¥TbD Àb«C. ÏàbØàb £é¥TbDbÈ îa P«® ¥Tb}«a ¥Tbîb<D<îc ³CJbC ÀPÈb îbÆàb Ô>bCsàbÈ [LbÈ y¥T <ëªbÙ àCðTD ³CJb ®Ù Àb±L ½bC±CØàb ³bC`àb Úbeeàb ÈÙ îÙL À<È~à PNÚbDC àCʶJ Db ëC£Db Db P}ëC£Db ÀbÙbî ½bC±bàª} ÈC ¥Tb²bØàb ±NpbȪ Àb<L J³Cª ÏàbJb


îa <ëªbÙJC ÀÙC îJb À<J¥TÔ>C ½bC±ª àCÈ Db«a ¥Tb}«a Àb¼áµ ÀPCJ ÈÙ £CÈbCP ¥Tb? àb ëÙ ÈbC |«LbJb Àb¼áµ ÀPÈC ±L Àb|«bJb Ô>bMs^>Ùb}Øàb <ªó>a<~ëbà £CÈb àCÈ Db«a ¥TbÙL ±C~}^>DC ±ÐîbLb±C[b ®bhÈ Àb¼áµ ßCÈeàbP ÏàbØàb <®<ëÈbJb«a µbC¥Tb ÀPÈbC. îa ÏàbJb <ëD}Èa ¥CTeàbëÙ ÏàbDC îJb £ÙÙbC® y¥Tª ³bC²a Úbàªa àb À^>aëÙ ½bC±CØàb ±}µÙb ³bC`àb <£eàb ë àbDC ÈNJb <DãAªÈ ½bC± àCʶJ ±Ù}ȯ y¥Tb ëC²CP VTIT y¥Tª ³bC²a Úb À~a Èb¥Tò£ ¥CTJa ¥TbÙL Ïàb ³bC`àb |«LC ÊÈÙ ³bC`àb}±C[b £P±^> ±ÐBbë~bJa «bCÏàb ÀPC ÈbC |«LbJb. îb½C ¥Tbî yëpb P«®bP«®a «bCʶJ àbªa îJb G¥}TªaÈ £CÚaJ ¥Te±Db DÑ«Èa îJb VTbÙ ÀbD}£ ½bJb. îa ÈbkÔ>ÈbCk ßÙa ÀbJbC ë P³`àbØàb P³`àb ³bC`àb y¥T£î ßCÈeàb ë ±b}µõL ßCðTD ½bC±JbC. îJb À<È~à ³bú> ½bC± Jb³Ja Ïàb <£ë~a îJb ¥Tb}«a Pî®JCª Db«a. Ïàb <£ë~a ½bC±JCJbC £éPtàb <£ë~a £é±bÙaª ®b³ ÀbJa. Ô>bC¥}T À<È~à ®Ô> ½bJ} «bCÈ} ®LN ¥Tbà ÏàbÈeàb îC*£¯ª} ë®D ~}BÙ G¥TJbCDa ëbú>J} «bCÈ}. À[Ù~# Ô>bC¥} ñbCÔ>} £CÚaJ «Jë¯ ëb^>È DÑ«È}. ±L îJb ÀbÈb îb_ îb½b hëÈ#ªb ë hëÈ#Øàb ~GÙÙbªb VTbÙ Ùb³ ÀbJb «bCÈb. îa ¥TòÈa«a ¦±bà ¥CTJC ÈÙa «C ÏàbJb ¥TPJaª £b£ Db«a. ~GÙÙbØàb <®Óa±Lbªa îJb ßÉLb àCÈ «bCÈa. ëb^>bàª} àCÙÑ«a ¢àbJb îÙbàª} DPÈ ÈbC îb_ À³£a G¥TÙ¥TbC² Àb®bÙbDC G¥}Tëb ÀÛbȯD <ëákbµb ½beàbDC G¥}Tëb Ô>bMs^>Ùb}¥TÔ¯>D Àb¼áµbªb Ô>bCP ñbCÔ>bVTbÙ ¥Tîa ®bhÈ ½beàbDCPNXb îÙÈbC Àb<L îJb ÊñC îÙbàª} ÈÙ îÙL àCÈ DÑ«È}. ÀbÈb îb_ ¥TbCLÏàbÈÙa ëb«DbJb ÀbÔ>ëC ®bðTD G¥}Tëb ³²VTbP ßCðTD <®ë Ëbàªb ÀP} q>ÙëJ} ë È~a P}µa ~bCµ·àbØàb îb³C Jb³JbC.

£Ù|àbD îa y¥CT <£ë~a ga±¯ÙJb VMTs^>ÙaîÇàC ¥TbîbGDîc ³bÔ>aëõD ªbJJbC ÀPÈb Ú}Ô>b²aØàb ®Ùb À<J¥TÔ>Cª y¥T |«bÈbÙaDC îbÆàb PîbCÙ ªbJJCeàb P«b ÀPDa GÙ[bJb «bÈ ¥CTJb ±Ù}ȯ ÈbC GÙ[bëbJb GÙ[bÈ ®b³b DPeàbDC ÈPbª <D߯D ³CJb. Db«aÈÙa yÙÑ«a «C GÙ[bëbJC |«bÈbtàb îbLPb}Db GÙ[bȯD DC·àbªb ®Ùb Àb²P ¥TÙÈbÈ. ÀPbC Èa |«bÈbÙa ëC~bëõD kÐbÌLbªa ëb^>Ja |«L¯D îa ÈaØàb±bP¯D ±Nú>C ³CJCJbC ±ÙÈ îbßbÙa 벯D ÀbJbC ë ÈaJb ¥TbCq>C ®bàªC |«L¯D <ëªbÙJC. ÈCÑ«bÈaDC ga±¯ÙJb |«LÈbª îJb«a ga±¯ÙJbª ®bàªC Àb«C. ªJb ÈN|«bJb PbCÔ>ÈbC ÀPC |«L¯D îa ÈaJb îbÆàb ³bÔ>aëÙ kPëJC. ±ÐëbP ªbJ¯ ÀPÈbDb |«ÈbÙaDC Èaªa îb«aÈa Pb}³bàJb PNõëbÈ ¥CTJa. Èa|«LC ±}ú>Ù±¯ÙJb §bDCAëÙaØàb ±bÙbàLbPbq>a ³CJa «bCÈa. Èaªb y¥T îNJ³b ga±¯Ù ¥TbÙÚbEàbÈ DbC¥TÙaJb ÀPeàbªC «a ÈaDC îJb Pb}³aÈJC. D}È٠ʥTÔ>Øàb Èa¥TÔ>Øàb ktàbª ³í±b ½beàbD}ÈÙ Ïàb Àb®aDa ®L¯ îbÆàb îDbÈaJ Pë¶ <ëªbÙ ëbªJC Àb«CÈ À~b À<ëBb¶ëbÈ îJb ¦±£C~ Pb}³bàJb PNõëbÈ ¥CTJa. Ïàb Àb®a |«Lbeàb

«C kß kb² ¢àb ³bC÷^>a îbLPbØàb «bÈbÈ Db«aÈ Ïàb}ªa Pë¶ ®kbk£bÙa îbLPbDC î«bÙb®b}ëÙ PbC±ëbëa |«L®C Ïàb ³bCý>a À³£a P«® ë <ëDbPbàbP PbÇà «bCÈbÈ. <®ëDbÈ îbLPbJb ¥Tbà y¥T D¥TbC ÀPÈC. ±L Àb±eàbJb ®C «ëC ÈC ÊAëÙbJb îb³·àb±Nëa¶, Èa ³bCý> ßbÙL ¥TÙ·àbªa [îÈb îbLPbîÇàC ÀPbàJb «ëa ë DPeàbP Èa [îÈb ȱAªàC¶DC PbÇà ¥TÙbëa. ¥TbCLÈa«a ³bCý> ÊAëÙb¥TÔ¯>D îbLPbJb yëpb P«®bP«®a <î²È Db«a. Ïàb ¥TGÙÈb ¥Tq>aL PbµDb ¥TÙbëa Jb³ÈC. PbÙb £C« ÊAëÙbP À±¶L ¥TÙbëb Jb³ÈbC. ±Ðe«b£bDC £C«bªa ¥TbCLÈa«a <ª}Èb D ¥TÙÈb £C«bªb À}~ À}~ ÊAëÙa PbµCDCÈ <½®ëJb. ¥TbÙL PNõªaØàb ëÉcaîÇàC


VTIT ÊAëÙª k£J ¥Tõ ~¥TÈ «bCÈb. «C kß kb² îbLPbªa ëÉca k£JD} «C Àb±eàb «bÈbÈ Db«a. ÈC PbÙ} ÊAëÙbØàb «bÈbÈ Àb«C Àb<L Ïàb ¥TGÙÈb ÊAëÙbªa ¥Tq>aL PbµDb ¥CTJa ±b<«®C. À³£a BIT ±Ðe«b£bPbÙÚa. Àb<L Pëb¶È î«Ïëbªa kbk |«L®C îbLPbDC <®ëDbÈ À³£a À}Èaî AëbPb±àYÈ Àb~bëb£a Ùb<«J} ±b<«®C. ¥TbCLÏàb«a ±GÙãhñÈaÈ ±GÙãhñÈa PîbCÙ «bÙ îbDbàªa Db«a. ®Ù îb½b «Cȯ ±<ë_ Àb«C ë îa ®C ÀbªÙL ¥TÙÈbC ÈC Pë¶ ÊAëÙa P}¥CTÈbDNPbÙª ¥TÙÈbC Àb«C. À~a £b£ Àb±eàb ÀbÏ|àbDC <£Ja ÀPCJ ÈÙ À}Èaî [LÀb±àYÈ ÊAëÙbëÙ <Dþ>b q>CðTD PbµDb ¥TÙ |«L®C ÈNÆàb îDbÈaJ Pë¶ ÊØn>b ÊAëÙa¥ÉT±CDC <D<AªÈ ±NL¶ «bCÈaJ. Àb<L ÈNJb ®Ù <®ëDbªb Ïàb³ª ¥TÙbàªb ÀPCJ ÈÙ ÈbC ÊAëÙbØàb PbµDCÈ ¥TÙ |«L®C ÏàbØàb £bÙbÈ ÈNJb À³£a Db|àb±ÐîbLC gCþ> hñbD JbBCJ Àb<L î³ ÈNÆàb Bb¼<È¥T, Àb<£ Bb¼Èa¥T Pë¶ ÊØn>b Àb¥Tb}[b ±NL¶ «bCÈaJ. ³bC*£bëJC¥TÙ î«bÙb®b}Da hëÈ# îJb ¦±£C~ ¥CTJb Àb«C îb½C ëªD ¥Tµaª <î»àb q>ÙLbÙ Db«a «C ÇàbDbÈ q>Cë. 

kbCJÈ kbCJÈ ga±¯Ù ¥C*TÑ«b ÀbJC Pî®JCª Db«a. ³bÔ>aëõD ÚbJa ¦ÈÙeàbD}ÈÙ Ïàb PÁéõ îbðTJaDC îJb Àb<~ëb¶£ <£Jb. ÈN½C JS «bCʶJ Àb<L ¥TȶÑà£[, ¥TÈÉÏëëbD ë ÊAëÙBIT ÀPb y¥T îNJ³b «bCʶJ. 

Ïàb Àb®a*ªb Àb<~ëb¶£ ßCÈJb ÚÙb ±L îbÆàb Ô>bCsàbÈaJ <ëªbÙb}ªa ª¥ÐT ªbJ¯ ½bJa Ïàb Àb®aDa îJb ¦±£C~ ¥TÙÈbDb À³£a îbÆàb kÓJ Pë¶ ¥Tb}«a îb<«Èa Àb«C àb ±ÐîbLC ¦±£C~ ¥CTJb. Ïàbª±ÐîbLC îa Ïàb}Db îb½C JS ½bJC Àb«C ë îJb VTsÈ £bCD îNJaª Àb«CÈ ÀPC Pb}³¯D PNXb Ïàb}Da îJb ÀPb À<~ëb¶£ ¥Tb <£Jb ÀPbëb. àb îÇàC ¥Tb}«aÈÙa P}¥CTÈ <DãAªÈª «bCÈb «C îb_ ÚÙC. 

ÀPbC ³NõëªD <î»»àb ®bLbÙ Db«a ë ÏàbëÙ <ëAëbP q>Cë¯D <®ë}È Ùb«·àbP y¥T Àb~b <î²bJa PÁéõ}Da Pb}³aÈeàb ±ÐîbLC ®Ù îb½b «Cȯ ±<ë_ Àb«C àbîÇàC ¥TbCLbJb VTPë·àbªb G¥}Tëb ¥TbCLbªC«a DN¥TPbD ¥TÙ·àbªb «Cȯ Db«a ÈÙ î³ îJb ¥T~bªa <BÈa? îb½b «Cȯ À±<ë_ ÀPÈb ÈÙ ÈNÆàb~a JS ¥TÙ·àbØàb <ëªbÙª îbÆàb îDbÈ ÀbJb DPÈb ¥TbÙL îJb ®C ÈNÆàb¥TÔ¯>D «ë «bCÈ} ÈC ÈN îbÆàb «ëbJa ¥CTÑ«b}ª ¥CTJ} «bCÈP. ë y¥T ±Nõá àb DbÏàbDC îa «C PbÙ} ¥Tb}«a îDbCÙ}®Dbªb y¥T Bb³ |«L¯D PbCÔ¯>D £CðT ~¥TJbC ÀPÈbC. yëú>Cª ¥Tbà ±L ÊñND ±Nú>C £CÚaJ ë îb³C £CÚaJ îJb ÈNÆàb±C[b G¥TÈaÈÙa PN}£Ù ë «é~bÙ îNJa}ªb P«ëbP JbBJb ÀPÈb ë JbBCJ «a Àb<L îJb ÈbC <î²ëLC«a ¥Tb}«a ¥Tq>aL Db«a ¥TbÙL îb½} ¥Tbà¶[C_ª ÀP} Àb«C ¥Tò ®CñC îb½b G¥TÈaÈÙa PN}£Ù ë «éábÙ îNJa*~a À³£a ®ë²¯D P}±¥¶T àCÈbC Àb<L ÏàbȯD îb½C kNXa ªbÈNචÀb<L ëbsªbÈNàY àb}Øàb ±ÐBbëbîN²C ÈÙ ÈC À³£a P«® ~sà Àb«C. ±L «b <ëªbÙ îbÆàb Ô>bCsàbÈ Ô>bC¥TbëÈ £CÚaJ Db«a. ¥TbÙL îb½b «Cȯ ±<ë_ Àb«C. îbÆàb îDbÈ ±b± Db«a. îb½b ¥TbCLbJb«a VTPë·àbªb <ëªbÙ Db«a. îb½b ®Ù VTPë·àbªb <ëªbÙ ÀPÈb ÈÙ ÈN½C îb½C P}k}µ îa îbÆàb kbà¥TbC±bP¯D ë Àbʶ ë<Ô>Jb}±bP¯D J±ëJC ÀPÈC. ±Ù}ȯ ÚNJC Àbî ®D<D}£Cªa, ÈNÆàb ÀbʶëGÔ>Jb}Øàb ÙbCábªa ¥TbCLÈa«a ±ëb¶ D ¥TÙÈb ÈNÆàb~a JS ¥TÙ·àbªb ±ÐhÈbë îb}Ô>Jb ë Àb±JC P}k}µ ®b«aÙ ¥CTJC. àbÈ îJb ¥TbCLÈC«a ±b± <£PÈ Db«a. ¥TbÙL <DP}~à îDb±bP¯D À}ÈÙb±bP¯D ¥TbCLbëÙ ±ÐCî ¥TÙL} «C ±b± Àb«C ÀPC ¥TbCLÏàbª ~bÍbÈ Db«a. Ïàb îN²C îa Ïàb <£ëPb±bP¯D


ȱAªàC¶Jb ±ÐbÙ}B ¥CTJb. Àb<L Ïàbª <£ë~a îDb~a ±OTb <DL¶à ¥CTJb îa ÊÈ¥CT ±ÐàÏD ¥TõD £CÚaJ îJb îÙL àCÈ Db«a |«^>eàbD}ÈÙ ÀbÈb Àb±L Àb±JC G®ëD ÊAëÙbØàb PbµDCÈ ¥Tq>aDbÈ ¥Tq>aL PbµDb ¥TõD Ïàb³bàªC. îbÆàb ~GÙÙbJb ®Cëpb àbÈDb «bCÈaJ ÈCëú>a îb½a ȱAªàb¶ ëbú>CJ ë ÊAëÙa ¥ÉT±CDC ±Nú>aJ ®Eîa Àb±eàb £bCßb}ªC <îJD P«®PbÇà «bCʶJ. Db<«ÈÙa <DP³¶ <Dàîb±ÐîbLC ¥NTn> ±bDC ¥CT <Jy ¥NTn> ÚbCDb ±Ô>Èb «¼ |«LÈbÈ Ïàb ±ÐîbLC îJb ÈNJb <î²<ë·àb Pbq>a ¥T£b<ªÈ Pëb¶È îbCq>a G¥T}îÈ |«L®C y¥T ÀbàN÷à ëCªbëC Jb³CJ Àb<L îa ÈC À<È~à ÀbD}£bDC ãhë¥TbÙJC Àb«C. 

Ïàb«a±Nú>C ®bðTD îJb <®ëDbÈ à~hëa «bC·àb¥TÙaÈb ÈN½a Pbñ ¥TbCLÏàb«a ±<ÙhñaÈaÈ «ëa Àb«C Àb<L Èa îa <î²<ëLbÙª.

ÀD}È ®Ùa Jb³ÈaJ PbàbP $

ÈÙa îa PbCPaD ÀbÈb ÏàbP $

±Ùa Db PN^>CJ ¥Tµa «a ÀbP $

¥Ta ÈN îb½aª «bCLbÙ ÚbP $

|«LÈbÈ Db àbCÂà ëC² Àbeàb <~ëbà ¥TbCLÈC«a ¥Tbච<PX «bCÈ Db«a. PëbYªa kNXa îbÆàb <ëÙbCµbÈ ÀPLC À³£a P«b<®¥T Àb«C. ¥TbÙL £bCD îNJa*ªb kb± îa Àb<L ÀbÈb îJb ÀbOTbkbʶ Àbq>ëJaà ÀP} PëbYª îÈ ÀPCJ. ±L îa «C îN²aª îbDÈ Db«a ¥TbÙL îbLPbØàb ÀbàN÷àbÈ ¢àb ¥Tb«a ß^>Db ßÔ>ÈbÈ Ïàb Pë¶ ÊAëÙa ±ÐCÙLCȯDª ßÔ>È ÀPÈbÈ. Ïàbª ±ÐîbLC ±ÐÏàC¥T îLN÷àbØàb ÀbàN÷àbÈ ßÔ>Lbtàb Pë¶ ß^>Db àb ¢àbØàb ÏàbØàb ±ÐbÙmµb ±ÐîbLC ßÔ>È 

ÀPÈbÈ. «C VTIT àb ®EîbªC ÜTLbL¯k}µ DPÈbÈ ÈÙ ®EîbC®EîaªC ÜTLbD¯k}µ ÀPÈbÈ. ±Ù}ȯ «C Pî®bàJb £CÚaJ îbLPb¥TÔ>C <£ÑàÒý>a ±b<«®C. 

Ê}¾bØàb ÀíPÙCJb«a D BNJLbÙb îa ÈNÆàb PbÙvàb îNJaØàb ±ÐCîbÈ £bCD îNJa*ªb kb± ÀP¯D«a ±Ô JbC Àb<L ÈN «a Pë¶ ¥Tb}«a îb<«È ÀP¯D îbÆàb¥TÔ>C Àb¥Táa¶È ½bJaP. îJb ÈN y¥T£b |«^>Ja «bCÈaP ¥Tò îJb ÈNîª} ±<«eàb±bP¯Dª À<È~à Àb¥Tá¶L ëb^>ÈC. ¥Tbà îb<«È ±L ÈNîª} Àb<L îb½} À<È~à ®ë²ª} DbÈ} ÀPeàbªb BbP «bCÈbC. ÈC À³£a ÚÙ} Àb«C ¥TbÙL àbªa ±Ð<ªÈa îJb ÀbÈb ±bëJbC ±bëJa àCÈCà.

îJb «C ±NL¶ îb<«È Àb«C îa ®C ÀbÙ}BJ} Àb«C. ÈC À<È~à ¥Tq>aL Àb«C. ±Ù}ȯ «C «a îa ªb}³JC ®bLÈbC ¥Tò àbªb À}È À<È~à ªb}³Jb ÀPLbÙ Àb«C. î³ BJC ÈbC ¥TPb ¥Tb ÀPCDb. îa ÈÙ ÀbÈb ¥TbCLÏàb«a ±GÙãhñÈaJb PbîbCÙC ®b·àbªa ÈàbÙa q>CëJa Àb«C. Àb<L îa ¥TbCLÏàb«a hÈÙbJb ®bàJb ÈàbÙ ë <PX Àb«C. 

ÀPbC ¥TbJ ÈN Àb®bÙa ÀPeàbªC Pî®JC ga D}£R£b£b}Da Pb}³aÈJC. îJb VTbÙ «RÙ«RÙ Jb³Ja. ÈNJb VTbÙ BC^>bëP} ëb^>Èà ±L DbʶJb® Àb«C. <ª. <ëëC¥Tªb VTbCD ÀbeàbëÙ îa ÈbkÔ>ÈbCk îEàbJb ±bq>ëbàJb ÈàbÙ ½bJbC. ¥TbÙL îJb îb<«È Àb«C. îEàbJb ±b<«eàbëÙ ÈNJb ÈCëú>}ª kÙ} ëb^>CJ. îb³C ÈN y¥T £bCD ëC²b îJb Pb}³aÈJC «bCÈC ¥Tò ÈNJb ±L îbÆàb <~ëbà ¥TÙîÈ Db«a. ¥Tµa y¥T£b ÈN|«bJb BC^>CD ÀPC «bCÈC. |«L¯D îa ¥Tb}«a ÈÙa <D<îc ¥TõD, ßÙbÈ


Bb}Ô¯>D ¥Tb ÀPCDb ±L À¥TJ¯®Jb àCÈ ÀPÈC. îJb ®bhÈ <£ëP ¦}ktàbJb Ùb«R ëb^>È Db«a. ÏàbëõD îJb Úb_a Àb«C. ¥Tò îEàbJb ±bq><ëeàbëÙ ÈNJb ñbCÔ>} kÙ} ëb^>CJ |«L¯D Àb® îEàbJb ±bq>ëJ} Àb«C. 

ÀPbC ÈN ®Ù îbL¯P ÀP~aJ ÈÙ îJb àb ®EîbÈ ®bC±àYÈ îa <®ë}È Àb«C ÈbC±àYÈ y¥T£b ÈÙa <DãAªÈ BC^>~aJ yëú>aª Àb~b µõD ®³ÈbC Àb«C khP} kb¥Tò ¥Tb}«a Db«a. 

À®¯D kÙ}ª ¥Tb}«a <J«bàª}à ÈNÆàb <~ëbà îa y¥T y¥T <£ëP ¥TPb ßbJëJb ÈC PbÙ} ¥Tb}«a <J«bàª}à ±L ÀbÈb Àb® ÊñCª ñb}kÈbC. ¦ËbJb BC^¯>ª kb¥Tò Pë¶ q>a¥T.

ÀbÈb y¥Tªa îb³LC Ïàb Ê~b 

îb½a ±NÙëa y¥T î<Dáb $$

ÀbÈb Jë¥TÙ P}±ëb <®ëD<JJb

^>b¥¯TD î½ëÙa îÉÏ௠±b~b $$

¥Tb}ªD ¥TbCLb £éPtàbªa «bCLbÙ 

«C îb½CDC Db«a ±«bëLbÙ 

|«L¯D «C <®ëD îb½C 

Àb³bC£Ù îa P}±ëLbÙ 

ÀD  ÈN½C JS 

¥TbCLb~a Ñ«bàªC ÈC «bCLbÙ

®Ù ¥Tb«a Pbî»à¶ ÀPCJ îbÆàbÈ 

ÈÙ îb½} «C BbG¥TÈ 

ÚbC^>} Db«a q>ÙLbÙ 

ÈN½b ®EîbC®Eîaªb ëCÔ>b

îbCÙCAëÙ


$$ ga ³LC~bà Dî# $$

À¥TJ¯® 

<£.10-4-2002

<±Ðà ¥NT. ¥Tb}ªD <«P,

Àb® ®ë² ®ë² y¥T î<«EàbD}ÈÙ ÈNJb îa ±_ <J<«ÈbCà ¥TbÙL ÀbOTò £CÚÈ ¥Tb}«a <J«aÈb àCÈ Db«a ë îJb«a ³CJC ¥Tb}«a <£ëP ëC²ª ½bJb Db«a. Àñb¶È ÀbOTò £CÚÈ <J«bàJb îJb <Ȫa <BÈa ëb^>ÈCà ÀPC Db«a ±L ¦³aª ßÙbÈ ³bC*µ² «bCÈbC Àb<L <kªbtàb îNJa |«L®C îEàb <££a ÊëJ}P} ÈbC*Ô> ¥TõD ÙÔ>ÈbÈ Àb<L î³ îJb ÈC ±«bë}È Db«a. ÈNJb £ÙÙbC® y¥T ±_ <J«a·àbªb îa <DAªà ¥CTJb ÚÙb ±L ÈbC <ÈÈ¥TbPb à~hëa «bCʶJ ÀPC îJb Db«a ëb^>È ÀPbC ®CÑ«b ®îCJ ÈCÑ«b ¥Tb ÀPCDb ±L îa ÈNJb <®ë}È ÀPC ÈbC ±_ <J«aLbÙ ÀbGL îb½C îDbC³È àb ±_b}îÇàC Pb¥TbÙLbÙ yëú>C îb_ <DãAªÈ ¥TbÙL À³} ÀbÈb îbÆàb ÀbàN÷àbªC VTbÙª ñbCÔ>C <£ëP <~¥T Ùb<«JC Àb«CÈ Àb<L àb ñbClb ¥TbJbëµaîÇàC îJb ®C kbCJbàªC Àb«C ÈC Pë¶ <J«RD Ñ«bàJb «ëC ÏàbPbq>a ®bhÈaÈ ®bhÈ ëC² ¥Tb² ¥Tbú¯>D ®bhÈaÈ ®bhÈ ±_ <J<«·àbªb îa ±ÐàÏD ¥TÙLbÙ Àb«C. 

ÀPbC ³CJa ÈaD <£ëP ½bJC ÈN À¥TJ¯®Jb ±<Ù[CJb àCÈCàP, àb ëáa¶ ÈN (VTIT) ÈbÏàb}Øàb (¥TbÙL ÈbÏàb}Db <Èñ¶õ± <J«aL} îJb ¦<ªÈ ëb^>È Db«a. ¢àbªa kNXa kbJ Àb«C ÈbC <Èñ¶õ± «bCðTª ~¥TÈ Db«a. ÈbÏàb hëb<BîbDa Db«a ÈÙ £éÙb<BîbDa Àb«CÈ. ÀPbC Ïàb}ª Ïàb}Øàb ®ë² ) ³bÔ>aëõD ±GÙ[CJb àCCÈCP ÀPC Pî®JC. ³Ceàbëáa¶ îa ÈNJb ³bÔ>aëõD ±GÙ[CJb PbCÔ>È «bCÈbC àbëáa¶ ÈbÏàb ÀbÈb ±Nú>Øàb ëáa¶ ¥TbCLbP q>bðT¥T ¥TbCL? 

àb ëáa¶ îa ȱbJb Jb³JbC ¥T£bGªÈ ±Nú>Øàb ëáa¶ ÈbÏàb Àb<L............... (ªCý>b, DC«îa±ÐîbLC, Ùb³ îbD¯ DàC ) 

¥Tb}ªD ÚÙ} Pb}³¯ îJb ÈN½a VTbÙ VTbÙ À³£a [Lb[LbJb Àbq>ëL àCÈC kß PÈÈ Ô>bCsàbÈ ÈN½bª <ëªbÙ ªbJ¯ ÀPÈbC. yëú>} ®Ù £Cëbª} ëCÔ> Jb³J} ÀPÈ} ÈÙ <DãAªÈ îbC[ <î²bJb ÀPÈb ±L ÈN½} îb_ £~¶DPNXb £éJ¶B. ¥Tb? ÈÙ |«LC ÈN|«a ÈbC ±L ¥CTJbà ¥Tò À¥TJ¯®Jb (îbÆàb ßÙa DÑ«C DÑ«C îbÆàb¥TÔ>C) ¥Tµaª ®bLbÙ Db«a, À³} ¥Tb}ªD ÈNJb ¥TP} Pî®È Db«a ¥ThÈNÙa G¥TÈa «a ½b¥TJa ÈÙa Èaªb PNëbP ñbCÔ>bª ½b¥¯TD Ùb«LbÙ Àb«C î³ ¦³bª «b Àbë ¥T~bJb ÀbLÈCP ÈN G¥TÈa«a J±ë·àbªb ±ÐàÏD ¥CTJb ÈÙa ÈN½C îbÆàbëÙaJ ±ÐCî ñbCÔ>ª} J±LbÙ Àb«C. ±L ÈC Pî®bàJb ÈCëú>a ®bL¥TbÙ ë ®ë²ªa JbC¥}T ±L Jb³ÈbÈ |«Lb ®ë², ±Ð<Èþ>CØàb îb³C Jb³CJCeàb <³µbÔ>b}Øàb ¥T²±bÈ ÈNÆàb «²NëbÙ BbëDb Ïàb <³µbÔ>b}Db ñbClbª Pî®LbÙ Àb«CÈ.

ÀbÈb ÈN G¥TÈa ®Ùa Pb®¯¥T±Lbªb Àbë ÀbLJb ÈÙa ½¥T îbÙJCJa ñbCÔ>aª ±ÙÈ àCLbÙà Àñb¶È ÈNJb îbÆàb À~b ±Ð¥TbÙØàb <J«a·àbªb Ùb³ àCʶJ ±L ÈC PÏà Àb«C. Àb<L PÏà DC«îa ¥TÔ¯> Àb<L ¥Tq>aL ÀPÈ}. 


îbÆàb«a îDbîÇàC Bà}¥TÙ ÙbCá Àb«C, ÈNÆàbkÓJ Ùb³ Àb«C. ¥TbÙL îJb ÀbÈb ªb}³J} ¥T²¯D ªN¥TJ}à ¥Tò îa ëÙ ¥CTJCeàb ÑàbvàCÈJ}ª ±ÐCî ÈN ¥CTJ}P ªbÙ <£ëP î®b ¥CTJaP Àb<L ÀbÈb ¥T² Jb³Èbª À}³ ½bÔ>J}P ¥CTë² Pb®¯¥T±Lbªb Àbë ÀbL·àb ¥TÙaÈb. ¥CTë² ÈNÆàb Àbʶ-kb±bØàb Àb<L ªNJÈb ªNJÈaØàb ±Ð<Èþ>CPbq>aª Db.

ÀbÈb ÀbÈb ÈÙ îbÆàb îDbÈ ®Ùb ~}¥Tbª àbàJb Jb³Jaà ¥Tò, ÚÙ}ª îb½b G¥TÈëb D}kÙ ÀPCJ, ¥T£b<ªÈ ±<«Jb«a Àb<L ¥T£b<ªÈ £éPÙb, <ÈPÙb, ªb¼ñb«a ¥TbÙL ÈN îJb y¥T£b Pb}³È «bCÈaP ¥Ta ÈN |«LC P}Ô>bPJb ³CeàbëÙ ÈNîØàb ³bëbÈJb ÈbC kb²b ±b^>Jbªb kbíàb ÈNÆàb îb³C ÀbJb Àb<L G¥TÈa <£ëP VTIT Db£a JbëLbÙ Àb«CP |«L¯D ÈNÆàb~a Pîb³î îb³¯ Jb³Jb. ÈCÑ«b ÈN |«LC ÏàbJb ±bàbÈJa ªí±J £bÚë<JP. ÀbÈb àb ß^>DCÈaJ PÏàbÀPÏàÈC kÓJ îJb ~}¥Tb àbàJb Jb³Jaà Àb<L àb ëõD îa ±<«Jb ¥Tò ÈbC kbíàb ¥Tb ÀEà ¥TbCLa?. 

ÀPbC ÚÙ ÈP} ¥Tb}«a DPLbÙªà îb½b ÈNÆàbëÙ ±NL¶ <ëAëbP Àb«C. ÈN½b ±<«Jb, £éPÙb , <ÈPÙb, ªb¼ñb........... Àb<L ~bCë^>ªb ±L îaª ÀPLbÙ Àb«C àbªb. ±L À<J¥TÔ>Øàb ¥Tb}«a <£ëPbÈJ} ÈN½} ÈC Pb®N¥T±Lbªb Àbë ÀbLD} À³£a <~³CJb ±bC«bCªJ}à |«L¯D ñbCÔ>bPb Ùb³ ÑàIT ½bJb ÏàbkÓJ ÈN Ùb³ îbDN D¥TbCP. îJb ÈNÆàb BbëDb îN²aª £éÚëbàØàb Db«aÈ ±L îa îbÆàb BbëDb}Db«a ÀbÈb ÀbëÙ ßbJN ~¥TÈ Db«a. 

îb½a ¥Tbà Àëhñb ½bJaà ÈC îJb ~m£b}È îb}Ô>Èbª àCLbÙ Db«a. ÈNÆàb <~ëbà ³CJ y¥T ëᶠ¥TPb ®³JbC ÈC îb½} îJbª îb<«È. ÈN½a Àbq>ëL ÀbGL ga ³LC~bªb À<~ëb¶£ îbÆàb ±bq>a~a «bCÈb |«L¯D kÙ} Db«aÈÙ îb³}ª h볶ëbPa ½bJbC ÀPÈbC. Àñb¶È ÈP} ¥Tb}«a ½bJ} ÀPÈ} ÈÙ VTbÙ kÙ} ½bJ} ÀPÈ} ±L |«LÈbÈ Db PbÙC BbC³ BbC³¯D ½beàb <~ëbà àb ®Eîbªb <«~bCk ªN¥TÈb ½beàb<~ëbà îÙL PNXb îbLPbJb àCÈ Db«a, ÏàbÈJbª y¥T Bb³ |«Lbàªb ÈNÆàb ¥TGÙÈb àb ®EîbÈ È±Aªàb¶ ¥TÙbàªC À®ND kb¥Tò Ùb<«JC Àb«C. |«L¯D «b îb}Pbhña*ªb Ô>bCJbÙb <îÙëÈ kPbàªa ±b²a ÀbJa Àb«C. ÀPbC Ïàb Ê~bªb «b Ô>bCJbÙb ÏàbP PL, ±L «b ÏàbØàb ÈbmàbÈ £CÈbDb îa ÈNJb îb_ ¥Tbàîªa îb³¯D ßCLbÙ Àb«C. «C îb_ <D<AªÈ.

kÙC ÀPbC Àb® îJb VTbÙ ¥}T^>b²b ÀbJb Àb«C. Àb<L ¥Tbà <J«bë} «C «a PNªCDbP} ½bJ}à |«L®C <J«bàª} kÙ}ª ¥Tb}«a Àb«C ±L ÈC DCî¥}T ¥TP} îb}Ô>bë «C ¦î®È Db«a ÈÙ «C ±_ ÊñCª ±NL¶ ¥TÙÈbC............

¢àbØàb ±ÐbÄaPbq>a ȱ ¥TÙbëC Jb³ÈC 

ÈC <D<AªÈª ÀDîbCJ ÀPÈC........

¥TbÙL îbCeàëbD ëhȯ}Db ¥Tb«aÈÙa 

îbCJ ÀPÈC.......

ÀPbC P£¼ë ÈN½bª ±ÐCîa

îbCÙCAëÙ ¥Tbà î«bÙb®b}Db Ïàb}Øàb £bÙbÈ îJb ÈNÆàb «bȪb ßbP BÙëbàªb «bCÈb ÀPbª Pë¶ Pb[bÏ¥TbÙ «bCÈb ÈbC. ÀPbC îa ÈN îJb BÙëÈCàP ÀP} PD ë PÁõ î«bÙb®b}ª} hîÙL ¥TõL ®CëLbP PNõëbÈ ¥CTJa.

ÀPbC ³bC*£bëeàbØàb ±ÐëbPbÈ Pb¼. ÀbÊYDa Pb¼. ÀbOTòP ÈNJb Ïàb JNÔ>k¯lb, «b}Ô>Âàb Àbí±b ëb}³a¥TÙbØàb ( |«L®C ë¼~bJaØàb PbPtàbØàb) Pb}³·àbëõD PbCJb±¯ÙJb £bÚëbàJb DCeàbªC Pb}³aÈJ. (Ïàb Àbí±bDb À±~m£ ëb±Ùeàb kÓJ [îhë ±L ÈNJb hñ² £bÚ<ëLbÙC P³²C îb½Cª ~_¯ª Db |«L¯D Ïàb}ªb Àb£Ù îa q>C¦ ~¥TÈ Db«a) ÚÙ}ÈÙ «a ³bCý> îJb Pî®Jaª DPÈa ±Ù}ȯ £éPtàb <£ë~a |«L®C ~<DëbÙa ®CÑ«b îb½a Àb<L ÀbOTòªa ÈNÆàbëõD ñbCÔ>a ¥NTÙk¯Ù ½bJa ÈCÑ«a Èa ÏëCábD} îJb |«LbJa "VTbÙ ±Ô>Ja ±ÐCî ¥TÙLbÙa |«L¯D ÈÙ ¥Tbà ÈC DëÙC «éÔ>¥TÈ <VTÙÈaà" àb ëbsàbªC <ëAJCáD ®CÑ«b îa ÈaJb ÚbC£RD, ÚbC£RD <ëªbÙJC ÈCÑ«b ÈaDC îJb Pë¶ ëÉcb}È Pb}³aÈJb Àñb¶È <ÈJb ÈbC Pb}³bàªb DÑ«Èb ±Ù}ȯ îbÆàb ±ÐADb}Øàb BGÔ>îbÙbîN²C ÈaJb ÈbC îJb Pb}³bëb Jb³Jb. «b Pë¶ ëÉcb}È yC¥TJb ÈCÑ«b [LBÙ PbÙ} ~ÙaÙ ®L¯ <D÷±ÐbLª} ½bJ} «bCÈ. îDbÈ y¥T ±Ðª}Ô> ëb£² PN^>eàbPbÙÚ ëb^>È «bCÈ}. y¥Tb [LbÈ ~C¥TÔ>bC <ëªbÙ îDbÈ àCÈ «bCÈC, £éPÙa¥TÔ>C ±Ðª}Ô> Ùb³ Ô>bCsàbÈ îbëÈ DÑ«Èb, ÀP} ëb^>bàª} Àbcb ®bë} Àb<L PëbYØàb îN}lb ¦Ô>ë¯D ÈNJb ±²ë¯D Eàbë} ¥Tbà À³£a D¥TbC D¥TbC ÈC <ëªbÙ îDbÈ àbàJb Jb³JC. Àb® îJb P}±¯L¶±LC «Ùeàbªb BbP «bCÈ «bCÈb. ÈNÆàb JSb±Nëa¶ îÙ·àbªb <DAªà ¥TCJb ÀPeàbDC îa ~<DëbÙ ±bP¯D Àb®±àYÈ |«L®C î}³²ëbÙ ±àYÈ ®ë² ®ë² ªbÙ <£ëP ½bJC À·Lbªb y¥T ¥TL«a Úbb Db«a £ÙÙbC® Ùb_a VTIT y¥T ÂJbP JhPa ¥ÉT÷Lb ¥TbC<eÔ¬>}sP îÇàC ®bðTD <±ÈbCà. yëú>C ªbÙ <£ëP ®ë² ®ë² <DÙ}¥TbÙ ¦±ëbP Àb«C ÈÙa ±L ÈÙÈÙa îb_ À³£a £ÙÙbC® ®CëLbÙb±C[b £éí±^> ¥TbCLbJb ëb^>LbÙ £CÚaJ Db«a ¥Tò «b îbL¯P ³CJC ªbÙ <£ëP ¦±ëbPa Àb«C. ÀPbC, «a Pë¶ Ïàb ³LC~bªaª JaJb Àb«C ½bJ}, kb¥Tò îbLPbJb «C ñbCÔ>}ª ~sà Àb«C? Àb<L |«L¯Dª îa «a ÏàbØàb JaJb}ëÙÈaª <ëAëbP gXb q>CðTD Àb«C ë îJb Úb_a Àb«C. ÈbC y¥TD y¥T <£ëP ÈNJb Àb<L îJb ¥Tbàîª} y¥T_ ÀbLeàb<~ëbà Ùb«LbÙ Db«a. îb½a ȱAªàb¶ À~a Ñàñ¶ ®bLbÙ Db«a. ÈN½} îb¢àb ´£àbÈ ¥Tbà hñbD Àb«C «C îa ÈNÆàb ¥TGÙÈb <J<«JCeàb ÚbJaJ ¥TbÑà ±}ITòª Pb}³ÈaJ.

îbÆàb îDbÈ ÈN Àb«CP

îbÆàb ÇàbDbÈ ÈN Àb«CP

îbÆàb <®ëDbÈ «a ÈNª Àb«CP... 

îbÆàb AëbPbÈ ÈN Àb«CP 

îbÆàb ÇàbPbÈ ÈN Àb«CP 

îbÆàb P«ëbPbÈ«a ÈNª Àb«CP...

îb½a hVNTÈa¶ ÈN Àb«CP 

îb½a G¥TÈa¶ ÈN Àb«CP 

îb½a ¦XbÙ ¥TÈa¶ «a ÈNª Àb«CP...