Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Høringen i 1664 - Bjørnsholm, Malle, Strandby - samme præst?   Ældste kilder   Memorial: oktober 1664, Peder Villadsen - Bjørnsholm, Malle og Strandby samme præst


Landsarkivet for Nørrejylland (LAN):  LAN C 2 Viborg bispearkiv  189

Frederik 3.s brev af 1664 i Christian 5.s brev af 1670

Vi Chr. 5. o.s.v. gør alle vitterligt, at eftersom hos os allernådigst ansøges og begæres vores allernådigste konfirmation på efterskrevne vores elskelige kære sl. faders, salig og højlovlig ihukommelse, allernådigste brev lydende ord efter andet som følger:

Vi Frederik 3. o.s.v gør alle vitterligt, at eftersom for os underdanigst er andraget, hvorledes Strandby sogn skal være så ringe, at præsten, som det betjener, ikke deraf sin tilbørlig underholdning kunne have, med underdanigst ansøgning og begæring derfor, at Bjørnsholm og Malle sogne, som begge af ikkun én præst forestås, og tilforn med bemeldte Strandby skal have været annekteret, måtte igen til bemeldte Strandby annekteres. Så efterdi vi af os elskelig Ove Juel til Lundbæk, vor mand, tjener, kancelliråd, assessor i samme kollogio og befalingsmand over Aalborghus og Mariager kloster amter og hæderlig og højlærde mester Peder Villadsen, superintendent over Viborg stift, deres efter vores nådige befaling derom underdanigste erklæring erfaret har, det sig, som forskrevet står, med bemeldte Strandby sogns ringe tilstand skal befindes, så og at bemeldte Bjørnsholm og Malle sogne tilforn med fornævnte Strandby har været ennekteret; desligeste endog præsten til Bjørnsholm og Malle sogne nyligen ved døden afgangen er og derfor til bemeldte tre sognes annektering nu der bekvemmeligere lejlighed begivet er. Da har vi forbemeldte underdanigste ansøgning og begæring nådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at forskrevne Bjørnsholm og Malle sogne, med bemeldte Strandby sogn må og skal herefter annekteret være og af efterskrevne Strandby præst betjenes, dog at præsten som tilforn skal tiltænkt være [huske på] en kapellan at holde, og at Bjørnsholm til præstens kald beholder det første votum, dernæst Strandby sogn og siden følger Malle sogn. Thi forbyder vi alle og enhver herimod eftersom forskrevet står at hindre, eller udi nogen måde forfang at gøre. Under vor hyldest og nåde. Givet på vort slot København den 14. juni anno 1664.

Under vor signet Frederik LS

Da ville vi forskrevne brev udi alle dets ord, klausuler og punkter, eftersom det herover indført findes, allernådigst have konfirmeret og stadfæst, så og hermed konfirmerer og stadfæster. Forbydende alle o.s.v

27. september 1670     Christian


Informationerne her er venligst stillet til rådighed af Karl Nielsen, Ranum, 
forfatteren til bl.a. Omkring Bjørnsholm, Krejls Forlag, Løgstør 1984, ISBN 87-981575-0-7

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Høringen i 1664 - Bjørnsholm, Malle, Strandby - samme præst?   Ældste kilder   Memorial: oktober 1664, Peder Villadsen - Bjørnsholm, Malle og Strandby samme præst