Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Mikkel Nielsen Tornekrans' dom 1616   Ældste kilder   Sag om tyveri af båndstænger på Livø - 1617


Landsarkivet for Nørrejylland (LAN):  LAN B 24 533 210b - 212a

Christen Nielsen i Overlade renses

Var skikket Christen Nielsen i Overlade på den ene, og havde hid i rette stævnet Christoffer Jensen, Else Jensdatter og hr. Jens ibm. på den anden side for de vidner de til Åle birketing den 24. maj sidst forleden vidnet have, at fornævnte Christen Nielsen skulle have sagt til dem den dag han blev voldssvoren [med ed erklæret skyldig i vold] for et skyld [brøde] han gjorde ved Nørrkielde [?], at Karen Jensdatter på Bjørnsholm skulle have ført 3 sække fulde af fetalje, flæsk og fårekød fra Bjørnsholm og til Grønnerup til hendes søster der sammesteds, hvilket deres vidne fornævnte Christen Nielsen straks // for ting og dom hårdeligen har benægtet, at han samme ord til dem ikke skulle have haft, som med samme hans benægtelse er at bevise, tilmed ikke heller at være vidnet på fersk fod [straks]; men nu er kæret hid, siden ham deraf had og avind at have på vidnet. Menendes samme deres vidne løgnagtig og usandt at være og ikke at komme ham på hans ære og lempe til hinder eller skade i nogen måder. Sammeledes havde hid stævnet fornævnte vidnesfolk så og Gregers Thomsen, foged på Bjørnsholm, med samme vidne som han forhvervet have.

Så mødte [ærlig og fornuftig?] mand hr Niels i Skalborg [?] på fornævnte Gregers Thomsens vegne og fremlagde fornævnte vidne af Åle birk, dette år den 24. maj udgangen, [at] Christoffer Jensen i Overlade for otte mænd at have vidnet med oprakt finger og helgens ed, at i fjor vinter den fredag Christen Nielsen blev voldssvoren for det skyld han [brøde] gjort ved Nørkilde, da kom fornævnte Christen Nielsen ind til hr. Jens. Så spurgte de ham ad, om han blev voldssvoren den dag, og hvem der vidnede på ham. Da sagde han ja, at Gregers Thomsen vidnede på ham, det [at] han fik pakker[.] Han måtte have vidnet på Karen Jensdatter på Bjørnsholm for de tre sække fuld af fetalje, flæsk og fårekød, hun førte fra Bjørnsholm // og til Grønnerup til hendes søster. Else Jensdatter og hr. Jens ligesom fornævnte Christoffer vidnet havde.

Som det vidne videre bemeldte. Dernæst mødte fornævnte vidnesbyrd [vidner] og var deres vidne bestandig.

Dertil svarede fornævnte Christen Nielsen og med højeste helgens ed benægtede sig ikke fornævnte ord at have sagt, og fremlagde rigtigt vidne af fornævnte birketing samme dag udgangen, [at] otte mænd vidnet have der fornævnte Christen Nielsen benægtede med opragt finger og helgens ed, at han ikke har sagt de ord til hr. Jenses, til hans søskende eller hans [børn??] om Karen Jensdatter på Bjørnsholm, som de derom vidnet har, og ikke han vidste andet om fornævnte Karen Jensdatter med sandhed til ære i alle måder, og dersom han har sagt andet, da har han sagt det som en skælmer [nidding, bedrager].

Som det vidne videre bemelder. Og efter sådan lejlighed mente han vidne[t] burde ingen magt at have.

 

M Tha.//

Så og efterdi fornævnte Christen Nielsen ikke fornævnte ord for ting og dom har sagt, og da straks tingsvidne efter optaget, og ikke han vil være dem bestændig eller fra sig med sit brev og segl bebreve, men til birketinget dem benægtet, så vel som han det og nu her i dag ved hans højeste helgens ed gjort har. Da finder vi efter sådan lejlighed samme vidne at være som det uvidnet var, og ingen til hinder eller skade at komme i nogen måde.


Poul Rasmussen: Viborg landstings dombøger 1616 (1965)

Bjørnsholm Karen Jensen B 24 533 210b - 212a

22.juni Karen Jensdatter på Bj. mod Christen Nielsen i Overlade ang. æresfornærmelse.

C.N. havde krævet et tv. af Åle bt. 24. maj 1616 kendt magtesløs.

Ifl. tv havde 2 præster og en anden mand bevidnet, at C.N. i sognets præstegård havde sagt, at K.J. havde taget 3 sække med flæsk og kød på Bj. og bragt dem til sin søster i Grønnerup. C.N. benægtede med højeste helgens ed, at han havde fremsat disse beskyldninger, og fremlagde et tv. ligeledes af Åle bt. 24. maj 1616, som viste, at han på tinge og under ed havde bestridt de to vidners udsagn og erklæret, at han ikke havde andet end ærligt og godt at sige om K.J.

Derefter dom, se ovenfor

 

(Referatet virker ikke helt dækkende)


Informationerne her er venligst stillet til rådighed af Karl Nielsen, Ranum, 
forfatteren til bl.a. Omkring Bjørnsholm, Krejls Forlag, Løgstør 1984, ISBN 87-981575-0-7

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -  Mikkel Nielsen Tornekrans' dom 1616   Ældste kilder   Sag om tyveri af båndstænger på Livø - 1617