Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 1. วัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000
 2. วัดประทุมคณาวาส ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000
 3. วัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000
 4. วัดพวงมาลัย ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000
 5. วัดเพชรสมุทร ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000
 6. วัดใหญ่ ตำบลแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000
 7. วัดธรรมสถิตติ์วราราม ม. 4 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 8. วัดนางพิมพ์ ม. 3 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 9. วัดบางขันแตก ม. 1 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 10. วัดบางนางจีนกลาง ม. 1 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 11. วัดโพงพาง ม. 2 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 12. วัดแม่น้ำ (บางนางจีนนอก) ม. 1 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 13. วัดศรีสุวรรณคงคาราม ม. 6 ตำบลบางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 14. วัดน้อยแสงจันทร์ ม. 4 ตำบลลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 75000
 15. วัดบางประจัน ม. 1 ตำบลลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 75000
 16. วัดลาดใหญ่ ม. 5 ตำบลลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 75000
 17. วัดสวนแก้วอุทยาน ม. 3 ตำบลลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 75000
 18. วัดแก้วฟ้า ม.10 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 19. วัดคู้สนามจันทร์ ม. 3 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 20. วัดจันทร์เจริญสุข ม. 9 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 21. วัดช่องลม ม. 6 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 22. วัดพักตราราม ม. 4 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 23. วัดโรงธรรม ม. 5 ตำบลบ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม 75000
 24. วัดเจริญสุนทราราม ม. 5 ตำบลบางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000
 25. วัดบางแก้ว ม. 7 ตำบลบางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000
 26. วัดท้ายหาด ม. 3 ตำบลท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม 75000
 27. วัดวชิรคาม ม. 4 ตำบลท้ายหาด เมือง สมุทรสงคราม 75000
 28. วัดปากสมุทร ม. ตำบลแหลมใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 75000
 29. วัดดาวโด่ง ม. 4 ตำบลคลองเขิน เมือง สมุทรสงคราม 75000
 30. วัดนางตะเคียน ม. 1 ตำบลคลองเขิน เมือง สมุทรสงคราม 75000
 31. วัดปากลัด ม. 2 ตำบลคลองเขิน เมือง สมุทรสงคราม 75000
 32. วัดศรีศรัทธาธรรม ม. 9 ตำบลคลองเขิน เมือง สมุทรสงคราม 75000
 33. วัดคลองโคน ม. 3 ตำบลคลองโคน เมือง สมุทรสงคราม 75000
 34. วัดธรรมประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลคลองโคน เมือง สมุทรสงคราม 75000
 35. วัดธรรมประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลคลองโคน เมือง สมุทรสงคราม 75000
 36. วัดลาดเป้ง ม. 3 ตำบลนางตะเคียน เมือง สมุทรสงคราม 75000
 37. วัดบางจะเกร็ง ม. 2 ตำบลบางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม 75000
 38. วัดศรัทธาธรรม ม. 1 บ้านบางจะเกร็ง ตำบลบางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม 75000

อำเภอบางคนที

 1. วัดเกาะแก้ว ม. 8 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 2. วัดเกาะใหญ่ ม. 6 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 3. วัดไทร ม. 9 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 4. วัดบางคนทีนอก ม. 6 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 5. วัดบางใหญ่ ม. 13 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 6. วัดปากง่าม ม. 11 ตำบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 7. วัดบางสะแก ม. 6 ตำบลบางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 8. วัดเกตการาม ม. 3 ตำบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 9. วัดบางกล้วย ม. 4 ตำบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 10. วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์ ม. 2 ตำบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 11. วัดบางคนทีใน ม. 8 ตำบลบางคนที บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 12. วัดสินวิเศษศรัทธาราม ม. 7 ตำบลบางคนที บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 13. วัดดอนมะโนรา ม. 5 ตำบลดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 14. วัดแก่นจันทน์เจริญ ม. 4 ตำบลบางพรม บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 15. วัดบางพลับ ม. 4 ตำบลบางพรม บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 16. วัดกลางเหนือ ม. 2 ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 17. วัดตรีจินดาวัฒนาราม ม. 4 ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 18. วัดบางกุ้ง ม. 4 ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 19. วัดโบสถ์ ม. 5 ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 20. วัดอมรเทพ ม. 5 ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 21. วัดบางน้อย ม. 4 ตำบลจอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 22. วัดเจริญสุขาราม ม. 5 ตำบลบางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 23. วัดโพธิ์งาม ม. 2 ตำบลบางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 24. วัดตะโหนดราย ม. 1 ตำบลบางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม 75120
 25. วัดปราโมทย์ ม. 2 ตำบลบ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม 75120

อำเภออำพวา

 1. วัดเกษมสรณาราม ตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 2. วัดนางวัง ตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 3. วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 4. วัดพระยาญาติ ม. 7 ตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 5. วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 6. วัดท้องคุ้ง ม. 10 ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 7. วัดบางนางลี่ใหญ่ ม. 3 ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110ว
 8. วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ม. 8 ตำบลสวนหลวง อัมพวาสมุทรสงคราม 75110
 9. วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง ม. 14 ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 10. วัดแว่นจันทร์ ม. 15ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 11. วัดสวนหลวง ม. 1 ตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 12. วัดทพประสิทธ์คณาวาส ม. 1 ตำบลท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 13. วัดมณีสวรรค์ ม. 4 ตำบลท่าคา อัมพวาสมุทรสงคราม 75110
 14. วัดช่องลมวรรณาราม ม. 1 ตำบลวัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 15. วัดประดู่ ม. 2 ตำบลวัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 16. วัดแก้วเจริญ ม. 10 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 17. วัดบางวันทอง ม. 9 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 18. วัดราษฎร์บูรณะ ม. 9 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 19. วัดละมุด ม. 9 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 20. วัดเสด็จ ม. 7 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 21. วัดหนองกระพง ม.5 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 22. วัดเหมืองใหม่ ม. 2 ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 23. วัดอินทาราม ม.1 อินทาราม ตำบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 24. วัดจุฬามณี ม. 9 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 25. วัดช้างเผือก ม. 5 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 26. วัดดาวดึงษ์ ม. 6 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 27. วัดบางพรหม ม. 5 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 28. วัดลังกา ม. 8 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 29. วัดอลงกรณ์ ม. 1 ตำบลบางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 30. วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ม. 5 ตำบลแควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 31. วัดบางแคน้อย ม.7 ตำบลแควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 32. วัดบางแคใหญ่ ม. 7 ตำบลแควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 33. วัดปากน้ำ ม. 6 ตำบลแควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 34. วัดโคกเกตุบุญญศิริ ม. 7 ตำบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 35. วัดประชาโฆสิตาราม ม. 2 ตำบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 36. วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ม. 8 ตำบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 37. วัดอมรวดี ม. 4 ตำบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 38. วัดบางแคกลาง ม.1 ตำบลบางแค อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 39. วัดปรกสุธรรมาราม ม. 6 ตำบลบางแค อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 40. วัดสาธุชนาราม ม. 7 ตำบลบางแค อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 41. วัดคลองขุดเล็ก ม.1 คลองขุดเล็ก ตำบลแพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 42. วัดเจริญรัตนาราม ม. 6 ตำบลแพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 43. วดเขายี่สาร ม. 1 ตำบลยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 44. วัดบุญนาคประชาสรรค์ ม. 3 ตำบลยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
 45. วัดราษฎร์วัฒนาราม ม. 5 ตำบลนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110