Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
1994 香港小姐候選佳麗 / Miss Hong Kong Pageant 1994


# 姓名 年齡 身高 三圍 成績
           
1 譚小環 21 5'7" 34-23.5-36 冠軍
2 李綺虹 24 5'6" 33-24-36 季軍
最受傳媒歡迎獎
3 陳芷菁 24 5'6" 33.5-24.5-36.5 頭十二名
4 葉麗珊 21 5'4" 32-24.5-33.5
5 鍾潔怡 19 5'6" 32-24-34 頭十二名
6 活麗明 19 5'9" 32-24.5-35.5 亞軍
7 王曉暉 23 5'4" 33-24.5-35
8 鄭珮珊 22 5'5" 32.5-25-36.5
9 張可頤 25 5'6.5" 32-23.5-35.5 首五名
最具演藝潛質獎
10 貝寒薇 22 5'7.5" 33.5-25.5-38 頭十二名
11 趙美裕 23 5'4.5" 32-23.5-34 頭十二名
12 劉少娟 24 5'4" 33-24.5-35.5
13 康華 22 5'3.5" 32-24.5-34 頭十二名
14 黃紀瑩 18 5'4.5" 32-24-36 首五名
最上鏡小姐
15 湯欣欣 23 5'4" 32.5-23.5-36
16 馬嘉慧 19 5'3" 32.5-23.5-35.5
17 鄺靜慈 19 5'6" 31.5-24.5-35.5 頭十二名
18 吳素珊 21 5'5" 32-23-33.5 頭十二名
國際親善小姐
19 周凱珊 20 5'5" 33.5-24.5-36
20 李凱薇 17 5'3.5" 33-24.5-34.5

Back to Miss Hong Kong Page