Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดตรัง

อำเภอเมืองตรัง

 1. วัดกะพังสุรินทร์ ถนนเอียนกะพัง ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
 2. วัดกุฎยาราม ม. 2 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
 3. วัดคลองน้ำเจ็ด คลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
 4. วัดควนขัน ควนขัน ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
 5. วัดควนวิเศษ ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
 6. วัดตันตยาภิรม ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
 7. วัดนิโครธาราม สวนจันทร ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
 8. วัดประสิทธิชัย ท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
 9. วัดมัชฌิมภูมิ ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
 10. วัดหัวถนน ม. 6 ตำบลนาพละ เมือง ตรัง 92000
 11. วัดเกาะมะม่วง ม. 1 เกาะมะม่วง ตำบลบ้านควน เมือง ตรัง 92000
 12. วัดควน ม. 5 ตำบลบ้านควน เมือง ตรัง 92000
 13. วัดทุ่งหินผุด ม. 1 ตำบลนาบินหลา เมือง ตรัง 92000
 14. วัดโคกมะม่วง ม.2 โคกสะท้อน ตำบลควนปริง เมือง ตรัง 92000
 15. วัดโคกพิกุล ม. 1 ตำบลนาโยงใต้ เมือง ตรัง 92170
 16. วัดแจ้ง ม. 5 ตำบลบางรัก เมือง ตรัง 92000
 17. วัดทุ่งหวัง ม. 12 ตำบลโคกหล่อ เมือง ตรัง 92000
 18. วัดนิคมประทีป (โคกหล่อ) ม. 6 โคกหล่อ ตำบลโคกหล่อ เมือง ตรัง 92000
 19. วัดสาริการาม ม. 9 ตำบลโคกหล่อ เมือง ตรัง 92000
 20. วัดนาเมืองเพชร ม. 2 โคกว่าน ตำบลนาโต๊ะหมิง เมือง ตรัง 92000
 21. วัดศรัทธาธรรม ม. 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง เมือง ตรัง 92000
 22. วัดเชี่ยวชาญกิจ ม. 5 ตำบลหนองตรุด เมือง ตรัง 92000
 23. วัดต้นปีก ม. 4 ตำบลหนองตรุด เมือง ตรัง 92000
 24. วัดทุ่งนา ม. 2 ทุ่งนา ตำบลน้ำผุด เมือง ตรัง 92000
 25. วัดน้ำผุดเหนือ ม. 1 น้ำผุด ตำบลน้ำผุด เมือง ตรัง 92120
 26. วัดภูเขาทอง ม. 1 น้ำผุด ตำบลน้ำผุด เมือง ตรัง 92000
 27. วัดไร่พรุ ม. 4 ตำบลน้ำผุด เมือง ตรัง 92000
 28. วัดไทรงาม ม. 2 ตำบลนาตาล่วง เมือง ตรัง 92000
 29. วัดน้ำผุดใต้ ม. 1 น้ำผุด ตำบลนาตาล่วง เมือง ตรัง 92000
 30. วัดไพรสณฑ์ ม. 4 ป่าหมาก ตำบลนาตาล่วง เมือง ตรัง 92000
 31. วัดขุนสิทธิ์ ม. 2 ต้นเหรียง ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง 92000
 32. วัดคงคาวดี ม. 7 ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง 92000
 33. วัดพระงาม ม. 7 นางงาม ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง 92000
 34. วัดโพธาราม ม. 4 ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง 92000
 35. วัดราษฎร์รื่นรมย์ ม. 9 ตำบลนาท่ามเหนือ เมือง ตรัง 92190
 36. วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (สิทธิไชยบำรุง) ม. 4 ตำบลนาท่ามเหนือ เมือง ตรัง 92190
 37. วัดนานอน ม. 4 นานอน ตำบลนาท่ามใต้ เมือง ตรัง 92190
 38. วัดศรีสุวรรณาราม ม. 1 ตำบลนาท่ามใต้ เมือง ตรัง 92190

อำเภอกันตัง

 1. วัดตรังคภูมิพุทธาวาส กันตัง ตำบลกันตัง กันตัง ตรัง 92110
 2. วัดควนธานี ม. 2 ควนธานี ตำบลควนธานี กันตัง ตรัง 92110
 3. วัดสีหราษฎร์ศรัทธา ม. 6 ตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง 92110
 4. วัดคลองชีล้อม ม. 3 ตำบลวังวน กันตัง ตรัง 92110
 5. วัดวารีวง ม.1 ตำบลวังวน กันตัง ตรัง 92110
 6. วัดโคกยาง ม. 1 ตำบลโคกยาง กันตัง ตรัง 92110
 7. วัดคลองลุ ม. 1 คลองลุ ตำบลคลองลุ กันตัง ตรัง 92110
 8. วัดไสแก้ว ม. 2 ตำบลคลองลุ กันตัง ตรัง 92110
 9. วัดย่านซื่อ ม. 2 ตำบลย่านซื่อ กันตัง ตรัง 92110
 10. วัดคีรีกาญจนาราม (ท่าส้ม) ม. 4 ท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 92110
 11. วัดคลองชีล้อม ม.1 คลองชีล้อม ตำบลคลองชีล้อม กันตัง ตรัง

อำเภอย่านตาขาว

 1. วัดนิกรรังสฤษฎิ์ ม. 1 ย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140
 2. วัดชลวาปีวิหาร ม. 3 หนักแบก ตำบลหนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง 92140
 3. วัดประชาบำรุง ม. 2 หนักแบก ตำบลหนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง 92140
 4. วัดโหละหาร ม. 1 ตำบลหนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง 92140
 5. วัดควนนิมิตศิลา ม. 2 ควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140
 6. วัดหนองชุมแสง ม. 3 ตำบลนาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140
 7. วัดหนองเป็ด ม.6 ตำบลนาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140
 8. วัดช่องหาย ม. 3 ตำบลในควน ย่านตาขาว ตรัง 92140
 9. วัดปากคลอง ม. 6 ปากคลอง ตำบลในควน ย่านตาขาว ตรัง 92140
 10. วัดโพรงจระเข้ ม.5 นาไห ตำบลในควน ย่านตาขาว ตรัง 92140
 11. วัดลำไห ม. 3 ตำบลโพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140
 12. วัดห้วยสอ ม. 2 ตำบลโพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140
 13. วัดโหละคล้า ม. 7 ตำบลโพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 92140
 14. วัดควนอินทนินงาม ม. 1 ควนอินทนิลงาม ตำบลทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 92140
 15. วัดชัยภูมิสถิตย์ ม. 2 ทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140
 16. วัดพิกุลทอง ม. 2 พิกุลทอง ตำบลเกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 92140
 17. วัดใหม่ไทรงาม ม. 6 ตำบลเกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 92140
 18. วัดอัมพวัน ม. 4 ตำบลเกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 92140

อำเภอปะเหลียน

 1. วัดภูมิประสิทธิ์ ม. 1 ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 92120
 2. วัดโคกมะขาม ม.3 ตำบลปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92120
 3. วัดควนวิไล ม. 1 ตำบลบางด้วน ปะเหลียน ตรัง 92120
 4. วัดศรัทธาราม ม. 3 ตำบลบางด้วน ปะเหลียน ตรัง 92120
 5. วัดปากปรน ม. 2 ท่าคลองออก ตำบลหาดสำราญ ปะเหลียน ตรัง 92120
 6. วัดหนองสมาน ม. 3 ตำบลหาดสำราญ ปะเหลียน ตรัง 92120
 7. วัดในเขา ม.1 ในเขา ตำบลบ้าหวี ปะเหลียน ตรัง 92120
 8. วัดทุ่งปาหนัน ม. 2 ตำบลลิพัง ปะเหลียน ตรัง
 9. วัดท่าพญา ม. 3 ท่าพญา ตำบลท่าพญา ปะเหลียน ตรัง 92140

?

อำเภอสิเกา

 1. วัดสิเกา ม. 1 ตำบลบ่อหิน สิเกา ตรัง 92150
 2. วัดเขาไม้แก้ว ม. 1 เขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150
 3. วัดกมลศรี ม. 1 กะลาเส ตำบลกะลาเส สิเกา ตรัง 92150
 4. วัดเจริญร่มเมือง ม. 2 ควนกุน ตำบลกะลาเส สิเกา ตรัง 92150
 5. วัดไม้ฝาด ม. 3 ตำบลไม้ฝาด สิเกา ตรัง 92150
 6. วัดเขาแก้ว ม. 2 เขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 92150
 7. วัดคูหาวิลัย ม. 1 ตำบลนาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 92150

อำเภอห้วยยอด

 1. วัดห้วยยอด ม. 4 ตำบลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130
 2. วัดเกาะฐาน ม. 3 เกาะฐาน ตำบลหนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง 92130
 3. วัดศรีรัตนาราม ม. 1 ตำบลหนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง 92130
 4. วัดบางดี ม. 1 บางดี ตำบลบางดี ห้วยยอด ตรัง 92210
 5. วัดเหรียง ม. 2 ตำบลบางดี ห้วยยอด ตรัง 92130
 6. วัดไตรสามัคคี ม. 2 ตำบลบางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 92210
 7. วัดนาวง ม. 2 นาวง ตำบลบางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 92210
 8. วัดสวน ม. 3 ตำบลบางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 92210
 9. วัดเขากอบ ม. 1 เขากอบ ตำบลเขากอบ ห้วยยอด ตรัง 92130
 10. วัดคีรีวิหาร ม. 7 ตำบลเขากอบ ห้วยยอด ตรัง 92130
 11. วัดกาญจนบริรักษ์ ม. 2 โคกแค ตำบลเขาขาว ห้วยยอด ตรัง 92130
 12. วัดเขาห้วยแห้ง ม. 1 ตำบลเขาปูน ห้วยยอด ตรัง 92130
 13. วัดคลองคุ้ย ม. 5 ตำบลปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 92190
 14. วัดปากแจ่ม ม. 4 ปากแจ่ม ตำบลปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 92130
 15. วัดควนไทร ม. 1 ควนไทร ตำบลปากคม ห้วยยอด ตรัง 92130
 16. วัดน้ำพราย ม. 3 น้ำพราย ตำบลปากคม ห้วยยอด ตรัง 92130
 17. วัดเขาปูน ม. 2 เขาปูน ตำบลท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 92130
 18. วัดลำภูรา ม. 2 ตำบลลำภูรา ห้วยยอด ตรัง 92190
 19. วัดสิทธิโชค ม.4 ลำภูรา ตำบลลำภูรา ห้วยยอด ตรัง 92190
 20. วัดเขาปินะ ม. 3 เขาปินะ ตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง 92210
 21. วัดหูแกง ม. 4 ตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง 92210
 22. วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ ม. 1 ตำบลในเตา ห้วยยอด ตรัง 92130
 23. วัดทุ่งต่อ ม. 5 ตำบลทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง 92130
 24. วัดวังหลาม ม. 5 ตำบลห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 92130
 25. วัดห้วยนาง ม. 6 ตำบลห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 92130

อำเภอวังวิเศษ

 1. วัดเขาพระวิเศษ ม. 4 เขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220
 2. วัดหนองคล้า ม. 7 ตำบลเขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220
 3. วัดวังมะปราง ม. 2 ตำบลวังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 92220
 4. วัดโคกกฐิน ม. 2 ตำบลอ่างตง วังวิเศษ ตรัง 92220
 5. วัดบ้านในปง ม.3 ในปง ตำบลอ่างตง วังวิเศษ ตรัง 92220
 6. วัดทุ่งใหญ่ ม. 3 ทุ่งใหญ่ ตำบลท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 92220
 7. วัดราษฎร์รังสรรค์ ม. 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 92220

อำเภอนาโยง

 1. วัดจอมไตร ม. 7 ตำบลนาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170
 2. วัดพระพุทธสิหิงค์ ม. 5 ตำบลนาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170
 3. วัดรัตนาภิมุข ม. 1 ตำบลนาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170
 4. วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (กะช่อง) ม. 6 ตำบลช่อง นาโยง ตรัง 92170
 5. วัดไทรทอง ม. 1 ตำบลโคกสะบ้า นาโยง ตรัง 92170
 6. วัดนางหลาด(นางประหลาด) ม. 5 นางหลาด ตำบลโคกสะบ้า นาโยง ตรัง 92170
 7. วัดมงคลสถาน (ละมอ) ม. 2 ตำบลละมอ นาโยง ตรัง 92170
 8. วัดควนสวรรค์ ม. 8 ควนสวรรค์ ตำบลนาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 92170
 9. วัดหัวเขา ม. 6 ตำบลนาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 92170
 10. วัดควนสีนวล ม. 7 ตำบลนาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170
 11. วัดธรรมาราม (นาปด) ม. 1 นาปด ตำบลนาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170

กิ่งอำเภอรัษฎา

 1. วัดควนเมา ม. 2 ตำบลควนเมา กิ่งอ.รัษฎา ตรัง 92160
 2. วัดเขาพระ ม. 4 เขาพระ ตำบลคลองเปา กิ่งอ.รัษฎา ตรัง 92160
 3. วัดคลองปาง ม. 1 ตำบลคลองเปา กิ่งอ.รัษฎา ตรัง 92160
 4. วัดโพธิ์น้อย ม. 3 ตำบลคลองเปา กิ่งอ.รัษฎา ตรัง 92160
 5. วัดถ้ำพระพุทธ ม. 6 ถ้ำพระ ตำบลหนองบัว กิ่งอ.รัษฎา ตรัง 92160
 6. วัดคลองมวน ม. 1 คลองมวน ตำบลหนองปรือ กิ่งอ.รัษฎา ตรัง 92130
 7. วัดทอนเหรียญ ม. 4 ทอนเหรียญ ตำบลเขาไพร กิ่งอ.รัษฎา ตรัง 92160