Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Буцах


 Дээрх 8 хичээлийн эзэмших явцдаа бие даалтын даалгавруудыг Реферат байдлаар хийж хамгаална.    Бие даалтын даалгавар нь доорх 3 даалгавраас тогтоно.
     1-р даалгавар нь Windows 98 SE хувилбарын программ, командыг тайлбарлана.
   2-р даалгавар нь Word эсвэл Exsel программын командуудыг тайлбарлана.
   3-р даалгавар нь Power Point программын командуудыг тайлбарлана.

1.
 1. Start ->Accessories ->Communications ->Dail-Up Networking командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Standart хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. ЭХИС-н тухай Presentation файл бэлтгэ.
2.
 1. Start ->Accessories ->Communications ->Phone Dialer командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Formatting хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Єгєгдлийнхєє тухай Presentation файл бэлтгэ.
3.
 1. Start ->Accessories ->Entertainment ->CD Player командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Picture хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Компьютерийн техник хангамжийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
4.
 1. Start ->Accessories ->Entertainment ->Sound Recorder командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Word Art хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Компьютерийн программм хангамжийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
5.
 1. Start ->Accessories ->Entertainment ->Volume Control командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Tools ->Customize командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. Excel программы тухай Presentation файл бэлтгэ.
6.
 1. Start ->Accessories ->Entertainment ->Media Player командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Tools ->Auto Correct командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. Интернет vvслийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
7.
 1. Start ->Accessories ->System Tools ->Disk Dleanup командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Insert ->Footnote командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. Монгол Улсын тухай Presentation файл бэлтгэ.
8.
 1. Start ->Accessories ->System Tools ->Disk Defragmenter командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын File ->Properties командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. ШУТИС-н тухай Presentation файл бэлтгэ.
9.
 1. Start ->Accessories ->System Tools ->Disk Converter командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Tables and Borders хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Хамгийн туртай шvлгийнхээ тухай Presentation файл бэлтгэ.
10.

 1. Windows Explorer программын View цэсний командуудын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Table ->Convert to Table командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. Дэлхийн vvслийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
11.
 1. Start ->Accessories ->Sysmem Tools ->Maintenance Wizard командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Format ->Borders and Sharing командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. Хvний vvслийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
12.
 1. Winzip программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Word программын Print Preview хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Програмчлалын хэлний тухай Presentation файл бэлтгэ.
13.
 1. Start ->Accessories ->System Tools ->Scan Disk командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Tools ->Goal Seek цэсний командыг тайлбарла.
 3. Microsoft фирмийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
14.
 1. Start ->Settings ->Control Panel командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  File цэсний командыг тайлбарла.
 3. УБ хотын тухай Presentation файл бэлтгэ.
15.
 1. Start ->Settings ->Printer командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла. 
 2. Excel программын  Tools ->Auditing цэсний командыг тайлбарла.
 3. Гэр бvлийнхээ тухай Presentation файл бэлтгэ.
16.
 1. Start ->Settings ->Taskbar & Start menu командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Insert ->Goal Seek цэсний командыг тайлбарла.
 3. Page Maker программын тухай Presentation файл бэлтгэ.
17.
 1. Taskbar дээр хулганы цэсийн товчлуудыг дарахад командаар нээгдэх прораммын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Insert ->Picture ->Organizition Chart цэсний командыг тайлбарла.
 3. Photo Shop программын тухай Presentation файл бэлтгэ.
18.
 1. Start ->Accessories ->System Tools ->Scheduled Tools бvлэг командын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Tools ->Options цэсний командыг тайлбарла.
 3. Windows vйлдлийн системийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
19.
 1. Start ->Accessories ->System Tools ->System Information командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Format ->Conditional formatting цэсний командыг тайлбарла.
 3. hotmail.com сайтын тухай Presentation файл бэлтгэ.
20.
 1. Windows Explorer программын Tools цэсийн командуудын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Math&Trig катологийн цункфуудыг тайлбарла.
 3. yahoo.com сайтын тухай Presentation файл бэлтгэ.
21.
 1. Start ->Accessories ->System Tools ->Welcome To Windows командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын View хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Монгол гэрийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
22.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Accessibility Options командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Insert хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Монгол vндэсний хувьцасны тухай Presentation файл бэлтгэ.
23.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Add New Hadrware командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Edit хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Єєрийнхєє сургуулийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
24.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Add/Remove Programs командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Format хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Аавынхаа тухай Presentation файл бэлтгэ.
25.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Date/Time командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Tools хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. Ээжийнхээ тухай Presentation файл бэлтгэ.
26.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Display командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Data хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла.
 3. ЄЄрийнхээ тухай Presentation файл бэлтгэ.
27.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Fine Fast командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Windows командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. Ази тивийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
28.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Fonts командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Toolbars ->Standard командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. Европ тивийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
29.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Game Controlls командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Toolbars ->Formatting командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. Африк тивийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
30.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Internet Options командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Toolbars ->Chart командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. Компьютерийн бvтцийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
31.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Keyboard командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Toolbars ->Clipboard командаар гарч ирэх цонхны командуудыг тайлбарла.
 3. ТЭМ-ний оруулах тєхєєрємжийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
32.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Mail командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Toolbars ->Control Box хэрэгслийн командын товчнуудыг тайлбарла..
 3. ТЭМ-ний гарах тєхєєрємжийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
33.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Modems командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Toolbars ->Drawing цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Intel фирмийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
34.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Mouse командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Toolbars ->External Data цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Монгол дахь компьютерийн худалдааны тухай Presentation файл бэлтгэ.
35.
 1. Start ->Settings ->Printer командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Toolbars ->Forms цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Жуулчлалийн баазуудын тухай Presentation файл бэлтгэ.
36.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Multimedia командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Toolbars ->Picture цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Word программын тухай Presentation файл бэлтгэ.
37.
 1. Start ->Settings ->Control Panel -Network командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Toolbars ->Pilot Tables цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Дуртай хамтлагийнхаа тухай Presentation файл бэлтгэ.
38.
 1. Start ->Settings ->Control Panel -ODBC Data Sources (32bit) бvлэг командын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Toolbars ->Peviewing цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Дуртай дуучныхаа тухай Presentation файл бэлтгэ.
39.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Passwords командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Toolbars ->Visual Basic цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Сонгосон мэргэжлийнхээ тухай Presentation файл бэлтгэ.
40.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Power Management командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Toolbars ->Web катологийн функцуудыг тайлбарла.
 3. Дэлхийн сонгодог ямар нэгэн зохиолын тухай Presentation файл бэлтгэ.
41.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Regional Settings командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Toolbars ->Word Art цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Хамгийн дуртай хичээлийнхээ тухай Presentation файл бэлтгэ.
42.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Sounds командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Tools ->Options ->View цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Монголын нэрт эрдэмтэн Бямбын Ринчингийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
43.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Calculation бvлэг командын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын  Tools ->Options ->Calculation цэсийн командыг тайлбарла.
 3. МУ Гавъяат тамирчин Батбаярын тухай Presentation файл бэлтгэ.
44.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Telephony командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Tools ->Options ->Edit цэсийн командыг тайлбарла.
 3. Yндэсний бєхийн тухай Presentation файл бэлтгэ.
45.
 1. Start ->Settings ->Control Panel ->Users командаар нээгдэх программын vvрэг зориулалт, ажиллах зарчмыг тайлбарла.
 2. Excel программын Tools ->Options ->General катологийн функцуудыг тайлбарла.
 3. Чингис хааны тухай Presentation файл бэлтгэ.